intTypePromotion=3

1000 câu trắc nghiệm Lý

Chia sẻ: Thienkim Thienkim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
65
lượt xem
17
download

1000 câu trắc nghiệm Lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập một số bài tập tắc nghiệm vật lý hay và bổ ích, giúp các bạn học sinh củng cố thêm kiến thức, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Chúc bạn có kết quả cao trong kỳ thi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1000 câu trắc nghiệm Lý

 1. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 Ph n 1 BÀI T P TR C NGHI M PH N CƠ H C V T R N Câu 1:Máy bay lên th ng trong không khí, ngoài cánh qu t l n quay trong m t ph ng n m ngang, còn có m t cánh qu t nh phía cu i đuôi. Cánh qu t đó có tác d ng gì ? A. làm tăng v n t c bay B. gi m s c c n không khí C. gi cho thân máy bay không quay D. t o l c nâng phía đuôi Câu 2:Có b n v t n m theo tr c t a đ Oy. V t 1 có m = 2kg t a đ 3m. V t 2 có m = 3kg t a đ 2, 5m. V t 3 có m = 2, 5 g c t a đ . V t 4 có m = 4kg t a đ −5m. H i tr ng tâm c a h 4 v t n m t ađ ? A. -0.57m B. -0.72m C. -0.39m D. -1.68m Câu 3: Hai l c song song cùng chi u có đ l n 20N và 30N . Kho ng cách gi a đư ng tác d ng c a h p l c t i l c l n hơn là 0, 8m. Kho ng cách gi a 2 l c đó là ? A. 2.2m B. 2m C. 1.2m D. 1m Câu 4: Hai l c song song cùng chi u tác d ng cách nhau 0, 2m.N u 1 trong 2 l c có giá tr 13N thì h p l c c a chúng có đư ng tác d ng cách l c kia 0.08m. Đ l n c a h p l c là ? A. 12.5N B. 32.5N C. 22.5N D. 25N Câu 5:M t ngư i gánh 2 thúng, m t thúng g o n ng 300N , m t thúng ngô n ng 200N , đòn gánh dài 1m. B qua tr ng l c c a đòn gánh. Vai ngư i đó ph i đ t đi m nào ? A. Đ t cách thúng g o 30cm và thúng ngô 70cm B. Đ t cách thúng g o 60cm và thúng ngô 40cm C. Đ t cách thúng g o 50cm và thúng ngô 50cm D. Đ t cách thúng g o 40cm và thúng ngô 60cm Câu 6:Mômen quán tính I c a v t r n có hình d ng c a kh i c u đ c bán kính R có kh i lư ng m là ? 2 1 1 A. I = mR2 B. I = mR2 C. I = D. I = mR2 mR2 5 2 12 Câu 7: Bi u th c nào sau đây là đúng khi nói t i đ nh lý Stainơ xác đ nh mômen quán tính c a v t r n t i m t tr c b t kì. Bi t r ng t i tr ng tâm G c a v t r n, mômen quán tính là IG và kh i lư ng c a v t là M, d là kho ng cách gi a hai tr c. 1 1 A. I = IG + M d B. I = IG + M d2 C. I = IG + M d D. I = IG + M d2 2 2 Câu 8: Chuy n đ ng nào sau đây là chuy n đ ng quay c a v t r n ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Chuy n đ ng c a kim la bàn khi ta di chuy n nh nhàng la bàn trong m t ph ng n m ngang. B. Chuy n đ ng c a ngăn kéo h c bàn. C. Chuy n đ ng c a cánh qu t đi n khi c m đi n. D. Chuy n đ ng c a pit-tông trong xi lanh. Câu 9:B n ch t đi m n m b n đ nh ABCD c a m t hình ch nh t có kh i lư ng l n lư t là mA , mB , mC , mD . Kh i tâm c a h ch t đi m này đâu? Cho bi t mA = mC và mB = mD . A. N m trên đư ng chéo AC cách A m t kho ng AC/3. B. N m trên đư ng chéo AC cách C m t kho ng AC/3. C. N m trên đư ng chéo BD cách B m t kho ng BD/3. D. Trùng v i giao đi m c a hai đư ng chéo. Câu 10:Vectơ gia t c ti p tuy n c a m t ch t đi m chuy n đ ng tròn không đ u A. có phương vuông góc v i vectơ v n t c. B. cùng phương cùng chi u v i v n t c góc. C. cùng phương v i vectơ v n t c. D. cùng phương, cùng chi u v i vectơ v n t c. Câu 11:M t v t r n quay quanh m t tr c v i gia t c góc không đ i và v n t c góc ban đ u b ng không, sau th i gian t v n t c góc t l v i t2 A. t2 B. t C. 2t2 D. 2 Câu12: M t l c ti p tuy n 0, 71N tác d ng vào vành ngoài c a m t bánh xe có đư ng kính 60cm. Bánh xe quay t tr ng thái ngh và sau 4 giây thi quay đư c vòng đ u tiên. Momen quán tính c a bánh xe là: www.mathvn.com 1 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 2. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 A. 0, 54kgm2 B. 1, 08kgm2 C. 4, 24kgm2 D. 0, 27kgm2 Câu 13: M t momen l c 30N m tác d ng lên m t bánh xe có momen quán tính 2kgm2 . N u bánh xe b t đ u quay t tr ng thái ngh thì sau 10s nó có đ ng năng A. 22,5 kJ B. 9 kJ C. 45 kJ D.56 kJ Câu 14:Ch n câu đúng. Gia t c góc β c a ch t đi m A. t l ngh ch v i momen l c đ t lên nó. B. t l thu n v i momen quán tính c a nó đ i v i tr c quay. C. t l thu n v i momen l c đ t lên nó và t l ngh ch v i momen quán tính c a nó đ i v i tr c quay. D.T l ngh ch v i momen l c đ t lên nó và t l thu n v i momen quán tính c a nó đ i v i tr c quay. Câu 15: M t thanh c ng m nh chi u dài 1m có kh i lư ng không đáng k quay xung quanh m t tr c vuông góc v i thanh và đi qua đi m gi a c a thanh. Hai qu c u kích thư c nh có kh i lư ng b ng nhau là 0, 6kg đư c g n vào hai đ u thanh. T c đ m i qu c u là 4m/s. Momen đ ng lư ng c a h là A. 2, 4kgm2 /s B. 1, 2kgm2 /s C. 4, 8kgm2 /s D. 0, 6kgm2 /s Câu 16: M t đĩa tròn quay nhanh d n đ u t tr ng thi ngh , sau 5s đ t t i t c đ góc 10rad/s. Trong 5s đó đĩa tròn đã quay đư c m t góc b ng A. 5 rad B. 10 rad C. 25 rad D. 50 rad Câu 17:. Ch n câu sai. A. V n t c góc và gia t c góc là các đ i lư ng đ c trưng cho chuy n đ ng quay c a v t r n. B. Đ l n c a v n t c góc g i là t c đ góc. C. N u v t r n quay đ u thì gia t c góc không đ i. D. N u v t r n quay không đ u thì v n t c góc thay đ i theo th i gian. Câu 18:Ch n câu đúng. Bi t momen quán tính c a m t bánh xe đ i v i tr c c a nó là 10kgm2 . Bánh xe quay v i v n t c góc không đ i là 600 vòng trong m t phút( cho π 2 = 10). Đ ng năng c a bánh xe s là A. 6.280 J B. 3.140 J C. 4.103 J D. 2.104 J Câu 19: M t qu c u đư c gi đ ng yên trên m t m t ph ng nghiêng. N u không có ma sát thì khi th ra qu c u s chuy n đ ng th nào? A. Chuy n đ ng trư t. B. Chuy n đ ng quay. C. Chuy n đ ng lăn không trư t. D. Chuy n đ ng v a quay v a t nh ti n Câu 20:Ch n câu đúng. Khi dùng búa đ nh cây đinh ngư i ta đã ng d ng A. quy t c h p l c song song. B. quy t c momen. C. quy t c h p l c đ ng quy. D. m t quy t c khác A, B, C. Câu 21: Ch n câu sai. A. V t hình c u đ ng ch t có kh i tâm là tâm hình c u. B. V t m ng đ ng ch t hình tam giác có kh i tâm là giao đi m c a các đư ng phân giác. C. V t m ng đ ng ch t hình ch nh t có kh i tâm là giao đi m c a các đư ng chéo. D. V t m ng đ ng ch t hình vuông có kh i tâm là giao đi m c a các đư ng chéo. Câu 22: M t dĩa tròn đ ng ch t có bán kính R = 0, 5m, kh i lư ng m = 1kg. Momen quán tính c a dĩa đ i v i m t tr c vuông góc v i m t dĩa t i m t đi m trên vành có giá tr nào sau đây? A. 30.10−2 kgm2 B. 37, 5.10−2kgm2 C. 75.10−2kgm2 D. 75kgm2 Câu 23:Ch n câu đúng. www.mathvn.com 2 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 3. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 A. Đ ng năng c a v t r n chuy n đ ng t nh ti n b ng đ ng năng c a kh i tâm mang kh i lư ng c a v t r n. B. Đ ng năng c a v t r n chuy n đ ng t nh ti n b ng th năng c a v t r n chuy n đ ng t nh ti n. C. Đ ng năng c a v t r n chuy n đ ng t nh ti n b ng đ ng năng quay c a kh i tâm mang kh i lư ng c a v t r n. D. Câu B và C đúng. Câu 24: Ch n câu đúng. Phương trình đ ng l c h c c a v t r n chuy n đ ng quanh m t tr c có th vi t dư i d ng nào sau đây? dω dL A. M = I ; B. M = C.Iγ D. C A, B, C. dt dt Câu 25:Ch n câu đúng. A. Tác d ng c a m t l c lên m t v t r n có tr c quay c đ nh không ch ph thu c vào đ l n c a l c mà còn ph thu c vào kh i lư ng c a v t. B. Tác d ng c a m t l c lên m t v t r n có tr c quay c đ nh không ch ph thu c vào đ l n c a l c mà còn ph thu c vào v trí c a đi m đ t và phương tác d ng c a l c đ i v i tr c quay. C. Tác d ng c a m t l c lên m t v t r n có tr c quay c đ nh ch ph thu c vào đ l n c a l c càng l n thì v t quay càng nhanh và ngư c l i. D. Đi m đ t c a l c càng xa tr c quay thì v t quay càng ch m và ngư c l i. Câu 26: M t v t r n quay quanh m t tr c đi qua kh i tâm. K t lu n nào sau đây là sai. A. Đ ng năng c a v t r n b ng n a tích momen quán tính v i bình phương v n t c góc. B. Kh i tâm c a v t không chuy n đ ng. C. Các ch t đi m c a v t v ch nh ng cung tròn b ng nhau trong cùng th i gian. D. Các ch t đi m c a v t có cùng v n t c góc. Câu 27: Có 3 v t n m trong m t ph ng (x; y). V t 1 có kh i lư ng 2kg t a đ (1; 0, 5)m, v t 2 có kh i lư ng 3kg t a đ (−2; 2)m, v t 3 có kh i lư ng 5kg t a đ (−1; −2)m. Tr ng tâm c a h v t có t a đ là: A. (−0, 9; −0, 3)m B. (0, 4; −0, 3)m C. (−0, 9; 1)m D. (0, 1; 1, 7)m Câu 28:Tác d ng m t l c có momen b ng 0, 8N.m lên ch t đi m chuy n đ ng theo qu đ o tròn làm ch t đi m có gia t c góc γ > 0. Khi gia t c góc tăng 1rad/s2 thì momen quán tính c a ch t đi m đ i v i tr c quay gi m 0, 04kgm2 . Gia t c góc là: A. 3rad/s2 B. −5rad/s2 C. 4rad/s2 D. 5rad/s2 Câu 29:M t thanh dài 5m có tr c quay t i m t đi m cách đ u bên trái 1, 5m. M t l c hư ng xu ng 40N tác d ng vào đ u bên trái và m t l c hư ng xu ng 80N tác d ng vào đ u bên ph i. B qua tr ng lư ng c a thanh. Đ thanh cân b ng ph i đ t m t l c 100N t i đi m cách tr c quay m t kho ng là: A. 3,4 m B. 3 m C. 2,6 m D. 2,2 m Câu 30:Trong các chuy n đ ng quay có v n t c góc là ω và gia t c là γ chuy n đ ng quay nào là nhanh d n? A. ω = 3rad/s; γ = 0rad/s2 B. ω = 3rad/s; γ = −0, 5rad/s2 C. ω = −3rad/s; γ = 0, 5rad/s D. ω = −3rad/s; γ = −0, 5rad/s2 2 Câu 31: M t v t r n quay đ u xung quanh m t tr c, m t đi m M trên v t r n cách tr c quay kho ng R thì có: A. t c đ góc quay ω t l thu n v i R. B. t c đ dài v t l thu n v i R. C. t c đ góc quay ω t l ngh ch v i R. D.t c đ dài v t l ngh ch v i R. Câu 32: Kim gi c a m t chi t đ ng h có chi u dài b ng 4 chi u dài kim phút. Coi như các kim 3 quay đ u. T s t c đ góc c a đ u kim phút và đ u kim gi là: A. 12 B. 12 C. 24 D. 24 1 1 Câu 33: Kim gi c a m t chi t đ ng h có chi u dài b ng 3 chi u dài kim phút. Coi như các kim 4 www.mathvn.com 3 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 4. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 quay đ u. T s v n t c dài c a đ u kim phút và đ u kim gi là: A. 16 B. 16 C. 6 D.9 1 1 Câu 34: Kim gi c a m t chi t đ ng h có chi u dài b ng 4 chi u dài kim phút. Coi như các kim 3 quay đ u. T s gia t c hư ng tâm c a đ u kim phút và đ u kim gi là: A. 92 B. 108 C. 192 D.204 Câu 35: M t bánh xe quay đ u xung quanh m t tr c c đ nh v i t n s 3600 vòng/min. T c đ góc c a bánh xe này là: A. 120πrad/s B. 160πrad/s C. 180πrad/s D.240πrad/s Câu 36: M t bánh xe quay đ u t tr ng thái đ ng yên sau 2s nó đ t đư c v n t c góc 10rad/s. Gia t c góc mà bánh xe quay trong th i gian đó? A. 2, 5rad/s2 B. 5rad/s2 C. 10rad/s2 D.12, 5rad/s2 Câu 37: M t bánh xe quay đ u t tr ng thái đ ng yên sau 2s nó đ t đư c v n t c góc 10rad/s. Góc mà bánh xe quay trong th i gian đó? A. 2, 5rad B. 5rad C. 10rad D.12, 5rad Câu 38: Ch n câu SAI? Đ i v i v t r n quay không đ u, m t đi m M trên v t r n có: A. gia t c hư ng tâm đ c trưng cho bi n đ i v n t c v phương. B. gia t c pháp tuy n càng l n khi đi m M càng d i xa tr c quay. C. gia t c ti p tuy n đ c trưng cho bi n đ i v n t c v đ l n. D. v n t c dài bi n đ i nhanh khi đi m M càng d i xa tr c quay. Câu 39: B n m ng hình tròn tâm O bán kính R đư c c t b m t ph n hình tròn bán kính R như 2 hình v . Ph n còn l i có kh i tâm G. Kho ng cách OG là: R R R R A. B. C. D. 2 4 8 6 Câu 40: Ch n câu SAI khi nói v mômen l c tác d ng lên v t r n quay quanh m t tr c c đ nh? A. Mômen l c đ c trưng cho tác d ng làm quay v t r n quay quanh m t tr c. B. Mômen l c không có tác d ng làm quay v t r n quanh m t tr c khi đư ng tác d ng c a l c c t tr c quay ho c song song v i tr c quay này. C. D u c a mômen l c luôn cùng d u v i gia t c góc mà mômen l c truy n cho v t r n. D. N u mômen l c dương làm cho v t r n quay nhanh lên, và âm làm cho v t r n quay ch m l i. Câu 41: Momen quán tính c a m t đĩa đ ng ch t hình tròn đ i v i tr c quay qua tâm đĩa tăng lên bao nhiêu l n n u bán kính R và b dày h c a đĩa đ u tăng lên hai l n? A. 16 l n. B. 4 l n. C.32 l n. D. 8 l n. Câu 42:M t thanh có kh i lư ng không đáng k dài l có th quay trong m t ph ng n m ngang, xung quanh m t tr c th ng đ ng đi qua đ u O c a thanh. B qua ma sát tr c quay. Trên thanh khoét m t rãnh nh , theo đó viên bi có kh i lư ng m chuy n đ ng trên rãnh nh d c theo thanh (hv). Ban đ u bi trung đi m thanh và thanh b t đ u quay v i v n t c góc ω0 . Khi bi chuy n đ ng đ n đ u A thì v n t c góc c a thanh là: ω0 A. 4ω0 . B. . C.ω0 . D. 2ω0 . 4 Câu 43:Đĩa tròn đ ng ch t có tr c quay O , bán kính R, kh i lư ng m. M t s i dây không co dãn có kh i lư ng không đáng k qu n vào tr , đ u t do mang m t v t kh i lư ng cũng b ng m (hình v ). B qua m i ma sát. Gia t c a c a v t m tính theo gia t c rơi t do g là: g 2g 3g A. g. B. . C. . D. . 3 3 4 Câu 44: Đĩa đ ng ch t 1 có mômen quán tính và v n t c góc đ i v i tr c đ i x ng c a đĩa là I1 và www.mathvn.com 4 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 5. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 ω1 . Đĩa đ ng ch t 2 đ t đ ng tr c quay v i đĩa 1 có mômen quán tính và v n t c góc đ i v i tr c đ i x ng đĩa là I2 và ω2 . Bi t hai đĩa quay ngư c chi u ( hv). Sau khi đĩa 1 rơi xu ng đĩa 2 thì do ma sát gi a hai đĩa mà sau m t th i gian nào đó thì hai đĩa b t đ u quay như m t đĩa th ng nh t. Đ l n v n t c góc c a hai đĩa sau khi quay như m t đĩa th ng nh t là: I1 ω1 + I2 ω2 |I1 ω1 − I2 ω2 | A. ω = . B. ω = I1 + I2 I1 + I2 I1 ω1 − I2 ω2 I2 ω2 − I1 ω1 C.ω = . D. ω = . I1 + I2 I1 + I2 Câu 45: V t r n quay đ u khi có: A. Gia t c góc không đ i. B. V n t c góc không đ i. C. V n t c dài không đ i. D. Góc quay không đ i. Câu 45:(Đ thi đ i h c -2008) M t v t r n quay quanh m t tr c c đ nh đi qua v t có phương trình chuy n đ ng ϕ = 10 + t2 . (ϕ tính b ng rad, t tính b ng giây). T c đ góc và góc mà v t quay đư c sau th i gian 5s k t th i đi m t = 0 l n lư t là: A. 5 rad/s và 25 rad. B. 5 rad/s và 35 rad C. 10 rad/s và 35 rad D. 10 rad/s và 25 rad Câu 46: (Đ thi đ i h c -2008) M t đĩa ph ng đang quay quanh tr c c đ nh đi qua tâm và vuông góc v i m t ph ng đĩa v i t c đ góc không đ i. M t đi m b t kỳ n m mép đĩa A. không có c gia t c hư ng tâm và gia t c ti p tuy n. B. có c gia t c hư ng tâm và gia t c ti p tuy n. C. ch có gia t c hư ng tâm mà không có gia t c ti p tuy n. D. ch có gia t c ti p tuy n mà không có gia t c hư ng tâm. Câu 47: (Đ thi đ i h c -2008) M t ròng r c có tr c quay n m ngang c đ nh, bán kính R, kh i lư ng m. M t s i dây không dãn có kh i lư ng không đáng k , m t đ u qu n quanh ròng r c, đ u còn l i treo m t v t kh i lư ng cũng b ng m. Bi t dây không trư t trên ròng r c. B qua ma sát c a ròng r c v i tr c quay và s c c n c a môi trư ng. Cho momen quán tính c a ròng r c đ i v i tr c quay là mR và gia 2 2 t c rơi t do g.Gia t c c a v t khi đư c th rơi là: 2g g g A. . B. . C.g. D. . 3 3 2 Câu 48: (Đ thi đ i h c -2008) M t thanh m nh AB đ ng ch t ti t di n đ u, chi u dài l , kh i lư ng m. T i đ u B c a thanh ngư i ta g n m t ch t đi m có kh i lư ng m . Kh i tâm c a h (thanh và 2 ch t đi m) cách đ u A m t đo n: l l 2l l A. . B. . C. D. 2 6 3 3 Câu 49: (Đ thi đ i h c -2008) M t thanh m nh đ ng ch t ti t di n đ u, kh i lư ng m, chi u dài l , có th quay xung quanh tr c n m ngang đi qua m t đ u thanh và vuông góc v i thanh. B qua ma sát tr c quay và s c c n c a môi trư ng. Mômen quán tính c a thanh đ i v i tr c quay là I = 1 ml2 và gia 3 t c rơi t do là g. N u thanh đư c th không v n t c đ u t v trí n m ngang thì khi t i v trí th ng đ ng thanh có t c đ góc ω b ng: 3g 2g 3g g A. . B. . C. D. 2l 3l l 3l Câu 50: (Đ thi đ i h c -2008) M t bàn tròn ph ng n m ngang bán kính 0, 5m có tr c quay c đ nh th ng đ ng đi qua tâm bàn. Momen quán tính c a bàn đ i v i tr c quay này là 2kg.m2 . Bàn đang quay đ u v i t c đ góc 2, 05rad/s thì ngư i ta đ t nh m t v t nh kh i lư ng 0, 2kg vào mép bàn và v t dính ch t vào đó. B qua ma sát tr c quay và s c c n c a môi trư ng. T c đ góc c a h (bàn và v t) b ng: A. 2rad/s. B. 0, 25rad/s. C. 1rad/s. D. 2, 05rad/s. Câu 51: M t bánh xe có momen quán tính đ i v i tr c quay c đ nh là 12kgm2 quay đ u v i t c đ 30 vòng/phút. Đ ng năng c a bánh xe là: www.mathvn.com 5 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 6. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 A. Eđ = 360J . B. Eđ = 236, 8J . C. Eđ = 180J . D. Eđ = 59, 2J . Câu 52: Ch n câu đúng ? M t con quay có momen quán tính 0, 25kg.m2 quay đ u quanh m t tr c c đ nh v i t c đ 50 vòng trong 6, 3s. Momen đ ng lư ng c a con quay đ i v i tr c quay có đ l n b ng? A. 4kg.m2 /s. B. 8, 5kg.m2 /s. C. 13kg.m2 /s. D. 12, 5kg.m2/s. Câu 53:Khi v t r n quay quanh m t tr c c đ nh đư c m t vòng thì: A. góc quay c a m i đi m trên v t đ u là π . B. t a đ c a m t đi m trên v t thay đ i m t lư ng b ng 2π . C. t a đ c a m t đi m trên v t không thay đ i. D. t c đ góc c a các đi m trên v t hơn kém nhau 2π . Câu 54:Ch n câu đúng: A. Khi quay quanh m t tr c c đ nh, v t nào có t c đ góc càng l n v t đó quay càng nhanh. B. T c đ góc ch đ c trưng cho chi u quay c a v t r n. C. Khi m t v t r n quay quanh m t tr c c đ nh thì m i đi m trên v t đ u có cùng qu đ o. D. Khi quay quanh m t tr c c đ nh, n u m i đi m trên v t r n có cùng t c đ góc thì có th k t lu n v t r n đó quay đ u. Câu 55: Trong 8 giây, m t v t r n quay đ u đư c 4 vòng quanh m t tr c c đ nh. T c đ góc c a v t là: A. 4π rad/s B. 8π rad/s C.π rad/s D. 2π rad/s Câu 56: Trong chuy n đ ng quay quanh m t tr c, đ i lư ng đ c trưng cho t c đ bi n thiên nhanh hay ch m v t c đ c a v t r n là: A. t a đ góc. B. t c đ góc. C. gia t c góc. D. góc quay. Câu 57:N u v t r n quay nhanh d n đ u thì đ i lư ng nào sau đây bi n đ i tuy n tính theo th i gian? A. t a đ góc. B. t c đ góc. C. gia t c góc. D. góc quay. Câu 58:Trong các câu sau đây, câu nào sai? A. V t r n quay bi n đ i đ u có gia t c góc b ng 0. B. N u gia t c góc và t c đ góc cùng d u thì v t r n quay nhanh d n đ u. C. V t r n quay đ u có v n t c góc b ng h ng s . D. Trong h t a đ (ω, t) đ th bi u di n t c đ góc theo th i gian có d ng là đo n th ng. Câu 59: G i ϕo và ωo là t a đ góc và góc quay t i to = 0, β là gia t c góc c a v t r n quay bi n đ i đ u. Phương trình nào sau đây là sai? 1 ω − ωo A. ϕ = ϕo + ωo t + βt2 B. ω = ωo + βt C. ϕ = ϕo + ωo t D. β = 2 t Câu 60: Khi v t r n quay quanh tr c c đ nh có gia t c ti p tuy n t i m i đi m đ u b ng 0, thì: A. gia t c pháp tuy n m t đi m t l v i bán kính qu đ o c a đi m đó. B. t c đ góc t i các đi m khác nhau có gia tr khác nhau. C. chuy n đ ng c a v t là chuy n đ ng quay bi n đ i đ u. D. t c đ góc c a m i đi m bi n thiên theo th i gian theo quy lu t hàm s b c nh t. Câu 61: M t ch t đi m chuy n đ ng trên đư ng tròn bán kính r v i gia t c góc β , t i th i đi m t, ch t đi m có t c đ góc ω. Bi u th c nào sau đây là sai? A. t c đ dài: v = rω. B. gia t c hư ng tâm: an = rω2 . C. gia t c ti p tuy n: at = rβ . D. gia t c toàn ph n: a = r 2 ω4 + r 2 β 4 . Câu 62: M t ch t đi m chuy n đ ng tròn bi n đ i đ u v i t c đ góc ban đ u ωo < 0. Chuy n đ ng c a ch t đi m là nhanh d n đ u khi: A. gia t c góc β > 0. B. gia t c góc β < 0. C. t a đ góc ban đ u ϕo > 0. D. t a đ góc ban đ u ϕo < 0. Câu 63: M t v t r n có th quay quanh tr c (∆) có mômen quán tính I , ch u tác d ng c a mômen www.mathvn.com 6 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 7. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 l c M. G i β là gia t c góc c a v t. Thông tin nào sau đây là đúng? A. L c tác d ng càng l n thì mômen quán tính I càng l n. B. Mômen l c M càng l n thì v t thu đư c gia t c góc β càng l n. C. Chuy n đ ng quay c a c t r n tuân theo phương trình M = Iβ 2 . D. Khi mômen quán tính c a v t b ng 0 thì v t quay đ u. Câu 64: Khi m t v t r n quayquanh m t tr c c đ nh, gia t c góc c a v t s không đ i khi: A. mômen quán tính I c a v t b ng 0. B. mômen quán tính I c a v t b ng h ng s . C. mômen l c M tác d ng lên v t b ng 0. D. mômen l c M tác d ng lên v t b ng h ng s . Câu 65: M t v t r n quay quanh tr c (∆) c đ nh. G i I , M là mômen quán tính và mômen l c tác d ng lên v t; β , ω là gia t c góc và vân t c góc c a v t. Bi u th c nào sau đây đúng? d2 ω d2 ω dω A. M = Iβ 2 B. M = I C. β = 2 D. M = I 2 dt dt dt Câu 66: M t v t r n quay đ u quay quanh tr c (∆). Thông tin nào sau đây đúng? A. Gia t c góc c a v t r n b ng 0. B. Mômen l c tác d ng lên v t r n b ng 0. C. Mômen đ ng lư ng c a v t r n b ng h ng s . D. Các thông tin A, B, C đ u đúng. Câu 67: Đ i v i v t r n chuy n đ ng quay quanh m t tr c c đ nh. N u mômen đ ng lư ng c a v t đ i v i tr c quay b ng h ng s thì: A. momen l c tác d ng lên v t b ng 0. B. t c đ góc c a v t r n b ng 0. C. gia t c góc c a v t r n b ng h ng s . D. v t r n quay bi n đ i đ u. Câu 68: Khi t ng momen ngo i l c đ t lên m t v t r n đ i v i m t tr c quay b ng 0 thì: A. t c đ góc tăng d n theo th i gian. B. v t r n s không quay ho c quay đ u quanh tr c. C. momen đ ng lư ng c a v t r n đ i v i tr c quay đó b ng 0. D. gia t c góc c a v t r n không đ i theo th i gian. Câu 69: Ch n câu đúng: A. Khi v t quay nhanh d n đ u quanh m t tr c thì t ng momen l c tác d ng lên v t b ng 0. B. N u v t r n quay quanh m t tr c v i t c đ góc không đ i thì momen l c tác d ng lên v t r n đ i v i tr c quay đó cũng không đ i. C. Khi momen đ ng lư ng c a v t r n đ i v i m t tr c quay b ng h ng s thì momen l c tác d ng lên v t r n đ i v i tr c quay đó b ng 0. D. Khi v t quay nhanh d n đ u thì t ng momen l c tác d ng đ i v i tr c quay luôn b ng 0. Câu 70: Khi m t v t r n quay quanh m t tr c c đ nh có gia t c góc không đ i thì: A. momen l c tác d ng lên v t r n đ i c i tr c quay đó b ng h ng s . B. momen đ ng lư ng c a v t r n đ i v i tr c quay bi n thiên theo hàm s b c nh t theo th i gian. C. t c đ góc c a v t r n bi n thiên theo hàm s b c nh t theo th i gian. D. C A, B, C đ u đúng. Câu 71:N u đ l n c a l c và cánh tay đòn c a l c tác d ng lên v t r n có tr c quay c đ nh đ ng th i tăng lên 4 l n thì momen l c s : A. tăng lên 16 l n. B. tăng lên 8 l n. C. tăng lên 4 l n. D. không thay đ i. Câu 72: M t ch t đi m kh i lư ng m, chuy n đ ng trên m t qu đ o tròn bán kính r v i gia t c góc β dư i tác d ng c a momen l c M. Phương trình đ ng l c h c c a ch t đi m là: 1 1 A. M = mrβ 2 . B. M = mr 2 β . C. M = mrβ 2 . D. M = mr 2 β . 2 2 www.mathvn.com 7 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 8. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 Câu 73: Momen quán tính c a m t ch t đi m kh i lư ng m quay quanh tr c (∆) v i bán kính quay r xác đ nh b i bi u th c: 1 1 A. I = 2mr 2 . B. I = mr 2 . C. I = mr 2 . D. I = mr 2 . 12 2 Câu 74: Khi bán kính quay r c a m t ch t đi m kh i lư ng m quay quanh tr c (∆) gi m đi 4 l n thì momen quán tính c a nó s : A. gi m 16 l n. B. gi m 8 l n. C. gi m 4 l n. D. gi m 2 l n. Câu 74: Momen quán tính c a m t thanh c ng kh i lư ng m, có ti t di n nh và chi u dài L quay quanh tr c (∆) đi qua tr ng tâm xác đ nh b i bi u th c: 1 1 5 2 A. I = mL2 . B. I = mL2 . C. I = mL2 . D. I = mL2 . 2 12 2 5 Câu 75: Khi chi u dài L c a m t thanh có ti t di n nh , kh i lư ng m quay quanh tr c (∆) đi qua tr ng tâm c a thanh tăng lên 3 l n thì momen quán tính c a nó s : A. tăng 3 l n. B. tăng 6 l n. C. tăng 9 l n. D. tăng 1,5 l n. Câu 76: Momen quán tính c a m t vành tròn kh i lư ng m, bán kính R quay quanh tr c (∆) vuông góc v i m t ph ng ch a vành tròn và đi qua tâm vành tròn xác đ nh b i bi u th c: 1 1 5 A. I = mR2 . B. I = mR2 . C. I = mR2 . D. I = mR2 . 