134 bài tập đại cương kim loại

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
255
lượt xem
112
download

134 bài tập đại cương kim loại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '134 bài tập đại cương kim loại', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 134 bài tập đại cương kim loại

  1. dành cho HS luyÖn tËp sau khi ®· häc xong mét sè chuyªn ®Ò . Chúc các em học tốt . . Lieân keát hoaù hoïc giöõa caùc nguyeân töû trong phaân töû caùc chaát raén NaCl, I2 vaø Fe thuoäc loaïi lieân keát: A. NaCl: ion. B. I2: coäng hoaù trò. C. Fe: kim loaïi. D. A, B, C ñeàu ñuùng Caâu 3. Trong caùc phaûn öùng hoaù hoïc, vai troø cuûa kim loaïi vaø ion kim loaïi laø: A.Ñeàu laø chaát khöû. B. Kim loaïi laø chaát khöû, ion kim loaïi coù theå laø chaát oxi hoaù hoaëc chaát khöû. C. Kim loaïi laø chaát oxi hoaù, ion kim loaïi laø chaát khöû. D. Kim loaïi laø chaát khöû, ion kim loaïi laø chaát oxi hoaù. Caâu 4. Tröôøng hôïp khoâng xaûy ra phaûn öùng laø: A. Fe + (dd) CuSO4 B. Cu + (dd) HCl C. Cu + (dd) HNO3 D. Cu + (dd) Fe2(SO4)3 Caâu 5. Khi cho Fe vaøo dung dòch hoãn hôïp caùc muoái AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe seõ khöû caùc ion kim loaïi theo thöù töï sau:( ion ñaët tröôùc seõ bò khöû tröôùc) A. Ag+, Pb2+,Cu2+ B. Pb2+,Ag+, Cu2+ C. Cu2+,Ag+, Pb2+ D. Ag+, Cu2+, Pb2+ Caâu 6. Moät vaät baèng hôïp kim Fe-Cu ñeå trong khoâng khí aåm ( coù chöùa khí CO2) xaûy ra aên moøn ñieän hoaù. Quaù trình xaûy ra ôû cöïc döông cuûa vaät laø: A. quaù trình khöû Cu. B. quaù trình khöû Fe C. quaù trình khöû ion H+. D. quaù trình oxi hoaù ion H+. ®óng Zn2+ +2e B. Cu Cu2+ +2e + C. 2H +2e H2 D. 2H2O + 2e 2OH- + H2 Câu 9. Cho 1,152 gam hỗn hợp Fe, Mg tác dụng với dung dịch AgNO3 dư. Sau khi phản ứng xong thu được 8,208 gam kim loại. Vậy % khối lượng của Mg là: A. 63,542% B. 41,667% C. 72,92% D. 62,50% Câu 10. Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Fe, Mg, Al vào dung dịch AgNO3 dư thu được x gam chất rắn. Cho NH3 dư vào dung dịch thu được sau phản ứng, lọc kết tủa nhiệt phân không có không khí được 9,1 gam chất rắn Y. x có giá trị là : A. 48,6 B. 10,8 C. 32,4 D. 28,0 kh«ng Câu 12. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp 3 kim loại Zn, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 loãng thu được chất không tan là Cu. Phần dung dịch sau phản ứng có chứa chất tan nào ? A. Zn(NO3)2 ; Fe(NO3)3 B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 C. Zn(NO3)2, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 Câu 13. Cho 200 ml dung dịch AgNO3 2,5x mol/l tác dụng với 200ml dung dịch Fe(NO3)2 x mol/l. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 17,28 gam chất rắn và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. M có giá trị là: A. 28,7 B. 34,44 C. 40,18 D. 43,05 Câu 14. Cho m gam bột Fe tác dụng với 1,75 gam dung dịch AgNO3 34% sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối sắt và 4,5 gam chất rắn. Xác định nồng độ phần trăm của Fe(NO3)2 trong dung dịch X? A. 9,81 B. 12,36 C. 10,84 D. 15,60 Caâu 15. Coù 3 oáng nghieäm ñöïng3 dung dòch: Cu(NO3)2; Pb(NO3)2; Zn(NO3)2 ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï oáng laø 1, 2, 3. Nhuùng 3 laù keõm( gioáng heät nhau) X, Y, Z vaøo 3 oáng thì khoái löôïng moãi laù keõm seõ: -1-
  2. GV TrÇn Quèc Toµn Tr­êng THPT §ång Hû A. X taêng, Y giaûm, Z khoâng ñoåi. B. X giaûm, Y taêng, Z khoâng ñoåi. C. X taêng, Y taêng, Z khoâng ñoåi. D. X giaûm, Y giaûm, Z khoâng ñoåi. Caâu 16. Boät Ag coù laãn taïp chaát laø boät Fe, Cu vaø boät Pb. Muoán coù Ag tinh khieát coù theå ngaâm hoãn hôïp vaøo moät löôïng dö dung dòch X, sau ñoù loïc laáy Ag. Dung dòch X laø dung dòch cuûa: A. AgNO3 B. HCl C. NaOH D. H2SO4 2+ 2+ 3+ 2+ Caâu 17. Cho caùc caëp oxi hoaù khöû sau: Fe /Fe; Cu /Cu; Fe /Fe . Töø traùi sang phaûi tính oxi hoaù taêng daàn theo thöù töï Fe2+, Cu2+, Fe3+ vaø tính khöû giaûm daàn theo thöù töï Fe, Cu, Fe2+. Ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng: A. Fe coù khaû naêng tan ñöôïc trong caùc dung dòch FeCl3 vaø CuCl2. B. Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2. C. Fe khoâng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2. D. Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch FeCl2 Câu 18. Để hòa tan hỗn hợp 9,6 gam Cu và 12 gam Cu cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1,2Mvà NaNO3 0,12M (Sản phẩm khử duy nhất là NO) ? A. 833ml B. 866ml C. 633ml 766ml Caâu 19. Cho 0,01 mol Fe vaøo 50 ml dung dòch AgNO31M. Khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thì khoái löôïng Ag thu ñöôïc laø: A. 5,4g B. 2,16g C. 3,24g D. giaù trò khaùc. Câu 20. Cho m gam hỗn hợp Cu, Fe2O3 tan vừa hết trong dung dịch HCl 18,25% thu được dung dịch X chỉ gồm 2 muối. Cô cạn dung dịch X thu được 58,35 gam muối khan. Nồng độ % CuCl2 trong dung dịch X là : A. 9,48% B. 10,26% C. 8,42% D. 11,2% Câu 22. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ Fe2+ có tính khử yếu hơn so với Cu : A. Fe + Cu2+ Fe2+ + Cu B. Fe2+ + Cu Cu2+ + Fe C. 2Fe3+ + Cu 2Fe2+ + Cu2+ D. Cu2+ + 2Fe2+ 2Fe3+ + Cu Câu 23. Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau: - Phần một tác dụng với lượng dư dd HCl, sinh ra x mol khí H2; - Phần hai tác dụng với lượng dư dd HNO3 loãng, sinh ra x/4 mol khí X (sản phẩm khử duy nhất). VËy X là A. NO2 B. N2 C. N2O. D. NH4NO3 Cho 2,8 g Fe t¸c dông hÕt víi dd HNO3 thu ®­îc V lÝt (®ktc) hh khÝ gåm NO vµ NO2 (cã tØ lÖ sè mol lµ 2:1). VËy V lµ A. 2,688 lit B. 1,44 lit C. 1,12 lÝt D. 2,24 lÝt Câu 25. Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X và 0,328 gam chất rắn không tan. Dung dịch X làm mất màu vừa hết 48ml dung dịch KMnO4 1M. M có giá trị là A. 40 B. 43,2 C. 56 D. 48 Hßa tan hÕt 2,06 gam hh 3 kim lo¹i Fe, Al, Cu b»ng dd HNO3 thu ®­îc 0,896 lÝt NO (®ktc). Khèi l­îng muèi cã trong dung dÞch sau P¦ (kh«ng chøa muèi amoni) lµ A. 9,5g B. 7,44 g C. 7,02 g D. 4,54 Câu 27: Cho 12,12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và khí H2. Cô cạn dung dịch A thu được 41,94 gam chất rắn khan. Nếu cho 12,12 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được bao nhiêu gam kim loại? A. 82,944 B. 103,68 C. 99,5328 D. 108 Câu 28. Hãy sắp xếp các ion sau đây theo thứ tự bán kính nhỏ dần: Na+, O2-, Al3+, Mg2+ A. Na+>O2->Al3+>Mg2+ B. O2->Na+>Mg2+>Al3+ 2- 3+ 2+ + C. O >Al >Mg >Na D. Na+>Mg2+>Al3+>O2- (§H- C§-KA- 2007). D·y gåm c¸c kim lo¹i ®­îc ®iÒu chÕ trong c«ng nghiÖp b»ng ph­¬ng ph¸p ®iÖn ph©n hîp chÊt nãng ch¶y cña chóng lµ. A. Na, Ca, Zn B. Na, Cu, Al C. Na, Ca, Al D. Fe, Ca, Al (§H- C§-KB- 2007). §iÖn ph©n dung dÞch chøa a mol CuSO4 vµ b mol NaCl ( víi ®iÖn cùc tr¬ , cã mµng ng¨n xèp ) . §Ó dung dÞch sau ®iÖn ph©n lµm phenolphtalein chuyÓn sang mµu hång th× ®iÒu kiÖn cña a vµ b lµ ( biÕt ion SO42- kh«ng bÞ ®iÖn ph©n trong dung dÞch ). A. b > 2a B. b =2a C. b < 2a D. 2b =a Khi hoµ tan hoµn toµn m1 gam Al hoÆc m2 gam Zn trong dd H2SO4 lo·ng, ®Òu thu ®­îc V lÝt khÝ H2 (®ktc). VËy tØ lÖ m1 : m2 lµ A. 27: 65 B. 13,5 : 65 C. 18: 32,5 D. 18: 65 Ng©m mét l¸ Zn vµo 200g dd FeSO4 7,6%. Khi ph¶n øng kÕt thóc thÊy khèi l­îng l¸ Zn -2-
  3. GV TrÇn Quèc Toµn Tr­êng THPT §ång Hû A. gi¶m 6,5g B. gi¶m 0,9g C. t¨ng 0,9g D. t¨ng 5,6g Khi ®iÖn ph©n cã v¸ch ng¨n dung dÞch gåm NaCl, HCl . Sau mét thêi gian ®iÖn ph©n x¸c ®Þnh x¶y ra tr­êng hîp nµo sau ®©y, tr­êng hîp nµo ®óng : A. Dung dÞch thu ®­îc cã lµm quú tÝm hãa ®á B. Dung dÞch thu ®­îc kh«ng ®æi mµu quú tÝm C. Dung dÞch thu ®­îc lµm xanh quú tÝm D. A, B, C ®Òu ®óng Hßa tan hÕt 16,3 gam hh 3 kim lo¹i Mg, Al, Fe b»ng dd H2SO4 ®Æc nãng thu ®­îc 12,32 lÝt SO2 (®ktc). C« c¹n dd sau P¦ thu ®­îc khèi l­îng muèi khan lµ A. 55,2 g B. 82,9 g C. 69,1 g D. 51,8 Cho 7,7g hh X gåm 3 kim lo¹i Mg, Zn vµ Al ë d¹ng bét t¸c dông hoµn toµn víi oxi thu ®­îc hh Y gåm c¸c oxit cã khèi l­îng 12,34g. NÕu hoµ tan 7,7g hçn hîp X trong dd HCl d­ th× thu ®­îc V lÝt (®ktc) khÝ H2. GÝa trÞ cña V lµ A. 4,256 B. 6,496 C. 5,376 D. 6,72 . §èt ch¸y hÕt 3,6g mét kim lo¹i M ho¸ trÞ II trong khÝ Cl2 thu ®­îc 14,25g muèi khan. Kim lo¹i M lµ A. Be B. Mg C. Ca D. Ni . Hoµ tan 2,88g kim lo¹i X ho¸ trÞ II trong 300ml dd H2SO4 0,5M. §Ó trung hoµ hÕt l­îng axit d­ trong dung dÞch cÇn 60ml dd NaOH 1M. Kim lo¹i X lµ A. Ca B. Mg C. Be D. Ba Câu 38. Cho amol kim loại Mg vào dung dịch hỗn hợp chứa b mol CuSO4 và c mol FeSO4. Kết thúc phản ứng, dung dịch thu được chứa 2 loại muối. Xác định điều kiện phù hợp cho các kết quả trên. A. a b B. b a b c C. b a b c D. b a 0,5(b c) Câu 39. Cho hỗn hợp kim loại gồm x mol Zn và y mol Fe vào dung dịch chứa z mol CuSO4. Kết thúc phản ứng dung dịch thu được chứa 2 muối. Xác định điều kiện phù hợp cho kết quả trên A. x z B. x z C. z x y D. x z x y Câu 40. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Zn, Mg (trong đó Fe chiếm 25,866% về khối lượng) tác dụng với dung dịch HCl giải phóng 12,32 lit khí H2 (đktc); m gam X tác dụng với Cl2 thu được m + 42,6 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là A. 24,85 B. 21,65 C. 32,60 D. 26,45 Mét dung dÞch X chøa ®ång thêi NaNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Zn(NO3)2, AgNO3. Thø tù c¸c kim lo¹i tho¸t ra ë catot khi ®iÖn ph©n dung dÞch trªn lµ: A. Ag, Fe,Cu, Zn, Na B. Ag, Fe, Cu, Zn C. Ag, Cu, Fe D. Ag,Cu, Fe, Zn, Na Khi ®iÖn ph©n hçn hîp dung dÞch NaCl vµ CuSO4 , nÕu dung dÞch sau khi ®iÖn ph©n hoµ tan ®­îc NaHCO3 th× sÏ x¶y tr­êng hîp nµo sau ®©y: A. NaCl d­ B. NaCl d­ hoÆc CuSO4 d­ C. CuSO4 d­ D. NaCl vµ CuSO4 bÞ ®iÖn ph©n hÕt Cho 12,6g hh gåm Mg vµ Al (cã tØ lÖ mol lµ 3:2) t¸c dông víi dd H2SO4 ®Æc , nãng (võa ®ñ) thu ®­îc 0,15 mol s¶n phÈm duy nhÊt X . VËy X lµ A. S B. H2S C. SO2 D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc ). Hoµ tan hoµn toµn 2,81 g hh gåm Fe2O3 , MgO, ZnO trong 500 ml H2SO4 0,1M (võa ®ñ). Sau P¦ ,hh muèi sunfat khan thu ®­îc khi c« c¹n dd cã khèi l­îng lµ A. 6,81 g B. 4,81 g C. 3,81 g D. 5,81 g §iÒu nµo lµ kh«ng ®óng trong c¸c ®iÒu sau: A. §iÖn ph©n dung dÞch NaCl thÊy pH dung dÞch t¨ng dÇn B. §iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 thÊy pH dung dÞch gi¶m dÇn C. §iÖn ph©n dung dÞch NaCl + CuSO4 thÊy pH dung dich kh«ng ®æi D. §iÖn ph©n dung dÞch NaCl + HCl thÊy pH dung dÞch t¨ng dÇn (coi thÓ tÝch dung dÞch khi ®iÖn ph©n lµ kh«ng ®æi, khi cã mÆt NaCl th× dïng thªm mµng ng¨n) Câu 46 : Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Cu có cùng số mol. Hỗn hợp X hòa tan hoàn toàn trong A. NaOH dư B. HCl dư C. AgNO3 dư D. NH3 dư Caâu 47. Cho 5,02 g hoãn hôïp A ôû daïng boät goàm Fe vaø moät kim loaïi M coù hoaù trò khoâng ñoåi baèng 2 ( ñöùng tröôùc H trong daõy ñieän hoaù). Chia A thaønh 2 phaàn baèng nhau. Cho phaàn 1 taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö thaáy coù 0,4 mol khí H2. Cho phaàn 2 taùc duïng heát vôùi dung dòch HNO3 loaõng ñun noùng thaáy thoaùt ra 0,3 mol khí NO duy nhaát. Kim loaïi M laø: A. Mg B. Sn C. Zn D. Ni Cho 11,9g hçn hîp Al vµ Zn vµo m gam dd H2SO4 lo·ng , d­ , sau khi ph¶n øng hoµn toµn , khèi l­îng dd lµ (m +11,1) g. Khèi l­îng cña Al vµ Zn trong hçn hîp ®Çu lµ: A. 1,35g vµ 10,55g B. 2,0g vµ 9,9g C. 2,7g vµ 9,2g D. 5,4g vµ 6,5g -3-
  4. GV TrÇn Quèc Toµn Tr­êng THPT §ång Hû . §iÖn ph©n ®Õn hÕt 0,1 mol Cu (NO3)2 trong dung dÞch víi ®iÖn tùc tr¬, th× sau ®iÖn ph©n khèi l­îng dung dÞch ®· gi¶m bao nhiªu gam A. 1,6g B. 6,4g C. 8,0 gam D. 18,8g . Nhóng mét thanh Al nÆng 50g vµo 500ml dd CuSO4 0,3M. Sau mét thêi gian lÊy thanh Al ra c©n nÆng 51,38g. Gøa sö tÊt c¶ Cu tho¸t ra ®Òu b¸m vµo thanh Al. PhÇn tr¨m CuSO4 ®· bÞ khö lµ A. 20% B. 25% C. 30% D. 40% §èt ch¸y hoµn toµn m gam gåm Mg vµ Fe trong kh«ng khÝ, thu ®­îc (m+ 0,8) gam 2 oxit. §Ó hoµ tan hÕt l­îng oxit trªn th× cÇn tèi thiÓu m gam dd H2SO4 20%. GÝa trÞ cña m lµ A. 32,6g B. 32g C. 28,5g D. 24,5g ). §iÖn ph©n dung dÞch CuCl2 víi ®iÖn cùc tr¬ , sau mét thêi gian thu ®­îc 0,32 gam Cu ë catot vµ mét l­îng khÝ X ë anot. HÊp thô hoµn toµn l­îng khÝ X trªn vµo 200 ml dung dÞch NaOH ë nhiÖt ®é th­êng). Sau ph¶n øng nång ®é NaOH cßn l¹i lµ 0,05M ( gi¶ thiÕt thÓ tÝch cña dung dÞch NaOH kh«ng thay ®æi). Nång ®é ban ®Çu cña dung dÞch NaOH lµ. A. 0,15 M B. 0,2M C. 0,1 M D. 0,05M Hßa tan m gam hçn hîp X gåm Al vµ Cu trong dung dÞch HCl d­ , sau ph¶n øng thu ®­îc 6,72 lÝt khÝ ( ®ktc). NÕu cho m g hçn hîp X trªn vµo l­îng d­ dd HNO3 ®Æc nguéi th× thu ®­îc 8,96 lÝt khÝ NO2 (s¶n phÈm khö duy nhÊt, ë ®ktc). Gi¸ m lµ A. 12,8 B. 18,2 C. 33,7 D. 20,9 §iÖn ph©n 200 ml dung dÞch CuSO4 víi ®iÖn cùc tr¬ b»ng dßng ®iÖn mét chiÒu I = 9,65 A. Khi thÓ tÝch khÝ tho¸t ra ë c¶ hai ®Ön cùc ®Òu lµ 1,12 lÝt (®ktc) th× dõng ®iÖn ph©n. Khèi l­îng kim lo¹i sinh ra ë katèt vµ thêi gian ®iÖn ph©n lµ: A. 3,2gam vµ1000 s B. 2,2 gam vµ 800 s C. 6,4 gam vµ 3600 s D. 5,4 gam vµ 1800 s §iÖn ph©n dung dÞch MSO4 khi ë anot thu ®­îc 0,672 lÝt khÝ (®ktc) th× thÊy khèi l­îng catot t¨ng 3,84 gam. Kim lo¹i M lµ (cho Cu = 64; Fe = 56; Ni = 59; Zn = 65) A. Cu B. Fe C. Ni D. Zn . LÊy 2 viªn Zn cã khèi l­îng b»ng nhau. Hoµ tan hoµn toµn mét viªn trong dd HCl th× t¹o ra 6,8g muèi. Viªn thø 2 ®­îc hoµ tan vµo dd H2SO4 th× khèi l­îng muèi ®­îc t¹o ra lµ A. 16,1g B. 8,05g C. 13,6g D. 4,42g Câu 57. Cho 8,4 gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lit khí NO (đktc) và dung dịch A. Khối lượng Fe(NO3)3 trong dung dịch A là: A. 36,3 gam B. 30,72 gam C. 14,52 gam D. 16,2 gam Trén 150ml dd HCl 1M víi 250ml dd CuSO4 1M thu ®­îc dd X. Cho 20,55g Ba vµo dd X thu ®­îc m gam kÕt tña. VËy gi¸ trÞ m lµ A. 14,7g B. 34,95g C. 42,3g D. 49,65g Câu 59: Cho 13,5 gam hỗn hợp gồm Al, Cu, Mg tác dụng với oxi dư thu được 19,9 gam hỗn hợp 3 oxit. Hòa tan hỗn hợp 3 oxit này bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X, cho 4,05 gam bột Al (dư) tác dụng với dung dịch X thu được dung dịch Z và 9,57 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 41,9 B. 30,7 C. 36,38 D. 49,73 Câu 60. Cho m gam bột Cu (dư) vào 400 ml dung dịch AgNO3 thu được m + 18,24 gam chất rắn X. Hòa tan hết chất rắn X bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,032 lit NO (đktc). m có giá trị là A. 19,20 B. 11,52 C. 17,28 C. 14,40 Câu 61. Cho hỗn hợp gồm 0,15 mol Al và x mol Mg tác dụng với 500 ml dung dịch FeCl3 0,32M thu được 10,31 gam hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch X. x có giá trị là A. 0,10 B. 0,12 C. 0,06 D. 0,09 Câu 62. Cho 13,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Cu, Mg tác dụng với oxi dư thu được 20,12 gam hỗn hợp 3 oxit. Nếu cho 13,24 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Y và sản phẩm khử duy nhất là NO. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 64,33 B. 66,56 C. 80,22 D. 82,85 Câu 63. §iÖn ph©n dung dÞch chøa a mol CuSO4 vµ b mol NaCl (víi ®iÖn cùc tr¬ cã mµng ng¨n xèp). §Ó dung dÞch sau khi ®Þªn ph©n lµm phenolphtalein chuyÓn sang mµu hång th× ®iÒu kiÖn cña a vµ b lµ (biÕt ion SO42- kh«ng bÞ ®iÖn ph©n trong dung dÞch) A. b > 2a B. b = 2a C. b < 2a D. 2b = a . Hoµ tan hçn hîp A gåm 16,8g Fe; 2,7g Al vµ 5,4g Ag t¸c dông hÕt víi dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng chØ tho¸t ra khÝ SO2. Sè mol H2SO4 ®· tham gia ph¶n øng lµ A. 0,95 B. 0,9 C. 1,2 D. 0,85 Câu 65. TiÕn hµnh ®iÖn ph©n hoµn toµn dung dÞch X chøa AgNO3 vµ Cu(NO3)2 thu ®­îc 56 gam hçn hîp kim lo¹i ë catot vµ 4,48 lÝt khÝ ë anot (®ktc). Sè mol AgNO3 vµ Cu(NO3)2 trong X lÇn l­ît lµ (cho Ag = 108, Cu = 64) A. 0,2 vµ 0,3 B. 0,3 vµ 0,4 C. 0,4 vµ 0,2 D. 0,4 vµ 0,2 . Cho a gam bét Zn vµo dd X chøa FeCl2 vµ CuCl2 . KÕt thóc ph¶n øng thu ®­îc b gam chÊt r¾n. -4-
  5. GV TrÇn Quèc Toµn Tr­êng THPT §ång Hû BiÕt a – b = 0,5 gam. C« c¹n phÇn dd sau ph¶n øng thu ®­îc 13,6 gam muèi khan. Tæng khèi l­îng c¸c muèi trong X lµ A. 13,1 gam B. 19,5 gam C. 14,1 gam D. 17,0 gam Câu 67. Cho 18,5 gam hỗn hợp Z gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 2,24 lit khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Z1 và còn lại 1,46 gam kim loại. Tính nồng độ M của dung dịch HNO3 và khối lượng muối trong dung dịch Z1. A. 1,6M và 24,3 gam B. 3,2M và 48,6 gam C. 3,2 và 5,4 gam D. 1,8M và 36,45gam . Hoµ tan 1,12 gam hçn hîp gåm Mg vµ Cu trong dung dÞch HNO3 d­ thu ®­îc 0,896 lÝt khÝ gåm NO vµ NO2 cã tû khèi so víi H2 b»ng 21. Thµnh phÇn % theo khèi l­îng cña mçi kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu lµ: A. 41,85% vµ 58,15% B. 42,85% vµ 57,15% C. 43,85% vµ 56,15% D. 44,85% vµ 55,15% Câu 69: Hỗn hợp A gồm Fe2O3 và Cu đem cho vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch B và còn 1 gam Cu không tan. Sục khí NH3 dư vào dung dịch B. Kết tú thu được đem nung ngoài không khí tới khi hoàn toàn thu được 1,6 gam chất rắn. Khối lượng Cu trong hỗn hợp ban đầu là A. 1 gam B. 3,64 gam C. 2,64 gam D. 1,64 gam Câu 70. §iÖn ph©n dïng ®iÖn cùc tr¬ dung dÞch muèi sunfat kim lo¹i ho¸ trÞ II víi c­êng ®é dßng ®iÖn 3A. Sau 1930 gi©y thÊy khèi l­îng catot t¨ng 1,92 gam, Cho biÕt tªn kim lo¹i trong muèi sunfat ? A. Fe B. Ca C. Cu D. Mg . Hoà tan hoàn toàn 2,7 gam hỗn hợp Al, Mg, Cu trong dung dịch HNO3 thu được hçn hîp khí gåm 0,08 mol NO2 vµ 0,02 mol NO vµ dung dÞch X. NÕu cho dd NaOH vµo dd X kh«ng thÊy cã khÝ mïi khai tho¸t ra.Cô cạn dung dịch X sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là A. 7,58 gam B. 17,06 gam C. 11,38 gam D. 18,96 gam Câu 72. Cho m gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO với tỉ lệ số mol 1:2 bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với m gam bột sắt sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B và 31,36 gam chất rắn, m có giá trị là A. 39,2 B. 51,2 C. 48,0 D. 35,84 Câu 73. Cho các kim loại sau: Mg, Fe, Cu, Ni. Kim loại vừa phản ứng với HCl vừa phản ứng với Al2(SO4)3 là A. Fe B. Mg C. Cu D. Ni Câu 74. Hoà tan hoµn toµn 7,4g hỗn hợp gồm Fe và Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc nóng. Sau phản ứng thu được 5,04 lít NO2 (đktc) và 1,12 lít SO2 (đktc). Khối lượng Cu trong hỗn hợp ban đầu là: A. 3,2 B. 4,6 C. 4,23 D. 5,0 Câu 75. Cho 0,8 mol bột Mg vào dung dịch chứa 0,6 mol FeCl3 và 0,2 mol CuCl2. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 114,1 gam B. 123,6 gam C. 143,7 gam D. 101,2 gam Câu 76. §iÖn ph©n dung dÞch mét muèi nitrat kim lo¹i víi hiÖu suÊt dßng ®iÖn lµ 100%, c­êng ®é dßng ®iÖn kh«ng ®æi lµ 7,72A trong thêi gian 9 phót 22,5 gi©y. Sau khi kÕt thóc khèi l­îng catot t¨ng lªn 4,86 gam do kim lo¹i b¸m vµo. Kim lo¹i ®ã lµ A. Cu B. Ag C. Hg D. Pb Câu 77. Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn 1 hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe, 0,15 mol Cu (biết rằng phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) là A. 1 lit B. 0,6 lit C. 0,8 lit D. 1,2 lit Câu 78. 1,368 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng vừa hết với dung dịch HCl (các phản ứng xảy ra hoàn toàn) thu được dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp 2 muối, trong đó khối lượng muối FeCl2 là 1,143 gam. Dung dịch Y có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu? A. 0,216 B. 1,836 C. 0,288 D. 0,432 Câu 79. Hòa tan hết 2,32 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong đó tỉ lệ khối lượng FeO và Fe2O3 là 9:20 trong 200ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Dung dịch Y có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam Fe? A. 3,36 B. 3,92 C. 4,48 D. 5,04 Câu 80. Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 trong dung dịch đầu là A. 1,04 B. 0,64 C. 0,94 D. 0,88 Câu 81. §iÖn ph©n nãng ch¶y muèi clorua cña kim lo¹i M, ë anot thu ®­îc 1,568 lÝt khÝ (®ktc), khèi l­îng kim lo¹i thu ®­îc ë catot lµ 2,8 gam. Kim lo¹i M lµ A. Mg B. Na C. K D. Ca Câu 82. Cho 11,34 gam bột Al vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl3 1,2M và CuCl2 xM. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 26,4 gam hỗn hợp 2 kim loại. x có giá trị là A. 0,4 B. 0,5 C. 0,8 D. 1,0 -5-
  6. GV TrÇn Quèc Toµn Tr­êng THPT §ång Hû Câu 83. Hoµ tan 1,28 gam CuSO4 vµo n­íc råi ®em ®iÖn ph©n tíi hoµn toµn, sau mét thêi gian thu ®­îc 800 ml dung dÞch cã pH = 2. HiÖu suÊt ph¶n øng ®iÖn ph©n lµ A. 62,5% B. 50% C. 75% D. 80% Câu 84. Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, 10m/17 gam chất rắn không tan và 2,688 lit H2 (đktc). Để hòa tan hết m gam hỗn hợp cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO3 1M (biết rằng chỉ sinh ra sản phẩm khử duy nhất là NO). A. 1200 B. 800 C. 720 D. 480 Câu 85.Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 71,72 gam chất rắn khan. Để hòa tan m gam Fe cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO3 1M (sản phẩm khử duy nhất là NO) A. 540 B. 480 C. 160 D. 320 Câu 86. Cã 200ml dung dÞch hçn hîp Cu(NO3)2 vµ AgNO3. §Ó ®iÖn ph©n hÕt ion kim lo¹i trong dung dÞch cÇn dïng dßng ®iÖn 0,402A, thêi gian 4 giê, trªn catot tho¸t ra 3,44 gam kim lo¹i. Nång ®é mol/lit cña Cu(NO3)2 vµ AgNO3 lµ A. 0,1 vµ 0,2 B. 0,01 vµ 0,1 C. 0,1 vµ 0,01 D. 0,1 vµ 0,1 Câu 87. Cho 6,72 gam bột Fe tác dụng với 384ml dung dịch AgNO3 1M sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và m gam chất rắn. Dung dịch A tác dụng được với tối đa bao nhiêu gam bột Cu? A. 4,608 B. 7,680 C. 9,600 D. 6,144 Câu 88. TÝnh thÓ tÝch khÝ (®ktc) thu ®­îc khi ®iÖn ph©n hÕt 0,1 mol NaCl trong dung dÞch víi ®iÖn cùc tr¬, mµng ng¨n xèp. A. 0,024 lit B. 1,120 lit C. 2,240 lit D. 4,489 lit Câu 89. 400 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và Fe(NO3)3 0,5M có thể hòa tan bao nhiêu gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ số mol nFe:nCu=2:3? (sản phẩm khử của HNO3 duy nhất là NO) A. 18,24 B. 15,2 C. 14,59 D. 21,89 Câu 90. Hòa tan hỗn hợp gồm m gam Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng còn lại 8,32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 61,92 gam chất rắn khan. M có giá trị là A. 31,04 B. 40,10 C. 43,84 D. 46,16 Câu 91 Cho 0,4 mol Mg và dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2 và Fe(NO3)3. Phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn thu được là A. 11,2 gam B. 15,6 gam C. 22,4 gam D. 24 gam Câu 92.Khi ®iÖn ph©n 25,98 gam iotua cña mét kim lo¹i X nãng ch¶y, th× thu ®­îc 12,69 gam iot. Cho biÕt c«ng thøc muèi iotua A. KI B. CaI2 C. NaI D. CsI Câu 93. Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 và 0,15 mol Cu(NO3)2. Khi phản ứng kết thúc được chất rắn B. Hòa tan B trong HCl dư thu được 0,03 mol H2. Giá trị của m là: A. 18,28 B. 12,78 C. 12,58 D. 12,88 Câu 94. Cho m gam bột Fe vào trong 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 xM và AgNO3 0,5M thu được dung dịch A và 40,4 gam chất rắn X. Hòa tan hết chất rắn X bằng dung dịch HCl dư thu được 6,72 lit H2 (đktc). x có giá trị là A. 0,8 B. 1,0 C. 1,2 D. 0,7 Câu 95. Hòa tan hết m gam Cu vào 400 ml dung dịch Fe(NO3)3 12,1% thu được dung dịch A có nồng độ Cu(NO3)2 3,71%. Nồng độ % theo khối lượng Fe(NO3)3 trong dung dịch A là A. 2,39% B. 3,12% C. 4,20% D. 5,64% Caâu 96. Noùi chung, kim loaïi daãn ñieän toát thì cuõng daãn nhieät toát. Vaäy tính daãn ñieän, daãn nhieät cuûa caùc kim loaïi sau taêng theo thu töï: A. Cu < Al < Ag B. Al < Ag < Cu C. Al < Cu < Ag D. A, B, C ñeàu sai. Câu 97. Cho 6,48 gam bột kim loại Al vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 1M và ZnSO40,8M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp các kim loại có khối lượng m gam. Trị số của m là: A. 16,4 B. 15,1 C. 14,5 D. 15,28 Caâu 98. Trong soá caùc kim loaïi: Nhoâm, saét, ñoàng, chì, croâm thì kim loaïi cöùng nhaát laø: A. Croâm B. Nhoâm C. Saét D. Ñoàng Câu 99. Đem hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng, sau khi kết thúc phản ứng, thấy còn lại 1,12 gam chất rắn không tan. Lọc lấy dung dịch cho vào lượng dư dung dịch AgNO3, sau khi kết thúc phản ứng, thấy xuất hiện m gam chất rắn không tan. Trị số của m là A. 19,36 B. 8,64 C. 4,48 D. 6,48 Câu 100. Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là A. NO và Mg. B. NO2 và Al. C. N2O và Al. D. N2O và Fe -6-
  7. GV TrÇn Quèc Toµn Tr­êng THPT §ång Hû Caâu 101.Nhoùm kim loaïi khoâng tan trong caû axit HNO3ñ noùng vaø axit H2SO4ñ noùng laø: A) Pt, Au B) Cu, Pb B) Ag, Pt D) Ag, Pt, Au Câu 102. Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: A. Fe, Cu, Ag. B. Mg, Zn, Cu. C. Al, Fe, Cr. D. Ba, Ag, Au. Câu 103. Hòa tan hết 35,84 gam hỗn hợp Fe và Fe2O3 bằng dung dịch HNO3 tối thiểu được dung dịch A trong đó số mol của Fe(NO3)2 bằng 4,2 lần số mol Fe(NO3)3 và V lit NO (đktc). Số mol HNO3 tác dụng là: A. 1,24 B. 1,50 C. 1,60 D. 1,80 Câu 104. Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 38,34. B. 34,08. C. 106,38. D. 97,98. Câu 105. Cho một lượng Fe hòa tan hết vào dung dịch có chứa 0,1 mol HNO3 và 0,15 mol AgNO3 sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa Fe(NO3)3, khí NO và chất rắn Y. Cho x gam bột Cu vào dung dịch X thu được dung dịch Z trong đó có khối lượng Fe(NO3)3 là 7,986 gam. X có giá trị là: A. 1,344 B. 1,28 C. 1,92 1,536 Câu 106.Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là A. 101,68 gam. B. 88,20 gam. C. 101,48 gam. D. 97,80 gam. Câu 107.Cho m gam bột Al vào 400 ml dung dịch Fe(NO3)3 0,75M và Cu(NO3)2 0,6M sau phản ứng thu được dung dịch X và 23,76 gam hỗn hợp 2 kim loại, m có giá trị là A. 9,72 B. 10,8 C. 10,26 D. 11,34 Câu 108: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg và FeCl3 vào H2O chỉ thu được dung dịch Y gồm 3 muối và không còn chất rắn. Nếu hòa tan m gam X bằng 2,688 lit H2 (đktc). Dung dịch Y có thể hòa tan vừa hết 1,12 gam bột Fe. M có giá trị là : A. 46,82 B. 56,42 C. 41,88 D. 48,38 Câu 109 TiÕn hµnh ®iÖn ph©n (cã mµng ng¨n xèp) 500 ml dung dÞch chøa hçn hîp HCl 0,02M vµ NaCl 0,2M. Sau khi ë anot bay ra 0,448 lÝt khÝ (ë ®ktc) th× ngõng ®iÖn ph©n. CÇn bao nhiªu ml dung dÞch HNO3 0,1M ®Ó trung hoµ dung dÞch thu ®­îc sau ®iÖn ph©n A. 200 ml B. 300 ml C. 250 ml D. 400 ml Câu 110.Cho m gam Fe tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp HCl và FeCl3 thu được dung dịch X chỉ chứa 1 muối duy nhất và 5,6 lit H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 85,09 gam muối khan. M có giá trị là A. 14,00 B. 20,16 C. 21,84 23,52 Câu 111. Cho 300 ml dung dịch AgNO3 và 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 sau khi phản ứng kết thúc thu được 19,44 gam chất rắn và dung dịch X trong đó số mol Fe(NO3)3 gấp 2 lần số mol Fe(NO3)2 còn dư. Dung dịch X có thể tác dụng được với tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp bột kim loại gồm Al và Mg có tỉ lệ số mol là 1:3 A. 7,92 B. 11,88 C. 5,94 D. 8,91 Câu 112. §iÖn ph©n víi ®iÖn cùc tr¬ dung dÞch muèi clorua cña kim lo¹i ho¸ trÞ (II) víi c­êng ®é dßng ®iÖn 3A. Sau 1930 gi©y, thÊy khèi l­îng catot t¨ng1,92 gam. Kim lo¹i trong muèi clorua trªn lµ kim lo¹i nµo d­íi ®©y ? A. Ni B. Zn C. Cu D. Fe Câu 113.Cho m gam kim loại M tác dụng với dung dịch HBr 16,2% thu được dung dịch muối có nồng độ % là 18%. Nếu cho 3,84 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được dung dịch X và 1,792 lit NO (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 26,08 B. 25,96 C. 24,48 D. 33,96 Câu 114.Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là A. Ca. B. Mg. C. Be. D. Cu. Câu 115.Cho m gam hỗn hợp bột kim loại X gồm Cu và Fe vào dung dịch AgNO3 dư thu được m + 54,96 gam chất rắn và dung dịch X. Nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,928 lit NO (đktc). m có giá trị là A. 19,52 B. 16,32 C. 19,12 D. 22,32 Câu 116. Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch AgNO3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối khan. Kim loại M là A. Zn. B. Mg. C. Fe. D. Cu. -7-
  8. GV TrÇn Quèc Toµn Tr­êng THPT §ång Hû Câu 117. Đe hòa tan hết 23,88 gam hỗn hợp Cu và Ag có tỉ lệ số mol là 4:5 cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp KNO3 0,2M và HCl 1M? A. 520 B. 650 C. 480 D. 500 Câu 118. Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là A. 2,80 lít. B. 1,68 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít. Câu 119. Cho m gam bột Fe vào dung dịch X chứa 2 gam FeCl3 sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 11,928 gam chất rắn. m có giá trị là A. 9,1 B. 16,8 C. 18,2 D. 33,6 Câu 120: cho m gam bột Fe tác dụng hết với khí Cl2 sau khi kết thúc phản ứng thu được m + 12,78 gam hỗn hợp X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong H2O đến khi X tan tối đa thì thu được dung dịch Y và 1,12 gam chất rắn. M có giá trị là A. 5,6 B. 11,2 C. 16,8 D. 8,4 Câu 121. Cho 10,45 gam hỗn hợp Na và Mg vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được 6,16 lit H2 (đktc), 4,35 gam kết tủa và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. 22,85 B. 22,7 C. 24,6 D. 28,6 Câu 122. Cho m gam Mg vào 1 lit dung dịch Cu(NO3)2 0,1M và Fe(NO3)2 0,1M. Sau phản ứng thu được 9,2 gam chất rắn và dung dịch B. Giá trị của m là A. 3,36 B. 2,28 C. 3,6 D. 4,8 Câu 123.§iÖn ph©n 100ml dung dÞch A chøa ®ång thêi HCl 0,1M vµ NaCl 0,2 M víi ®iÖn cùc tr¬ cã mµng ng¨n xèp tíi khi ë anot tho¸t ra 0,224 lÝt khÝ (®ktc) th× ngõng ®iÖn ph©n. Dung dÞch sau khi ®iÖn ph©n cã pH (coi thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ) lµ A. 6 B. 7 C. 12 D. 13 Câu 124. §iÖn ph©n ®Õn hÕt 0,1 mol Cu(NO3)2 trong dung dÞch víi ®iÖn cùc tr¬, th× sau ®iÖn ph©n khèi l­îng dung dÞch ®· gi¶m bao nhiªu gam ? ( cho Cu = 64; O = 16) A. 1,6 gam B. 6,4 gam C. 8,0 gam D. 18,8 gam Câu 125. Cho 15,12 gam hỗn hợp X gồm kim loại M có hóa trị không đổi (trước H) và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư được 12,432 lit H2 (đktc). Mặt khác khi cho 15,12 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 9,296 lit NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp X là: A. 40% B. 50% C. 60% D. 56% Câu 126. Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là A. 21,95% và 0,78. B. 78,05% và 2,25. C. 21,95% và 2,25. D. 78,05% và 0,78. Câu 127.Trong số các kim loại sau đay có bao nhiêu kim loại có thể khử Fe3+ trong dung dịch thành kim loại Zn, Na, Cu, Fe, Ca, Mg A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 Câu 128. Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 108,0. B. 67,5. C. 54,0. D. 75,6. Câu 129. §iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 b»ng ®iÖn cùc tr¬ víi dßng ®iÖn cã c­êng ®é I = 0,5A trong thêi gian 1930 gi©y th× khèi l­îng ®ång vµ thÓ tÝch khÝ O2 sinh ra lµ A: 0, 64g vµ 0,112 lit B: 0, 32g vµ 0, 056 lÝt C: 0, 96g vµ 0, 168 lÝt D: 1, 28g vµ 0, 224 lÝt Câu 130. Cho 20 gam Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, sau khi phản ứng kết thúc thu được V lit khí NO duy nhất (đktc) và 3,2 gam chất rắn. Giá trị của V là A. 0,896 B. 2,24 C. 4,48 D. 6,72 Câu 131.Dung dÞch chøa ®ång thêi 0,01 mol NaCl; 0,02 mol CuCl2; 0,01 mol FeCl3; 0,06 mol CaCl2. Kim lo¹i ®Çu tiªn tho¸t ra ë catot khi ®iÖn ph©n dung dÞch trªn lµ : A. Fe B. Zn C. Cu D. Ca Câu 132. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là A. 10,8 và 2,24. B. 10,8 và 4,48. C. 17,8 và 2,24. D. 17,8 và 4,48 Câu 133. §iÖn ph©n 200ml dung dÞch hçn hîp gåm HCl 0,1M vµ CuSO4 0,5M b»ng ®iÖn cùc tr¬. Khi ë katèt cã 3,2g Cu th× thÓ tÝch khÝ tho¸t ra ë anèt lµ A : 0, 56 lÝt B : 0, 84 lÝt C : 0, 672 lÝt D : 0,448 lit -8-
  9. GV TrÇn Quèc Toµn Tr­êng THPT §ång Hû Câu 134. Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z là A. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3. B. hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO. C. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3. D. Fe2O3. -9-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản