intTypePromotion=1

18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu công ty

Chia sẻ: Ngọc Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:518

0
42
lượt xem
6
download

18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu công ty được chia làm ba phần và có vai trò như một bản chỉ dẫn giúp tăng tối đa lợi ích từ tài sản quý giá nhất của bạn. mời các bjan tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu công ty

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.<br /> <br /> Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản<br /> tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty<br /> TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng<br /> sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1<br /> <br /> QUY LUÊÅT BÊËT BIÏËN<br /> PHAÁT TRIÏÍN DANH TIÏËNG<br /> <br /> THÛÚNG HIÏÅU CÖNG TY<br /> <br /> THE 18 IMMUTABLE LAWS OF CORPORATE REPUTATION<br /> <br /> By Ronald J. Alsop<br /> Copyright © 2004 by Dow Jones & Company, Inc.<br /> All rights reserved.<br /> Vietnamese Language Translation copyright © 2008<br /> by First News – Tri Viet.<br /> Published by arrangement with the original publisher,<br /> Wall Street Journal Books and Free Press,<br /> a Division of Simon & Schuster, Inc.<br /> <br /> THE 18 IMMUTABLE LAWS OF CORPORATE REPUTATION<br /> - 18 QUY LUÊÅT BÊËT BIÏËN PHAÁT TRIÏÍN DANH TIÏËNG<br /> THÛÚNG HIÏÅU CÖNG TY<br /> Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh<br /> êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn<br /> quyïìn vúái Free Press, Hoa Kyâ.<br /> Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First News vaâ<br /> Free Press àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt<br /> Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã<br /> hûäu Trñ tuïå Berne.<br /> CÖNG TY VÙN HOA<br /> Á SAN<br /> Á G TAO<br /> Å TRÑ VIÏT<br /> Å - FIRST NEWS<br /> <br /> 11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh<br /> Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860<br /> Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn<br /> Website: www.firstnews.com.vn<br /> <br /> Ronald J. Alsop<br /> <br /> 18<br /> <br /> QUY LUÊÅT BÊËT BIÏËN<br /> PHAÁT TRIÏÍN DANH TIÏËNG<br /> <br /> THÛÚNG HIÏÅU CÖNG TY<br /> <br /> Biïn dõch:<br /> Trêìn Thõ Bñch Nga - Nguyïîn Thõ Thu Haâ<br /> <br /> FIRST NEWS<br /> NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2