2 12 2 Câu 77: Khi bán kính c a m t vành tròn kh i lư ng m quay quanh tr c (∆) vuông góc v i m t ph ng ch a vành tròn và đi qua tâm vành tròn gi m đi 5 l n thì momen quán tính c a nó s : A. gi m 5 l n. B. gi m 10 l n. C. gi m 25 l n. D. gi m 2,5 l n. Câu 78: Momen quán tính c a m t đĩa tròn đ c, d t, kh i lư ng m, bán kính R quay quanh tr c (∆) vuông góc v i m t ph ng đĩa và đi qua tâm đĩa xác đ nh b i bi u th c: 1 1 5 A. I = mR2 . B. I = mR2 . C. I = mR2 . D. I = mR2 . 2 12 2 Câu 79: Khi bán kính c a m t đĩa tròn đ c, d t, kh i lư ng m quay quanh tr c (∆) vuông góc v i m t ph ng đĩa và đi qua tâm đĩa tăng lên 4 l n thì momen quán tình c a nó s : A.tăng 4 l n. B. tăng 8 l n. C. tăng 16 l n. D. tăng 2 l n. Câu 80: Momen quán tính c a m t hình c u đ c, kh i lư ng m, bán kính R quay quanh tr c (∆) đi qua tâm hình c u xác đ nh b i bi u th c: 2 1 1 A. I = mR2 . B. I = mR2 . C. I = mR2 . D. I = mR2 . 5 12 2 Câu 81: Khi bán kính c a m t hình c u đ c, kh i lư ng m quay quanh tr c đi qua tâm hình c u gi m đi 8 l n thì momen quán tính c a nó s : A. gi m 4 l n. B. gi m 64 l n. C. gi m 8 l n. D. gi m 16 l n. Câu 82: Khi v t r n chuy n đ ng t nh ti n, đ ng năng c a v t r n t l v i: A. bình phương t c đ c a kh i tâm. B. t c đ c a kh i tâm. C. t a đ c a kh i tâm. D. gia t c c a kh i tâm. Câu 83: Đ ng năng v t r n chuy n đ ng t nh ti n, đ ng năng c a v t r n t l v i: A. momen l c tác d ng lên v t r n đ i v i tr c quay đó. B. bình phương t c đ góc c a v t r n. C. gia t c góc c a v t r n. D. gia t c hư ng tâm c a m t đi m trên v t r n đ i v i tr c quay. Câu 84: G i I là momen quán tính c a v t r n đ i v i tr c quay, ω là t c đ góc c a v t r n, mi , vi , ri là kh i lư ng, t c đ và kho ng cách t ph n t th i c a v t r n đ i v i tr c quay. Công th c tính đ ng năng c a v t r n quay quanh m t tr c là: 1 1 A. Wđ = I 2 ω. B. Wđ = mi ri ω. 2 2 12 1 1 C. Wđ = mi vi . D. Wđ = mi ri . 2 2 2 2 Câu 85: M t qu c u đ c kh i lư ng m, bán kính R quay đ u quanh m t tr c đi qua tâm c a nó www.mathvn.com 8 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 9. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 v i t c đ ω. Đ ng năng c a qu c u trong chuy n đ ng này là: 2 1 1 1 A. Wđ = mR2 ω2 . B. Wđ = mR2 ω2 . C. Wđ = mR2 ω2 . D. Wđ = mRω. 5 10 5 5 Câu 86: M t thanh c ng có ti t di n nh , kh i lư ng m chi u dài L quay đ u quanh tr c đi qua đi m chính gi a thanh v i t c đ góc ω. Đ ng năng c a thanh trong chuy n đ ng này là: 1 1 1 1 A. Wđ = mL2 ω2 . B. Wđ = mL2 ω2 . C. Wđ = mL2 ω2 . D. Wđ = mL2 ω2 . 2 12 48 24 Câu 87: M t vành tròn có kh i lư ng m, bán kính R quay đ u quanh m t tr c vuông góc v i m t ph ng vành tròn và đi qua tâm c a nó v i t c đ góc ω. 1 3 5 1 A. Wđ = mR2 ω2 . B. Wđ = mR2 ω2 . C. Wđ = mR2 ω2 . D. Wđ = mR2 ω2 . 2 2 2 3 Câu 88: M t đĩa tròn đ c, d t, kh i lư ng m, bán kính R quay đ u quanh m t tr c vuông góc v i m t ph ng đĩa và đi qua tâm c a nó v i t c đ ω. Đ ng năng c a đĩa tròn trong chuy n đ ng này là: 1 1 1 15 A. Wđ = mR2 ω2 . B. Wđ = mRω2 . C. Wđ = mR2 ω. D. Wđ = mRω. 4 3 2 4 Câu 89: Trư ng h p nào sau đây, đ ng năng c a v t r n quay quanh m t tr c c đ nh không thay đ i so v i ban đ u? A. momen quán tính tăng 4 l n, t c đ góc gi m 4 l n. B. momen quán tính tăng 4 l n, t c đ góc gi m 8 l n. √ C. momen quán tính gi m 2 l n, t c đ góc tăng 2 l n. D. momen quán tính gi m 2 l n, t c đ góc tăng 2 l n. Câu 90: M t v t r n chuy n đ ng song ph ng. G i m là kh i lư ng v t; ω và I là t c đ góc và momen quán tính c a v t đ i v i tr c quay vuông góc v i m t ph ng qu đ o và đi qua kh i tâm; vc là t c đ c a kh i tâm. Đ ng năng toàn ph n c a v t r n là: 12 1 121 A. W = mvc + Iω2 . B. W = mvc + Iω2 . 2 12 2 5 1212 1214 C. W = mvc + Iω . D. W = mvc + Iω . 2 2 2 2 Câu 91: M t hình tr kh i lư ng m, bán kính đáy R, ω và I là t c đ góc và momen quán tính c a v t đ i v i tr c quay vuông góc v i m t ph ng qu đ o và đi qua kh i tâm; vc là t c đ c a kh i tâm. Đ ng năng toàn ph n c a v t r n là: 121 1 1 21 1 I A. W = mvc + Iω2 . B. W = mR2 +I ω. C. W = m vc + R2 ω2 . D. W = v2 . m+ Rc 2 12 2 2 2 2 www.mathvn.com 9 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 10. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 PH N 2 DAO Đ NG CƠ H C A.DAO Đ NG ĐI U HÒA C A CON L C LÒ XO Câu 1. Dao đ ng đi u hòa là: A. Dao đ ng có phương trình tuân theo qui lu t hình sin ho c cosin đ i v i th i gian. B. Có chu kỳ riêng ph thu c vào đ c tính c a h dao đ ng C. Có cơ năng là không đ i và t l v i bình phương biên đ D. A, B, C đ u đúng Câu 2. Cơ năng c a m t con l c lò xo t l thu n v i A. Li đ dao đ ng B. Biên đ dao đ ng C. Bình phương biên đ dao đ ng D. T n s dao đ ng Câu 3. M i quan h gi a v n t c và li đ trong dao đ ng đi u hòa A.A2 = v2 + (ωx)2 B.(Aω)2 = v2 + (ωx)2 C.(xω) = v + (ωA) D.A2 = (ωv)2 + (ωx)2 2 2 2 Câu 4. V n t c t c th i trong dao đ ng đi u hòa bi đ i A. Cùng pha v i li đ B. Ngư c pha v i li đ C. L ch pha vuông góc so v i li đ D. L ch pha π so v i li đ 4 Câu 5. Gia t c t c th i trong dao đ ng đi u hòa bi n đ i A. Cùng pha v i li đ B. Ngư c pha v i li đ C. L ch pha vuông góc so v i li đ D. L ch pha π so v i li đ 4 Câu 6. Trong m t dao đ ng đi u hòa, đ i lư ng nào sau đây c a dao đ ng không ph thu c vào đi u ki n ban đ u A. Biên đ dao đ ng B. T n s C. Pha ban đ u D. Cơ năng toàn ph n Câu 7. Trong dao đ ng đi u hòa c a con l c lò xo, nh n xét nào sau đây là sai: A. Chu kỳ riêng ch ph thu c vào đ c tính c a h dao đ ng B. L c c n c a môi trư ng là nguyên nhân làm cho dao đ ng t t d n C. Đ ng năng là đ i lư ng không b o toàn D. Biên đ dao đ ng cư ng b c ch ph thu c vào biên đ c a ngo i l c tu n hoàn Câu 8. Trong dao đ ng c a con l c đơn, nh n xét nào sau đây là sai A. Đi u ki n đ nó dao đ ng đi u hòa là biên đ góc ph i nh 1 B. Cơ năng E = ks2 20 C. Biên đ dao đ ng cư ng b c ch ph thu c vào biên đ ngo i l c tu n hoàn D. Khi ma sát không đáng k thì con l c là dao đ ng đi u hòa. Câu 9. M t con l c lò xo đ c ng K treo th ng đ ng, đ u trên c đ nh, đ u dư i g n v t. Đ gi n t i v trí cân b ng là ∆l . Cho con l c dao đ ng đi u hòa theo phương th ng đ ng v i biên đ A (A < ∆l). Trong quá trình dao đ ng l c tác d ng vào đi m treo có đ l n nh nh t là: A. F = 0 B.F = K.(∆l − A) C. F = K (∆l + A) D. F = K.∆l Câu 10. M t con l c lò xo đ c ng K treo th ng đ ng, đ u trên c đ nh, đ u dư i g n v t. Đ gi n t i v trí cân b ng là ∆l . Cho con l c dao đ ng đi u hòa theo phương th ng đ ng v i biên đ A (A > ∆l). Trong quá trình dao đ ng l c c c đ i tác d ng vào đi m treo có đ l n là: A. F = K.A + ∆l B.F = K.(∆l − A) C. F = K (∆l + A) D. F = K.∆l Câu 11. Biên đ c a m t con l c lò xo th ng đ ng dao đ ng đi u hòa A. Là li đ c c đ i. B. B ng chi u dài t i đa tr chi u dài v trí cân b ng C. Là quãng đư ng đi trong 1 chu kỳ khi v t xu t phát t v trí cân b ng ho c v trí biên 4 www.mathvn.com 10 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 11. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 D. A, B, C đ u đúng Câu 12. Khi thay đ i cách kích thích dao đ ng c a con l c lò xo thì: A. ϕ và A thay đ i, f và ω không đ i B. ϕ và E không đ i, T và ω thay đ i C. ϕ , A, f và ω đ u không đ i D. ϕ , E, T và ω đ u thay đ i π Câu 13.M t v t dao đ ng đi u hoà có phương trình: x = A cos(ωt + )(cm) thì g c th i gian ch n là: 2 A. Lúc v t có li đ x = −A. B. Lúc v t đi qua VTCB theo chi u dương. C. Lúc v t có li đ x = A. D. Lúc v t đi qua VTCB theo chi u âm. Câu 14. M t v t dao đ ng đi u hoà theo phương trình: x = A cos ωt(cm) thì g c th i gian ch n lúc nào? A. Lúc v t có li đ x = -A. B. Lúc v t có li đ x = A. C. Lúc v t đi qua VTCB theo chi u dương. D. Lúc v t đi qua VTCB theo chi u âm. Câu 15. Phương trình v n t c c a v t là : v = −A sin ωt(cm/s). Phát bi u nào sau đây là sai A G c th i gian lúc v t có li đ x = -A. B G c th i gian lúc v t có li đ x = A. C G c th i gian lúc v t đi qua VTCB theo chi u dương. D.C A và B đ u sai. Câu 16.Cho con l c lò xo dao đ ng không ma sát trên m t ph ng nghiêng m t góc α so v i m t ph ng n m ngang, đ u trên c đ nh, đ u dư i g n v t m, lò xo đ c ng k. Khi qu c u cân b ng, đ gi n lò xo là ∆l , gia t c tr ng trư ng g. Chu kỳ dao đ ng là: m g ∆l g A. T = 2π B. T = 2π C.T = 2π D. T = 2π k l g sin α ∆l sin α Câu 17. M t v t dao đ ng đi u hoà theo tr c ox, trong kho ng th i gian 1phút 30giây v t th c hi n đư c 180 dao đ ng. Khi đó chu kỳ dao và t n s đ ng c a v t là : 1 A. 0,5s và 2Hz. B. 2s và 0,5Hz . C. s và 120Hz D. 0,4s và 5Hz. 120 Câu 18. M t v t dđđh v i biên đ 4 cm. Khi nó có li đ là 2 cm thì v n t c là 1 m/s. T n s dao đ ng là: A. 1 Hz B. 1,2 Hz C. 3 Hz D. 4,6 Hz π Câu 19. M t v t dao đ ng đi u hoà theo phương trình x = 2 cos(4πt + )(cm). Chu kì dao đ ng và t n s 3 dao đ ng c a v t là : A. 2s và 0,5Hz. B . 0,5s và 2Hz . C. 0,25s và 4Hz. D. 0,5s và 5Hz π Câu 20.M t v t dao đ ng đi u hoà theo phương trình x = −4 cos(5πt − )(cm). Biên đ dao đ ng và pha 3 ban đ u c a v t là : π 2π 4π 2π A. -4cm và rad B. 4cm và rad . C. 4cm và rad D. 4cm và − rad 3 3 3 3 Câu 21. M t v t dao đ ng đi u hoà theo phương trình x = 2cos(4πt + π )(cm). To đ và v n t c c a v t 3 th i đi m t=0,5s là : √ √ A 3 cm và 4π 3 cm/s B. 3 cm và 4π cm/s C. 3 cm và −4π cm/s D. 1cm và 4π cm/s Câu 22. M t v t dao đ ng đi u hòa v i biên đ 4cm, t n s 4Hz. Ch n g c th i gian lúc v t có li đ c c đ i. V i k là s nguyên, v t đi qua v trí cân b ng theo chi u dương vào các th i đi m: 3 k 1 k 1 k 1k A.t = B.t = − + (s) C.t = D.t = + (s) + (s) + (s) 16 4 16 4 16 4 84 Câu 23. V n t c c c đ i c a m t v t dao đ ng đi u hòa là 1cm/s, gia t c c c đ i là 3, 14cm/s2 . Chu kì dao đ ng là: A.3,14(s) B.6,28(s) C. 4(s) D. 2(s) Câu 24.M t con l c lò xo dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = 4 sin 20πt(cm). Kho ng th i gian đ v t đi t v trí có t a đ x1 = 2cm đ n v trí có t a đ x2 = 4cm là: 1 1 1 1 A. B. C. D. (s) (s) (s) (s) 20 40 60 120 Câu 25. M t v t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = 6 cos 10t(cm). Th i đi m đ u tiên đ gia t c c a v t b ng n a v n t c c c đ i là: 2 5 3 A. 0, 162(s) B. (s) C. (s) D. (s) 3 6 4 www.mathvn.com 11 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 12. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 Câu 26. M t con l c lò xo có đ c ng k = 100N/m và v t có kh i lư ng m = 250g dao đ ng đi u hòa v i π biên đ 6cm. Ch n g c th i gian t = 0 lúc v t đi qua v trí cân b ng. Quãng đư ng v t đi đư c trong (s) 8 đ u tiên là: A. 24cm B. 30cm C. 36cm D. 50cm Câu 27. M t con l c lò xo có đ c ng k = 100N/m và v t có kh i lư ng m = 250g dao đ ng đi u hòa v i biên đ 6cm. Ch n g c th i gian t = 0 lúc v t đi qua v trí cân b ng. Th i gian lúc v t đi đư c quãng đư ng 36cm đ u tiên là: π 3π π π A. B. C. D. (s) (s) (s) (s) 10 20 20 5 Câu 28.M t con l c lò xo đ c ng k = 100N/m, v t n ng kh i lư ng 250g, dao đ ng đi u hòa v i biên đ A = 4cm. L y t0 = 0 lúc v t v trí biên thì quãng đư ng v t đi đư c trong th i gian 10 s đ u tiên là: π A. 12 cm B. 8 cm C. 16 cm D. 24 cm π Câu 28. M t ch t đi m dao đ ng có phương trình li đ : x = 10 cos(4πt + )cm. Quãng đư ng v t đi t 3 1 th i đi m t1 = s đ n t2 = 5(s) là: 16 A. 395cm. B. 398,32cm. C. 98,75cm. D.100,5cm √ π Câu 29. M t ch t đi m dao đ ng có phương trình li đ : x = 2 sin(25t − )cm. Quãng đư ng v t đi t 4 π th i đi m t1 = s đ n t2 = 2(s) là: 50 A. 43,6cm. B. 43,02cm. C. 10,9cm.. D.100,5cm Câu 30. M t v t dao đ ng đi u hòa trên đo n đư ng AB dài 2cm, th i gian dao đ ng t đ u n đ n đ u kia là 1s. G i O là trung đi m c a AB, P là trung đi m c a OB. Th i gian v t đi t O đ n P và t P đ n B là: 1 1 1 1 1 1 1 1 A. (s); (s) B. (s), (s) C. (s), (s) D. (s), (s) 3 6 6 3 4 6 3 4 Câu 31.M t v t dao đ ng đi u hòa v i phương trình: x = 5 cos 20t(cm) V n t c trung bình trong 1/4 chu kỳ k t lúc t0 = 0 là: 1 2 A. π (m/s) B. 2π (m/s) C. (m/s) D. (m/s) π π π Câu 32. Phương trình li đ c a m t v t là : x = 4 sin(5πt − )cm k t khi b t đ u dao đ ng đ n khi 2 t=1,5s thì v t đi qua li đ x =2 cm m y l n? A. 6 l n. B. 8 l n. C. 7 l n. D.9 l n π Câu 33. M t v t dao đ ng đi u hòa v i phương trình: x = 1, 25 cos(20t + )m . V n t c t i v trí mà đ ng 2 năng nh hơn th năng 3 l n là: A. 25 m/s B. 12,5 m/s C. 10 m/s D. 7,5 m/s Câu 34.Con l c lò xo dao đ ng đi u hòa theo phương ngang v i biên đ A. Li đ v t khi đ ng năng c a v t b ng phân n a th năng c a lò xo là: √ √ 2 A 3 A.x = ±A 3 B.x = ±A C.x = ± D.x = ±A 3 2 2 Câu 35.M t con l c lò xo có đ c ng 150N/m và có năng lư ng dao đ ng là 0,12J. Biên đ dao đ ng c a nó là A. 0,4 m B. 4 mm C. 0,04 m D. 2 cm Câu 36. M t con l c lò xo, qu c u có kh i lư ng 200g. Kích thư c cho chuy n đ ng thì nó dao đ ng v i phương trình: x = 5 cos 4πt(cm). Năng lư ng đã truy n cho v t là: A. 2 (J) B. 0,2 (J) C.0,02(J) D. 0,04(J) Câu 37. Con l c lò xo g m 1 lò xo chi u dài t nhiên 20 cm. Đ u trên c đ nh. Treo vào đ u dư i m t kh i lư ng 100g. Khi v t cân b ng thì lò xo dài 22,5 cm. T v trí cân b ng kéo v t th ng đ ng, hư ng xu ng cho lò xo dài 26,5 cm r i buông không v n t c đ u. Năng lư ng và đ ng năng c a qu c u khi nó cách v trí cân b ng 2 cm là: www.mathvn.com 12 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 13. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 A. 32.10−3(J ), 24.10−3(J ) B. 32.10−2(J ), 24.10−2(J ) C.16.10−3(J ), 12.10−3(J ) D. 16.10−2(J ), 12.10−2(J ) Câu 38. M t lò xo chi u dài t nhiên 20cm. Đ u trên c đ nh, đ u dư i có 1 v t có kh i lư ng 120g. Đ c ng lò xo là 40 N/m .T v trí cân b ng, kéo v t th ng đ ng, xu ng dư i t i khi lò xo dài 26,5 cm r i buông nh , l y g = 10m/s2 . Đ ng năng c a v t lúc lò xo dài 25 cm là: A. 24, 5.10−3(J ) B. 22.10−3(J ) C.16, 5.10−3(J ) D. 12.10−3 (J ) Câu 39. M t v t dao đ ng đi u hòa theo phương ngang v i phương trình: x = 2 cos 3πt(cm).T s đ ng năng và th năng c a v t t i li đ 1,5 cm là: A. 0,78 B. 1,28 C. 0,56 D.0,5 Câu 40. M t v t dao đ ng đi u hòa v i biên đ 6cm, t i li đ -2cm t s th năng và đ ng năng có giá tr 1 1 A. 3 B. C. D. 8 3 8 Câu 41. M t lò xo đ c ng k treo th ng đ ng vào đi m c đ nh, đ u dư i có v t m =100g. V t dao đ ng đi u hòa v i t n s f = 5Hz, cơ năng là 0,08J, l y g = 10m/s2 . T s đ ng năng và th năng t i li đ x = 2cm là 1 1 A. 3 B. C. D. 4 3 2 1 Câu 42. M t v t dao đ ng đi u hòa v i phương trình: x = A cos(ωt + ϕ)(cm). Trong kho ng th i gian (s) 60 √ 3 đ u tiên, v t đi t v trí x0 = 0 đ n v trí x = A theo chi u dương và t i đi m cách v trí cân b ng 2cm 2 √ thì nó có v n t c là 40 3cm/s . Kh i lư ng qu c u là m = 100g. Năng lư ng c a nó là A. 32.10−2 J B. 16.10−2 J C. 9.10−3J D. 9.10−2 J Câu 43. Con l c lò xo g m qu c u m = 300g, k = 30 N/m treo vào m t đi m c đ nh. Ch n g c t a đ v trí cân b ng, chi u dương hư ng xu ng, g c th i gian là lúc v t b t đ u dao đ ng . Kéo qu c u xu ng kh i v trí cân b ng 4 cm r i truy n cho nó m t v n t c ban đ u 40 cm/s hư ng xu ng. Phương trình dao đ ng c a v t là: √ π π A.x = 4 2 cos(10t − )(cm) B.x = 4 cos(20t + )(cm) 4 4 √ π π C.x = 4 cos(10t + )(cm) D.x = 4 2 cos(10t − )(cm) 4 2 Câu 44. M t con l c lò xo treo th ng đ ng k = 2,7 N/m qu c u m = 300g. T v trí cân b ng kéo v t xu ng 3 cm r i cung c p m t v n t c 12 cm/s hư ng v v trí cân b ng ch n chi u dương là chi u l ch v t. L y t0 = 0 t i v trí cân b ng, v t chuy n đ ng theo chi u dương. Phương trình dao đ ng là: √ π π A.x = 3 2 cos(3t − )(cm) B.x = 5 cos(3t − )(cm) 4 2 √ √ π π C.x = 5 2 cos(3t + )(cm) D.x = 4 2 cos(10t − )(cm) 4 2 Câu 45. Khi treo qu c u m vào 1 lò xo thì nó d n ra 25 cm. T v trí cân b ng kéo qu c u xu ng theo phương th ng đ ng 20 cm r i buông nh . Ch n t0 = 0 là lúc v t qua v trí cân b ng theo chi u âm, l y g = π 2 = 10m/s2 . Phương trình dao đ ng c a v t có d ng: π π A. x = 20 cos(2πt + )(cm) B. x = 25 cos(2πt − )(cm) 2 2 π C. x = 20 cos(2πt + π )(cm) D. x = 25 cos(20t + )(cm) 2 Câu 46. Con l c lò xo treo th ng đ ng g m v t m = 250g lò xo k = 100 N/m. Kéo v t xu ng dư i cho lò xo d n 7,5 cm r i buông nh . Ch n tr c Ox th ng đ ng, chi u dương hư ng lên, g c t a đ v trí cân b ng, t0 = 0 lúc th v t. L y g = 10m/s2 . Phương trình dao đ ng là : π A. x = 7, 5 cos(20πt + )(cm) B. x = 5 cos(20t)(cm) 2 √ π C. x = 5 2 cos(2πt + π )(cm) D. x = 7, 5 cos(10t + )(cm) 2 Câu 47. M t lò xo đ u trên c đ nh, đ u dư i treo m t v t kh i lư ng m. V t dao đ ng đi u hòa th ng đ ng v i t n s f = 4,5 Hz. Trong quá trình dao đ ng, chi u dài lò xo th a đi u ki n 40cm ≤ l ≤ 56cm. Ch n g c t a đ v trí cân b ng, chi u dương hư ng xu ng, g c th i gian lúc lò xo ng n nh t. Phương www.mathvn.com 13 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 14. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 trình dao đ ng c a v t là: A. x = 9 cos(9πt + π )(cm) B. x = 16 cos(20t)(cm) π π C. x = 8 cos(9πt − )(cm) D. x = 8 cos(10t + )(cm) 2 2 Câu 48. M t lò xo đ c ng k, đ u dư i treo v t m = 500g, v t dao đ ng v i cơ năng 10−2 (J ). th i đi m √ ban đ u nó có v n t c 0,1 m/s và gia t c − 3m/s2 . Phương trình dao đ ng là: π A. x = 4 cos(10πt + )(cm) B. x = 2 sin(t)(cm) 2 π π C. x = 2 cos(10t − )(cm) D. x = 2 sin(10t + )(cm) 6 3 Câu 49. M t con l c lò xo đ c ng k treo th ng đ ng, đ u dư i có v t kh i lư ng 100g, l y g = 10m/s2 . Ch n g c t a đ O t i v trí cân b ng, tr c Ox th ng đ ng. Kích thích cho v t dao đ ng v i phương trình: π x = 4 cos(20t + )cm. Đ l n c a l c do lò xo tác d ng vào giá treo khi v t đ t v trí cao nh t là: 6 A. 1 N B. 0,6 N C. 0,4 N D. 1,6 N Câu 50. M t v t kh i lư ng 1 kg dao đ ng đi u hòa v i phương trình: x = 10 cos πt(cm). L c ph c h i tác d ng lên v t vào th i đi m 0,5s là: A. 2N B. 1N C. 0,5 N D. 0N Câu 51. M t con l c lò xo treo th ng đ ng, đ u trên c đ nh, đ u dư i treo 1 v t m = 100g. Kéo v t xu ng dư i v trí cân b ng theo phương th ng đ ng r i buông nh . V t dao đ ng v i phương trình: π x = 5 sin(4πt + )cm. Ch n g c th i gian là lúc buông v t, l y g = 10m/s2 . L c dùng đ kéo v t trư c khi 2 dao đ ng có cư ng đ A. 0,8 N B. 1,6 N C. 3,2 N D. 6,4 N Câu 52. M t lò xo treo th ng đ ng, đ u trên c đ nh, đ u dư i có v t m = 100g, đ c ng k = 25 N/m, l y g = 10m/s2 . Ch n tr c Ox th ng đ ng, chi u dương hư ng xu ng. V t dao đ ng v i phương trình: 5π )cm. L c ph c h i th i đi m lò xo b d n 2 cm có cư ng đ : x = 4 cos(5πt + 6 A. 1 N B. 0,5 N C. 0,25N D. 0,1 N Câu 53. M t con l c lò xo g m v t n ng kh i lư ng 100g và lò xo đ c ng 40 N/m treo th ng đ ng. Cho con l c dao đ ng v i biên đ 3 cm. L y g = 10m/s2 . L c c c đ i tác d ng vào đi m treo là: A. 2,2 N B. 0,2 N C. 0,1 N D. 0 N Câu 54. M t con l c lò xo g m v t n ng kh i lư ng 100g và lò xo đ c ng 40 N/m treo th ng đ ng. V t dao đ ng đi u hòa v i biên đ 2,5 cm. L y g = 10m/s2 . L c c c ti u tác d ng vào đi m treo là: A. 1 N B. 0,5 N C. 0N D. 3N Câu 55. M t con l c lò xo treo th ng đ ng, đ u dư i có v t kh i lư ng 100g, lò xo đ c ng k = 40N/m. Năng lư ng c a v t là 18.10−3(J ). L y g = 10m/s2 . L c đ y c c đ i tác d ng vào đi m treo là: A. 0,2 N B. 2,2 N C. 1 N D. 0,5N Câu 56. M t con l c lò xo th ng đ ng, đ u dư i có 1 v t m dao đ ng v i biên đ 10 cm. T s gi a l c c c đ i và c c ti u tác d ng vào đi m treo trong quá trình dao đ ng là 7/3. L y g = π 2 = 10m/s2 . T n s dao đ ng là A. 1 Hz B. 0,5Hz C. 0,25Hz D. 2Hz Câu 57. M t con l c lò xo g m qu c u m = 100g dao đ ng đi u hòa theo phương ngang v i phương trình: π x = 2 cos(10πt + )cm .Đ l n l c ph c h i c c đ i là: 6 A. 4N B. 6N C. 2N D. 1N Câu 58. M t con l c lò xo treo th ng đ ng và dao đ ng đi u hòa v i t n s 4,5Hz. Trong quá trình dao đ ng chi u dài lò xo bi n thiên t 40 cm đ n 56 cm. L y g = 10m/s2 . Chi u dài t nhiên c a nó là: A. 48 cm B. 46,8 cm C. 42 cm D. 40 cm Câu 59. M t lò xo đ c ng k, treo th ng đ ng, chi u dài t nhiên l0 = 20cm. Khi cân b ng chi u dài √ lò xo là 22 cm. Kích thích cho qu c u dao đ ng đi u hòa v i phương trình: x = 2 cos 10 5t(cm) . L y g = 10m/s2 .Trong quá trình dao đ ng, l c c c đ i tác d ng vào đi m treo có cư ng đ 2(N) Kh i lư ng qu www.mathvn.com 14 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 15. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 c u là: A. 0,4 kg B. 0,1 kg C. 0,2 kg D. 10 (g) Câu 60. M t v t m = 1,6 kg dao đ ng đi u hòa v i phương trình : x = 4 sin ωt. L y g c t a đ t i v trí π cân b ng. Trong kho ng th i gian (s) đ u tiên k t th i đi m t0 = 0, v t đi đư c 2 cm. Đ c ng c a lò 30 xo là: A. 30 N/m B. 40 N/m C. 50 N/m D. 6N/m Câu 61. M t lò xo kh i lư ng không đáng k , treo vào m t đi m c đ nh, có chi u dài t nhiên l0 . Khi treo v t m1 = 0, 1kg thì nó dài l1 = 31cm. Treo thêm m t v t m2 = 100g thì đ dài m i là l2 = 32cm. Đ c ng k và l0 là: A. 100 N/m và 30 cm B. 100 N/m và 29 cm C. 50 N/m và 30 cm D. 150 N/m và 29 cm π Câu 62. Con l c lò xo treo th ng đ ng dao đ ng đi u hòa theo phương trình: x = 2 sin(20t + )cm.Chi u 2 dài t nhiên c a lò xo là l0 = 30cm . L y g = 10m/s2 . Chi u dài t i thi u và t i đa c a lò xo trong quá trình dao đ ng là: A. 30,5 cm và 34,5 cm B. 31 cm và 36 cm C. 32 cm và 34 cm D. 31 cm và 35 cm Câu 63.M t con l c lò xo g m qu c u kh i lư ng m và lò xo đ c ng K. Kh ng đ nh nào sau đây là sai A. Kh i lư ng tăng 4 l n thì chu kỳ tăng 2 l n B. Đ c ng gi m 4 l n thì chu kỳ tăng 2 l n C. Kh i lư ng gi m 4 l n đ ng th i đ c ng tăng 4 l n thì chu kỳ gi m 4 l n D. Đ c ng tăng 4 l n thì năng lư ng tăng 2 l n Câu 64. M t v t M chuy n đ ng tròn đ u v i v n t c góc ω có hình chi u x lên m t đư ng th ng n m trong m t ph ng quĩ đ o là OP. Kh ng đ nh nào sau đây là sai A. x tuân theo qui lu t hình sin ho c cosin đ i v i th i gian B. Th i gian mà M chuy n đ ng b ng th i gian P chuy n đ ng ∆t C. V n t c trung bình c a M b ng v n t c trung bình c a P trong cùng th i gian ∆t D. T n s góc c a P b ng v n t c góc c a M Câu 65. M t con l c lò xo g m v t n ng có kh i lư ng m = 400g, lò xo có đ c ng k = 80N/m, chi u dài t nhiên l0 = 25cm đư c đ t trên m t m t ph ng nghiêng có góc α = 300 so v i m t ph ng n m ngang. Đ u trên c a lò xo g n vào m t đi m c đ nh, đ u dư i g n v i v t n ng. L y g = 10m/s2 . Chi u dài c a lò xo khi v t v trí cân b ng là? A. 21cm B. 22.5cm C. 27.5cm D. 29.5cm Câu 66. M t qu c u có kh i lư ng m = 0,1kg,đư c treo vào đ u dư i c a m t lò xo có chi u dài t nhiên l0 = 30cm, đ c ng k = 100N/m, đ u trên c đ nh, cho g = 10m/s2 . Chi u dài c a lò xo v trí cân b ng là: A. 31cm B. 29cm C. 20 cm D.18 cm Câu 67.M t con l c lò xo g m qu c u có m = 100g, treo vào lò xo có k = 20 N/m kéo qu c u th ng đ ng √ xu ng dư i v trí cân b ng m t đo n 2 3cm r i th cho qu c u tr v v trí cân b ng v i v n t c có đ l n √ 0, 2 2m/s. Ch n t = 0 lúc th qu c u, Ox hư ng xu ng, g c t a đ O t i v trí cân b ng.L y g = 10m/s2 . Phương trình dao đ ng c a qu c u có d ng: √ √ π 2π A. x = 4 cos(10 2t + )(cm) B. x = 4 cos(10 2t + )(cm) 4 4 √ √ 5π π C. x = 4 cos(10 2t + D. x = 4 cos(10 2t + )(cm) )(cm) 6 3 Câu 68. M t co l c lò xo g m v t n ng kh i lư ng m = 0,2 kg và lò xo có đ c ng k = 20N/m đang dao đ ng đi u hòa v i biên đ A = 6cm. Tính v n t c c a v t khi đi qua v trí có th năng b ng 3 l n đ ng năng. A. v = 3m/s B. v = 1,8m/s C. v = 0,3m/s D. v = 0,18m/s Câu 69. Khi m t v t dao đ ng đi u hòa doc theo tr c x theo phương trình x = 5 cos(2t)m, hãy xác đ nh www.mathvn.com 15 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 16. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 vào th i đi m nào thì đ ng năng c a v t c c đ i. π π A.t = 0s B. t = s C. t = s D. t = π 4 2 π Câu 70. Dao đ ng có phương trình x = 8 cos(2πt + )(cm). Tính th i gian ng n nh t đ v t đó đi t v trí 2 biên v v trí có li đ x = 4(cm) ngư c chi u dương c a tr c t a đ . 1 1 2 A.0,5s B. s C. s D. s 3 6 3 Câu 71. Cho m t v t hình tr , kh i lư ng m = 400g, di n tích đáy S = 50m2 , n i trong nư c, tr c hình tr có phương th ng đ ng. n hình tr chìm vào nư c sao cho v t b l ch kh i v trí cân b ng m t đo n x theo phương th ng đ ng r i th ra. Tính chu kỳ dao đ ng đi u hòa c a kh i g . A. T = 1,6 s B. T = 1,2 s C. T = 0,80 s D. T = 0,56 s Câu 72. M t v t dao đ ng đi u hòa quanh v trí cân b ng v i biên đ A. G i v0max là v n t c c a qu n ng khi đi qua v trí cân b ng. V n t c trung bình trong n a chu kì dao đ ng là: 2 1 1 A.v = v0max B. v = v0max C. v = D. v = 0 v0max π π 2π Câu 73. M t v t dao đ ng đi u hòa quanh v trí cân b ng v i biên đ A. G i v0max là v n t c c a qu n ng khi đi qua v trí cân b ng. V n t c trung bình trong chu kì dao đ ng là: 2 1 1 A.v = v0max B. v = v0max C. v = D. v = 0 v0max π π 2π www.mathvn.com 16 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 17. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 B.DAO Đ NG ĐI U HÒA C A CON L C ĐƠN - CON L C V T LÝ Câu 1.M t con l c đơn có chi u dài 1m th c hi n 10 dao đ ng m t 20s thì gia t c tr ng trư ng nơi đó (l y π = 3, 14) A. 10m/s2 B. 9, 86m/s2 C. 9, 8m/s2 D. 9, 78m/s2 Câu 2.M t con l c đơn có chu kỳ dao đ ng v i biên đ góc nh là 1s dao đ ng t i nơi có g = π 2 m/s2 . Chi u dài c a dây treo con l c là: A. 0,25cm B. 0,25m C. 2,5cm D. 2,5m Câu 3. M t con l c đơn có đ dài b ng l. Trong kho ng th i gian ∆t nó th c hi n 12 dao đ ng . Khi gi m đ dài c a nó b t 16cm, trong cùng kho ng th i gian ∆t như trên, con l c th c hi n 20 dao đ ng. Cho bi t g = 9, 8m/s2 . Tính đ dài ban đ u c a con l c A. 60cm B. 50cm C. 40cm D. 25cm Câu 4. M t con l c đơn g m v t n ng m dao đ ng v i t n s f. N u tăng kh i lư ng v t thành 2m thì t n s c a v t là: f f f A. f B. √ C. D. √ 2 2 3 Câu 5. M t con l c đơn có đ dài l là 120cm. Ngư i ta thay đ i đ dài c a nó sao cho chu kỳ dao đ ng m i ch b ng 90% chu kỳ dao đ ng ban đ u. Tính đ dài l m i. A. 148,148cm B. 133,33cm C. 108cm D. 97,2cm Câu 6. Con l c đơn có chi u dài l1 dao đ ng v i chu kì T1 , con l c đơn có chi u dài l2 > l1 dao đ ng v i chu kì T2 .Khi con l c đơn có chi u dài l2 − l1 s dao đ ng v i chu kì là : T1 T2 A. T = T2 − T1 B. T = T2 − T1 C. T = T1 + T2 D. T = 2 2 2 2 2 2 T2 − T1 Câu 7. Con l c đơn có chi u dài l1 dao đ ng v i chu kì T1 , con l c đơn có chi u dài l2 > l1 dao đ ng v i chu kì T2 .Khi con l c đơn có chi u dài l2 + l1 s dao đ ng v i chu kì là : T1 T2 A. T = T2 + T1 B. T = T1 − T2 C. T = T1 + T2 D. T = 2 2 2 2 2 2 T2 + T1 Câu 8. M t con l c đơn có chi u dài l dao đ ng đi u hòa v i chu kì T t i nơi có gia t c tr ng trư ng g. Khi đưa con l c đơn lên M t Trăng thì chu kì nó là bao nhiêu? Bi t r ng gia t c tr ng trư ng t i M t Trăng nh hơn M t Đ t là 81 l n. T T A. T = 9T B. T = 81T C. T = D. T = 9 81 Câu 9. M t con l c đơn dao đ ng đi u hòa nơi có gia t c tr ng trư ng g = 10m/s2 v i chu kì T = 2s trên qu đ o dài 20cm. Th i gian con l c đơn dao đ ng t VTCB đ n v trí có li đ 10cm là: 1 5 1 1 A. (s) B. (s) C. (s) D. (s) 6 6 4 2 Câu 10.M t con l c đơn có chi u dài dây treo 1m dao đ ng t i nơi có g = π 2 m/s2 . Ban đ u kéo v t kh i phương th ng đ ng m t góc α0 = 0, 1rad r i th nh , ch n g c th i gian lúc v t b t đ u dao đ ng thì phương trình li đ dài c a v t là : √ π A. s = 10 cos πt(cm) B. s = 10 2 cos πt(cm) C .s = 10 cos(πt− )(cm) D.s = 10 cos 2πt(cm) 2 Câu 11. M t con l c đơn chi u dài 20cm dao đ ng v i biên đ góc 60 t i nơi có g = 9, 8m/s2 . Ch n g c th i gian lúc v t đi qua v trí có li đ góc 30 theo chi u dương thì phương trình li giác c a v t là: π π π 2π A. α = B. α = cos(7t + )(rad) cos(7t + )(rad) 30 3 30 3 2π π C .α = 6 cos(7t − D.α = 6 cos(7t − )(rad) )(rad) 3 3 Câu 12. M t con l c đơn dài 20cm dao đ ng t i nơi có g = 9, 8m/s2 .ban đ u ngư i ta l ch v t kh i phương th ng đ ng m t góc 0,1rad r i truy n cho v t m t v n t c 14cm/s v v trí cân b ng(VTCB). Ch n g c th i www.mathvn.com 17 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 18. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 gian lúc v t đi qua VTCB l n th nh t, chi u dương là chi u l ch v t thì phương trình li đ dài c a v t là : √ π π A. s = 2 cos(7t + )(cm) B. s = 2 2 cos(7t + )(cm) 2 √2 √ π C .s = 2 cos(7t + )(cm) D.s = 2 2 cos(7 2t)(cm) 2 Câu 13.G i R là bán kính c a trái đ t. M t con l c dao đ ng đi u hòa v i chu kì T t i m t nơi trên m t đ t. Khi đưa con l c lên đ cao h so v i m c nư c bi n thì đ bi n thiên tương đ i c a chu kì con l c là: ∆T h ∆T 2h ∆T h ∆T R A. B. C. D. = = = = T R T R T 2R T h Câu 14. M t con l c dao đ ng đúng m t đ t v i chu kì 2s, bán kính trái đ t 6400km. Khi đưa lên đ cao 3,2km thì chu kì dao đ ng là: A.2,002s. B.2,001s. C.1,009s. D. 1,999s Câu 15. M t con l c dao đ ng đúng m t đ t , bán kính trái đ t 6400km. Khi đưa lên đ cao 4,2km thì nó dao đ ng nhanh hay ch m bao nhiêu trong m t ngày đêm: A. Nhanh, 56,7s. B. Ch m, 28,35s. C. Ch m, 56,7s. D. Nhanh, 28,35s. Câu 16.G i R là bán kính c a trái đ t. M t con l c dao đ ng đi u hòa v i chu kì T t i m t nơi trên m t đ t. Khi đưa con l c xu ng đ cao h so v i m c nư c bi n thì đ bi n thiên tương đ i c a chu kì con l c là: ∆T h ∆T 2h ∆T h ∆T R A. B. C. D. = = = = T R T R T 2R T h Câu 17.M t con l c dao đ ng đúng m t đ t v i chu kì 2s, bán kính trái đ t 6400km. Khi xu ng đ sâu 3,2km thì chu kì dao đ ng là: A.2,002s. B.2,005s. C.1,009s. D. 1,999s Câu 18. M t đ ng h qu l c ch y đúng gi trên m t đ t. Đưa đ ng h xu ng gi ng sâu 400m so v i m t đ t. Coi nhi t đ hai nơi này b ng nhau và l y bán kính trái đ t là R = 6400km. Sau m t ngày đ ng h ch y: A. Nhanh, 5,4s. B. Ch m, 5,4s. C. Ch m, 2,7s. D. Nhanh, 2,7s. Câu 19. M t con l c đơn có dây treo làm b ng kim lo i v i h s n dài α dao đ ng v i chu kì T0 nhi t đ t0 C . Khi nhi t đ thay đ i đ n t0 C thì đ bi n thiên tương đ i c a chu kì dao đ ng là: 1 2 ∆T 1 ∆T 1 ∆T 2 ∆T 2 A. B. C. D. = α(t2 − t1 ) = α(t1 − t2 ) = α(t2 − t1 ) = α(t1 − t2 ) T 2 T 2 T 3 T 3 Câu 20. M t con l c dơn dao đ ng v i chu kì 2s nhi t đ 250 C , dây treo làm b ng kim lo i có h s n dài α = 2.10−5 K −1 . Khi nhi t đ tăng lên đ n 450 C thì chu kì dao đ ng là: A.2,0002s. B.2,0004s. C. 1,0004s. D.1,9996s. Câu 21. M t con l c dơn dao đ ng v i chu kì 2s nhi t đ 25 C , dây treo làm b ng kim lo i có h s n 0 dài α = 2.10−5K −1 . Khi nhi t đ tăng lên đ n 450 C thì trong m t ngày đêm đ ng h ch y nhanh hay ch m là bao nhiêu? A. Ch m; 17,28s. B. Nhanh ; 17,28s. C. Ch m; 8,64s. D. Nhanh; 8,64s Câu 22. M t con l c có chu kì dao đ ng trên m t đ t là T0 = 2s. L y bán kính trái đ t R = 6400km. Đưa con l c lên đ cao h = 3200m và coi nhi t đ không đ i thì chu kì c a con l c b ng: A. 2,001s B. 2,0002s C. 2,0005s D. 3s Câu 23. M t con l c dơn dao đ ng v i chu kì 2s nhi t đ 400 C , dây treo làm b ng kim lo i có h s n dài 2.10−5 K −1 . Khi nhi t đ h xu ng đ n 150 C thì dao đ ng chu kì là: A.1,9995s. B. 2,005s C. 2,004s. D. 1,0005s. Câu 24. M t con l c dơn dao đ ng v i đúng nhi t đ 45 C , dây treo làm b ng kim lo i có h s n dài 0 2.10−5K −1 . Khi nhi t đ h xu ng đ n 200 C thì nó dao đ ng nhanh hay ch m bao nhiêu trong m t ngày đêm: A. Nhanh; 21,6s. B. Ch m; 21,6s. C. Nhanh; 43,2s. D. Ch m; 43,2s Câu 25. M t con l c dao đ ng đúng m t đ t nhi t đ 420 C , bán kính trái đ t 6400km, dây treo làm b ng kim lo i có h s n dài 2.10−5K −1 . Khi đưa lên đ cao 4,2km đó nhi t đ 220 C thì nó dao đ ng www.mathvn.com 18 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 19. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 nhanh hay ch m bao nhiêu trong m t ngày đêm: A. Nhanh; 39,42s. B. Ch m; 39,42s. C. Ch m; 73,98s. D. Nhanh; 73,98s. Câu 26. M t đ ng h qu l c ch y đúng gi trên m t đ t. Đưa đ ng h lên đ cao h = 0,64km. Coi nhi t đ hai nơi này b ng nhau và l y bán kính trái đ t là R = 6400km. Sau m t ngày đ ng h ch y: A. Nhanh; 8,64s. B. Ch m; 4,32s. C. Ch m; 8,64s. D. Nhanh; 4,32s. Câu 26. M t con l c đơn dao đ ng đúng t i m t đ t nhi t đ 30 C , dây treo làm b ng kim lo i có h s 0 n dài 2.10−5K −1 , bán kính trái đ t 6400km. Khi đưa con l c lên đ cao 1600m đ con l c v n dao đúng thì ph i h nhi t đ xu ng đ n : A. 17, 50 C B. 23, 750C . C. 50 C . D. 100 C Câu 27. M t con l c đơn dao đ ng đúng t i m t đ t nhi t đ 30 C , dây treo làm b ng kim lo i có h s 0 n dài 2.10−5K −1 , bán kính trái đ t 6400km. Khi nhi t đưa con l c lên đ cao h đó nhi t đ là 200 C đ con l c dao đ ng đúng thì h là: A. 6,4km. B. 640m. C. 64km. D. 64m. Câu 28.M t con l c đơn có chu kì dao đ ng v i biên đ góc nh T0 = 1, 5s. Treo con l c vào tr n m t chi c xe đang chuy n đ ng trên m t đư ng n m ngang thì khi VTCB dây treo con l c h p v i phương th ng đ ng m t góc α = 300 . Chu kì dao đ ng c a con l c trong xe là: A. 2,12s B. 1,61s C. 1,4s D. 1,06s Câu 29. M t con l c đơn có chu kì dao đ ng T0 = 2, 5s t i nơi có g = 9, 8m/s2 . Treo con l c vào tr n m t thang máy đang chuy n đ ng đi lên nhanh d n đ u v i gia t c a = 4, 9m/s2 . Chu kì dao đ ng c a con l c trong thang máy là: A. 1,77s B. 2,04s C. 2,45s D. 3,54s Câu 30. M t con l c dao đ ng v i chu kì 1,6s t i nơi có g = 9, 8m/s2 . ngư i ta treo con l c vào tr n thang máy đi xu ng nhanh d n đ u v i gia t c 0, 6m/s2 , khi đó chu kì dao đ ng c a con l c là: A.1,65 s B. 1,55s C. 0,66s D. M t giá tr khác Câu 31M t con l c dao đ ng v i chu kì 1,8s t i nơi có g = 9, 8m/s2 . ngư i ta treo con l c vào tr n thang máy đi xu ng nhanh d n đ u v i gia t c 0, 5m/s2 , khi đó chu kì dao đ ng c a con l c là: A.1,85 s B. 1,76s C. 1,75s D. M t giá tr khác Câu 32. M t con l c đơn có v t n ng m = 80g, đ t trong môi đi n trư ng đ u có véc tơ cư ng đ đi n trư ng E th ng đ ng, hư ng lên, có đ l n E = 4800V/m. Khi chưa tích đi n cho qu n ng, chu kì dao đ ng c a con l c v i biên đ góc nh là T0 = 2s, t i nơi có g = 10m/s2 . Tích cho qu n ng đi n q = 6.10−5 C thì chu kì dao đ ng c a nó b ng: A. 1,6s B. 1,72s C. 2,5s D. 2,33s Câu 33. M t con l c đơn có chu kì 2s t i nơi có g = π = 10m/s2 , qu c u có kh i lư ng 10g, mang đi n 2 tích 0, 1µC . Khi d t con l c trong đi n trư ng đ u có véctơ cư ng đ đi n trư ng hư ng t dư i lên th ng đ ng có E = 104 V /m. Khi đó chu kì con l c là: A. 1,99s. B. 2,01s. C. 2,1s. D. 1,9s. Câu 34. M t con l c đơn dao đ ng nh t i nơi có g = 10m/s2 v i chu kì 2s, v t có kh i lư ng 100g mang đi n tích −0, 4µC . Khi đ t con l c trên vào trong đi n đ u có E = 2, 5.106V /m n m ngang thì chu kì dao đ ng kúc đó là: A. 1,5s. B. 1,68s. C. 2,38s. D. 3s Câu 35. M t con l c đơn dao đ ng nh t i nơi có g = 10m/s v i chu kì 2s, v t có kh i lư ng 200g mang 2 đi n tích 4.10−7C . Khi đ t con l c trên vào trong đi n đ u có E = 5.106V /m n m ngang thì v trí cân b ng m i c a v t l ch kh i phương th ng đ ng m t góc là: A. 0, 570 . B. 5, 710 . C. 450 . D.300. Câu 36. M t con l c đơn g m v t có th tích 2cm3 , có kh i lư ng riêng 4.103 kg/m3 dao đ ng trong không khí có chu kì 2s t i nơi có g = 10m/s2 . Khi con l c dao đ ng trong m t ch t khí có kh i lư ng riêng 3kg/lít www.mathvn.com 19 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com
 20. www.MATHVN.com Luy n thi đ i h c DĐ: 0983.885241 thì chu kì c a nó là: A. 1,49943s. B. 3s. C. 1,50056s. D. 4s. Câu 37. M t con l c đơn có chi u dài l dao đ ng t i nơi có gia t c tr ng trư ng là g, kéo con l c đơn ra kh i VTCB m t góc α0 r i th ra cho qu c u dao đ ng. V n t c c a con l c đơn v trí h p v i phương th ng đ ng m t biên đ góc β là: A. v = 2gl(cos β − cos α0 ) B. v = 2gl(cos α0 − cos β ) C. v = gl(cos β − cos α0 ) D. v = 2gl(cos β + cos α0 ) Câu 38. M t con l c đơn có chi u dài l dao đ ng t i nơi có gia t c tr ng trư ng là g, kéo con l c đơn ra kh i VTCB m t góc α0 r i th ra cho qu c u dao đ ng.T i th i đi m t, con l c đơn v trí h p v i phương th ng đ ng m t góc β . V n t c c c đ i c a con l c đơn là: A. v = 2gl(cos β − cos α0 ) B. v = 2gl(cos α0 − cos β ) C. v = 2gl(1 − cos α0 ) D. v = 2gl(cos β + cos α0 ) Câu 39. M t con l c đơn có chi u dài l dao đ ng t i nơi có gia t c tr ng trư ng là g, kéo con l c đơn ra kh i VTCB m t góc α0 r i th ra cho qu c u dao đ ng.T i th i đi m t, con l c đơn v trí h p v i phương th ng đ ng m t góc β . V n t c c c ti u c a con l c đơn là: A. v = 2gl(cos β − cos α0 ) B. v = 2gl(cos α0 − cos β ) C. v = 2gl(1 − cos α0 ) D. v = 0 Câu 40. M t con l c đơn g m m t dây treo có chi u dài l = 1m, m t đ u g n vào m t đi m c đ nh, đ u kia treo vào v t n ng có kh i lư ng m = 0, 05kg dao đ ng t i nơi có g = 9, 81m/s2 . Kéo con l c đơn ra kh i VTCB m t góc 300 r i th ra không v n t c đ u. V n t c c a qu n ng khi VTCB là: A. 1,62m/s B. 2,63m/s C. 4,12m/s D. 0,142m/s Câu 41. M t con l c đơn có chi u dài l dao đ ng t i nơi có gia t c tr ng trư ng là g, kéo con l c đơn ra kh i VTCB m t góc α0 r i th ra cho qu c u dao đ ng. L c căng c a s i dây con l c đơn v trí h p v i phương th ng đ ng m t biên đ góc β là: A. T = mg(3 cos β − 2 cos α0 ) B. T = mg(3 cos α0 − 2 cos β ) C. T = mg(3 cos β + 2 cos α0 ) D. T = mg(cos β + cos α0 ) Câu 42. M t con l c đơn có chi u dài l dao đ ng t i nơi có gia t c tr ng trư ng là g, kéo con l c đơn ra kh i VTCB m t góc α0 r i th ra cho qu c u dao đ ng.T i th i đi m t, con l c đơn v trí h p v i phương th ng đ ng m t góc β . L c căng dây c c đ i c a con l c đơn là: A. T = mg(2 − 2 cos α0 ) B. T = mg(3 cos α0 − 2 cos β ) C. T = mg(3 − 2 cos α0 ) D. T = mg(cos β + cos α0 ) Câu 43. M t con l c đơn có chi u dài l dao đ ng t i nơi có gia t c tr ng trư ng là g, kéo con l c đơn ra kh i VTCB m t góc α0 r i th ra cho qu c u dao đ ng.T i th i đi m t, con l c đơn v trí h p v i phương th ng đ ng m t góc β .L c căng dây c c ti u c a con l c đơn là: A. T = mg(2 − 2 cos α0 ) B. T = mg(3 cos α0 − 2 cos β ) C. T = mg(3 − 2 cos α0 ) D. T = mg cos α0 Câu 44. M t con l c đơn g m m t dây treo có chi u dài l = 1m, m t đ u g n vào m t đi m c đ nh, đ u kia treo vào v t n ng có kh i lư ng m = 0, 05kg dao đ ng t i nơi có g = 9, 81m/s2 . Kéo con l c đơn ra kh i VTCB m t góc 300 r i th ra không v n t c đ u. L c căng c a s i dây khi qu n ng khi VTCB là: A. 0,62N B. 0,63N C. 1,34N D. 13,4N Câu 45. M t con l c đơn g m m t dây treo có chi u dài l = 0, 4m, m t đ u g n vào m t đi m c đ nh, đ u kia treo vào v t n ng có kh i lư ng m = 200g dao đ ng t i nơi có g = 10m/s2 . Kéo con l c đơn ra kh i VTCB m t góc 600 r i th ra không v n t c đ u.Khi l c căng d y là 4N thì v n t c c a qu n ng là: √ √ √ A. 2m/s B. 2 2m/s C. 5m/s D. 3 2m/s Câu 46. Hai con l c đơn có cùng chi u dài l, cùng kh i lư ng m dao đ ng cùng chu kì T0 . Hai qu c u mang đi n tích l n lư t là q1 và q2 đư c đ t trong đi n trư ng th ng đ ng hư ng xu ng thì chu kì dao đ ng www.mathvn.com 20 ThS Tr n Anh Trung trananhtrung79@gmail.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản