intTypePromotion=1
ADSENSE

118 câu trắc nghiệm Vật lý điển hình

Chia sẻ: LPT Anh Khoa Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

114
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là 118 câu trắc nghiệm vật lý điển hình - tài liệu dùng để ôn thi đại học, cao đẳng năm 2011 gửi đến các bạn học sinh tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 118 câu trắc nghiệm Vật lý điển hình

 1. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê PH N I: SÓNG C H C-ÂM H C Câu 1: t ng i quan sát th y m t cánh hoa trên h n c nhô lên 10 l n trong kho ng th i gian 36s. Kho ng cách gi a hai nh sóng k ti p là 12m. Tính v n t c truy n sóng trên m t h . A. 3m/s B. 3,32m/s C. 3,76m/s D. 6,0m/s E. 6,66m/s Câu 2: Ng i ta gây m t ch n ng u O m t dây cao su c ng th ng làm t o nên m t dao ng theo ph ng vuông góc v i v trí bình th ng c a dây, v i biên 3cm và chu k 1,8s. sau 3 giây chuy n ng truy n c 15m d c theo dây. Tìm b c sóng c a sóng t o thành truy n trên dây. A. 9m B. 6,4m C. 4,5m D. 3,2m E. 2,77m Câu 3: Vi t ph ng trình sóng t i m t m M cách O m t kho ng 2,5m. Ch n g c th i gian lúc uOb t u dao ng theo chi u d ng t v trí cân b ng. 5π π 5π π 7π π u M = 3 sin( t + )cm B. u M = 3 sin( t − )cm C. u M = 3 sin( t + )cm A. 4 2 4 2 4 3 10π 5π 10π 5π = 3 sin( t − )cm = 3 sin( t + )cm D. u M E. u M 9 9 9 9 Câu 4: t ng i áp tai vào ng s t nghe ti ng búa gõ cách ó 1000m. Sau 2,83s ng i y nghe ti ng búa truy n qua không khí. So sánh b c sóng c a âm trong thép c a ng s t v à trong không khí. = 5,05 A. B. = 5,68 C. = 7,58 Thep kk Thep kk Thep kk D. = 10,1 E. kk = 15,15 Thep kk Thep Câu 5: Ng i ta kh o sát hi n t ng giao thoa sóng trên m t n c t o thành do hai ngu n k t h p A và B dao ng v i t n s 15 Hz. Ng i ta th y sóng có biên c c i th nh t k t ng trung tr c c a AB t i nh ng m M có hi u kho ng cách n A và B b ng 2cm. Tính v n t c truy n sóng trên m t n c. A. 45cm/s B. 30cm/s C. 26cm/s D. 15cm/s E. 13cm/s Câu 6: Trong m t thí nghi m giao thoa trên m t n c, hai ngu n k t h p S1 và S2 dao ng v i t n s f = 15Hz. n t c truy n sóg trên m t n c là 30m/s. T i m t th i m nào sau ây dao ng s có biên c c i (d1 v à d2 l n l t là kho ng cách t m ang xét n S1 và S2): A. M(d1 = 25cm và d2 =20cm) B. N(d1 = 24cm và d2 =21cm) C. O(d1 = 25cm và d2 =21cm) D. P(d1 = 26cm và d2 =27cm) E. Q(d1 = 25cm và d2 =32cm) Câu 7: t dây AB dài 1,80m c ng th ng n m ngang, u B c nh, u A g n vào m t b n rung t n s 100Hz. Khi b n rung ho t ng, ng i ta th y trên dây có sóng d ng g m 6 bó sóng, v i A xem nh m t nút. Tính b c sóng và v n t c truy n sóng trên dây AB. A. = 0,30m; v = 30m/s B. = 0,30m; v = 60m/s C. = 0,60m; v = 60m/s D. = 0,60m; v = 120m/s E. = 1,20m; v = 120m/s Câu 8: Ng i ta làm thí nghi m v sóng d ng âm trong m t cái ng dài 0,825m ch a y không khí áp su t th ng. Trong 3 tr ng h p: (1) ng b t kín m t u; (2) ng b t kín hai u; và ng h hai u; Tr ng h p nào sóng d ng âm có t n s th p nh t; t n s y b ng bao nhiêu? Cho bi t v n t c truy n âm trong không khí là 330m/s. A. Tr ng h p (1), f = 75Hz. B. Tr ng h p (2), f = 100Hz. C. Tr ng h p (3), f = 125Hz. D. Tr ng h p (1), f = 100Hz. C. Tr ng h p (2), f = 75Hz. Câu 9: Ph ng trình c a m t sóng truy n trên m t s i dây là: u = u0cos(kx - ) Vào m i lúc t, gia t c theo th i gian t i m t m c a dây s là: --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 2. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê 2 B. a = 2u0cos(kx - t) 2 A. a = - u0cos(kx - t) C. a = - u0sin(kx - t) 2 E. a = - 2u0[cos(kx - t) + sin(kx - t)] D. a = u0sin(kx - t) Câu 10: Khi biên c a sóng t ng g p ôi, n ng l ng do sóng truy n t ng bao nhiêu l n. A. Gi m 1/4 B. Gi m 1/2 C. Không Thay i D. T ng 2 l n C. T ng 4 l n Câu 11: Dùng nguyên lý ch ng ch t tìm biên t ng h p c a hai sóng: u1 = u0sin(kx - t) và u2 = u0sin(kx - t + ) A. A = 2u0 B. A = u0/2 C. A = u0 D. A = 2u0cos( /2) E. A = u0cos( ) Câu 12: Sóng d ng trên m t s i dây do s ch ng ch t c a hai sóng truy n theo chi u ng c nhau: u1 = u0sin(kx - t) và u2 = u0sin(kx + t) Bi u th c nào sau ây bi u th sóng d ng trên dây y: A. u = u0sin(kx).cos( t) B. u = 2u0cos(kx).sin( t) C. u = 2u0sin(kx).cos( t) D. u = u0sin[(kx - t) + (kx + t)] E. u = 2u0sin(kx - t) Câu 13: Hi u pha c a 2 sóng gi ng nhau ph i b ng bao nhiêu khi giao thoa sóng hoàn toàn tri t tiêu. A. 0 B. /4 C. /2 D. E. 2 Câu 14: Hai ng i ng cách nhau 4m và quay m t s i dây n m gi a h . H i b c sóng l n nh t c a sóng ng mà hai ng i có th t o nên là bao nhiêu? A. 16m B. 8m C. 4m D. 2m E. 1m Câu 15: Ng i ta ném m t hòn á xu ng m t cái ao, t o thành sóng hai chi u trên m t n c d ng hình tròn. u t ng n ng l ng m i giây c a sóng này là 1W, tính c ng c a sóng t i m t n i cách ch hòn á r i 2m. D. 0,02W/m2 E. 33,50W/m2 A. 0,08 W/m B. 1 W/m C. 10 W/m Câu 16: Tìm v n t c sóng âm bi u th b i ph ng trình: u = 28cos(20x - 2000t) A. 334m/s B. 331m/s C. 314m/s D. 100m/s E. 50m/s Câu 17: t dây àn có chi u dài L c gi c nh hai u. H i âm do dây phát ra có b c sóng dài b ng bao nhiêu? A. L/4 B. L/2 C. L D. 2L E. 4L Câu 18: Hai b c sóng c ng h ng l n nh t c a m t ng có chi u dài L, m t u h , và u kia kín là bao nhiêu? A. 4L, 4L/3 B. 2L, L C. L, L/2 D. 4L, 2L E. L/2, L/4 Câu 19: Hai b c sóng c ng h ng l n nh t c a m t ng chi u dài L, hai u h là bao nhiêu? A. 4L, 4L/3 B. 2L, L C. L, L/2 D. 4L, 2L E. L/2, L/4 Câu 20: Cho 2 ngu n phát sóng âm cùng biên , cùng pha và cùng chu k , f = 440Hz, t cách nhau 1m. H i t ng i ph i ng âu không nghe th y âm (biên sóng giao thoa hoàn toàn tri t tiêu). Cho v n t c a âm trong không khí b ng 352m/s. A. 0,3m k t ngu n bên trái. B. 0,3m k t ngu n bên ph i. C. 0,3m k t 1 trong hai ngu n D. Ngay chính gi a, cách m i ngu n 0,5m E. Không có m nào gi a hai ngu n t i ó biên sóng giao thoa hoàn toàn tri t tiêu. áp án: 1A,2A,3D,4E,5B,6C,7C,8D,9A,10E,11D,12C,13D,14B,15A,16C,17D,18A,19B,20C PH N II: DAO NG U HÒA Câu 1: t ch t m kh i l ng m=0,01 kg treo u m t lò xo có c ng k=4(N/m), dao ng u hòa quanh v trí cân b ng. Tính chu k dao ng. A. 0,624s B. 0,314s C. 0,196s D. 0,157s E. 0,098s --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 3. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 2: t con l c lò xo có dài l = 120 cm. Ng i ta thay i dài c a nó sao cho chu k dao ng m i ch ng 90% chu k dao ng ban u. Tính dài l' m i. A. 148,148cm B. 133,33cm C. 108cm D. 97,2cm E. 74,07cm Câu 3: t ch t m có kh i l ng m = 10g dao ng u hòa trên n th ng dài 4cm, t n s 5Hz. Lúc t = 0, ch t m v trí cân b ng và b t u i theo h ng d ng c a qu o. Tìm bi u th c t a c a v t theo th i gian. A. x = 2sin10 t cm B. x = 2sin (10 t + ) cm C. x = 2sin (10 t + /2) cm D. x = 4sin (10 t + ) cm E. x = 4sin(5 t + /2 ) cm Câu 4: Cho m t qu c u kh i l ng M = 1kg g n vào u m t lò xo có c ng k = 100N/m. H n m ngang theo tr c Ox, kh i l ng lò xo và ma sát không áng k . Kéo qu c u ra kh i v trí cân b ng m t kho ng x0 = 0,1cm r i th cho chuy n ng v i v n t c ban u v0 = -2,4m/s. Tìm biên dao ng c a qu c u: A. 0,10m B. 0,13m C. 0,20m D. 0,26m E.0,39m. Câu 5: t con l c lò xo g m m t kh i c u nh g n v ào u m t lò xo, dao ng u hòa v i biên 3 cm d c theo tr c Ox, v i chu k 0,5s. Vào th i m t=0, kh i c u i qua v trí cân b ng. H i kh i c u có ly x =+1,5cm vào th i m nào? A. t = 0,042s B. t = 0,176s C. t = 0,542s D. t = A và B u úng E. A và C u úng π u hòa có bi u th c x = 2 sin( πt − ) cm. Tìm th i Câu 6: t v t dao ng m v t i qua v trí 4 x = − 2cm theo chi u d ng. A. t = 2s B. t = 3,5s C. t = 4s D. C A và B úng E. C A và C úng. Câu 7: Tính biên dao ng A và pha c a dao ng t ng h p hai dao ng u hòa cùng ph ng có ph ng trình: x1 = sin2t và x2 = 2,4cos2t A. A = 2,6; cos = 0,385 B. A = 2,6; tg = 0,385 C. A = 2,4; tg = 2,40 D. A = 2,2; cos = 0,385 E. A = 1,7; tg = 2,40 Câu 8: t v t n ng treo vào m t u lò xo làm cho lò xo dãn ra 0,8cm. u kia treo vào m t mc nh O. H u hòa (t do) theo ph ng th ng ng. Cho bi t g = 10 m/s2 .Tìm chu k giao ng c a h . dao ng A. 1,8s B. 0,80s C. 0,50s D. 0,36s E. 0,18s Câu 9: t u c a lò xo c treo vào mc nh O, u kia treo m t qu n ng m1 thì chu k dao ng là T1 = 1,2s. Khi thay qu n ng m2 v ào thì chu k dao ng b ng T2 = 1,6s. Tính chu k dao ng khi treo ng th i m1 và m2 vào lò xo. A. T = 2,8s B. T = 2,4s C. T = 2,0s D. T = 1,8s E. T = 1,4s Câu 10: Hai lò xo R1, R2, có cùng dài. M t v t n ng M kh i l ng m = 200g khi treo vào lò xo R1 thì dao ng i chu k T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R2 thì dao ng v i chu k T2 = 0,4s. N i hai lò xo ó v i nhau thành m t lò xo dài g p ôi r i treo v t n ng M vào thì M s giao ng v i chu k bao nhiêu? A. T = 0,7s B. T = 0,6s C. T = 0,5s D. T = 0,35s E. T = 0,1s Câu 11: Hai lò xo R1, R2, có cùng dài. M t v t n ng M kh i l ng m = 200g khi treo vào lò xo R1 thì dao ng i chu k T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R2 thì dao ng v i chu k T2 = 0,4s. N i hai lò xo v i nhau c hai u c m t lò xo cùng dài, r i treo v t n ng M vào thì chu k dao ng c a v t b ng bao nhiêu? A. T = 0,12s B. T = 0,24s C. T = 0,36s D. T = 0,48s E. T = 0,60s Câu 12: Trong giao ng u hòa c a m t v t quanh v trí cân b ng phát bi u nào sau ây ÚNG iv il c àn h i tác d ng lên v t? A. Có giá tr không i. B. B ng s o kho ng cách t v t t i v trí cân b ng. C. T l v i kho ng cách t v t n v trí cân b ng và h ng ra xa v trí y. D. T l ngh ch v i kho ng cách t v t n v trí cân b ng và h ng ra xa v trí y. E. T l v i kho ng cách t v t n v trí cân b ng và h ng v phía v trí y. --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 4. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 13: Hàm nào sau ây bi u th ng bi u di n th n ng trong dao ng u hòa n gi n? C. U = Ax2 + C D. U = Ax2+ Bx + C A. U = C B. U = x + C E. U = 0 Câu 14: t v t M treo vào m t lò xo làm lò xo dãn 10 cm. N u l c àn h i tác d ng lên v t là 1 N, tính c ng a lò xo. A. 200 N/m B. 10 N/m C. -10 N/m D. 1 N/m E. 0,1 N/m Câu 15: Dùng nh lu t Newton, F = ma, tìm xem ph ng trình nào sau ây là ph ng trình vi phân t ng ng i dao ng u hòa n gi n: d 2x k d 2x k 12 dx − x=0 + x=0 B. U = = − kx A. F = − kx kx C. D. E. dt 2 m dt 2 m 2 dt Câu 16: t v t có kh i l ng 10 kg c treo vào u m t lò xo kh i l ng không áng k , có c ng 40 N/m. Tìm t n s góc và t n s f c a dao ng u hòa c a v t. A. = 2 rad/s; f = 0,32 Hz B. = 2 rad/s; f = 2 Hz. C. = 0,32 rad/s; f = 2 Hz. D. = 2 rad/s; f = 12,6 Hz. E. = 12,6 rad/s; f = 2 Hz. Câu 17: t v t có kh i l ng m = 2kg c n i v i hai lò xo c nh (hình v ). V t có th tr t không ma sát trên m t ph ng ngang. Kéo v t ra kh i v trí cân b ng n v trí x = 10cm r i th không v n t c u cho v t dao 2π c là T = s . Ch n g c th i gian là lúc v t cách v trí cân b ng 10cm. Hãy vi t bi u th c ng. Chu k o 3 r i x c a M theo th i gian t. π π π A. x = 0,2 sin( 3t + B. x = 0,1sin( 3t + C. x = 0,2 sin( 3t + )m )m )m 2 2 3 M L1 L2 π π D. x = 0,1sin( 3t + E. x = 0,1sin( 3t + )m )m 3 4 Câu 18: Dùng d ki n c a bài 17. G i k1, k2 l n l t là c ng c a các lò xo L1, L2. Tìm i c ng c a lò xo ghép trên. k + k2 k .k 1 E. k = A. k = 1 2 B. k = 1 C. k = k1 – k2 D. k = k1 + k2 k1 + k 2 k1 + k 2 k1 .k 2 Câu 19: Bi u th c nào sau ây KHÔNG ph i là d ng t ng quát c a t a m t v t dao ng u hòa n gi n ? A. x = Acos( t + ) (m) B. x = Asin( t + ) (m) C. x = Acos( t) (m) D. x = Acos( t) + Bcos( ) (m) E. x = Asin( t - ) (m) Câu 20: t v t giao ng u hòa quanh m y = 0 v i t n s 1Hz. vào lúc t = 0, v t c kéo kh i v trí cân ng n v trí y = -2m, và th ra không v n t c ban u. Tìm bi u th c to c a v t theo th i gian. A. y = 2cos(t + ) (m) B. y = 2cos (2 t) (m) C. y = 1/2cos(2 t + ) (m) D. y = 2sin(t - /2) (m) E. y = 2sin(2 t - /2) (m) Câu 21: Cho v t M kh i l ng 2kg. Khi c n i qua 2 lò xo L1 và L2 vào hai mc nh (hình 21.1) và vt 2π c là T = s ; Khi tr c không ma sát trên m t ph ng ngang thì chu k dao ng o c n i v i hai lò xo 3 ng c a M la T = 2π s. B qua ma sát và kh i l theo hình 21.2 thì chu k dao ng các lò xo. Tìm c ng k1 và k2 c a các lò xo. A. k1 = 4N/m; k2 = 3N/m B. k1 = 3N/m; k2 = 4N/m C. k1 = 12N/m; k2 = 6N/m D. k1 = 6N/m; k2 = 12N/m M E. C C và D u úng M L1 L2 L1 L2 Hình 21.1 Hình 21.2 --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 5. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 22: Cho m t v t n ng M, kh i l ng m = 1 kg treo vào m t lò xo th ng ng có c ng k = 400 N/m. G i Ox là tr c t a có ph ng trùng v i ph ng giao ng c a M, và có chi u h ng lên trên, m g c O trùng i v trí cân b ng. Khi M dao ng t do v i biên 5 cm, tính ng n ng Ed1 và Ed2 c a qu c u khi nó i ngang qua v trí x1 = 3 cm và x2 = -3 cm. A. Ed1 = 0,18J và Ed2 = - 0,18 J. B. Ed1 = 0,18J và Ed2 = 0,18 J. C. Ed1 = 0,32J và Ed2 = - 0,32 J. D. Ed1 = 0,32J và Ed2 = - 0,32 J. E. Ed1 = 0,64J và Ed2 = - 0,64 J. Câu 23: Cho m t v t hình tr , kh i l ng m = 400g, di n tích áy S = 50 m2, n i trong n c, tr c hình tr có ph ng th ng ng. n hình tr chìm vào n c sao cho v t b l ch kh i v trí cân b ng m t n x theo ph ng th ng ng r i th ra. Tính chu k dao ng u hòa c a kh i g . A. T = 1,6 s B. T = 1,2 s C. T = 0,80 s D. T = 0,56 s E. T = 0,40 s Câu 24: Cho m t v t n ng M hình tr ti t di n ngang S = 50cm2, kh i l ng m = 0,40kg treo vào m t lò xo th ng ng có c ng k = 350 N/m (hình 24.1). Nhúng v t vào trong m t ch u n c sao cho khi v t cân b ng, n c lên kho ng n a chi u cao c a v t. Kéo v t xu ng phía d i cho v t l ch kh i v trí cân b ng m t n nh r i th ra. B qua m i ma sát và kh i l ng lò xo.Tính chu k dao ng c a v t. A. T = 0.40s B. T = 0.31s C. T = 0.20s D. T = 0.16s E. T = 0.12s Hình 24.1 Câu 25: t v t M dao ng u hòa d c theo tr c Ox. Chuy n ng c a v t M c bi u th b ng ph ng trình x = 5 cos(2 t + 2)m. Tìm dài c c i c a M so v i v trí cân b ng. A. 2 m B. 5 m C. 10 m D. 12 m E. 5 m Câu 26: y v t M dao ng u hòa có ph ng trình t a theo th i gian là x = 5 cos (10t + 2) m. Tìm v n t c vào th i m t. A. 5sin (10t + 2) m/s B. 5cos(10t + 2) m/s C. -10sin(10t + 2) m/s D. -50sin(10t + 2) m/s E. 50cos(10t + 2) m/s Câu 27: Khi l y ngón tay âm nh vào m t b n c, b n th y n c trong b t o nên nh ng sóng dao ng tu n hoàn. N u v trí cao nh t c a n c bên trên v trí cân b ng là 5mm, và v trí này xu t hi n c sau m i giây, tìm ph ng trình bi u di n dao ng c a n c: A. y = 5 cos (2 t + ) mm B. y = 5 cos (2 t) mm C. 5 sin (2 t) mm D. 5 sin (2 t + ) m E. T t c các câu trên u úng Câu 28: t v t có kh i l ng m = 1kg c treo vào u m t lò xo có c ng k = 10 N/m, dao ng v i di i a so v i v trí cân b ng là 2m. Tìm v n t c c c i c a v t. A. 1 m/s B. 4,5 m/s C. 6,3 m/s D. 10 m/s E. 20 m/s Câu 29: Khi m t v t dao ng u hòa doc theo tr c x theo ph ng trình x = 5 cos (2t)m, hãy xác nh vào th i m nào thì t ng n ng c a v t c c i. A. t = 0 B. t = /4 C. t = /2 D. t = E. T ng n ng không thay i Câu 30: t lò xo khi ch a treo v t gì vào thì có chhi u dài b ng 10 cm; Sau khi treo m t v t có kh i l ng m = 1 2 kg, lò xo dài 20 cm. Kh i l ng lò xo xem nh không áng k , g = 9,8 m/s . Tìm c ng k c a lò xo. A. 9,8 N/m B. 10 N/m C. 49 N/m D. 98 N/m E. 196 N/m Câu 31: Cho c h nh hình v (hình 31.1), trong ó M là v t có kh i l ng 0,1kg, c ng c a lò xo k = 2 2 2 200N/m. b qua kh i l ng dây và ròng r c, l y g = 10m/s m/s . Khi kéo v t xu ng d i m t n r i buông nh , tính chu k dao ng c a v t. A. T = 0.63s B. T = 0.40s C. T = 0.28s D. T = 0.20s E. T = 0.0.14s Câu 32: Cho m t lò xo kh i l ng không áng k , k = 100N/m O --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c------------------------- k
 6. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê (hình 32.1). M t ug n v ào m t tr c quay th ng ng t i mt m O, u kia g n v i qu c u M kh il ng m = 50g. lò xo và qu c u c l ng vào m t thanh c ng OD kh i l ngkhông áng k , sao cho qu c u có th tr t không ma sát trên thanh, kh i tâm n m trên OD. Ng i ta cho h quay quanh tr c v i v n t c góc = 10 rad/s. Tính dãn c a lò xo khi h chua quay. L y g = 10m/s2, 2 = 10. A. 0,30m B. 0,25m C. 0,190m D. 0,15m E. 0,12m Hình 32.1 Câu 33: Treo m t v t có kh i l ng 1 kg vào m t lò xo có c ng k = 98 N/m. kéo v t ra kh i v trí cân b ng, v phía d i, n v trí Hình 31.1 x = 5 cm r i th ra. Tìm gia t c c c i c a dao ng u hòa c a v t. A. 4,90 m/s2 B. 2,45 m/s2 C. 0,49 m/s2 D. 0,10 m/s2 E. 0,05 m/s2 Câu 34: t con l c n dao ng v i li giác r t bé . Tính c ng l c h i ph c khi qu n ng có kh i l ng 10kg. Cho g =9,8 m/s2. C. F = 98 2 N A. F = 98 N B. F = 98 N D. F = 98sin N C. F = 98cos N Câu 35: uc c ng k c a lò xo và kh i l ng m c a v t treo u lò xo u t ng g p ôi, chu k c a dao ng u hòa s t ng bao nhiêu l n? 1 1 2ln A. Không thay i. B. C. n D. 2 l n. E. n 2 2 Câu 36: Chuy n ng tròn u có th xem nh t ng h p c a hai giao ng u hòa: m t theo ph ng x, và m t theo ph ng y. N u bán kính qu o c a chuy n ng tròn u b ng 1m, và thành ph n theo y c a chuy n ng c cho b i y = sin (5t), tìm d ng chuy n ng c a thành ph n theo x. A. x = 5cos(5t) B. x = 5cos(5t + /2) C. x = cos(5t) D. x = sin(5t) E. x = sin(5t + ) Câu 37: t v t có kh i l ng 5kg, chuy n ng tròn u v i bán kính qu o b ng 2m, và chu k b ng 10s. Ph ng trình nào sau ây mô t úng chuy n ng c a v t? A. x = 2cos( t/5); y = sin( t/5) B. x = 2cos(10t); y = 2sin(10t) C. x = 2cos( t/5); y = 2cos( t/5 + /2) D. x = 2cos( t/5) ; y = 2cos( t/5) E. x + y = 2cos( t/5) Câu 38: t con l c n g m m t dây treo dài 1,2m, mang m t v t n ng kh i l ng m = 0,2 kg, dao ng ni gia t tr ng l c g = 10 m/s2 . Tính chu k dao ng c a con l c khi biên nh . A. 0,7s B. 1,5s C. 2,1s D. 2,2s E. 2,5s Câu 39: t con l c n có Om = l, u O c nh, có chu k T = 2s. Trên ng th ng ng i qua O, ng i ta óng m t cây inh t i v trí OI = 1/2 l sao cho inh ch n m t bên c a dây treo. Tính chu k dao ng c a con l c khi có inh. (hình 39.1) A. 0,7s B. 1s C. 1,4s D. 1,7s E. 2s 1 Câu 40: t con l c n có dài b ng 1. Trong kho ng th i gian t nó th c l 2 hi n 12 dao ng. Khi gi m dài c a nó b t 16cm, trong cùng kho ng th i 2 I gian t nh trên, con l c th c hi n 20 dao ng. Cho bi t g = 9,8 m/s . Tính dài ban u c a con l c. Hình 39.1 A. 60cm B. 50cm C. 40cm D. 30cm E. 25cm M Câu 41: t con l c ng h ch y úng trên m t t, có chu k T = 2s. a ng h lên nh m t ng n núi cao 800m thì trong m i ngày nó ch y nhanh h n hay ch m h n bao nhiêu? Cho bi t bán kính Trái t R = 6400km, và con l c c ch t o sao cho nhi t không nh h ng n chu k . A. Nhanh 10,8s B. Ch m 10,8s C. Nhanh 5,4s D. Ch m 5,4s E. Nhanh 2,7s Câu 42: t con l c n có chu k T = 2,4s khi trên m t t. H i chu k con l c s b ng bao nhiêu khi em lên t tr ng, bi t r ng kh i l ng trái t l n h n kh i l ng m t tr ng 81 l n, và bán kính trái t l n h n bán kính --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 7. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê t tr ng 3,7 l n. Xem nh nh h ng c a nhi t không áng k . A. T' = 1,0s B. T' = 2,0s C. T' = 2,4s D. T' = 4,8s E. T' = 5,8s Câu 43: Hai con l c n có chu k T1 = 2,0s và T2 = 3,0s. Tính chu k con l c n có dài b ng t ng dài ng t ng chi u dài hai con l c nói trên. A. T = 2,5s B. T = 3,6s C. T = 4,0s D. T = 5,0s E. T = 6,0s Câu 44: Ng i ta a m t con l c n t m t t lên m t n i có cao 5km. H i dài c a nó ph i thay i th nào chu k dao ng không thay i. A. l' = 0,997l B. l' = 0,998l C. l' = 0,999l D. l' = 1,001l E. l' = 1,002l Câu 45: t con l c n c t o thành b ng m t s i dây dài kh i l ng không áng k . u kia treo m t hòn -7 n tr ng u E có ph ng th ng bi kh i l ng m = 0,01kg mang n tích q = 2.10 C. t con l c trong m t ng h ng xu ng d i. Chu k c a con l c khi E = 0 là T = 2s. Tìm chu k c a con l c khi E = 104 V/m. l y g = 10m/s2 A. 0,99s B. 1,01s C. 1,25s D. 1,96s E. 2,02s Câu 46: t ng h con l c m giây (T = 2s) m i ngày ch y nhanh 120s. H i chi u dài con l c ph i c u ch nh nh th nào ng h ch y úng. A. T ng 0,3% B. Gi m 0,3% C. T ng 0,2% D. Gi m 0,2% E. T ng 0,1% Câu 47: t con l c n chu k T = 2s khi treo vào m t thang máy ng yên. Tính chu k T' c a con l c khi thang máy i lên nhanh d n u v i gia t c 0,1m/s2. Cho g = 10m/s2. A. 2,10s B. 2,02s C. 2,01s D. 1,99s E. 1,87s Câu 48: t con l c n có chu k T = 2s khi t trong chân không. Qu l c làm b ng m t h p kim kh i l ng riêng D = 8,67g/cm3. Tính chu k T' c a con l c khi t con l c trong không khí; s c c n c a không khí xem nh không áng k , qu l c ch u tác d ng c a s c y Archimède, kh i l ng riêng c a không khí là d = 1,3g/lít. A. T' = 2,00024s B. T' = 2,00015s C. T' = 1,99993s D. T' = 1,99985s E. T' = 1,99978s Câu 49: t con l c n có chu k T = 1s trong vùng không có n tr ng, qu l c có kh i l ng m = 10g b ng n tích q = 10-5C. Con l c kim lo i mang c em treo trong n tr ng u gi a hai b n kim lo i ph ng song song mang n tích trái d u , t th ng ng, hi u n th gi a hai b n b ng 400V. Kích th c các b n kim lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a chúng. G i là góc h p b i con l c v i m t ph ng th ng ng khi con l c v trí cân b ng. hãy xác nh : A. = 26034' B. = 21048' C. = 16042' D. = 11019' E. = 5043' Câu 50: t con l c n có chu k T = 1s trong vùng không có n tr ng, qu l c có kh i l ng m = 10g b ng -5 kim lo i mang n tích q = 10 C. Con l c c em treo trong n tr ng u gi a hai b n kim lo i ph ng song song mang n tích trái d u , t th ng ng, hi u n th gi a hai b n b ng 400V. Kích th c các b n kim lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a chúng. Tìm chu kì co l c khi dao ng trong n tr ng gi a hai b n kim lo i. A. 0,964 B. 0,928s C. 0,631s D. 0,580s E. 0,646s áp án: 1B,2D,3A,4D,5E,6E,7A,8E,9C,10C,11B,12E,13C,14B,15E,16A,17B,18D,19C,20E,21E,22D,23D,24C,25B,26D,17 E,28C,29E,30D,31C,32A,33A,34A,35A,36C,37C,38C,39D,40E,41B,42E,43B,44B,45D,46A,47D,48B,49B,50A PH N III. DAO NG N T -DÒNG N XOAY CHI U. Câu 1: --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 8. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 2: Câu 3: Câu 4: t khung dây ch nh t quay u trong t tr ng u có c m ng t B = 0,6T v i t c 600 vòng/phút. Ti t di n c a khung S = 400cm2, tr c quay c a khung vuông góc v i ng s c t . Tính giá tr c c i eM c a c n ng c m ng trong khung. A. 0,151V B. 0,628V C. 1,151V D. 6,28V E. 15,1V Câu 5: t khung dây hình ch nh t kích th c 30cmx40cm, g m 200 vòng dây, t trong t tr ng u có c m ng t 0,5T. Khung dây quay quanh m t tr c i x ng c a nó vuông góc v i t tr ng, v i v n t c 240 vòng/phút. Tìm ph ng trình c a s c n ng c m ng trong khung dây. A. 30,2sin(4 t) B. 30,2sin(8 t) C. 120,6sin(4 t) D. 120,6sin(8 t) D.301,6sin(8 t) Câu 6: t èn nêon c t d i hi u n th xoay chi u có giá tr hi u d ng 220V. èn ch sáng lên khi hi u n th t c th i u 156V. H i trong m i n a chu k èn sáng trong th i gian bao lâu A. 0,709T B. 2/3T C. 0,501T D. 1/3T E. 0,291T i (A) Câu 7: t dòng n có c ng bi n thiên theo nh lu t nh hình v . Tình giá tr trung bình c a c ng dòng n: (hình 7.1) 5 A. 4,4A B. 4,5A C. 4,6A D. 4,7A E. 4,8A 4 Câu 8: Tính s c n ng c m ng t c th i trong khung (theo V) ng B v uông vào th i m t. Ch n g c th i gian t = 0 lúc t tr 0 góc v i m t ph ng c a khung: T Hình 7.1 0,6T --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 9. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê A. 3,14 sin( 30πt ) (V) B. 3,14 sin(10πt ) (V) π π D. 6,28 sin(10πt ) (V) C. 3,14 sin( 30πt + E. 6,28 sin(10πt + ) (V) ) (V) 2 2 Câu 9: t khung dây n ph ng g m 100 vòng dây hình vuông c nh 10cm, có th quay quanh m t tr c n m ngang trong m t ph ng c a khung, i qua tâm O c a khung và song song v i c nh c a khung. C ng t tr ng t i n i t khung là B = 0,2T và khung quay u 300 vòng/ phút. Tìm c ng c c i c a dòng n m ng trong khung, cho bi t n tr c a khung là 1 v à c a m ch ngoài là 4 A. 0,628A B. 1,26A C. 2,24A D. 2,51A E. 3,77A Câu 10: Cho m t m ch ng mm t n tr R, m t cu n c m thu n L, và m t t n C m c n i ti p nhau nh hình v . R = 40 , L = 0,8/ H, C = 2.10-4 F. Dòng n qua m ch là i = 3sin(100 t)A. Vi t bi u th c hi u n th t c th i uL gi a hai u c a L, và uC gi a hai u c a C. A. uL = 240sin(100 t + /2)(V) và uC = 150sin(100 t - /2) (V) B. uL = 240sin(100 t - /2)(V) và uC = 150sin(100 t + /2) (V) C. uL = 120sin(100 t + /2)(V) và uC = 150sin(100 t - /2) (V) D. uL = 240sin(100 t + /2)(V) và uC = 75sin(100 t - /2) (V) E. uL = 120sin(100 t - /2)(V) và uC = 150sin(100 t + /2) (V) Câu 11: Cho m t m ch ng mm t n tr R, m t cu n c m thu n L, và m t t n C m c n i ti p nhau nh H, C = 2.10-4 F. Dòng hình v . R = 40 , L = 0,8/ n qua m ch là i = 3sin(100 t)A. Vi t bi u th c hi u n th t c th i gi a hai u n m ch A. u = 120sin(100 t + /4) (V) B. u = 240sin(100 t + /6) (V)) C. u = 150sin(100 t + 0,64) (V) D. u = 150sin(100 t + 0,75) (V) E. u = 510sin(100 t + 37) (V) Câu 12: Câu 13: Câu 14: --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 10. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 15: Câu 16: Câu 17: Cho m t n m ch xoay chi u AB g m m t cu n c m có n tr ho t ng không áng k , m t n n AB là: u = 150 2 sin(100πt ) (V). Dùng m t tr thu n R và m t t C m c n i ti p. Hi n th gi a hai u vôn k xoay chi u có n tr r t l n, ng i ta l n l t m c vào ác m khác nhau c a m ch. Khi m c vào A và N vôn k ch U1 = 200V; vào N và B ch U2 = 70V. Khi m c vào gi a A và M, gi a M và B thì vôn k ch bao nhiêu? (hình 17.1) A. UAM = 140V; UMB = 139V B. UAM = 150V; UMB = 139V C. UAM = 160V; UMB = 139V D. UAM = 140V; UMB = 140V E. UAM = 160V; UMB = 150V . . L MR N C Câu 18: Dùng s m ch nh hình 17.1. Bi t A B n th gi a hai u AB là: u = 150 2 sin(100πt ) (V). hi u Dùng m t vôn k xoay chi u có n tr r t l n, ng i ta U1 U2 n l t m c vào ác m khác nhau c a m ch. Khi m c Hình 17.1 vào A và N vôn k ch U1 = 200V; vào N và B ch U2 = 70V. Tính các giá tr c a L và C bi t R = 60 . 0,6 2,7 − 4 0,7 2,6 − 4 0,8 2,8 − 4 L= H ;C = B. L = H;C = C. L = H;C = 10 F 10 F 10 F A. π π π π π π 0,8 2,9 −4 0,9 2,8 −4 D. L = H;C = E. L = H ;C = 10 F 10 F π π π π --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 11. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê n th gi a hai u AB là: u = 150 2 sin(100πt ) (V). Câu 19: Dùng s m ch nh hình 17.1. Bi t hi u Dùng m t vôn k xoay chi u có n tr r t l n, ng i ta l n l t m c vào ác m khác nhau c a m ch. Khi m c vào A và N vôn k ch U1 = 200V; vào N và B ch U2 = 70V.Tìm bi u th c c ng dòng n m ch chính. A. i = 2sin(100 t – 0,649) A B. i = 2,83sin(100 t – 0,649) A C. i = 2sin(100 t + 0,649) A D. i = 2,83sin(100 t – 37,18) A E. i = 2sin(100 t + 37,18) A Câu 20: Cho m t m ch n xoay chi u có t n s f = 50Hz qua m t m ch n n i ti p g m R = 50 , C = 63,6 F và L = 0,318H. c ng dòng n và hi u n th cùng pha, ph i thay t n b ng m t t n khác có n dung bao nhiêu? A. 64,4 F B. 47,7 F C. 42,4 F D. 31,9 F E. 21,2 F Câu 21: Cho m t m ch n xoay chi u có t n s f = 50Hz qua m t m ch n n i ti p g m R = 50 , C = 63,6 F và L = 0,318H. c ng dòng n và hi u n th cùng pha, n u KHÔNG thay t n, thì ph i m c thêm tt n khác có n dung bao nhiêu và m c th nào? A. M c n i ti p C' = 64,0 F B. M c sonh song C' = 64,0 F C. M c n i ti p C' = 42,4 F D. M c song song C' = 42,4 F E. M c n i ti p C' = 31,9 F Câu 22: ch dao ng ch n sóng c a m t máy thu thanh g m m t cu n dây có t c m L = 1,76mH và tt n có n dung C = 10pF. Gi s n dung và t c m c a các ph n khác trong m ch không áng . M ch dao ng trên b t c sóng vô tuy n có t n s bao nhiêu? A. 0,8.106Hz B.1,0.106Hz C. 1,2.106Hz D. 1,4.106Hz E. 1,5.106Hz Câu 23: ch dao ng ch n sóng c a m t máy thu thanh g m m t cu n dây có t c m L = 1,76mH và tt n có n dung C = 10pF. Gi s n dung và t c m c a các ph n khác trong m ch không áng . máy b t c d i sóng ng n có b c sóng t 10m n 50m, ng i ta dùng m t t n bi n i C' ghép it n C ã cho. H i t nm i c ghép theo cách nào v i C và có giá tr n dung bi n i trong kho ng nào? A. Ghép song song, C' trong kho ng 0,016pF n 0,41pF. B. Ghép n i ti p, C' trong kho ng 0,016pF n 0,41pF C. Ghép song song, C' trong kho ng 0,018pF n 0,45pF D. Ghép n i ti p, C' trong kho ng 0,018pF n0,45pF E. Ghép song song, C' trong kho ng 0,020pF n 0,52pF. Câu 24: Câu 25: --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 12. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 26: Cho m ch ng m n tr R = 100 , t n C = 31,4 F, và m t cu n dây L m c n i ti p. t vào hai u m ch n m t hi u n th u = 200sin100 t(V). Tính L c ng òng n qua m ch là 1A. A. 2/ H B. 3/ H C. 0 H D. A và B u úng E. A và C u úng Câu 27: Cho m ch ng m n tr R = 100 , t n C = 31,4 F, và m t cu n dây L m c n i ti p. t vào hai u m ch n m t hi u n th u = 200sin100 t(V). Tính L c ng dòng n qua m ch t giá tr c c i. A. 1/ H B. 2/ H C. 3/ H D. 4/ H E. 5/ H n C = 0,159.10-4F. Hi u Câu 28: t m ch n AB g m m t n tr R, m t cu n dây L = 0,318H, m t t n th gi a hai u n m ch là u = 200sin(100 t)(V). C ng dòng n trong m ch nhanh pha h n hi u n th hai u m ch m t góc /4. Tìm giá tr c a R. A. 110 B. 120 C. 130 D. 140 E. 150 Câu 29: Cho m t m ch n AB g m m t n tr R = 12 v à m t cu n c m L. Hi u n th hi u d ng hai u a R là U1 4V, hai u L là U2 = 3V, và hai u AB là UAB = 5V. Tính n tr ho t ng R0 và h s t c m L a cu n dây. A. R0 = 9 L = 4,296.10-2 H B. R0 = 9 L = 2,866.10-2 H C. R0 = 3 L = 1,432.10-2 H -2 -2 D. R0 = 3 L = 1,332.10 H E. R0 = 0 L = 2,866.10 H Câu 30: Cho m t m ch n AB g m m t n tr R = 12 v à m t cu n c m L. Hi u n th hi u d ng hai u a R là U1 4V, hai u L là U2 = 3V, và hai u AB là UAB = 5V. Tính công su t tiêu th trong m ch. A. 1,25 W B. 1,30 W C. 1,33 W D. 2,50 W E. 2,66 W Câu 31: t dòng n xoay chi u i = 6,28sin100 t(A) qua bình n phân ng dung d ch H2SO4 v i nc c Pt. Tính theo Coulomb n l ng t i qua bình trong 5 phút. A. 100 C B. 150 C C. 200 C D. 300 C E. 600 C Câu 32: t dòng n xoay chi u i = 6,28sin100 t(A) qua bình n phân ng dung d ch H2SO4 v i nc c Pt. Tính th tích h n h p khí thu c mi n c c trong th i gian 16 phút 5 giây. A. 0,112 l B. 0,224 l C. 0,336 l D. 1,12 l E. 2,24 l Câu 33: Câu 34: --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 13. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 35: Câu 36: Câu 37: Câu 38: --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 14. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 39: Câu 40: 3 −2 i ta m c m t cu n c m có R = 10 H, cu n c m có Câu 41: Gi a hai u AB c a m t m ch n, ng n π 10 −2 n có C = tr ho t ng RL = 3 song song v i m t t F, Dòng n ch y qua m ch chính là π i = 10sin(100 t) (A). Mu n dòng n trong m ch chính và hi u n th gi a A và B cùng pha thì ph i m c thêm C’ có n dung bao nhiêu và m c nh th nào? 1 1 1 10 − 2 F, m c n i ti p 10 − 2 F, m c song song 10 − 2 F, m c n i ti p A. B. C. 5π 5π 4π 1 1 −2 10 − 2 F, m c song song 10 F, m c n i ti p D. E. 4π 3π Câu 42: Cho m t máy bi n th có hi u su t 80%. Cu n s c p có 150 vòng, cu n th c p có 300 vòng. Hai u cu n th c p n i v i m t cu n dây có n tr ho t ng 100 , t c m 0,1/ H. H s công su t m ch s c p ng 1. Hai u cu n s c p c t hi u n th xoay chi u có U1 = 100V, t n s 50Hz. Tính công su t --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
 15. Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê ch th c p. A. 100W B. 150W C. 200W D. 250W E. 300W Câu 43: Cho m t máy bi n th có hi u su t 80%. Cu n s c p có 150 vòng, cu n th c p có 300 vòng. Hai u cu n th c p n i v i m t cu n dây có n tr ho t ng 100 , t c m 0,1/ H. H s công su t m ch s c p ng 1. Hai u cu n s c p c t hi u n th xoay chi u có U1 = 100V, t n s 50Hz. Tính c ng hi u d ng m ch s c p. A. 1,5A B. 1,8A C. 2,0A D. 2,5A E. 2,7A Câu 44: t máy phát n có ph n c m g m hai c p c c và ph n ng g m hai c p cu n dây m c n i ti p. S c n ng hi u d ng c a máy là 220V và t n s 50Hz. Cho bi t t thông c c i qua m i vòng dây là 4MWb. Tính s v òng dây c a m i cu n trong ph n ng. A. 48 vòng B. 50 vòng C. 54 vòng D. 60 vòng E. 62 vòng Câu 45: t máy phát n có ph n c m g m hai c p c c và ph n ng g m hai c p cu n dây m c n i ti p. S c n ng hi u d ng c a máy là 220V và t n s 50Hz. Cho bi t t thông c c i qua m i vòng dây là 4MWb. Tính s v òng dây c a m i cu n trong ph n ng. A. 48 vòng B. 50 vòng C. 54 vòng D. 60 vòng E. 62 vòng Câu 46: t ng dây có n tr 4 d n m t dòng n xoay chi u m t pha t n i s n xu t n n i tiêu dùng. Hi u n th hi u d ng ngu n n lúc phát ra là U = 5000V, công su t n là 500kW. H s công su t c a ch n là cos = 0,8. Có bao nhiêu ph n tr m công su t b m t mát trên ng dây do t a nhi t? A. 10% B. 12,5% C. 16,4% D. 20% E. 25% Câu 47: t máy phát n ba pha m c hình sao có hi u n th pha Up =115,5V và t n s 50Hz. Ng i ta a dòng ba pha vào ba t i nh nhau m c hình tam giác, m i t i có n tr thu n 12,4 và t c m 50mH. Tính ng dòng n qua các t i. A. 8A B. 10A C. 11A D. 12A E. 15A Câu 48: t máy phát n ba pha m c hình sao có hi u n th pha Up =115,5V và t n s 50Hz. Ng i ta a dòng ba pha vào ba t i nh nhau m c hình tam giác, m i t i có n tr thu n 12,4 và t c m 50mH. Tính công su t do các t i tiêu th . A. 3500W B. 3625W C. 3700W D. 3720W E. 3856W áp án: 1A,2E,3B,4C,5E,6D,7C,8D,9B,10A,11C,12E,13B,14A,15E,16C,17C,18D,19B,20D,21A,22C,23B,24E,25A,26E,27 A,28B,29E,30C,31E,32C,33A,34D,35D,36B,37C,38D,39B,40B,41A,42C,43D,44D,45E,46B,47B,48D --------------------------118 bài t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c-------------------------
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2