intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

17 Ý tưởng marketing đột phá doanh nghiệp nhỏ không thể bỏ qua

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
79
lượt xem
22
download

17 Ý tưởng marketing đột phá doanh nghiệp nhỏ không thể bỏ qua

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu bạn không có nhiều tiền mặt dành cho ngân sách marketing và bạn đang cố gắng làm marketing online, đừng quá lo lắng bởi vì cũng có nhiều công ty đã thành công mà không phải tốn quá nhiều tiền. Để chứng minh điều đó bài viết này sẽ không chỉ chia sẻ với bạn những ý tưởng marketing lớn không mất nhiều tiền mà còn cho bạn thấy cả những công ty đã thành công khi sử dụng những ý tưởng này....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 17 Ý tưởng marketing đột phá doanh nghiệp nhỏ không thể bỏ qua

 1. ----- ----- 17 Ý tư ng marketing t phá doanh nghi p nh không th b qua
 2. 17 Ý tư ng marketing t phá doanh nghi p nh không th b qua N u b n không có nhi u ti n m t dành cho ngân sách marketing và b n ang c g ng làm marketing online, ng quá lo l ng b i vì cũng có nhi u công ty ã thành công mà không ph i t n quá nhi u ti n. ch ng minh i u ó bài vi t này s không ch chia s v i b n nh ng ý tư ng marketing l n không m t nhi u ti n mà còn cho b n th y c nh ng công ty ã thành công khi s d ng nh ng ý tư ng này. 1. Comment trên blog, website khác. M t cách làm cho website c a b n ph bi n ó là comment trên nh ng blog khác. làm vi c này b n ch c n suy nghĩ và l i comment trên nh ng blog liên quan v i website c a b n, nh ng comment th t sâu s c và ý nghĩa. N u m i ngư i c m th y comment c a b n chi ti t và sâu s c h s chú ý theo dõi comment và thông thư ng h cũng click vào ư ng link t i website ( Khi b n l i m t comment trên 1 blog, thông thư ng h s h i URL c a website b n là gì?). M c dù kĩ thu t này trông có v ơn gi n, nhưng nó r t là hi u qu , hãy xem trư ng h p c a Mashable, Pete Cashmore ã làm cho Mashable tr nên r t ph bi n b ng cách comment lên nh ng blog c nh tranh gi ng như TechCrunch khi anh ta b t u phát tri n nó. Th t v y anh ta ã l i hàng trăm comment và bây
 3. gi ã s h u m t website ph bi n nh t trên internet. 2. T i ưu hóa website cho Search Engine. Google là công c tìm ki m ph bi n nh t trên internet và th ng tr Vi t Nam, v y t i sao b n không t n d ng nó. Thông qua SEO b n có th x p h ng website cao hơn trong Google và nh n ư c nhi u visitor hơn. Cách th nh t làm SEO là tr ti n cho các công ty SEO, nhưng b n bi t là s r t t n ti n. Cách th 2 là chính b n t h c và làm SEO. B ng cách c ki n th c marketing và th c hành nh ng b n s có cơ h i x p h ng cao hơn trên Search Engine. M t vài công ty ã t n d ng SEO khá là t t như là about.com, Wikipedia, Craigslisst, Amazon, và Zappos. 3. Xây d ng 1 blog. Không quan tr ng lo i hình kinh doanh b n ang làm là gì, b n v n có th có m t blog. V i công ty TAKA, blog ã t o ra kho ng 70% traffic hàng tháng. Lư ng traffic này sau ó ã chuy n i t i b ph n sale ti p nh n và bám sát sau ó tr thành khách hàng. N u b n mu n t o m t blog cho công ty, b n nên làm theo nh ng hư ng d n dư i ây:
 4. T o blog trên domain có s n ví d như blog.domain.com ho c domain.com/blog. Vi t n i dung giá tr và nh là ng PR quá m c, t c là trong bài vi t không ph i lúc nào cũng c p t i s n ph m, d ch v c a công ty. T o nên quá trình giao ti p v i c ng ng visitor b ng cách comment ph n h i l i nh ng comment trên blog. 4. T n d ng m ng xã h i. Nh ng m ng xã h i ph bi n như Facebook, Google plus, Twitter là nh ng nơi b n c n t n d ng. T o profile trên nh ng site ó s là cách có ư c ngu n traffic c c t t và cũng là cơ h i m i b n tìm th y khách hàng. Chúng tôi xây d ng profile trên t t c nh ng m ng xã h i l n và bây gi nh ng ngu n ó em l i 30% lư ng traffic hàng tháng c a chúng tôi. i u giá tr nh t là cách làm này không h t n chi phí như nh ng kênh khác. B ng cách chia s n i dung giá tr b n tìm th y trong quá trình lư t web và tham gia m ng xã h i, b n có th nhanh chóng xây d ng ph bi n cho profile c a mình. Chìa khóa là nên kiên nh n, nó có th m t 6 tháng n 1 năm trư c khi profile m ng xã h i c a b n tr nên th c s ph bi n. 5. Tr thành tác gi cho blog khác.
 5. M t các d dàng khác qu ng bá website là vi t blog post trên nh ng blog khác. T TechCrunch t i Huffington Post có hàng ngàn bài vi t blog ph bi n trên Internet. Và m t i u t t y u mà t t c blog u mu n ó là có nhi u n i dung giá tr . N u b n vi t blog post trên website khác nó không ch giúp b n trong vi c có traffic, qu ng bá thương hi u mà b n cũng s nh n ư c liên k t (backlink) s giúp tăng hi u qu SEO. B n có th liên h nh ng blog ph bi n trong th trư ng, lĩnh v c c a b n ngh vi t guess blog. 6. Case studies N u b n ã có nh ng khách hàng hài lòng v s n ph m và d ch v t i sao không có ư c nh ng case study t ó. L y ư c nh ng thông tin v s n ph m d ch v c a b n, h ã s d ng chúng như th nào và k t qu h nh n ư c ra sao. Case tudies có th giúp xây d ng uy tín cho công ty b n. Và nh n ư c khách hàng m i. M t công ty l ng danh ư c bi t n trong vi c t o case studies là conversion Rate Experrt, và thông qua chúng, h ã có th ki m thêm m t ít khách hàng. Áp d ng v i trư ng h p c a b n hãy trưng ra nh ng khách hàng thành công, th a mãn v i d ch v s n ph m mà b n cung c p cho visitor th y. ó là gi i pháp gây d ng lòng tin v i nh ng s li u và minh ch ng c th có thêm ư c khách hàng m i.
 6. 7. Vi t hư ng d n cho ngư i m i s d ng B n có nh công ty vi t white pagper khi nào không? M c dù chúng v n hi u qu , phiên b n m i c a chúng là “ beginner’s guider”. Nh ng hư ng d n này khác nhau v dài nhưng m t i u mà chúng tr nên ph bi n ó là s t m d ti p thu. B ng cách vi t n i dung giá tr và cung c p mi n phí, nó không ch giúp b n có ư c hàng t n traffic nhưng ng th i cũng giúp b n có ư c r t nhi u baclink. Hư ng d n này ư c x p h ng cao cho c m t “ Search engine optimization” trên google và sau ó h chuy n i visitor vào d ch v ph n m m c a h v i 99$ m t tháng. 8. T ch c h i th o. Trư c ây chúng ta thư ng ti n hành t ch c h i th o hàng tháng, i tư ng nh m n là doanh nghi p khách hàng ti m năng. Ch chúng tôi thư ng t ch c là \"thi t k website th nào t i ưu convertion và xây d ng thương hi u doanh nghi p chuyên nghi p nh t\". Thông thư ng m i h i th o s mang l i cho chúng tôi m t s khách hàng. B n cũng có th t ch c h i th o liên quan t i s n ph m d ch v c a mình và i tư ng s là khách hàng c a b n, i u quan tr ng là ưa ra ư c giá tr c a s n ph m d ch v có th gi i quy t v n nào ó cho vi c kinh doanh c a khách hàng thành công hơn khi t i d h i th o mà b n t ch c.
 7. 9. B t u m t chương trình ti p th liên k t. N u b n không có nhi u ti n làm marketing, b n có th yêu c u m i ngư i làm cho b n free. i u duy nh t b n ph i làm là tr ti n hoa h ng cho m i phi v h mang t i cho b n. Thông qua nh ng công ty gi ng như là Hasoffers, b n có th d dàng thi t l p m t chương trình affiliate và b t u kêu g i m i ngư i ti p th cho s n ph m và d ch v c a b n mà không ph i dành quá nhi u ti n. ây là cách làm mà Amazon ã áp d ng khá thành công. 10. Tr l i câu h i. T nh ng forum h i áp m i ngư i c n giúp . N u b n có th tr l i nh ng câu h i liên quan t i s n ph m và d ch v mà công ty b n cung c p c p, b n có th ki m thêm ư c khách hàng. B n có th tìm ra khách hàng ti m năng nh ng site h i áp gi ng như yahoo answers. M t trong nh ng công ty ã s d ng chi n thu t này hàng ngày là Single Grain. M i ngày h i vòng các forum markting và giúp d 10 công ty nh ng l i khuyen marketing mi n phí. Nh ng gì h nh n ư c là 3% trong s nh ng công ty mà h tư v n s s d ng d ch v tư v n c a Single Grain. D o qua các forum v công ngh Vi t Nam như Tinhte, vozforum b n cũng có th th y m t i u, b t c topic nào h i áp v laptop, c n tư v n u có nh ng ngư i kinh doanh laptop vào tư v n nhi t tình, và m t m c giá phù h p s mang l i cho h m t khách hàng m i.
 8. 11. Tham gia các s ki n N u b n không th làm di n gi t i m t h i ngh nào ó thì không có nghĩa là b n không tham gia. M i ngày u có nh ng s ki n m i di n ra, công vi c c a b n là tìm s ki n phù h p tham gia. S m hay mu n b n s nh n ra m t i u r ng, m i ngư i i tham d h i th o, s ki n cũng là tìm m t ai ó. M t s ngư i b n g p s không có tác d ng gì i v i công vi c kinh doanh c a mình, nhưng v n có m t t l ph n trăm nh nh ng ngư i b n g p s tr thành các m i quan h kinh doanh ho c tình b n. 12. Nói ra nh ng i u h n ch c a khách hàng ti m năng. Blog óng góp m t vai trò quan tr ng trong vi c t o ra môi trư ng giao ti p gi a b n và visitor. Và khi b n nói v i h i u gì ó thông qua các bài post blog, nó s b t u ư c lan truy n . Ví d : n u b n là công ty thi t k website. B n có th nhìn th y m t công ty ti m năng nào ó có th s d ng các d ch v c a mình, thì b n không ch ti p c n v i công ty ó mà còn ch ng vi t m t bài trên blog c p t i nh ng r c r i h ang g p ph i trong chi n lư c phát tri n kinh doanh tr c tuy n, xây d ng thương hi u thông qua website. Và thông thư ng khi bài vi t ư c ăng và lan truy n trên internet khách hàng trong bài vi t thư ng s liên h v i b n tìm gi i pháp. ây là cách làm lan truy n gián ti p trên internet b sung cho phương pháp t ch c h i th o ã nói trên.
 9. M t cách làm khác là g i email cho các công ty và nói rõ cho h nh ng bư c c n làm tăng traffic và t l chuy n i.S có nhi u công ty không tr l i l i email c a b n hay thuê b n nhưng chi n lư c này v n có hi u qu . Thông qua cách làm ó Neil patel ã có th thâu tóm và th c hi n t t c các chi n d ch online marketing c a Terchcrunch. Và b ng cách giúp các thương hi u ph bi n nhu TechCrunch, Neil ã có th t n d ng tên tu i c a h có nhi u khác hàng hơn. Tương t b n cũng có th t tin làm ư c i u ó, m t khi ã có nh ng khách hàng l n, uy tín c a b n ã có s là bàn p b n ki m ư c nhi u khách hàng và nh ng h p ng giá tr hơn. ng ng i ng n email t i nh ng công ty và khách hàng ti m năng mà b n nghĩ có th giúp h . i u t i t nh t mà h có th làm là b qua email c a b n mà thôi. 13. Yêu c u khách hàng gi i thi u. B n ã có m t lư ng khách hàng nh t nh v y b n có yêu c u và nh h gi i thi u khách hàng cho b n hay không? ó là m t phương pháp khá hi u qu mi n là khách hàng c a b n h nh phúc và vui v . Tìm ki m khách hàng hi n t i c a b n trên nh ng m ng xã h i ph bi n như Faceobook, Linkedin, G+ và theo dõi nh ng ngư i mà h k t n i. N u b n th y ngư i nào ó có th hư ng l i t s n ph m d ch v c a b n hãy yêu c u khác hàng hi n t i gi i thi u.
 10. B n s b s c khi có m t t l nh khách hàng c a b n s không s n lòng gi i thi u. N u có m t lư ng l n nói không gi i thi u có l b n c n xem xét l i cách làm vi c t t hơn mang l i th a mãn và ni m vui cho khách hàng hi n t i. Thông thư ng t i TAKA ngoài khách hàng n t SEO, marketing thì v n có nh ng khách hàng n t s gi i thi u c a nh ng khách hàng cũ. Qua ó có th th y vi c xây d ng ch t lư ng d ch v s n ph m là vô cùng quan tr ng l y ư c s tín nhi m c a nh ng khách hàng hi n t i c a b n. H chính là c u n i cho b n t i nh ng khách hàng ti p theo. 14. T n d ng Youtube. Video ngày nay ã vư t qua ch c năng gi i thi u s n ph m d ch v t t như th nào b i vì hi n nay nó cũng xu t hi n c trong trang k t qu tìm ki m. Blendtec ã làm i u này trong nhi u năm qua và nó r t hi u qu . H không ch cho b n th y máy xay sinh t c a h r t m nh mà cũng cho b n th y nó có th xay g ch, iphone và các thi t b khác. M t s video c a h nh n ư c hơn 3 tri u l t xem và quan tr ng hơn h ã bán ư c hàng ngàn máy sinh t t nh ng o n phim này. N u b n có th sáng t o th gì ó có liên quan t i iphone b n có th t o nên nh ng video viral. Lan truy n n i dung t t như m t v cháy trên các website và th m chí lan t i c truy n hình. Blandtec ã tư c xu t hi n Tonight Show v i Jay leno. 15. Gi m giá. Mua hàng theo nhóm có th t o ra hàng ngàn giao d ch cho các s n ph m và d ch
 11. v c a b n v i i u ki n b n ưa ra m t m c giá th c s t t. Có m t ngư i ưa ra ý tư ng kinh doanh “ tr n chi n cà chua”. Theo ó hàng ngàn ngư i s t t p l i và ném cà chua vào nhau. Khi ưa ra s ki n ông ã tính chi phí là 59$ m t vé và m c tiêu là có nhi u hơn 2000 ngư i tham gia. làm ư c i u này ông ã h p tác v i các website Groupon và ch trong vài ngày ông ã bán ư c hơn 1000 vé và sau khi h t h n deal . nh ng ngư i mua ư c vé nói v i b n bè c a h và nh ng ngư i b n này ã t i tr c ti p t i các trang web “ tr n chi n cà chua” mua nhi u vé hơn v i m c giá thông thư ng. N u b n có th ưa ra m t m c giá có l i cho b n cũng như các công ty mua hàng theo nhóm, b n có th ki m ư c nhi u ti n và traffic hơn t nh ng khách hàng hoàn toàn m i. Vi t Nam có nhi u trang mà b n có th quan tâm như Nhommua, muachung, hotdeal… 16. S h u d ch v chăm sóc khách hàng c bi t. M t trong nh ng cách d nh t làm tăng giá tr su t i c a khác hàng là cung c p nh ng d ch v khách hàng c bi t nh t. B ng cách cung c p d ch v khách hàng t t b n s làm cho khác hàng c m th y ư c quan tâm và h nh phúc ng th i h s quay tr l i. Trong ng n h n có th b n s th y chi phí i thêm do u tư vào chăm sóc khách
 12. hàng, nhưng v lâu dài b n s th y nhi u l i ích, b i vì khi khách hàng h nh phúc h không ch n v i b n l n n a mà còn gi i thi u b n bè c a h cho b n vì công ty b n ã mang l i tr i nghi m tuy t v i cho ngư i tiêu dùng. 17. Thông cáo báo chí. Càng nhi u ngư i nói v công ty b n m t cách tích c c càng t t, lúc ó s có nhi u ngư i n và ki m tra xem nh ng gì b n ang cung c p là như th nào. V n khó khăn khi làm vi c v i báo chí là không d dàng gì có ư c s chú ý c a nh ng trang tin t c l n làm vi c v i b n. Nhưng nó l i r t d dàng có ư c s chú ý c a các blogger. M t cách làm ph bi n là g i email cho các blogger và h i xem h có mu n ph ng v n mình hay không. M c dù nghe có v ng ng n nhưng s có m t t l nh các blogger s nói có. Như v y b n th y r ng marketing không nh t thi t là ph i t n quá nhi u ti n… nó ch òi h i s sáng t o. N u nhi u công ty cũng như TAKA thành công mà không có m t kho n ngân sách marketing l n thì b n ương nhiên cũng có th . B n ch c n quy t tâm và dành nhi u th i gian và năng lư ng t p trung sáng t o vào vi c ó. T ó làm tăng doanh thu cho doanh nghi p

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản