intTypePromotion=3

118 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 2013

Chia sẻ: Nguyễn Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
82
lượt xem
18
download

118 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi - kiểm tra '118 câu hỏi trắc nghiệm vật lý 2013', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 118 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 2013

 1. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê PH N I: SÓNG C H C-ÂM H C Câu 1: t ng i quan sát th y m t cánh hoa trên h n c nhô lên 10 l n trong kho ng th i gian 36s. Kho ng cách gi a hai nh sóng k ti p là 12m. Tính v n t c truy n sóng trên m t h . A. 3m/s B. 3,32m/s C. 3,76m/s D. 6,0m/s E. 6,66m/s Câu 2: Ng i ta gây m t ch n ng u O m t dây cao su c ng th ng làm t o nên m t dao ng theo ph ng vuông góc v i v trí bình th ng c a dây, v i biên 3cm và chu k 1,8s. sau 3 giây chuy n ng truy n c 15m d c theo dây. Tìm b c sóng c a sóng t o thành truy n trên dây. A. 9m B. 6,4m C. 4,5m D. 3,2m E. 2,77m Câu 3: Vi t ph ng trình sóng t i m t m M cách O m t kho ng 2,5m. Ch n g c th i gian lúc uOb t u dao ng theo chi u d ng t v trí cân b ng. 5π π 5π π 7π π A. u M = 3 sin( t + )cm B. u M = 3 sin( t − )cm C. u M = 3 sin( t + )cm n 4 2 4 2 4 3 10π 5π 10π 5π D. u M = 3 sin( t − )cm E. u M = 3 sin( t + )cm .v 9 9 9 9 Câu 4: t ng i áp tai vào ng s t nghe ti ng búa gõ cách ó 1000m. Sau 2,83s ng i y nghe ti ng búa h truy n qua không khí. So sánh b c sóng c a âm trong thép c a ng s t và trong không khí. A. Thep kk = 5,05 B. Thep kk = 5,68 4 C. Thep kk = 7,58 D. Thep kk = 10,1 E. Thep kk = 15,15 2 Câu 5: Ng i ta kh o sát hi n t ng giao thoa sóng trên m t n c t o thành do hai ngu n k t h p A và B dao ng v i t n s 15 Hz. Ng i ta th y sóng có biên c c i th nh t k t ng trung tr c c a AB t i nh ng c m M có hi u kho ng cách n A và B b ng 2cm. Tính v n t c truy n sóng trên m t n c. o A. 45cm/s B. 30cm/s C. 26cm/s D. 15cm/s E. 13cm/s Câu 6: Trong m t thí nghi m giao thoa trên m t n c, hai ngu n k t h p S1 và S2 dao ng v i t n s f= 15Hz. ih n t c truy n sóg trên m t n c là 30m/s. T i m t th i m nào sau ây dao ng s có biên c c i (d1 và d2 l n l t là kho ng cách t m ang xét n S1 và S2): A. M(d1 = 25cm và d2 =20cm) B. N(d1 = 24cm và d2 =21cm) C. O(d1 = 25cm và d2 =21cm) u D. P(d1 = 26cm và d2 =27cm) E. Q(d1 = 25cm và d2 =32cm) V Câu 7: t dây AB dài 1,80m c ng th ng n m ngang, u B c nh, u A g n vào m t b n rung t n s 100Hz. Khi b n rung ho t ng, ng i ta th y trên dây có sóng d ng g m 6 bó sóng, v i A xem nh m t nút. Tính b c sóng và v n t c truy n sóng trên dây AB. A. = 0,30m; v = 30m/s B. = 0,30m; v = 60m/s C. = 0,60m; v = 60m/s D. = 0,60m; v = 120m/s E. = 1,20m; v = 120m/s Câu 8: Ng i ta làm thí nghi m v sóng d ng âm trong m t cái ng dài 0,825m ch a y không khí áp su t th ng. Trong 3 tr ng h p: (1) ng b t kín m t u; (2) ng b t kín hai u; và ng h hai u; Tr ng h p nào sóng d ng âm có t n s th p nh t; t n s y b ng bao nhiêu? Cho bi t v n t c truy n âm trong không khí là 330m/s. A. Tr ng h p (1), f = 75Hz. B. Tr ng h p (2), f = 100Hz. C. Tr ng h p (3), f = 125Hz. D. Tr ng h p (1), f = 100Hz. C. Tr ng h p (2), f = 75Hz. Câu 9: Ph ng trình c a m t sóng truy n trên m t s i dây là: u = u0cos(kx - ) Vào m i lúc t, gia t c theo th i gian t i m t m c a dây s là: --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 2. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê 2 A. a = - u0cos(kx - t) B. a = 2u0cos(kx - t) C. a = - 2 u0sin(kx - t) 2 D. a = u0sin(kx - t) E. a = - 2u0[cos(kx - t) + sin(kx - t)] Câu 10: Khi biên c a sóng t ng g p ôi, n ng l ng do sóng truy n t ng bao nhiêu l n. A. Gi m 1/4 B. Gi m 1/2 C. Không Thay i D. T ng 2 l n C. T ng 4 l n Câu 11: Dùng nguyên lý ch ng ch t tìm biên t ng h p c a hai sóng: u1 = u0sin(kx - t) và u2 = u0sin(kx - t + ) A. A = 2u0 B. A = u0/2 C. A = u0 D. A = 2u0cos( /2) E. A = u0cos( ) Câu 12: Sóng d ng trên m t s i dây do s ch ng ch t c a hai sóng truy n theo chi u ng c nhau: u1 = u0sin(kx - t) và u2 = u0sin(kx + t) Bi u th c nào sau ây bi u th sóng d ng trên dây y: A. u = u0sin(kx).cos( t) B. u = 2u0cos(kx).sin( t) C. u = 2u0sin(kx).cos( t) D. u = u0sin[(kx - t) + (kx + t)] E. u = 2u0sin(kx - t) n Câu 13: Hi u pha c a 2 sóng gi ng nhau ph i b ng bao nhiêu khi giao thoa sóng hoàn toàn tri t tiêu. A. 0 B. /4 C. /2 D. E. 2 .v Câu 14: Hai ng i ng cách nhau 4m và quay m t s i dây n m gi a h . H i b c sóng l n nh t c a sóng ng mà hai ng i có th t o nên là bao nhiêu? A. 16m B. 8m C. 4m D. 2m E. 1m h Câu 15: Ng i ta ném m t hòn á xu ng m t cái ao, t o thành sóng hai chi u trên m t n c d ng hình tròn. u t ng n ng l ng m i giây c a sóng này là 1W, tính c ng 4 c a sóng t i m t n i cách ch hòn á r i 2m. A. 0,08 W/m B. 1 W/m C. 10 W/m D. 0,02W/m2 E. 33,50W/m2 2 Câu 16: Tìm v n t c sóng âm bi u th b i ph ng trình: u = 28cos(20x - 2000t) c A. 334m/s B. 331m/s C. 314m/s D. 100m/s E. 50m/s Câu 17: t dây àn có chi u dài L c gi c nh hai u. H i âm do dây phát ra có b c sóng dài b ng o bao nhiêu? A. L/4 B. L/2 C. L D. 2L E. 4L ih Câu 18: Hai b c sóng c ng h ng l n nh t c a m t ng có chi u dài L, m t u h , và u kia kín là bao nhiêu? A. 4L, 4L/3 B. 2L, L C. L, L/2 D. 4L, 2L E. L/2, L/4 u Câu 19: Hai b c sóng c ng h ng l n nh t c a m t ng chi u dài L, hai u h là bao nhiêu? V A. 4L, 4L/3 B. 2L, L C. L, L/2 D. 4L, 2L E. L/2, L/4 Câu 20: Cho 2 ngu n phát sóng âm cùng biên , cùng pha và cùng chu k , f = 440Hz, t cách nhau 1m. H i t ng i ph i ng âu không nghe th y âm (biên sóng giao thoa hoàn toàn tri t tiêu). Cho v n t c a âm trong không khí b ng 352m/s. A. 0,3m k t ngu n bên trái. B. 0,3m k t ngu n bên ph i. C. 0,3m k t 1 trong hai ngu n D. Ngay chính gi a, cách m i ngu n 0,5m E. Không có m nào gi a hai ngu n t i ó biên sóng giao thoa hoàn toàn tri t tiêu. áp án: 1A,2A,3D,4E,5B,6C,7C,8D,9A,10E,11D,12C,13D,14B,15A,16C,17D,18A,19B,20C PH N II: DAO NG U HÒA Câu 1: t ch t m kh i l ng m=0,01 kg treo u m t lò xo có c ng k=4(N/m), dao ng u hòa quanh v trí cân b ng. Tính chu k dao ng. A. 0,624s B. 0,314s C. 0,196s D. 0,157s E. 0,098s --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 3. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 2: t con l c lò xo có dài l = 120 cm. Ng i ta thay i dài c a nó sao cho chu k dao ng m i ch ng 90% chu k dao ng ban u. Tính dài l' m i. A. 148,148cm B. 133,33cm C. 108cm D. 97,2cm E. 74,07cm Câu 3: t ch t m có kh i l ng m = 10g dao ng u hòa trên n th ng dài 4cm, t n s 5Hz. Lúc t = 0, ch t m v trí cân b ng và b t u i theo h ng d ng c a qu o. Tìm bi u th c t a c a v t theo th i gian. A. x = 2sin10 t cm B. x = 2sin (10 t + ) cm C. x = 2sin (10 t + /2) cm D. x = 4sin (10 t + ) cm E. x = 4sin(5 t + /2 ) cm Câu 4: Cho m t qu c u kh i l ng M = 1kg g n vào u m t lò xo có c ng k = 100N/m. H n m ngang theo tr c Ox, kh i l ng lò xo và ma sát không áng k . Kéo qu c u ra kh i v trí cân b ng m t kho ng x0 = 0,1cm r i th cho chuy n ng v i v n t c ban u v0 = -2,4m/s. Tìm biên dao ng c a qu c u: A. 0,10m B. 0,13m C. 0,20m D. 0,26m E.0,39m. Câu 5: t con l c lò xo g m m t kh i c u nh g n vào u m t lò xo, dao ng u hòa v i biên 3 cm d c theo tr c Ox, v i chu k 0,5s. Vào th i m t=0, kh i c u i qua v trí cân b ng. H i kh i c u có ly x =+1,5cm n vào th i m nào? A. t = 0,042s B. t = 0,176s C. t = 0,542s D. t = A và B u úng E. A và C u úng .v π Câu 6: t v t dao ng u hòa có bi u th c x = 2 sin( πt − ) cm. Tìm th i m v t i qua v trí 4 h x = − 2cm theo chi u d ng. A. t = 2s B. t = 3,5s C. t = 4s D. C A và B úng E. C A và C úng. 4 Câu 7: Tính biên dao ng A và pha c a dao ng t ng h p hai dao ng u hòa cùng ph ng có 2 ph ng trình: x1 = sin2t và x2 = 2,4cos2t A. A = 2,6; cos = 0,385 B. A = 2,6; tg = 0,385 C. A = 2,4; tg = 2,40 D. A = 2,2; cos = 0,385 E. A = 1,7; tg = 2,40 c Câu 8: t v t n ng treo vào m t u lò xo làm cho lò xo dãn ra 0,8cm. u kia treo vào m t mc nh O. H o dao ng u hòa (t do) theo ph ng th ng ng. Cho bi t g = 10 m/s2 .Tìm chu k giao ng c a h . A. 1,8s B. 0,80s C. 0,50s D. 0,36s E. 0,18s ih Câu 9: t u c a lò xo c treo vào mc nh O, u kia treo m t qu n ng m1 thì chu k dao ng là T1 = 1,2s. Khi thay qu n ng m2 vào thì chu k dao ng b ng T2 = 1,6s. Tính chu k dao ng khi treo ng th i m1 và m2 vào lò xo. A. T = 2,8s B. T = 2,4s C. T = 2,0s D. T = 1,8s E. T = 1,4s u Câu 10: Hai lò xo R1, R2, có cùng dài. M t v t n ng M kh i l ng m = 200g khi treo vào lò xo R1 thì dao ng V i chu k T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R2 thì dao ng v i chu k T2 = 0,4s. N i hai lò xo ó v i nhau thành m t lò xo dài g p ôi r i treo v t n ng M vào thì M s giao ng v i chu k bao nhiêu? A. T = 0,7s B. T = 0,6s C. T = 0,5s D. T = 0,35s E. T = 0,1s Câu 11: Hai lò xo R1, R2, có cùng dài. M t v t n ng M kh i l ng m = 200g khi treo vào lò xo R1 thì dao ng i chu k T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R2 thì dao ng v i chu k T2 = 0,4s. N i hai lò xo v i nhau c hai u c m t lò xo cùng dài, r i treo v t n ng M vào thì chu k dao ng c a v t b ng bao nhiêu? A. T = 0,12s B. T = 0,24s C. T = 0,36s D. T = 0,48s E. T = 0,60s Câu 12: Trong giao ng u hòa c a m t v t quanh v trí cân b ng phát bi u nào sau ây ÚNG iv il c àn h i tác d ng lên v t? A. Có giá tr không i. B. B ng s o kho ng cách t v t t i v trí cân b ng. C. T l v i kho ng cách t v t n v trí cân b ng và h ng ra xa v trí y. D. T l ngh ch v i kho ng cách t v t n v trí cân b ng và h ng ra xa v trí y. E. T l v i kho ng cách t v t n v trí cân b ng và h ng v phía v trí y. --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 4. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 13: Hàm nào sau ây bi u th ng bi u di n th n ng trong dao ng u hòa n gi n? A. U = C B. U = x + C C. U = Ax2 + C D. U = Ax2+ Bx + C E. U = 0 Câu 14: t v t M treo vào m t lò xo làm lò xo dãn 10 cm. N u l c àn h i tác d ng lên v t là 1 N, tính c ng a lò xo. A. 200 N/m B. 10 N/m C. -10 N/m D. 1 N/m E. 0,1 N/m Câu 15: Dùng nh lu t Newton, F = ma, tìm xem ph ng trình nào sau ây là ph ng trình vi phân t ng ng i dao ng u hòa n gi n: 1 2 dx d 2x k d 2x k A. F = − kx B. U = kx C. = − kx D. − x=0 E. + x=0 2 dt dt 2 m dt 2 m Câu 16: t v t có kh i l ng 10 kg c treo vào u m t lò xo kh i l ng không áng k , có c ng 40 N/m. Tìm t n s góc và t n s f c a dao ng u hòa c a v t. A. = 2 rad/s; f = 0,32 Hz B. = 2 rad/s; f = 2 Hz. C. = 0,32 rad/s; f = 2 Hz. D. = 2 rad/s; f = 12,6 Hz. E. = 12,6 rad/s; f = 2 Hz. n Câu 17: t v t có kh i l ng m = 2kg c n i v i hai lò xo c nh (hình v ). V t có th tr t không ma sát trên m t ph ng ngang. Kéo v t ra kh i v trí cân b ng n v trí x = 10cm r i th không v n t c u cho v t dao .v 2π ng. Chu k o c là T = s . Ch n g c th i gian là lúc v t cách v trí cân b ng 10cm. Hãy vi t bi u th c 3 r i x c a M theo th i gian t. h π π π A. x = 0,2 sin( 3t + )m B. x = 0,1sin( 3t + )m C. x = 0,2 sin( 3t + )m 2 2 3 4 M L1 L2 π π D. x = 0,1sin( 3t + E. x = 0,1sin( 3t + 2 )m )m 3 4 c Câu 18: Dùng d ki n c a bài 17. G i k1, k2 l n l t là c ng c a các lò xo L1, L2. Tìm i c ng c a o lò xo ghép trên. k .k k + k2 1 A. k = 1 2 B. k = 1 C. k = k1 – k2 D. k = k1 + k2 E. k = ih k1 + k 2 k1 .k 2 k1 + k 2 Câu 19: Bi u th c nào sau ây KHÔNG ph i là d ng t ng quát c a t a m t v t dao ng u hòa n gi n ? u A. x = Acos( t + ) (m) B. x = Asin( t + ) (m) C. x = Acos( t) (m) D. x = Acos( t) + Bcos( ) (m) E. x = Asin( t - ) (m) V Câu 20: t v t giao ng u hòa quanh m y = 0 v i t n s 1Hz. vào lúc t = 0, v t c kéo kh i v trí cân ng n v trí y = -2m, và th ra không v n t c ban u. Tìm bi u th c to c a v t theo th i gian. A. y = 2cos(t + ) (m) B. y = 2cos (2 t) (m) C. y = 1/2cos(2 t + ) (m) D. y = 2sin(t - /2) (m) E. y = 2sin(2 t - /2) (m) Câu 21: Cho v t M kh i l ng 2kg. Khi c n i qua 2 lò xo L1 và L2 vào hai mc nh (hình 21.1) và v t 2π tr c không ma sát trên m t ph ng ngang thì chu k dao ng o c là T = s ; Khi c n i v i hai lò xo 3 theo hình 21.2 thì chu k dao ng c a M la T = 2π s. B qua ma sát và kh i l ng các lò xo. Tìm c ng k1 và k2 c a các lò xo. A. k1 = 4N/m; k2 = 3N/m B. k1 = 3N/m; k2 = 4N/m C. k1 = 12N/m; k2 = 6N/m D. k1 = 6N/m; k2 = 12N/m M E. C C và D u úng M L1 L2 L1 L2 Hình 21.1 Hình 21.2 --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 5. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 22: Cho m t v t n ng M, kh i l ng m = 1 kg treo vào m t lò xo th ng ng có c ng k = 400 N/m. G i Ox là tr c t a có ph ng trùng v i ph ng giao ng c a M, và có chi u h ng lên trên, m g c O trùng i v trí cân b ng. Khi M dao ng t do v i biên 5 cm, tính ng n ng Ed1 và Ed2 c a qu c u khi nó i ngang qua v trí x1 = 3 cm và x2 = -3 cm. A. Ed1 = 0,18J và Ed2 = - 0,18 J. B. Ed1 = 0,18J và Ed2 = 0,18 J. C. Ed1 = 0,32J và Ed2 = - 0,32 J. D. Ed1 = 0,32J và Ed2 = - 0,32 J. E. Ed1 = 0,64J và Ed2 = - 0,64 J. Câu 23: Cho m t v t hình tr , kh i l ng m = 400g, di n tích áy S = 50 m2, n i trong n c, tr c hình tr có ph ng th ng ng. n hình tr chìm vào n c sao cho v t b l ch kh i v trí cân b ng m t n x theo ph ng th ng ng r i th ra. Tính chu k dao ng u hòa c a kh i g . A. T = 1,6 s B. T = 1,2 s C. T = 0,80 s D. T = 0,56 s E. T = 0,40 s Câu 24: Cho m t v t n ng M hình tr ti t di n ngang S = 50cm2, kh i l ng m = 0,40kg treo vào m t lò xo th ng ng có c ng k = 350 N/m (hình 24.1). Nhúng v t vào trong m t ch u n c sao cho khi v t cân b ng, n c n lên kho ng n a chi u cao c a v t. Kéo v t xu ng phía d i cho v t l ch kh i v trí cân b ng m t n nh r i th ra. B qua m i ma sát và kh i l ng lò xo.Tính chu k dao ng c a v t. .v A. T = 0.40s B. T = 0.31s C. T = 0.20s D. T = 0.16s E. T = 0.12s Hình 24.1 h Câu 25: t v t M dao ng u hòa d c theo tr c Ox. Chuy n ng c a v t M c bi u th b ng ph ng trình x = 5 cos(2 t + 2)m. Tìm 4 dài c c i c a M so v i v trí cân b ng. 2 A. 2 m B. 5 m C. 10 m D. 12 m E. 5 m c Câu 26: y v t M dao ng u hòa có ph ng trình t a theo th i gian là x = 5 cos (10t + 2) m. Tìm v n t c vào th i m t. o A. 5sin (10t + 2) m/s B. 5cos(10t + 2) m/s C. -10sin(10t + 2) m/s D. -50sin(10t + 2) m/s E. 50cos(10t + 2) m/s ih Câu 27: Khi l y ngón tay âm nh vào m t b n c, b n th y n c trong b t o nên nh ng sóng dao ng tu n hoàn. N u v trí cao nh t c a n c bên trên v trí cân b ng là 5mm, và v trí này xu t hi n c sau m i giây, tìm ph ng trình bi u di n dao ng c a n c: u A. y = 5 cos (2 t + ) mm B. y = 5 cos (2 t) mm C. 5 sin (2 t) mm D. 5 sin (2 t + ) m E. T t c các câu trên u úng V Câu 28: t v t có kh i l ng m = 1kg c treo vào u m t lò xo có c ng k = 10 N/m, dao ng v i d i i a so v i v trí cân b ng là 2m. Tìm v n t c c c i c a v t. A. 1 m/s B. 4,5 m/s C. 6,3 m/s D. 10 m/s E. 20 m/s Câu 29: Khi m t v t dao ng u hòa doc theo tr c x theo ph ng trình x = 5 cos (2t)m, hãy xác nh vào th i m nào thì t ng n ng c a v t c c i. A. t = 0 B. t = /4 C. t = /2 D. t = E. T ng n ng không thay i Câu 30: t lò xo khi ch a treo v t gì vào thì có chhi u dài b ng 10 cm; Sau khi treo m t v t có kh i l ng m = 1 2 kg, lò xo dài 20 cm. Kh i l ng lò xo xem nh không áng k , g = 9,8 m/s . Tìm c ng k c a lò xo. A. 9,8 N/m B. 10 N/m C. 49 N/m D. 98 N/m E. 196 N/m Câu 31: Cho c h nh hình v (hình 31.1), trong ó M là v t có kh i l ng 0,1kg, c ng c a lò xo k = 2 2 2 200N/m. b qua kh i l ng dây và ròng r c, l y g = 10m/s m/s . Khi kéo v t xu ng d i m t n r i buông nh , tính chu k dao ng c a v t. A. T = 0.63s B. T = 0.40s C. T = 0.28s D. T = 0.20s E. T = 0.0.14s Câu 32: Cho m t lò xo kh i l ng không áng k , k = 100N/m O --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c------------------------- k
 6. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê (hình 32.1). M t ug n vào m t tr c quay th ng ng t i m t m O, u kia g n v i qu c u M kh il ng m = 50g. lò xo và qu c u c l ng vào m t thanh c ng OD kh i l ngkhông áng k , sao cho qu c u có th tr t không ma sát trên thanh, kh i tâm n m trên OD. Ng i ta cho h quay quanh tr c v i v n t c góc = 10 rad/s. Tính dãn c a lò xo khi h chua quay. L y g = 10m/s2, 2 = 10. A. 0,30m B. 0,25m C. 0,190m D. 0,15m E. 0,12m Hình 32.1 Câu 33: Treo m t v t có kh i l ng 1 kg vào m t lò xo có c ng k = 98 N/m. kéo v t ra kh i v trí cân b ng, v phía d i, n v trí Hình 31.1 x = 5 cm r i th ra. Tìm gia t c c c i c a dao ng u hòa c a v t. A. 4,90 m/s2 B. 2,45 m/s2 C. 0,49 m/s2 D. 0,10 m/s2 E. 0,05 m/s2 Câu 34: t con l c n dao ng v i li giác r t bé . Tính c ng l c h i ph c khi qu n ng có kh i l ng n 10kg. Cho g =9,8 m/s2. A. F = 98 N B. F = 98 N C. F = 98 2 N D. F = 98sin N C. F = 98cos N .v Câu 35: uc c ng k c a lò xo và kh i l ng m c a v t treo u lò xo u t ng g p ôi, chu k c a dao ng u hòa s t ng bao nhiêu l n? 1 1 h A. Không thay i. B. 2 l n C. n D. 2 l n. E. n 2 4 2 Câu 36: Chuy n ng tròn u có th xem nh t ng h p c a hai giao ng u hòa: m t theo ph ng x, và m t theo ph ng y. N u bán kính qu o c a chuy n ng tròn u b ng 1m, và thành ph n theo y c a chuy n 2 ng c cho b i y = sin (5t), tìm d ng chuy n ng c a thành ph n theo x. A. x = 5cos(5t) B. x = 5cos(5t + /2) C. x = cos(5t) D. x = sin(5t) E. x = sin(5t + ) c Câu 37: t v t có kh i l ng 5kg, chuy n ng tròn u v i bán kính qu o b ng 2m, và chu k b ng 10s. Ph ng trình nào sau ây mô t úng chuy n ng c a v t? o A. x = 2cos( t/5); y = sin( t/5) B. x = 2cos(10t); y = 2sin(10t) C. x = 2cos( t/5); y = 2cos( t/5 + /2) D. x = 2cos( t/5) ; y = 2cos( t/5) E. x + y = 2cos( t/5) ih Câu 38: t con l c n g m m t dây treo dài 1,2m, mang m t v t n ng kh i l ng m = 0,2 kg, dao ng n i gia t tr ng l c g = 10 m/s2 . Tính chu k dao ng c a con l c khi biên nh . A. 0,7s B. 1,5s C. 2,1s D. 2,2s E. 2,5s u Câu 39: t con l c n có Om = l, u O c nh, có chu k T = 2s. Trên ng th ng ng i qua O, ng i ta V óng m t cây inh t i v trí OI = 1/2 l sao cho inh ch n m t bên c a dây treo. Tính chu k dao ng c a con l c khi có inh. (hình 39.1) A. 0,7s B. 1s C. 1,4s D. 1,7s E. 2s Câu 40: t con l c n có dài b ng 1. Trong kho ng th i gian t nó th c 1 l hi n 12 dao ng. Khi gi m dài c a nó b t 16cm, trong cùng kho ng th i 2 2 gian t nh trên, con l c th c hi n 20 dao ng. Cho bi t g = 9,8 m/s . I Tính dài ban u c a con l c. Hình 39.1 A. 60cm B. 50cm C. 40cm D. 30cm E. 25cm M Câu 41: t con l c ng h ch y úng trên m t t, có chu k T = 2s. a ng h lên nh m t ng n núi cao 800m thì trong m i ngày nó ch y nhanh h n hay ch m h n bao nhiêu? Cho bi t bán kính Trái t R = 6400km, và con l c c ch t o sao cho nhi t không nh h ng n chu k . A. Nhanh 10,8s B. Ch m 10,8s C. Nhanh 5,4s D. Ch m 5,4s E. Nhanh 2,7s Câu 42: t con l c n có chu k T = 2,4s khi trên m t t. H i chu k con l c s b ng bao nhiêu khi em lên t tr ng, bi t r ng kh i l ng trái t l n h n kh i l ng m t tr ng 81 l n, và bán kính trái t l n h n bán kính --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 7. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê t tr ng 3,7 l n. Xem nh nh h ng c a nhi t không áng k . A. T' = 1,0s B. T' = 2,0s C. T' = 2,4s D. T' = 4,8s E. T' = 5,8s Câu 43: Hai con l c n có chu k T1 = 2,0s và T2 = 3,0s. Tính chu k con l c n có dài b ng t ng dài ng t ng chi u dài hai con l c nói trên. A. T = 2,5s B. T = 3,6s C. T = 4,0s D. T = 5,0s E. T = 6,0s Câu 44: Ng i ta a m t con l c n t m t t lên m t n i có cao 5km. H i dài c a nó ph i thay i th nào chu k dao ng không thay i. A. l' = 0,997l B. l' = 0,998l C. l' = 0,999l D. l' = 1,001l E. l' = 1,002l Câu 45: t con l c n c t o thành b ng m t s i dây dài kh i l ng không áng k . u kia treo m t hòn -7 bi kh i l ng m = 0,01kg mang n tích q = 2.10 C. t con l c trong m t n tr ng u E có ph ng th ng ng h ng xu ng d i. Chu k c a con l c khi E = 0 là T = 2s. Tìm chu k c a con l c khi E = 104 V/m. l y g = 10m/s2 A. 0,99s B. 1,01s C. 1,25s D. 1,96s E. 2,02s n Câu 46: t ng h con l c m giây (T = 2s) m i ngày ch y nhanh 120s. H i chi u dài con l c ph i c u ch nh nh th nào ng h ch y úng. .v A. T ng 0,3% B. Gi m 0,3% C. T ng 0,2% D. Gi m 0,2% E. T ng 0,1% Câu 47: t con l c n chu k T = 2s khi treo vào m t thang máy ng yên. Tính chu k T' c a con l c khi h thang máy i lên nhanh d n u v i gia t c 0,1m/s2. Cho g = 10m/s2. A. 2,10s B. 2,02s C. 2,01s 4 D. 1,99s E. 1,87s Câu 48: t con l c n có chu k T = 2s khi t trong chân không. Qu l c làm b ng m t h p kim kh i l ng riêng D = 8,67g/cm3. Tính chu k T' c a con l c khi t con l c trong không khí; s c c n c a không khí xem nh 2 không áng k , qu l c ch u tác d ng c a s c y Archimède, kh i l ng riêng c a không khí là d = 1,3g/lít. A. T' = 2,00024s B. T' = 2,00015s C. T' = 1,99993s D. T' = 1,99985s E. T' = 1,99978s c Câu 49: t con l c n có chu k T = 1s trong vùng không có n tr ng, qu l c có kh i l ng m = 10g b ng n tích q = 10-5C. Con l c o kim lo i mang c em treo trong n tr ng u gi a hai b n kim lo i ph ng song song mang n tích trái d u , t th ng ng, hi u n th gi a hai b n b ng 400V. Kích th c các b n kim lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a chúng. G i là góc h p b i con l c v i m t ph ng th ng ng ih khi con l c v trí cân b ng. hãy xác nh : A. = 26034' B. = 21048' C. = 16042' D. = 11019' E. = 5043' u Câu 50: t con l c n có chu k T = 1s trong vùng không có n tr ng, qu l c có kh i l ng m = 10g b ng -5 kim lo i mang n tích q = 10 C. Con l c c em treo trong n tr ng u gi a hai b n kim lo i ph ng song song mang n tích trái d u , t th ng ng, hi u n th gi a hai b n b ng 400V. Kích th c các b n V kim lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a chúng. Tìm chu kì co l c khi dao ng trong n tr ng gi a hai b n kim lo i. A. 0,964 B. 0,928s C. 0,631s D. 0,580s E. 0,646s áp án: 1B,2D,3A,4D,5E,6E,7A,8E,9C,10C,11B,12E,13C,14B,15E,16A,17B,18D,19C,20E,21E,22D,23D,24C,25B,26D,17 E,28C,29E,30D,31C,32A,33A,34A,35A,36C,37C,38C,39D,40E,41B,42E,43B,44B,45D,46A,47D,48B,49B,50A PH N III. DAO NG N T -DÒNG N XOAY CHI U. Câu 1: --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 8. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 2: n .v Câu 3: h 4 2 c o ih Câu 4: t khung dây ch nh t quay u trong t tr ng u có c m ng t B = 0,6T v i t c 600 vòng/phút. Ti t di n c a khung S = 400cm2, tr c quay c a khung vuông góc v i ng s c t . Tính giá tr c c i eM c a u c n ng c m ng trong khung. A. 0,151V B. 0,628V C. 1,151V D. 6,28V E. 15,1V V Câu 5: t khung dây hình ch nh t kích th c 30cmx40cm, g m 200 vòng dây, t trong t tr ng u có c m ng t 0,5T. Khung dây quay quanh m t tr c i x ng c a nó vuông góc v i t tr ng, v i v n t c 240 vòng/phút. Tìm ph ng trình c a s c n ng c m ng trong khung dây. A. 30,2sin(4 t) B. 30,2sin(8 t) C. 120,6sin(4 t) D. 120,6sin(8 t) D.301,6sin(8 t) Câu 6: t èn nêon c t d i hi u n th xoay chi u có giá tr hi u d ng 220V. èn ch sáng lên khi hi u n th t c th i u 156V. H i trong m i n a chu k èn sáng trong th i gian bao lâu A. 0,709T B. 2/3T C. 0,501T D. 1/3T E. 0,291T i (A) Câu 7: t dòng n có c ng bi n thiên theo nh lu t nh hình v . Tình giá tr trung bình c a c ng dòng n: (hình 7.1) 5 A. 4,4A B. 4,5A C. 4,6A D. 4,7A E. 4,8A Câu 8: Tính s c n ng c m ng t c th i trong khung (theo V) 4 vào th i m t. Ch n g c th i gian t = 0 lúc t tr ng B vuông góc v i m t ph ng c a khung: 0 0,6T T Hình 7.1 --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 9. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê A. 3,14 sin( 30πt ) (V) B. 3,14 sin(10πt ) (V) π π C. 3,14 sin( 30πt + ) (V) D. 6,28 sin(10πt ) (V) E. 6,28 sin(10πt + ) (V) 2 2 Câu 9: t khung dây n ph ng g m 100 vòng dây hình vuông c nh 10cm, có th quay quanh m t tr c n m ngang trong m t ph ng c a khung, i qua tâm O c a khung và song song v i c nh c a khung. C ng t tr ng t i n i t khung là B = 0,2T và khung quay u 300 vòng/ phút. Tìm c ng c c i c a dòng n m ng trong khung, cho bi t n tr c a khung là 1 và c a m ch ngoài là 4 A. 0,628A B. 1,26A C. 2,24A D. 2,51A E. 3,77A Câu 10: Cho m t m ch ng mm t n tr R, m t cu n c m thu n L, và m t t n C m c n i ti p nhau nh hình v . R = 40 , L = 0,8/ H, C = 2.10-4 F. Dòng n qua m ch là i = 3sin(100 t)A. Vi t bi u th c hi u n th t c th i uL gi a hai u c a L, và uC gi a hai u c a C. A. uL = 240sin(100 t + /2)(V) và uC = 150sin(100 t - /2) (V) B. uL = 240sin(100 t - /2)(V) và uC = 150sin(100 t + /2) (V) C. uL = 120sin(100 t + /2)(V) và uC = 150sin(100 t - /2) (V) n D. uL = 240sin(100 t + /2)(V) và uC = 75sin(100 t - /2) (V) E. uL = 120sin(100 t - /2)(V) và uC = 150sin(100 t + /2) (V) .v Câu 11: Cho m t m ch ng mm t n tr R, m t cu n c m thu n L, và m t t n C m c n i ti p nhau nh hình v . R = 40 , L = 0,8/ H, C = 2.10-4 F. Dòng n qua m ch là i = 3sin(100 t)A. Vi t bi u th c hi u n th t c th i gi a hai u n m ch h A. u = 120sin(100 t + /4) (V) B. u = 240sin(100 t + /6) (V)) C. u = 150sin(100 t + 0,64) (V) D. u = 150sin(100 t + 0,75) (V) 4 E. u = 510sin(100 t + 37) (V) 2 Câu 12: c o ih u V Câu 13: Câu 14: --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 10. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 15: n .v h Câu 16: 4 2 c o ih Câu 17: Cho m t n m ch xoay chi u AB g m m t cu n c m có n tr ho t ng không áng k , m t n u tr thu n R và m t t C m c n i ti p. Hi n th gi a hai u n AB là: u = 150 2 sin(100πt ) (V). Dùng m t vôn k xoay chi u có n tr r t l n, ng i ta l n l t m c vào ác m khác nhau c a m ch. Khi m c vào A và V N vôn k ch U1 = 200V; vào N và B ch U2 = 70V. Khi m c vào gi a A và M, gi a M và B thì vôn k ch bao nhiêu? (hình 17.1) A. UAM = 140V; UMB = 139V B. UAM = 150V; UMB = 139V C. UAM = 160V; UMB = 139V D. UAM = 140V; UMB = 140V E. UAM = 160V; UMB = 150V Câu 18: Dùng s hi u m ch nh hình 17.1. Bi t n th gi a hai u AB là: u = 150 2 sin(100πt ) (V). A L .M R . N C B Dùng m t vôn k xoay chi u có n tr r t l n, ng i ta n l t m c vào ác m khác nhau c a m ch. Khi m c U1 U2 vào A và N vôn k ch U1 = 200V; vào N và B ch U2 = 70V. Hình 17.1 Tính các giá tr c a L và C bi t R = 60 . 0,6 2,7 − 4 0,7 2,6 − 4 0,8 2,8 − 4 A. L= H ;C = 10 F B. L = H;C = 10 F C. L = H;C = 10 F π π π π π π 0,8 2,9 −4 0,9 2,8 −4 D. L = H;C = 10 F E. L = H ;C = 10 F π π π π --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 11. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 19: Dùng s m ch nh hình 17.1. Bi t hi u n th gi a hai u AB là: u = 150 2 sin(100πt ) (V). Dùng m t vôn k xoay chi u có n tr r t l n, ng i ta l n l t m c vào ác m khác nhau c a m ch. Khi m c vào A và N vôn k ch U1 = 200V; vào N và B ch U2 = 70V.Tìm bi u th c c ng dòng n m ch chính. A. i = 2sin(100 t – 0,649) A B. i = 2,83sin(100 t – 0,649) A C. i = 2sin(100 t + 0,649) A D. i = 2,83sin(100 t – 37,18) A E. i = 2sin(100 t + 37,18) A Câu 20: Cho m t m ch n xoay chi u có t n s f = 50Hz qua m t m ch n n i ti p g m R = 50 , C = 63,6 F và L = 0,318H. c ng dòng n và hi u n th cùng pha, ph i thay t n b ng m t t n khác có n dung bao nhiêu? A. 64,4 F B. 47,7 F C. 42,4 F D. 31,9 F E. 21,2 F Câu 21: Cho m t m ch n xoay chi u có t n s f = 50Hz qua m t m ch n n i ti p g m R = 50 , C = 63,6 F và L = 0,318H. c ng dòng n và hi u n th cùng pha, n u KHÔNG thay t n, thì ph i m c thêm tt n khác có n dung bao nhiêu và m c th nào? A. M c n i ti p C' = 64,0 F B. M c sonh song C' = 64,0 F C. M c n i ti p C' = 42,4 F D. M c song song C' = 42,4 F E. M c n i ti p C' = 31,9 F n Câu 22: ch dao ng ch n sóng c a m t máy thu thanh g m m t cu n dây có t c m L = 1,76mH và tt n có n dung C = 10pF. Gi s n dung và t c m c a các ph n khác trong m ch không áng .v . M ch dao ng trên b t c sóng vô tuy n có t n s bao nhiêu? A. 0,8.106Hz B.1,0.106Hz C. 1,2.106Hz D. 1,4.106Hz E. 1,5.106Hz Câu 23: ch dao ng ch n sóng c a m t máy thu thanh g m m t cu n dây có t c m L = 1,76mH và h tt n có n dung C = 10pF. Gi s n dung và t c m c a các ph n khác trong m ch không áng . máy b t c d i sóng ng n có b c sóng t 10m n 50m, ng i ta dùng m t t 4 n bi n i C' ghép it n C ã cho. H i t nm i c ghép theo cách nào v i C và có giá tr n dung bi n i trong kho ng nào? A. Ghép song song, C' trong kho ng 0,016pF n 0,41pF. 2 B. Ghép n i ti p, C' trong kho ng 0,016pF n 0,41pF C. Ghép song song, C' trong kho ng 0,018pF n 0,45pF c D. Ghép n i ti p, C' trong kho ng 0,018pF n0,45pF E. Ghép song song, C' trong kho ng 0,020pF n 0,52pF. o Câu 24: ih u V Câu 25: --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 12. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 26: Cho m ch ng m n tr R = 100 , t n C = 31,4 F, và m t cu n dây L m c n i ti p. t vào hai u m ch n m t hi u n th u = 200sin100 t(V). Tính L c ng òng n qua m ch là 1A. A. 2/ H B. 3/ H C. 0 H D. A và B u úng E. A và C u úng n Câu 27: Cho m ch ng m n tr R = 100 , t n C = 31,4 F, và m t cu n dây L m c n i ti p. t vào hai u m ch n m t hi u n th u = 200sin100 t(V). Tính L c ng dòng n qua m ch t giá tr c c .v i. A. 1/ H B. 2/ H C. 3/ H D. 4/ H E. 5/ H n C = 0,159.10-4F. Hi u h Câu 28: t m ch n AB g m m t n tr R, m t cu n dây L = 0,318H, m t t n th gi a hai u n m ch là u = 200sin(100 t)(V). C ng dòng n trong m ch nhanh pha h n hi u n th hai u m ch m t góc /4. Tìm giá tr c a R. 4 A. 110 B. 120 C. 130 D. 140 E. 150 2 Câu 29: Cho m t m ch n AB g m m t n tr R = 12 và m t cu n c m L. Hi u n th hi u d ng hai u a R là U1 4V, hai u L là U2 = 3V, và hai u AB là UAB = 5V. Tính n tr ho t ng R0 và h s t c m L c a cu n dây. A. R0 = 9 L = 4,296.10-2 H B. R0 = 9 L = 2,866.10-2 H C. R0 = 3 L = 1,432.10-2 H -2 -2 o D. R0 = 3 L = 1,332.10 H E. R0 = 0 L = 2,866.10 H Câu 30: Cho m t m ch n AB g m m t n tr R = 12 và m t cu n c m L. Hi u n th hi u d ng hai u ih a R là U1 4V, hai u L là U2 = 3V, và hai u AB là UAB = 5V. Tính công su t tiêu th trong m ch. A. 1,25 W B. 1,30 W C. 1,33 W D. 2,50 W E. 2,66 W u Câu 31: t dòng n xoay chi u i = 6,28sin100 t(A) qua bình n phân ng dung d ch H2SO4 v i nc c Pt. Tính theo Coulomb n l ng t i qua bình trong 5 phút. A. 100 C B. 150 C C. 200 C D. 300 C E. 600 C V Câu 32: t dòng n xoay chi u i = 6,28sin100 t(A) qua bình n phân ng dung d ch H2SO4 v i nc c Pt. Tính th tích h n h p khí thu c m i n c c trong th i gian 16 phút 5 giây. A. 0,112 l B. 0,224 l C. 0,336 l D. 1,12 l E. 2,24 l Câu 33: Câu 34: --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 13. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 35: n .v h Câu 36: 4 2 c o ih u Câu 37: V Câu 38: --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 14. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 39: n .v h 4 Câu 40: 2 c o ih u V 3 −2 Câu 41: Gi a hai u AB c a m t m ch n, ng i ta m c m t cu n c m có R = 10 H, cu n c m có n π 10 −2 tr ho t ng RL = 3 song song v i m t t n có C = F, Dòng n ch y qua m ch chính là π i = 10sin(100 t) (A). Mu n dòng n trong m ch chính và hi u n th gi a A và B cùng pha thì ph i m c thêm C’ có n dung bao nhiêu và m c nh th nào? 1 1 1 A. 10 − 2 F, m c n i ti p B. 10 − 2 F, m c song song C. 10 − 2 F, m c n i ti p 5π 5π 4π 1 1 −2 D. 10 − 2 F, m c song song E. 10 F, m c n i ti p 4π 3π Câu 42: Cho m t máy bi n th có hi u su t 80%. Cu n s c p có 150 vòng, cu n th c p có 300 vòng. Hai u cu n th c p n i v i m t cu n dây có n tr ho t ng 100 , t c m 0,1/ H. H s công su t m ch s c p ng 1. Hai u cu n s c p c t hi u n th xoay chi u có U1 = 100V, t n s 50Hz. Tính công su t --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 15. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê ch th c p. A. 100W B. 150W C. 200W D. 250W E. 300W Câu 43: Cho m t máy bi n th có hi u su t 80%. Cu n s c p có 150 vòng, cu n th c p có 300 vòng. Hai u cu n th c p n i v i m t cu n dây có n tr ho t ng 100 , t c m 0,1/ H. H s công su t m ch s c p ng 1. Hai u cu n s c p c t hi u n th xoay chi u có U1 = 100V, t n s 50Hz. Tính c ng hi u d ng m ch s c p. A. 1,5A B. 1,8A C. 2,0A D. 2,5A E. 2,7A Câu 44: t máy phát n có ph n c m g m hai c p c c và ph n ng g m hai c p cu n dây m c n i ti p. S c n ng hi u d ng c a máy là 220V và t n s 50Hz. Cho bi t t thông c c i qua m i vòng dây là 4MWb. Tính s vòng dây c a m i cu n trong ph n ng. A. 48 vòng B. 50 vòng C. 54 vòng D. 60 vòng E. 62 vòng Câu 45: t máy phát n có ph n c m g m hai c p c c và ph n ng g m hai c p cu n dây m c n i ti p. S c n ng hi u d ng c a máy là 220V và t n s 50Hz. Cho bi t t thông c c i qua m i vòng dây là 4MWb. Tính s vòng dây c a m i cu n trong ph n ng. n A. 48 vòng B. 50 vòng C. 54 vòng D. 60 vòng E. 62 vòng .v Câu 46: t ng dây có n tr 4 d n m t dòng n xoay chi u m t pha t n i s n xu t n n i tiêu dùng. Hi u n th hi u d ng ngu n n lúc phát ra là U = 5000V, công su t n là 500kW. H s công su t c a ch n là cos = 0,8. Có bao nhiêu ph n tr m công su t b m t mát trên ng dây do t a nhi t? A. 10% B. 12,5% C. 16,4% D. 20% E. 25% Câu 47: t máy phát n ba pha m c hình sao có hi u h n th pha Up =115,5V và t n s 50Hz. Ng i ta a 4 dòng ba pha vào ba t i nh nhau m c hình tam giác, m i t i có n tr thu n 12,4 và t c m 50mH. Tính ng dòng n qua các t i. 2 A. 8A B. 10A C. 11A D. 12A E. 15A Câu 48: t máy phát n ba pha m c hình sao có hi u n th pha Up =115,5V và t n s 50Hz. Ng i ta a dòng ba pha vào ba t i nh nhau m c hình tam giác, m i t i có n tr thu n 12,4 và t c m 50mH. Tính c công su t do các t i tiêu th . A. 3500W B. 3625W C. 3700W D. 3720W E. 3856W o áp án: ih 1A,2E,3B,4C,5E,6D,7C,8D,9B,10A,11C,12E,13B,14A,15E,16C,17C,18D,19B,20D,21A,22C,23B,24E,25A,26E,27 A,28B,29E,30C,31E,32C,33A,34D,35D,36B,37C,38D,39B,40B,41A,42C,43D,44D,45E,46B,47B,48D u V --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản