intTypePromotion=1
ADSENSE

18 quy luật bất biến để phát triển danh tiếng công ty

Chia sẻ: Le Hieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

134
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành về quản trị, cách thức để thành công, để phát triển danh tiếng, thương hiệu cho công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 18 quy luật bất biến để phát triển danh tiếng công ty

 1. TX\ OXDÆW EDÃW ELHÃQ 3+$»7 75,(§1 '$1+ 7,(£1* &2¤1* 7< 7+( ,0087$%/( /$:6 2) &25325$7( 5(387$7,21 7URQJ PRÑL WKÖÚL ÓDÑL WDÚL VDÝQ TX\Û JLDÛ QKDÃW OXRÄQ ODÚ PRÆW GDQK WLHÃQJ NKRÄQJ WÎ YHÃW 5RQDOG - $OVRS 7DÛF JLDÝ 7UDÂQ 7KÔ %ÏFK 1JD 1JX\HÅQ 7KÔ 7KX +DÚ %LHÄQ GÔFK
 2. %ÎD o0R¾W GDQK WLH»QJ WÇFK FÐÉF NKR¼QJ WÐÉ QKLH¼Q PDÒ FRÓ WKD\ YDÒR ËRÓ EDÉQ SKDÕL WÐÉ PÆQK WDÉR GÐÉQJ FKDÄP VRÓF YDÒ JÆQ JLÐÏ PR½L QJDÒ\ 'DQK WLH»QJ FXÕD FR¼QJ W\ QDÒR FXÏQJ FRÓ NKDÕ QDÄQJ EÌ ËH GRÉD YDÒ FXR»Q VDÓFK QDÒ\ VHÏ ODÒ QJÐÎÒL WUÎÉ O\Ó ËDÃF OÐÉF JLXÓS FDÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK TXDÕQ O\Ó GDQK WLH»QJ FXÕD FR¼QJ W\ 1KÐÏQJ YÇ GXÉ PLQK KRÉD ODÒP VDÓQJ WRÕ YD»Q ËHº FXÒQJ FDÓF OÎÒL NKX\H¼Q ËXÓF NH»W WÐÒ WKÐÉF WH» PDÒ FXR»Q VDÓFK FXQJ FD»S VHÏ JLXÓS QKDÒ ËLHºX KDÒQK [D¼\ GÐÉQJ PR¾W GDQK WLH»QJ WR»W FXÏQJ QKÐ EDÕR YH¾ YDÒ FXÕQJ FR» ËH¿ GDQK WLH»QJ WR»W ËHÉS ËRÓ VR»QJ PDÏL WURQJ ORÒQJ FR¼QJ FKXÓQJp
 3. /ÖÚL JLÖÛL WKLHÆX &DÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK FXÕD QKÐÏQJ FR¼QJ W\ FRÓ GDQK WLH»QJ WR»W KDÔQ ËDQJ FDÕP WKD»\ NKDÓ FR¼ ËÎQ YDÒR OXÓF QDÒ\ r EÎÕL FDÓF YXÉ EH¼ ER»L ËDÏ ODºQ OÐÎÉW KDÉ EH¾ KRDÅF ODÒP R¼ GDQK KH»W FR¼QJ W\ QDÒ\ ËH»Q FR¼QJ W\ NKDÓF FKÀ YÆ PR¾W VR» QKDÒ ËLHºX KDÒQK KRD PDÃW YÆ QKÐÏQJ PRÓQ OÎÉL QKXD¾Q NH»FK [XÒ 7DºP QKÆQ YHº GDQK WLH»QJ r WKÐÓ WDÒL VDÕQ OD¼X YDÒ GDÒL TX\Ó JLDÓ QKD»W FXÕD FR¼QJ W\ r FXÏQJ EÌ FKH NKXD»W +RÉ FKÀ ELH»W VR»QJ FKR KLH¾Q WDÉL YDÒ YR¼ WÆQK KXÕ\ KRDÉL GDQK WLH»QJ FXÕD FKÇQK FR¼QJ W\ PÆQK 1KÐÏQJ KDÒQK ËR¾QJ ËDÓQJ KR¿ WKHÉQ FXÕD GRDQK QJKLH¾S NKR¼QJ FKÀ FKR WKD»\ GDQK WLH»QJ TX\Ó JLDÓ ËH»Q WKH» QDÒR YDÒ FXÏQJ SKXÒ GX WKH» QDÒR PDÒ FRÒQ FKÐÓQJ WRÕ KDÒQK ËR¾QJ [D»X [D FXÕD PR¾W FR¼QJ W\ ËÎQ OHÕ FRÓ WKH¿ ODÒP KRHQ R» WKDQK GDQK WRDÒQ QJDÒQK FR¼QJ QJKLH¾S WKD¾P FKÇ ODÒ WRDÒQ JLÎÓL GRDQK QJKLH¾S FXÕD PR¾W TXR»F JLD 1KÐÏQJ YXÉ EH¼ ER»L YDÒ VÐÉ OÎ ODÒ QJDÒ\ FDÒQJ JLD WDÄQJ WÐÒ SKÇD FKÇQK SKXÕ ËDÏ WDÉR UD PR¾W PR¼L WUÐÎÒQJ NLQK GRDQK PDÒ ÎÕ ËRÓ FDÓF FR¼QJ W\ OXR¼Q SKDÕL FDÕQK JLDÓF FDR ËR¾ ËH¿ EDÕR YH¾ GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK 0R¾W VR» GRDQK QJKLH¾S FRÓ GDQK WLH»QJ NKR¼QJ WÆ YH»W FKÎÉW QKD¾Q WKD»\ PÆQK ËDQJ EÌ [H»S FKXQJ KDÒQJ PR¾W FDÓFK WKLH»X FR¼QJ EDÂQJ YÎÓL FDÓF FR¼QJ W\ ODÃP WDL WLH»QJ YÆ QKÐÏQJ YXÉ ODÒP DÄQ NKXD»W WD»W 0R¾W WÎÒ EDÓR NKL ËÐD WLQ YHº FXR¾F ËLHºX WUD WDÉL PR¾W QKDÒ PDÓ\ FXÕD -RKQVRQ -RKQVRQ ÎÕ 3XHUWR 5LFR ËDÏ [H»S -RKQVRQ -RKQVRQ YDÒR QKRÓP FDÓF FR¼QJ W\ JLDQ OD¾Q NH» WRDÓQ -RKQ -RKQVRQ SKDÕL \H¼X FDºX WRÒD VRDÉQ FR¼QJ NKDL FDÕL FKÇQK WKR¼QJ WLQ QDÒ\ 5RQ 6DUJHQW r JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK FXÕD 6WDSOHV r NH¿ ODÉL FKX\H»Q ËL WKDÄP PR¾W WUÐÎÒQJ WUXQJ KRÉF ÎÕ QJRDÉL R¼ %RVWRQ 1KÐÏQJ FD¼X KRÕL FXÕD ËDÓP KRÉF VLQK ÎÕ ËD¼\ NKLH»Q R¼QJ NLQK QJDÉF WR¾W ËR¾ 0R¾W WKLH»X QLH¼Q KRÕL o2œQJ NLH»P ËÐÎÉF EDR QKLH¼X WLHºQ"p WURQJ NKL PR¾W KRÉF VLQK NKDÓF WKDÃF PDÃF o2œQJ FRÓ PR¾W WD»P PDÒQ WURQJ EXRºQJ WDÃP WUÌ JLDÓ WÎÓL ËR¼ OD NKR¼QJ"p 2œQJ KLH¿X FKXÓQJ ËDQJ DÓP FKÀ QKÐÏQJ NKRDÕQ FKL WLH¼X SKXQJ SKÇ FXÕD FÐÉX JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK 7\FR ,QWHUQDWLRQDO 'HQQLV .R]ORZVNL QJÐÎÒL EÌ FDÓR EXR¾F ODÒ ËDÏ GXÒQJ QJD¼Q VDÓFK FR¼QJ W\ ËH¿ PXD VDÃP YD¾W GXÉQJ [D [À FKR ULH¼QJ PÆQK 6DX VÐÉ YLH¾F FXÕD 7\FR FR¼QJ FKXÓQJ FRÓ [X KÐÎÓQJ [HP FDÓF QKDÒ ODÏQK ËDÉR GRDQK QJKLH¾S ODÒ QKÐÏQJ NHÕ WKDP ODP OXR¼Q WÆP FDÓFK JLDQ OD¾Q VR¿ VDÓFK NH» WRDÓQ YDÒ FKÀ OR WKX YHÓQ FKR EDÕQ WKD¼Q +RDÉW ËR¾QJ NLQK GRDQK QJDÒ\ FDÒQJ NKRÓ ËLHºX NKLH¿Q KÎQ NKL WÇQK WRDÒQ FDºX QJDÒ\ FDÒQJ LQ GD»X D»Q ËD¾P QHÓW KÎQ WURQJ NKL FXR¾F FDÉQK QJDÒ\ FDÒQJ WUÎÕ QH¼Q JD\ JDÃW YDÒ NKDÃF QJKLH¾W 7URQJ NKR¼QJ NKÇ ËDº\ KRDÒL QJKL YDÒ GRÒ [HÓW PR¾W GDQK WLH»QJ WR»W ODÒ \H»X WR» TXDQ WURÉQJ YDÒ FRÓ VÐÓF PDÉQK KÎQ FDÕ EÎÕL ËRÓ ODÒ oWD»P EÆQK SKRQJp DQ WRDÒQ QKD»W PDÒ FR¼QJ W\ FRÓ WKH¿ VÎÕ KÐÏX +\ YRÉQJ FXR»Q VDÓFK QDÒ\ VHÏ KÐÎÓQJ GD½Q EDÉQ FDÓFK WDÉR GÐÉQJ PR¾W GDQK WLH»QJ WR»W FKR GRDQK QJKLH¾S PÆQK 9ÎÓL PXÉF ËÇFK ËRÓ WR¼L ËDÏ VÐÕ GXÉQJ WLQ WÐÓF EDÒL YLH»W FXÕD PÆQK WURQJ QDÄP TXD YHº YD»Q ËHº GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S YDÒ [D¼\ GÐÉQJ WKÐÎQJ KLH¾X FXÏQJ QKÐ NLQK QJKLH¾P FXÕD WR¼L WURQJ YDL WURÒ ELH¼Q WD¾S
 4. YLH¼Q YDÒ QJÐÎÒL SKXÉ WUDÓFK FKX\H¼Q PXÉF WLH»S WKÌ FXÕD WÎÒ 7KH :DOO 6WUHHW -RXUQDO &XR»Q VDÓFK QDÒ\ FXÏQJ OD»\ WÐ OLH¾X WÐÒ FDÓF FXR¾F SKRÕQJ YD»Q FXÕD WR¼L YÎÓL FDÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK GRDQK QJKLH¾S QKDÒ QJKLH¼Q FÐÓX WKÌ WUÐÎÒQJ FKX\H¼Q JLD WUX\HºQ WKR¼QJ YDÒ KRÉF JLDÕ WURQJ QKLHºX OÍQK YÐÉF NKDÓF QKDX /XÓF WR¼L YLH»W FXR»Q VDÓFK YHº TXDÕQ O\Ó GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S PRÉL QJÐÎÒL ËHºX QJKLH½P QKLH¼Q FKR UDÂQJ WR¼L ËDQJ ËL WÆP FD¼X WUDÕ OÎÒL FKR ELH»Q FR» (QURQ YDÒ FDÓF YXÉ EH¼ ER»L GRDQK QJKLH¾S WLH»S VDX ËRÓ «LHºX QDÒ\ FRÓ WKH¿ KLH¿X ËÐÎÉF QKÐQJ WKD¾W UD WR¼L ËDÏ EDÃW ËDºX OH¼Q NH» KRDÉFK WÐÒ PXÒD KHÒ QDÄP WÐÓF ODÒ NKDÓ OD¼X WUÐÎÓF NKL QKÐÏQJ FKX\H¾Q [D»X [D NLD EÌ OR¼L UD DÓQK VDÓQJ 'ÐÉ DÓQ FXÕD WR¼L EÌ JLDÓQ ËRDÉQ FKXÕ \H»X YÆ YXÉ NKXÕQJ ER» QJDÒ\ WKDÓQJ YDÒR 7UXQJ WD¼P 7KÐÎQJ PDÉL 7KH» JLÎÓL 7KDÕP KRÉD QDÒ\ ËDÏ EXR¾F QKD¼Q YLH¼Q WÎÒ 7KH :DOO 6WUHHW -RXUQDO VÎ WDÓQ YDÄQ SKRÒQJ VDQJ 7UXQJ WD¼P 7DÒL FKÇQK 7KH» JLÎÓL ÎÕ JDºQ EH¼Q QÎL PDÒ WD»W FDÕ KRº VÎ WDÒL OLH¾X FXÕD WR¼L SKDÕL QDÂP JLÐÏD ËR»QJ EXÉL EDÅP YDÒ ËR¿ QDÓW &XR»L FXÒQJ WKÆ WR¼L ËDÒQK YD¾Q GXÉQJ WUÇ QKÎÓ ËH¿ NKR¼L SKXÉF ODÉL ËHº FÐÎQJ FXR»Q VDÓFK ËDÏ JDºQ QKÐ KRDÒQ WD»W 7KD¾P FKÇ FXR»Q VDÓFK FXÕD WR¼L ËDÏ QKD¾Q ËÐÎÉF JLD»\ SKHÓS LQ D»Q WUÐÎÓF NKL (QURQ QR¾S KRº VÎ [LQ EDÕR YH¾ SKDÓ VDÕQ YDÒR WKDÓQJ FKÇQ QDÄP ËRÓ .KDÓ OD¼X WUÐÎÓF NKL [DÕ\ UD QKÐÏQJ YXÉ EH¼ ER»L QDÒ\ WR¼L QKD¾Q WKD»\ UDÂQJ FDÓF FR¼QJ W\ ËDÏ EDÃW ËDºX KLH¿X UD WDºP TXDQ WURÉQJ FXÕD GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S QKÐQJ KRÉ YD½Q NKR¼QJ ËH¿ WD¼P QKLHºX ODÃP &ÐÓ PR½L ODºQ YLH»W PR¾W EDÒL EDÓR YHº GDQK WLH»QJ FKR WÎÒ 7KH :DOO 6WUHHW -RXUQDO WR¼L ODÉL QKD¾Q ËÐÎÉF QKÐÏQJ FXR¾F ËLH¾Q WKRDÉL YDÒ H PDLO WÐÒ FDÓF QKDÒ TXDÕQ O\Ó NKDR NKDÓW PXR»Q WÆP KLH¿X FDÅQ NHÏ KÎQ YHº FKXÕ ËHº QDÒ\ +RÉ KRÕL WR¼L YHº NKDÓL QLH¾P YHº FDÓFK [DÓF ËÌQK GDQK WLH»QJ FDÓFK ËDÓQK JLDÓ YDÒ TXDQ WURÉQJ QKD»W ODÒ FDÓFK TXDÕQ O\Ó GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S 3KRÓ FKXÕ WÌFK NLH¼P JLDÓP ËR»F WUX\HºQ WKR¼QJ GRDQK QJKLH¾S FXÕD 7D¾S ËRDÒQ 'ÌFK YXÉ 7DÒL FKÇQK 31& ËDÏ YLH»W WURQJ H PDLO FXÕD R¼QJ WKH» QDÒ\ o%DÒL EDÓR KR¼P QD\ FXÕD DQK YHº GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S WKD¾W ODÒ KD\ 7R¼L ËDQJ FXÒQJ FDÓF ËRºQJ QJKLH¾S ÎÕ ER¾ SKD¾Q TXDÕQJ FDÓR YDÒ TXDQ KH¾ FR¼QJ FKXÓQJ QJKLH¼Q FÐÓX EDÒL EDÓR ËRÓ YÆ FKXÓQJ WR¼L YÐÒD EDÒQ ËH»Q FDÓF \H»X WR» WDÓF ËR¾QJ WÎÓL GDQK WLH»QJ YDÒ QKÐÏQJ YLH¾F FDºQ ODÒP ËH¿ WDÉR GÐÉQJ PR¾W GDQK WLH»QJ WR»Wp 9LH¾F TXDÕQ O\Ó GDQK WLH»QJ PDQJ WÇQK QJKH¾ WKXD¾W QKLHºX KÎQ ODÒ NKRD KRÉF QKÐQJ YD½Q FRÓ QKÐÏQJ QJX\H¼Q WDÃF YDÒ KÐÎÓQJ GD½Q ËÐÎÉF KH¾ WKR»QJ ODÉL 7R¼L JRÉL ËRÓ ODÒ TX\ WDÃF WKDÒQK FR¼QJ FXÕD GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S &XR»Q VDÓFK ËÐÎÉF FKLD ODÒP ED SKDºQ YDÒ FRÓ YDL WURÒ QKÐ PR¾W EDÕQ FKÀ GD½Q JLXÓS WDÄQJ WR»L ËD OÎÉL ÇFK WÐÒ WKÐÓ WDÒL VDÕQ TX\Ó JLDÓ QKD»W FXÕD EDÉQ 1KÐÏQJ YÇ GXÉ FKL WLH»W WURQJ VDÓFK ËDÏ PLQK KRÉD OÎÉL ÇFK FXÕD PR¾W GDQK WLH»QJ WR»W FXÏQJ QKÐ KD¾X TXDÕ FXÕD GDQK WLH»QJ [D»X ËRºQJ WKÎÒL JLÎÓL WKLH¾X QKÐÏQJ ELH¾Q SKDÓS FXÉ WKH¿ QKDÂP EDÕR YH¾ WLH»QJ WR»W YDÒ NKDÃF SKXÉF WLH»QJ [D»X &R¼QJ W\ QDÒR FXÏQJ SKDÕL KRÉF FDÓFK ËDÓQK JLDÓ GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK FKÀ ËÌQK FDÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK FDR FD»S SKXÉ WUDÓFK YLH¾F QXR¼L GÐÎÏQJ GDQK WLH»QJ YDÒ WÆP KLH¿X [HP DL WURQJ VR» FDÓF WKDÒQK SKDºQ OLH¼Q TXDQ FRÓ WKH¿ ODÒP FKR GDQK WLH»QJ WUÎÕ QH¼Q WR»W QKD»W KRDÅF EÌ WR¿Q KDÉL QDÅQJ QHº QKD»W &XR»Q VDÓFK FRÒQ ËDÒR VD¼X PR¾W VR» oYD»Q ËHº QRÓQJp QKÐ ËDÉR ËÐÓF WLQK WKDºQ FR¼QJ GD¼Q FXÕD GRDQK QJKLH¾S YDÒ WDÓF ËR¾QJ FXÕD ,QWHUQHW ËR»L YÎÓL GDQK WLH»QJ 9Ç GXÉ ODÒP WKH» QDÒR ËH¿
 5. EDÉQ YÐÒD FRÓ WKH¿ VÐÕ GXÉQJ ,QWHUQHW ODÒP FR¼QJ FXÉ FDÕL WKLH¾Q QKD¾Q WKÐÓF YHº FR¼QJ W\ EDÉQ YÐÒD FRÓ WKH¿ FKR»QJ ODÉL QKÐÏQJ PR»L QJX\ KLH¿P WLHºP D¿Q WURQJ ËRÓ" %DÉQ FRÓ WKH¿ ODÒP JÆ ËH¿ YÐÒD FRÓ WKH¿ TXDÕQJ EDÓ FR¼QJ NKDL PLH½Q SKÇ WUH¼Q ,QWHUQHW ODÉL YÐÒD WUX\HºQ EDÓ WKR¼QJ WLQ YHº FDÓF QJKÍD FÐÕ FXÕD FR¼QJ W\ EDÉQ" «D¼\ ODÒ QKÐÏQJ YD»Q ËHº NKRÓ NKDÄQ PDÒ FR¼QJ W\ QDÒR FXÏQJ SKDÕL ËR»L PDÅW %H¼Q FDÉQK PR¾W VR» EDÕQJ [H»S KDÉQJ GDQK WLH»QJ WR»W QKD»W YDÒ WH¾ QKD»W FXR»Q VDÓFK QDÒ\ FRÒQ SKD¼Q WÇFK SKDÕQ ÐÓQJ YDÒ OR»L KDÒQK [ÐÕ FXÕD FDÓF FR¼QJ W\ QKÐ YLH¾F 0HUULOO /\QFK QR½ OÐÉF NKR¼L SKXÉF KÆQK DÕQK FXÕD PÆQK YDÒ QKÐÏQJ EDÒL KRÉF ËDÓQJ JLDÓ WÐÒ YXÉ 0DUWKD 6WHZDUW ODÒP WR¿Q KDÉL FKÇQK FR¼QJ W\ FXÕD EDÒ 1KÐÏQJ YXÉ EH¼ ER»L ËÐÎÉF WUÆQK EDÒ\ ÎÕ ËD¼\ ODÒ FD¼X FKX\H¾Q FDÕQK EDÓR YHº FDÓF FDÉP ED½\ ËR»L YÎÓL GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S WKH» QKÐQJ KD¾X TXDÕ QJKLH¼P WURÉQJ FKÀ [DÕ\ UD NKL FDÓF FR¼QJ W\ NKR¼QJ FRÓ QJÐÎÒL ËÐÓQJ PXÏL FKÌX VDÒR WURQJ FDÓF YXÉ NLH¾Q WXÉQJ GRDQK QJKLH¾S &RÓ NKDÓ QKLHºX ËLHºX ËH¿ FKXÓQJ WD KRÉF KRÕL WÐÒ FDÓF FR¼QJ W\ WÐÒ OD¼X ËDÏ WUD¼Q WURÉQJ FKDÄP VRÓF GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK YDÒ ODÒP YLH¾F WÇFK FÐÉF PR½L QJDÒ\ ËH¿ EDÕR YH¾ FKXÓQJ 1KÐÏQJ FD¼X FKX\H¾Q FXÕD KRÉ WKH¿ KLH¾Q JLDÓ WUÌ FXÕD YLH¾F TXDÕQ O\Ó GDQK WLH»QJ QKÐ FDÓFK -RKQVRQ -RKQVRQ NKDÃF VD¼X QKD¾Q WKÐÓF YHº WÇQK OLH¼P FKÇQK WURQJ WRDÒQ ER¾ ËR¾L QJXÏ QKD¼Q YLH¼Q NKDÃS WRDÒQ FDºX KD\ FDÓFK 'X3RQW NLH¿P VRDÓW GDQK WLH»QJ QDÄP WXR¿L FXÕD PÆQK KRDÅF FDÓFK ,%0 OD¾S NH» KRDÉFK FKR PR¾W KÆQK DÕQK GRDQK QJKLH¾S QKD»W TXDÓQ FDÓFK 7LPEHUODQG YDÒ /HYL 6WUDXVV ELH»Q WUDÓFK QKLH¾P [DÏ KR¾L WKDÒQK EDÕQ FKD»W FXÕD YDÄQ KRÓD GRDQK QJKLH¾Se &R¼QJ W\ PDQJ WLH»QJ [D»X ËÐÎÉF WD¾S WUXQJ WUÆQK EDÒ\ WURQJ FXR»Q VDÓFK QDÒ\ ODÒ 3KLOLS 0RUULV 7X\ QKLH¼Q WR¼L NKR¼QJ FKXÕ \H»X WD¾S WUXQJ YDÒR KÆQK DÕQK EÌ YD¿Q ËXÉF FXÕD KRÉ PDÒ YDÒR QKÐÏQJ QR½ OÐÉF NKR¼QJ PH¾W PRÕL FXÕD KRÉ WURQJ FDÓF KRDÉW ËR¾QJ WÇFK FÐÉF ËH¿ FDÕL WKLH¾Q GDQK WLH»QJ WÐÒ YLH¾F ËR¿L WH¼Q FKR ËH»Q YLH¾F WKLH»W OD¾S FDÓF TX\ WDÃF ËDÉR ËÐÓF PÎÓL 'XÒ EDÉQ FRÓ WLQ KD\ NKR¼QJ YLH¾F 3KLOLS 0RUULV JLÎÒ ODÒ $OWULD *URXS [ÐÓQJ ËDÓQJ YÎÓL PR¾W GDQK WLH»QJ WR»W KÎQ WKÆ FR¼QJ W\ QDÒ\ YD½Q ODÒ PR¾W WUÐÎÒQJ KÎÉS ËR¾F ËDÓR YDÒ KD»S GD½Q FDºQ ËDÅF ELH¾W FKXÓ \Ó NKL FKXÓQJ WD QJKLH¼Q FÐÓX YHº PR¾W GRDQK QJKLH¾S ËDQJ WKHR ËXR¿L SKÐÎQJ WKÐÓF KRDÉW ËR¾QJ FRÓ WUDÓFK QKLH¾P KÎQ ËH¿ EDÓQ ORDÉL VDÕQ SKD¿P WX\ KÎÉS SKDÓS QKÐQJ OXÓF QDÒR FXÏQJ EÌ SKDÕQ ËR»L 1KLHºX EDÒL KRÉF ËÐÎÉF WUÆQK EDÒ\ WURQJ FXR»Q VDÓFK QDÒ\ FRÓ WKH¿ DÓS GXÉQJ FKR ED»W N\Ò WR¿ FKÐÓF QDÒR OÎÉL QKXD¾Q KD\ SKL OÎÉL QKXD¾Q 6X\ FKR FXÒQJ NKDÕ QDÄQJ GDQK WLH»QJ EÌ WR¿Q KDÉL NKR¼QJ FKÀ EÌ ËRÓQJ NKXQJ WURQJ JLÎÓL GRDQK QJKLH¾S %DÉQ KDÏ\ QKÎÓ ODÉL FDÓF WUÐÎÒQJ KÎÉS WR¿Q KDÉL GDQK WLH»QJ JDºQ ËD¼\ FXÕD +R¾L +ÐÎÓQ J ËDÉR VLQK 1DP +RD .\Ò +R¾L +ÐÎÓQJ ËDÉR VLQK 1DP +RD .\Ò OHÏ UD SKDÕL WKDP NKDÕR TX\ WDÃF UDÂQJ PR¾W WR¿ FKÐÓF FDºQ KLH¿X ELH»W YDÒ SKXÉF YXÉ FKR WD»W FDÕ FDÓF ËR»L WÐÎÉQJ WURQJ SKDÉP YL FXÕD PÆQK +RÉ GÐÎÒQJ QKÐ NKR¼QJ QKD¾Q UD QKÐÏQJ QJÐÎÒL XÕQJ KR¾ WUXQJ WKDÒQK VHÏ EÌ [XÓF SKDÉP ËH»Q QKÐÎÒQJ QDÒR EÎÕL FKÇQK VDÓFK FKR»QJ QJÐÎÒL ËRºQJ WÇQK FXÕD KRÉ YDÒ UXÓW ODÉL NKRDÕQ WUÎÉ FD»S WDÒL FKÇQK FXÒQJ FDÓF KÆQK WKÐÓF KR½ WUÎÉ NKDÓF &RÒQ ËR¾L ERÓQJ FKDÒ\ 0DMRU /HDJXH %DVHEDOO ËDÏ WÐÉ ODÒP WR¿Q KDÉL KÆQK DÕQK FXÕD PÆQK NKL ËH¿ [DÕ\ UD VÐÉ WUDQK FKD»S ODR ËR¾QJ JLÐÏD FKXÕ ËR¾L ERÓQJ YDÒ FDÓF FDºX WKXÕ /HÏ UD KRÉ QH¼Q ELH»W TX\ WDÃF r %LH»Q QKD¼Q YLH¼Q FXÕD EDÉQ WKDÒQK
 6. QKÐÏQJ QJÐÎÒL EDÕR YH¾ GDQK WLH»QJ YDÒ TX\ WDÃF r 1JD\ WÐÒ ËDºX SKDÕL FKRÉQ FDÓFK ODÒP ËXÓQJ +DÏ\ ËRÉF YDÒ VÐÕ GXÉQJ TX\ WDÃF QDÒ\ ËH¿ TXDÕQ O\Ó GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S r WKÐÓ WDÒL VDÕQ TX\Ó JLDÓ QKD»W FXÕD FR¼QJ W\ EDÉQ """
 7. 3KDÂQ 7$±2 '¸±1* '$1+ 7,(£1* 72£7 7URQJ PRÉL WKÎÒL ËDÉL WDÒL VDÕQ TX\Ó JLDÓ QKD»W OXR¼Q ODÒ PR¾W GDQK WLH»QJ NKR¼QJ WÆ YH»W :,//,$0 6+$.(63($5(
 8. 4X\ WDËF 72£, ³$ +2»$ 7$º, 6$½1 *,$» 75´ 1+$£7 &8½$ %$±1 .KL %LOO 0DUJDULWLV ODÓL [H YHº WUXÉ VÎÕ FR¼QJ W\ )HG([ VDX EÐÏD DÄQ WUÐD R¼QJ WKD»\ WURQJ QJÐÎÒL KÎL NKRÓ FKÌX 2œQJ ELH»W FDÕP JLDÓF EXRºQ QR¼Q ËRÓ NKR¼QJ SKDÕL ODÒ SKDÕQ ÐÓQJ FXÕD GDÉ GDÒ\ ËR»L YÎÓL PRÓQ PÐÉF WD¿P JLD YÌ PDÒ R¼QJ YD½Q JRÉL PR½L NKL GXÒQJ EÐÏD WDÉL QKDÒ KDÒQJ 3DFLILF 5LP 0HPSKLV 2œQJ YÐÒD QKD¾Q PR¾W FXR¾F ËLH¾Q WKRDÉL PDÒ WKR¼QJ ËLH¾S WÐÒ ËDºX EH¼Q NLD NKLH»Q R¼QJ WÐÎÕQJ QKÐ PÆQK ËDQJ R»P PR¾W FKLH»F [H WDÕL )HG([ ER»F FKDÓ\ WUH¼Q [D OR¾ JDºQ 6DLQW /RXLV +ÆQK DÕQK FKLH»F [H ER»F FKDÓ\ ËÐÎÉF WR¼ ËLH¿P EDÂQJ ELH¿X WUÐQJ )HG([ PDÒX VDÃF UÐÉF UÎÏ ËDÏ ËÐÎÉF SKDÓW WUH¼Q WD»W FDÕ FDÓF NH¼QK WUX\HºQ KÆQK TXR»F JLD 0R¾W VR» FKÐÎQJ WUÆQK WKÎÒL VÐÉ FRÒQ ËRDÓQ JLDÒ ËRDÓQ QRQ ODÒ WDÒL [H» ËDÏ QJXÕ JD¾W VDX WD\ ODÓL KRDÅF ËD¼\ ODÒ PXÉF WLH¼X FXÕD PR¾W YXÉ NKXÕQJ ER» 1KÐÏQJ WLQ WÐÓF NLH¿X QKÐ YD¾\ FKDÔQJ EDÓR WUÐÎÓF ËLHºX JÆ WR»W ËHÉS FKR GDQK WLH»QJ YR»Q ËÐÎÉF FKDÄP VRÓF FD¿Q WKD¾Q FXÕD )HG([ 0DUJDULWLV WDÄQJ WR»F SKRÓQJ [H YHº WUXÉ VÎÕ ËH¿ PRQJ NKR»QJ FKH» SKDºQ QDÒR VÐÉ WR¿Q KDÉL GDQK WLH»QJ PR½L OXÓF PR¾W ODQ UR¾QJ .KL ËH»Q QÎL ËÇFK WKD¼Q 0DUJDULWLV r SKRÓ FKXÕ WÌFK FR¼QJ W\ SKXÉ WUDÓFK PDÕQJ TXDQ KH¾ ËDºX WÐ YDÒ WUX\HºQ WKR¼QJ TXR»F WH» r ËDÏ FXÒQJ PR¾W QKRÓP OXD¾W VÐ FKX\H¼Q YLH¼Q FKÐÓQJ NKRDÓQ YDÒ FDÓF QKDÒ TXDÕQ O\Ó TXDQ KH¾ FR¼QJ FKXÓQJ WD¾S WUXQJ YDÒR SKRÒQJ KR¾L WKDÕR UR¾QJ UDÏL ËÐÎÉF WUDQJ EÌ WKLH»W EÌ PDÓ\ WÇQK YDÒ WKR¼QJ WLQ OLH¼Q ODÉF 7URQJ NKL ËRÓ ÎÕ 3LWWVEXUJK r QÎL ËDÅW YDÄQ SKRÒQJ ER¾ SKD¾Q FKX\H¿Q SKDÓW ËÐÎÒQJ ER¾ FXÕD )HG([ r FDÓF QKDÒ TXDÕQ O\Ó ËDQJ FR» [DÓF ËÌQK WÆQK KXR»QJ [DÕ\ UD YXÉ FKDÓ\ ËRºQJ WKÎÒL ÐÎÓF WÇQK WKLH¾W KDÉL GR QRÓ JD¼\ UD 0H¾QK OH¾QK ËDºX WLH¼Q FXÕD ER¾ SKD¾Q QDÒ\ ODÒ WÆP KLH¿X [HP OLH¾X FRÓ PR¾W TXDÕ ERP KD\ ED»W N\Ò YD¾W OLH¾X QJX\ KLH¿P QDÒR ÎÕ WURQJ WKXÒQJ KDÒQJ ËDQJ ER»F FKDÓ\ WUH¼Q [H NKR¼QJ &DÓF QKD¼Q YLH¼Q FXÏQJ YR¾L YDÏ ËH»Q KLH¾Q WUÐÎÒQJ YXÉ FKDÓ\ ËH¿ FR» FKH ËD¾\ ELH¿X WUÐQJ FXÕD FR¼QJ W\ EDÂQJ PD»\ PLH»QJ JLD»\ PDÒX FDP EDÄQJ NHR YDÒ FDÕ VÎQ $L FXÏQJ KLH¿X ODÒ QKÐÏQJ KÆQK DÕQK ËRÓ ËÐÎÉF SKR¼ EDÒ\ FDÒQJ ÇW WKÆ FDÒQJ WR»W FKR GDQK WLH»QJ FR¼QJ W\ .KL QKRÓP [ÐÕ O\Ó NKXÕQJ KRDÕQJ NKDÔQJ ËÌQK UDÂQJ KRÉ FRÓ WKH¿ ORDÉL ERÕ JLDÕ WKLH»W NKXÕQJ ER» FDÓF QKD¼Q YLH¼Q TXDQ KH¾ FR¼QJ FKXÓQJ OLHºQ JRÉL ËLH¾Q QJD\ FKR NH¼QK WUX\HºQ KÆQK &11 )R[ 1HZV YDÒ FDÕ FKX\H¼Q PXÉF WKÎÒL VÐÉ FXÕD FDÓF PDÉQJ WUX\HºQ KÆQK NKDÓFe ËH¿ FR¼QJ ER» QJX\H¼Q QKD¼Q FKÇQK [DÓF FXÕD YXÉ WDL QDÉQ [H FXÕD )HG([ ËDÏ ËD¼P YDÒR PR¾W ELH¿Q EDÓR WUH¼Q [D OR¾ JDºQ 6DLQW /RXLV ODÒP YÎÏ WKXÒQJ [DÄQJ YDÒ JD¼\ FKDÓ\ )HG([ FRÒQ OD¾S WÐÓF OLH¼Q KH¾ YÎÓL YDÄQ SKRÒQJ WKR»QJ ËR»F ÎÕ 0LVVRXUL ËH¿ WUDQK WKXÕ VÐÉ XÕQJ KR¾ FXÕD FDÓF EH¼Q WKÐÓ ED ËDÓQJ WLQ FD¾\ QKDÂP [XD WDQ WLQ ËRºQ YHº oWKXÒQJ KDÒQJ QJX\ KLH¿Pp YDÒ oWD\ WDÒL [H» QJXÕ TXH¼Qp 0DUJDULWLV YDÒ ËR¾L QJXÏ QKD¼Q YLH¼Q FXÕD PÆQK FXÏQJ ËDÕP EDÕR UDÂQJ FDÓF FÎ TXDQ QKDÒ QÐÎÓF FDÓF ËDÉL GLH¾Q EDÓQ KDÒQJ YDÒ GÌFK YXÉ NKDÓFK KDÒQJ FXÕD FR¼QJ W\ VHÏ ËÐÎÉF FD¾S QKD¾W WLQ WÐÓF OLH¼Q WXÉF VXR»W QJDÒ\ KR¼P ËRÓ ( PDLO
 9. ËÐÎÉF JÐÕL FKR WRDÒQ ER¾ QKD¼Q YLH¼Q FR¼QJ W\ WURQJ ËRÓ PRÉL FKL WLH»W YHº YXÉ WDL QDÉQ ËÐÎÉF WUÆQK EDÒ\ PR¾W FDÓFK WUXQJ WKÐÉF 0DUJDULWLV QKD¾Q WKÐÓF ËÐÎÉF UDÂQJ UD»W NKRÓ ËLHºX FKÀQK WKR¼QJ WLQ VDL OH¾FK PR¾W NKL QRÓ EDÃW ËDºX ODQ UR¾QJ WURQJ JLÎÓL WUX\HºQ WKR¼QJ YDÒ ,QWHUQHW 2œQJ QRÓL o&KXÓQJ WR¼L ËDÏ QKDQK FKRÓQJ ËÇQK FKÇQK PRÉL VX\ ËRDÓQ YDÒ OD¾S WÐÓF GD¾S WDÃW FDÓF WLQ ËRºQ &KXÓQJ WR¼L ËDÏ NKR¼QJ ËH¿ QKÐÏQJ WKR¼QJ WLQ YHº QRÓ ORÉW YDÒR FDÓF FKÐÎQJ WUÆQK WKÎÒL VÐÉ TXDQ WURÉQJ EXR¿L WR»L YDÒ QKÐÏQJ WÎÒ QKD¾W EDÓR KDÒQJ ËDºXp 9D¾\ ODÒ VÐÓ PH¾QK ËDÏ KRDÒQ WD»W ËR»L YÎÓL 0DUJDULWLV YDÒ FDÓF ËRºQJ QJKLH¾S FXÕD R¼QJ )HG([ ODÒ WD»P JÐÎQJ ËLH¿Q KÆQK QKD»W YHº VÐÉ KH»W PÆQK FKR GDQK WLH»QJ FR¼QJ W\ .LH¿P VRDÓW FÎQ NKXÕQJ KRDÕQJ YHº YXÉ FKDÓ\ [H WDÕL YDÒR PXÒD WKX QDÄP ODÒ FR¼QJ YLH¾F ËÐÎÉF %LOO 0DUJDULWLV KRDÒQ WD»W FKÀ WURQJ PR¾W QJDÒ\ 9DÒ R¼QJ WUÎÕ WKDÒQK QJÐÎÒL FRÓ X\ WÇQ QKD»W WURQJ YD»Q ËHº WUX\HºQ EDÓ FDÓF KRDÉW ËR¾QJ TXDÕQ O\Ó GDQK WLH»QJ 1JRDÒL YLH¾F QXR¼L GÐÎÏQJ GDQK WLH»QJ FXÕD )HG([ R¼QJ FRÒQ YLH»W EDÒL YHº TXDÕQ O\Ó GDQK WLH»QJ FKR PR¾W FKX\H¼Q VDQ YDÒ WUÎÕ WKDÒQK KR¾L YLH¼Q FXÕD 9LH¾Q 'DQK WLH»QJ r PR¾W WR¿ FKÐÓF QJKLH¼Q FÐÓX FRÓ WUXÉ VÎÕ ËDÅW WDÉL WKDÒQK SKR» 1HZ
 10. 9ÎÓL R¼QJ WKÐÎQJ KLH¾X GRDQK QJKLH¾S WRDÒQ FDºX YDÒ GDQK WLH»QJ FXÕD )HG([ WURQJ OÍQK YÐÉF GÌFK YXÉ NKDÓFK KDÒQJ ODÒ WDÒL VDÕQ JLDÓ WUÌ QKD»W FXÕD FR¼QJ W\ 6PLWK YDÒ 0DUJDULWLV SKR»L KÎÉS WÇFK FÐÉF YDÒ DÄQ \Ó ËH»Q QR½L KDºX QKÐ QKDÒ ËLHºX KDÒQK YDÒ TXDÕQ O\Ó QDÒR FXÕD )HG([ FXÏQJ ËHºX QRÓL YHº FR¼QJ YLH¾F FXÕD KRÉ WÐÒ NKÇD FDÉQK WDÓF ËR¾QJ ËR»L YÎÓL GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S «D¼\ NKR¼QJ FKÀ ËÎQ JLDÕQ ODÒ YD»Q ËHº FXÕD FDÓF QKDÒ TXDÕQ O\Ó )HG([ OXR¼Q FR» JDÃQJ ELH»Q PR½L QKD¼Q YLH¼Q FXÕD PÆQK WKDÒQK PR¾W ËDÉL VÐÓ FXÕD GRDQK QJKLH¾S )HG([ QKD¾Q UD UDÂQJ GDQK WLH»QJ FXÕD KRÉ FKÌX DÕQK KÐÎÕQJ WÐÒ PR½L QKD¼Q YLH¼Q NKL KRÉ WLH»S [XÓF YÎÓL FDÓF WKDÒQK SKDºQ OLH¼Q TXDQ WÐÒ NKDÓFK KDÒQJ ËH»Q QKDÒ ËDºX WÐ KD\ FDÓF WR¿ FKÐÓF FKÇQK SKXÕ 1KDÒ TXDÕQ O\Ó 35 FXÕD FR¼QJ W\ -RDQ /ROODU QRÓL o&KXÓQJ WR¼L NKR¼QJ JLR»QJ &RFD &ROD QÎL PRÉL QJÐÎÒL FRÓ WKH¿ PXD VDÕQ SKD¿P WDÉL FÐÕD KDÒQJ KRDÅF PDÓ\ EDÓQ KDÒQJ WÐÉ ËR¾QJ PDÒ FKDÔQJ WUR¼QJ WKD»\ QKD¼Q YLH¼Q &RFD ËD¼X FDÕ )HG([ WKÆ ODÉL NKDÓF %DÉQ VHÏ OXR¼Q EDÃW JDÅS ÇW QKD»W PR¾W JÐÎQJ PDÅW ËDÉL GLH¾Q FKR FR¼QJ W\ PR½L NKL EDÉQ FDºQ ËH»Q GÌFK YXÉ FXÕD FKXÓQJ WR¼L 1KLHºX QJÐÎÒL QJDÒ\ QDÒR FXÏQJ QKÆQ WKD»\ QKD¼Q YLH¼Q )HG([ ËDQJ SKXÉF YXÉ KRÉp &DÓF QKD¼Q YLH¼Q WUXQJ WKDÒQK FXÕD )HG([ WKÐÎÒQJ VD\ VÐD QRÓL YHº oGRÒQJ PDÓX WÇPp WXR¼Q FKDÕ\ WURQJ KX\H»W TXDÕQ KRÉ KRÉ ËDQJ DÓP FKÀ PDÒX WÇP WURQJ ELH¿X WUÐQJ FXÕD FR¼QJ W\ )HG([ FRÒQ ËHº UD FKÇQK VDÓFK WDÅQJ WKÐÎÕQJ FKR QKÐÏQJ QKD¼Q YLH¼Q ODÒP QKLHºX KÎQ WUDÓFK QKLH¾P FXÕD KRÉ YDÒ FXÕQJ FR» WDÄQJ FÐÎÒQJ GDQK WLH»QJ FXÕD FR¼QJ W\ 9Ç GXÉ KRÉ WUDR JLDÕL o&KLP ÐQJ YDÒQJp FKR QKÐÏQJ QKD¼Q YLH¼Q WD¾Q WXÉ\ QKÐ 'DUUHQ 'RFKHUW\ r PR¾W TXDÕQ O\Ó FD»S FDR ÎÕ 0LQQHDSROLV ËDÏ ODÓL [H VXR»W ED WLH»QJ UÐÎÏL ËRºQJ KRº ËH¿ ËÇFK WKD¼Q JLDR PR¾W R»QJ WKR¼QJ ËÐÎÒQJ WLH¿X EÌ WKD»W ODÉF WUÐÎÓF ËRÓ WURQJ KH¾ WKR»QJ FKX\H¿Q KDÒQJ )HG([ YÐÒD NÌS JLÎÒ FKR PR¾W FD SKD½X WKXD¾W FD»S FÐÓX «RÓ ODÒ QKÐÏQJ YLH¾F ODÒP NKLH»Q PR»L FDÕP WÆQK FXÕD FR¼QJ FKXÓQJ GDÒQK FKR WKÐÎQJ KLH¾X FDÒQJ )HG([ WKH¼P ËD¾P ËDÒ NKDÃQJ NKÇW &R¼QJ W\ FXÏQJ NKR¼QJ QJÐÒQJ NKX\H»Q NKÇFK FDÓF QKD¼Q YLH¼Q NKDÓF ODÒP YLH¾F WKD¾W [XD»W VDÃF .KL QKD¼Q YLH¼Q FXÒQJ NHÓR ËH»Q FÎ VÎÕ FXÕD )HG([ WDÉL VD¼Q ED\ YDÒR OXÓF QÐÕD ËH¼P ËH¿ EDÃW ËDºX TX\ WUÆQK SKD¼Q ORDÉL KDÒQJ KRÉ ËDÏ ERÕ TXD FDÓF EXR¿L WUX\HºQ KÆQK WURQJ ËRÓ )UHG 6PLWK NH¿ FKX\H¾Q YHº QKÐÏQJ QKD¼Q YLH¼Q DQK KXÒQJ KRDÅF WUX\HºQ ËL QKÐÏQJ WKR¼QJ ËLH¾S ËDº\ FDÕP KÐÓQJ 6PLWK QRÓL o&KXÓQJ WR¼L SKDÕL FXQJ FD»S GÌFK YXÉ WR»W QKD»W YDÒ FKXÓQJ WR¼L NKR¼QJ WKH¿ WKÐÉF KLH¾Q ËLHºX ËRÓ QH»X QKD¼Q YLH¼Q NKR¼QJ FRÓ ËR¾QJ FÎ ODÒP YLH¾F 1H»X FKXÓQJ WR¼L ËDÉW ËÐÎÉF FDÕ KDL PXÉF WLH¼X QDÒ\ GÌFK YXÉ KRDÒQ KDÕR YDÒ FDÕP KÐÓQJ ODÒP YLH¾F FXÕD QKD¼Q YLH¼Q WKÆ GDQK WLH»QJ WR»W VHÏ WÐÉ WÆP ËH»Q WKR¼Lp &R¼QJ W\ OXR¼Q QKDÃF QKÎÕ QKD¼Q YLH¼Q DÄQ PDÅF FKÀQK WHº YDÒ QÎÕ QXÉ FÐÎÒL WUH¼Q PR¼L ED»W FÐÓ NKL QDÒR WLH»S [XÓF YÎÓL NKDÓFK KDÒQJ 1H»X NKDÓFK KDÒQJ FRÓ YHÕ FDÄQJ WKDÔQJ YÆ OR NKR¼QJ ELH»W OLH¾X KDÒQJ FXÕD KRÉ FRÓ ËH»Q ËXÓQJ JLÎÒ KD\ NKR¼QJ QKD¼Q YLH¼Q )HG([ FRÓ QKLH¾P YXÉ LQ VDR ODÉL YD¾Q ËÎQ FXÕD NKDÓFK YDÒ JRÉL ODÉL FKR NKDÓFK YDÒR QJDÒ\ KR¼P VDX ËH¿ EDÓR FKR KRÉ ELH»W KDÒQJ ËDÏ ËÐÎÉF FKX\H¿Q ËH»Q WD\ QJÐÎÒL QKD¾Q 1H»X EXR¾F SKDÕL ËH¿ NKDÓFK KDÒQJ FKÎÒ ËÎÉL TXDÓ OD¼X WDÉL YDÄQ SKRÒQJ )HG([ KRDÅF KDÒQJ ËH»Q PXR¾Q KÎQ OÌFK WUÆQK ËDÏ FDP NH»W YÎÓL NKDÓFK )HG([ VHÏ WDÅQJ KRÉ QKÐÏQJ PRÓQ TXDÒ QKR QKRÕ WKD\ OÎÒL [LQ OR½L QKÐ ER¾ EXÓW EL KRDÅF EXÓW FKÆ FKDÔQJ KDÉQ 1ÎL ODÒP YLH¾F
 11. JRÉQ JDÒQJ QJDÄQ QDÃS FXÏQJ JRÓS SKDºQ YDÒR YLH¾F [D¼\ GÐÉQJ KÆQK DÕQK FXÕD )HG([ *OHQQ 6HVVRPV r SKRÓ FKXÕ WÌFK SKXÉ WUDÓFK FKLH»Q OÐÎÉF YDÒ KRDÉW ËR¾QJ EDÓQ OHÕ FXÕD )HG([ ([SUHVV r QRÓL o1KD¼Q YLH¼Q SKDÕL JLÐÏ FKR YDÄQ SKRÒQJ PR¾W SKRQJ FDÓFK FKX\H¼Q QJKLH¾S YDÒ ËDÕP EDÕR OXR¼Q VDÉFK VHÏ QJDÄQ QDÃS &KXÓQJ WR¼L NKR¼QJ PXR»Q NKDÓFK KDÒQJ YLH»W YDÒR VR¿ JRÓS \Ó UDÂQJ WURQJ YDÄQ SKRÒQJ ËDº\ PXÒL EDÓQK SL]]D KD\ WKÌW JDÒ UDÓQp &DÓF FKÐÎQJ WUÆQK YLGHR ËDÒR WDÉR QKDQK NKR¼QJ QJÐÒQJ WKR¼L WKXÓF QKD¼Q YLH¼Q oKDÏ\ ËH¿ FKR NKDÓFK KDÒQJ FDÕP QKD¾Q ËÐÎÉF QXÉ FÐÎÒL FXÕD EDÉQp PR½L NKL KRÉ JRÉL ËLH¾Q NH¼X JRÉL SKDÓW KX\ oWKDÓL ËR¾ QKLH¾W WÆQKp YDÒ FXQJ FD»S oGÌFK YXÉ WKÐÎÉQJ KDÉQJp ËH¿ NKDÓFK KDÒQJ WX\H¼Q WUX\HºQ YHº )HG([ YÎÓL EDÉQ EHÒ JLD ËÆQK YDÒ ËRºQJ QJKLH¾S FXÕD KRÉ )HG([ FRÒQ SKDÓW WULH¿Q PR¾W KH¾ WKR»QJ ËDÓQK JLDÓ FKD»W OÐÎÉQJ GÌFK YXÉ FXÕD WÐÒQJ ER¾ SKD¾Q KD\ QKRÓP QKD¼Q YLH¼Q WURQJ FR¼QJ W\ URºL WKÐÎÕQJ WLHºQ FKR KRÉ WUH¼Q FÎ VÎÕ FKD»P ËLH¿P 9Ç GXÉ QKRÓP VHÏ EÌ SKDÉW ËLH¿P QH»X ODÒP WKD»W ODÉF PR¾W NLH¾Q KDÒQJ YDÒ ËLH¿P QH»X ËH¿ KDÒQJ ËH»Q PXR¾Q PR¾W QJDÒ\ 1JKLH¼Q FÐÓX ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ EÐÎÓF ËDºX WLH¼Q ËH¿ ËD¿\ PDÉQK GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S YDÒ )HG([ OXR¼Q ODÃQJ QJKH ËDÓQK JLDÓ FXÕD QKÐÏQJ WKDÒQK SKDºQ OLH¼Q TXDQ FKÇQK FXÏQJ QKÐ WDÓF ËR¾QJ FXÕD EDÓR JLÎÓL ËR»L YÎÓL GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK &R¼QJ W\ TXDQ VDÓW GDQK WLH»QJ WÐÒ QKLHºX JRÓF ËR¾ NKDÓF QKDX YDÒ GÐÉD WUH¼Q QKLHºX WLH¼X FKÇ NKDÓF QKDX ËH¿ SKDÓW KLH¾Q QKÐÏQJ ËLH¿P FRÒQ \H»X NHÓP &KDÔQJ KDÉQ KRÉ ËÐÎÉF ËLH¿P FDR YHº FKD»W OÐÎÉQJ VDÕQ SKD¿P YDÒ WKDÓL ËR¾ WKD¼Q WKLH¾Q WURQJ YLH¾F SKXÉF YXÉ NKDÓFK KDÒQJ QKÐQJ ODÉL EÌ ËLH¿P WKD»S YHº QKÐÏQJ NKÇD FDÉQK QKÐ WDºP QKÆQ SKRQJ FDÓFK ODÏQK ËDÉR YDÒ WUDÓFK QKLH¾P [DÏ KR¾L ®µ FDÕ ED NKÇD FDÉQK QDÒ\ FR¼QJ W\ WLQ UDÂQJ NH»W TXDÕ KRDÉW ËR¾QJ FXÕD PÆQK NKR¼QJ FKÀ ODÒ QKÐÏQJ JÆ FR¼QJ FKXÓQJ QKÆQ WKD»\ &R¼QJ W\ ËDÏ FKR WKLH»W NH» ODÉL PR¾W SKDºQ ZHEVLWH )HG([ ËH¿ ER¿ VXQJ WKR¼QJ WLQ YHº FDÓF KRDÉW ËR¾QJ QKD¼Q ËDÉR YDÒ WDºP QKÆQ GRDQK QJKLH¾S /ROODU QRÓL o)UHG 6PLWK ËDÏ WDÉR UD WRDÒQ ER¾ QJDÒQK FR¼QJ QJKLH¾S FKX\H¿Q SKDÓW QKDQK NKL R¼QJ WKDÒQK OD¾S )HG([ 9Æ YD¾\ FKXÓQJ WR¼L FDºQ JLDÒQK ËLH¿P FDR KÎQ YHº WDºP QKÆQ YDÒ QDÄQJ OÐÉF ODÏQK ËDÉR 1KÐQJ FKXÓQJ WR¼L YD½Q FKÐD WUX\HºQ ËDÉW ËÐÎÉF WKR¼QJ ËLH¾S QDÒ\ PR¾W FDÓFK WKD¾W VÐÉ KLH¾X TXDÕp 4XDÕQ WUÌ GDQK WLH»QJ ODÒ PR¾W YD»Q ËHº WRDÒQ FDºX QH¼Q FDÓF FKLH»Q OÐÎÉF YHº GDQK WLH»QJ SKDÕL ËÐÎÉF ËLHºX FKÀQK FKR SKXÒ KÎÉS YÎÓL QHºQ YDÄQ KRÓD FXÕD PR½L TXR»F JLD 1KD¾Q WKÐÓF ËÐÎÉF ËLHºX ËRÓ )HG([ [DÓF ËÌQK UDÂQJ WDÉL FKD¼X $œX WUDÓFK QKLH¾P [DÏ KR¾L ODÒ \H»X WR» WDÓF ËR¾QJ ËH»Q GDQK WLH»QJ FXÕD KRÉ PDÉQK PHÏ KÎQ VR YÎÓL WDÉL 0\Ï 7URQJ NKL ËRÓ QJÐÎÒL 1KD¾W ODÉL FKXÓ WURÉQJ ËH»Q QDÄQJ OÐÉF WDÒL FKÇQK YDÒ NKDÕ QDÄQJ ODÏQK ËDÉR YDÒ FKÀ ËDÅW WUDÓFK QKLH¾P [DÏ KR¾L YDÒ VÐÉ OR¼L FXR»Q YHº PDÅW WÆQK FDÕP [XR»QJ KDÒQJ WKÐÓ KDL 9LH¾F TXDÕQ O\Ó GDQK WLH»QJ WRDÒQ FDºX FXÕD )HG([ ËÐÎÉF FKLD WKDÒQK ED PDÕQJ OÎÓQ WKHR YXÒQJ ËÌD O\Ó ODÒ FDÓF QÐÎÓF WKXR¾F NKX YÐÉF FKD¼X 0\Ï FDÓF QÐÎÓF OÎÓQ QKÐ «ÐÓF YDÒ 7UXQJ 4XR»F YDÒ FDÓF WKÌ WUÐÎÒQJ ËDQJ KRDÉW ËR¾QJ PDÉQK QKÐ 3KLOLSSLQHV YDÒ $›Q «R¾ )HG([ FXÏQJ VRDÉQ WKDÕR FKLH»Q OÐÎÉF GÐÉD WUH¼Q ËR¾ FKÇQ PXRºL FXÕD WKÌ WUÐÎÒQJ 1JRDÒL UD KRÉ FRÒQ FKXÓ \Ó ËH»Q YLH¾F OLH¼Q WXÉF WDÉR VÐÉ NKDÓF ELH¾W PDQJ WÇQK FDÉQK WUDQK YDÒ QKÐÏQJ GÌFK YXÉ PÎÓL ÎÕ FDÓF WKÌ WUÐÎÒQJ FXÏ KÎQ QKÐ $QK WURQJ NKL WD¾S WUXQJ QKD»Q PDÉQK VÐÉ QKD¾Q WKÐÓF WKÐÎQJ KLH¾X YDÒ
 12. WDÉR GÐÉQJ PR¾W GDQK WLH»QJ WÇFK FÐÉF ÎÕ FDÓF WKÌ WUÐÎÒQJ PÎÓL QKÐ 7UXQJ 4XR»F )HG([ KLH¿X JLDÓ WUÌ GDQK WLH»QJ FXÕD YLH¾F ODÒP PR¾W oFR¼QJ GD¼Q GRDQK QJKLH¾Sp ËXÓQJ QJKÍD +RÉ ELH»W UDÂQJ NKL JÐÕL TXDºQ DÓR TX\H¼Q JRÓS YDÒ FXQJ ÐÓQJ QKÐÏQJ ËRº QKX \H»X SKD¿P NKDÓF ËH»Q FKR FDÓF QDÉQ QKD¼Q ËR¾QJ ËD»W ÎÕ (O 6DOYDGRU KD\ FKX\H¿Q JD»X WUXÓF WÐÒ 7UXQJ 4XR»F ËH»Q YÐÎÒQ WKXÓ TXR»F JLD ÎÕ :DVKLQJWRQ WKÆ ËRÓ FKÀ ËÎQ JLDÕQ ODÒ YLH¾F QH¼Q ODÒP )HG([ FXÏQJ QKD¾Q WKÐÓF ËÐÎÉF UDÂQJ QKÐÏQJ KDÒQK ËR¾QJ QKÐ YD¾\ OXR¼Q ËH¿ ODÉL D»Q WÐÎÉQJ WÇFK FÐÉF ËR»L YÎÓL QKLHºX TXDQ FKÐÓF FKÇQK SKXÕ YDÒ WURQJ QR½ OÐÉF PÎÕ UR¾QJ KRDÉW ËR¾QJ NLQK GRDQK TXR»F WH» FXÕD )HG([ WKÆ QKÐÏQJ JLDÓ WUÌ YR¼ KÆQK ËRÓ WKD¾W NKRÓ PDÒ ËRQJ ËH»P FKÇQK [DÓF 1KÐÏQJ QJÐÎÒL FKÌX WUDÓFK QKLH¾P TXDÕQ O\Ó GDQK WLH»QJ FXÕD )HG([ OXR¼Q FKDÄP VRÓF FD¿Q WKD¾Q KÆQK DÕQK FXÕD GRDQK QJKLH¾S PÆQK WUÐÎÓF EDÓR JLÎÓL 9Ç GXÉ FÎ VÎÕ );79 WÐÉ VDÕQ [XD»W YDÒ ELH¼Q WD¾S EDÕQ WLQ YLGHR YDÒ GÐÉQJ FDÓF ËRDÉQ SKLP QJDÃQ YHº QKÐÏQJ FKLH»F PDÓ\ ED\ YDÒ [H WDÕL )HG([ VDX ËRÓ PÎÓL JÐÕL FKR FDÓF ËDÒL WUX\HºQ KÆQK &DÓFK ODÒP ËRÓ ËDÕP EDÕR UDÂQJ GRDQK QJKLH¾S VHÏ JDÅS ÇW UXÕL UR KÎQ ODÒ ËH¿ FKR PR¾W ËDÒL ËÌD SKÐÎQJ QDÒR ËRÓ ËL UD QJRDÒL YDÒ ODÒP SKLP SKRÕQJ YD»Q PR¾W oEDÓF WDÒLp FXÕD )HG([ )HG([ FRÒQ OD¾S PR¾W oWR¿ VÐÉ WKD¾Wp YÎÓL QKLH¾P YXÉ ËÐÎÉF JLDR ODÒ WKX WKD¾S YDÒ FXQJ FD»S EDÂQJ FKÐÓQJ FKR JLÎÓL WUX\HºQ WKR¼QJ ËH¿ ËLHºX FKÀQK QKÐÏQJ FD¼X FKX\H¾Q YDÒ WLQ ËRºQ NKR¼QJ FKÇQK [DÓF &DÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK FR¼QJ W\ WKÐÎÒQJ [X\H¼Q JDÅS JÎÏ FDÓF EDQ ELH¼Q WD¾S FXÕD EDÓR JLÎÓL ËH¿ TXDÕQJ EDÓ FKLH»Q OÐÎÉF YDÒ GÌFK YXÉ YD¾Q FKX\H¿Q KRDÒQ KDÕR FXÕD )HG([ 9DÒ WURQJ VXR»W WKÎÒL JLDQ [DÕ\ UD NKXÕQJ KRDÕQJ QKD¼Q YLH¼Q 35 FR» WÆP PRÉL FDÓFK KÐÎÓQJ VÐÉ FKXÓ \Ó FXÕD EDÓR JLÎÓL VDQJ QKÐÏQJ FD¼X FKX\H¾Q WÇFK FÐÉF KÎQ 9Ç GXÉ QDÄP NKL FDÓF SKL FR¼QJ )HG([ ËH GRÉD ËÆQK FR¼QJ YDÄQ SKRÒQJ FXÕD 0DUJDULWLV OLH¼Q WXÉF ËÐD UD QKÐÏQJ FD¼X FKX\H¾Q YHº FR¼QJ QJKH¾ FKX\H¼Q PR¼Q KRDÉW ËR¾QJ WLQK WKDºQ ODÒP YLH¾F FDR FXÕD QKD¼Q YLH¼Q YDÒ QKÐÏQJ NKDÓFK KDÒQJ WLQ WÐÎÕQJ FXÕD )HG ([ WUH¼Q WRDÒQ TXR»F )HG([ OXR¼Q FDÕQK JLDÓF WUÐÎÓF QKÐÏQJ QJX\ FÎ FRÓ WKH¿ ODÒP KRHQ R» GDQK WLH»QJ FXÕD KRÉ 0R¾W KLH¿P KRÉD OÎÓQ [XD»W KLH¾Q YDÒR FXR»L QDÄP GÐÎÓL FDÓL WH¼Q &R¼QJ W\ $UWKXU $QGHUVHQ r KDÏQJ NH» WRDÓQ FXÕD )HG([ 6ÐÉ GÇQK OÇX FXÕD FR¼QJ W\ QDÒ\ WURQJ YXÉ EH¼ ER»L (QURQ ËDÏ DÕQK KÐÎÕQJ WUÐÉF WLH»S YDÒ KDºX QKÐ QJD\ OD¾S WÐÓF ËH»Q GDQK WLH»QJ FXÕD )HG([ 6PLWK QRÓL WUÐÎÓF NKL $UWKXU $QGHUVHQ VXÉS ËR¿ o&KXÓQJ WR¼L ËDÏ VÎÓP ËRDÓQ ELH»W NH»W FXÉF QDÒ\ 5RÏ UDÒQJ ODÒ $QGHUVHQ ËDÏ ODÒP FKR FR¼QJ FKXÓQJ QJKL QJÎÒ YHº WÇQK PLQK EDÉFK WURQJ FDÓF EDÓR FDÓR WDÒL FKÇQK FXÕD )HG([p )HG([ EDÃW ËDºX [HP [HÓW N\Ï OÐÎÏQJ YDÒ QJDÒ\ WKDÓQJ QDÄP KRÉ WKR¼QJ EDÓR FDÃW KÎÉS ËRºQJ YÎÓL $QGHUVHQ YDÒ WKD\ WKH» EDÂQJ KDÏQJ (UQVW
 13. FXÕD )HG([ KD\ NKR¼QJ 7X\ YD¾\ EDQ ODÏQK ËDÉR FR¼QJ W\ YD½Q WLQ UDÂQJ WKÐÎQJ KLH¾X FR¼QJ W\ YD½Q FRÒQ QKLHºX WLHºP QDÄQJ FKÐD ËÐÎÉF NKDL WKDÓF KH»W «H¿ WR»L ËD KRÓD OÎÉL ÇFK FXÕD PR¾W GDQK WLH»QJ ËÐÎÉF ËDÓQK JLDÓ ODÒ oËDÓQJ NKDR NKDÓWp )HG([ OXR¼Q WÆP PRÉL FDÓFK ËD¿\ PDÉQK YLH¾F TXDÕQJ EDÓ WKÐÎQJ KLH¾X GRDQK QJKLH¾S «RÓ ODÒ O\Ó GR WDÉL VDR FR¼QJ W\ VDÖQ VDÒQJ ERÕ UD JDºQ WULH¾X ËR¼ OD ËH¿ GDÓQ WH¼Q PÆQK NKDÃS VD¼Q ERÓQJ ËDÓ :DVKLQJWRQ 5HGVNLQV YDÒ WDÉL VDR KRÉ ODÉL KÎÉS WDÓF YÎÓL $PD]RQ FRP ËH¿ FKX\H¿Q WKD¾W QKDQK WD¾S VDÓFK +DUU\ 3RWWHU PÎÓL QKD»W ËH»Q WD\ KDÒQJ WUDÄP QJDÒQ WUHÕ HP ËDQJ KDÓR KÐÓF ËRÓQ FKÎÒ 7D»W FDÕ QKÐÏQJ FR» JDÃQJ ËRÓ ËDÏ WKX KXÓW VÐÉ TXDQ WD¼P FXÕD EDÓR JLÎÓL YDÒ WDÄQJ WKLH¾Q FDÕP FXÕD NKDÓFK KDÒQJ ËR»L YÎÓL )HG([ 'XÒ )HG([ OXÓF QDÒR FXÏQJ QD¼QJ QLX EDÕR YH¾ KÆQK DÕQK FXÕD PÆQK QKÐ PR¾W PRÓQ ËRº PRÕQJ PDQK YDÒ TX\Ó JLDÓ QKÐQJ NKR¼QJ SKDÕL OXÓF QDÒR KRÉ FXÏQJ VÐÕ GXÉQJ QRÓ PR¾W FDÓFK DQ WRDÒQ %DÉQ WKÐÕ KÆQK GXQJ YLH¾F PR¾W FR¼QJ W\ ËRºQJ \Ó ËH¿ +ROO\ZRRG GÐÉQJ OH¼Q FD¼X FKX\H¾Q YHº VDÕQ SKD¿P YDÒ GÌFK YXÉ FXÕD PÆQK QKÐ QDÉQ QKD¼Q FXÕD PR¾W WKDÕP KRÉD «D¼\ FRÓ WKH¿ ODÒ KDÒQK ËR¾QJ WÐÉ JLH»W FKH»W GDQK WLH»QJ QKÐQJ ODÉL FKÇQK ODÒ YLH¾F PDÒ QKÐÏQJ FDÓL ËDºX VDÓQJ VXR»W FXÕD )HG([ TX\H»W ËÌQK WKÐÉF KLH¾Q 7H¼Q SKLP &DVW $ZD\ 1DP GLH½Q YLH¼Q WKXÕ YDL FKÇQK QJR¼L VDR DÄQ NKDÓFK 7RP +DQNV &R»W WUX\H¾Q PR¾W PDÓ\ ED\ )HG([ UÎL [XR»QJ 7KDÓL %ÆQK 'ÐÎQJ WRDÒQ ER¾ SKL KDÒQK ËRDÒQ WKLH¾W PDÉQJ WUÐÒ +DQNV r QJÐÎÒL ËDÏ VR»QJ VXR»W ER»Q QDÄP QKÐ PR¾W 5RELQVRQ &UXVRH WKÎÒL KLH¾Q ËDÉL WUH¼Q KRÒQ ËDÕR QKRÕ [D [R¼L o&KXÓQJ WR¼L ËDÏ QRÓL ËH»Q UXÕL UR QDÒ\ QKÐQJ WR¼L WLQ ODÒ PRÉL QJÐÎÒL FRÓ WKH¿ WDÓFK EDÉFK FD¼X FKX\H¾Q KÐ FD»X YÎÓL WKÐÉF WH» KRDÉW ËR¾QJ FXÕD )HG([p 6PLWK QRÓL YD¾\ YÆ R¼QJ FDÕP WKD»\ FRÓ WKH¿ ËDÅW WURÉQ QLHºP WLQ YDÒR QKDÒ ELH¼Q NÌFK %LOO %UR\OHV YR»Q ODÒ QJÐÎÒL PDÒ R¼QJ ËDÏ TXHQ ELH»W QKLHºX QDÄP 7D»W QKLH¼Q ODÒ )HG([ FDÕP WKD»\ FDÄQJ WKDÔQJ YHº WÆQK WLH»W UÎL PDÓ\ ED\ QDÒ\ YDÒ KRÉ FRÒQ SKDÕL QKÐÎÉQJ ER¾ QKÐÏQJ SKDºQ GH½ EÌ SKDÕQ ËR»L NKDÓF WURQJ NÌFK EDÕQ QKÐ FDÕQK FDÓF QKD¼Q YLH¼Q )HG([ XR»QJ UÐÎÉX WUH¼Q YÌ WUÇ ODÓL SKXÉ WURQJ PDÓ\ ED\ FXÕD KRÉ KD\ FDÕQK FKLH»F [H WDÕL )HG([ GÇQK ËDº\ EXÒQ ËD»W FKDÉ\ NKDÃS FDÓF ËÐÎÒQJ SKR» 0RVFRZ &KL WLH»W QDÒ\ FKDÔQJ JLR»QJ FKXÓW QDÒR YÎÓL KÆQK DÕQK FKÀQ FKX VDÉFK VHÏ FXÕD )HG([ &R¼QJ W\ ËDÏ WKX\H»W SKXÉF ËDÉR GLH½Q SKLP FDÃW ERÕ FDÕQK FKLH»F PDÓ\ ED\ )HG([ FDÃP ËDºX ODR [XR»QJ ELH¿Q 0DUJDULWLV NKR¼QJ PXR»Q VDX QDÒ\ SKDÕL OR ODÃQJ YHº YLH¾F PR¾W QKD¼Q YLH¼Q FXÏ KD\ NKDÓFK KDÒQJ FDÓX NÀQK QDÒR ËRÓ FXÕD )HG([ OR¼L SKD¼Q ËRDÉQ QDÒ\ UD YDÒ WXQJ OH¼Q PDÉQJ ,QWHUQHW %R¾ SKLP ËDÏ FKÐÓQJ WRÕ VÐÓF KD»S GD½Q QJD\ WDÉL TXDº\ EDÓQ YHÓ FKÐD NH¿ QRÓ FRÒQ ËHP YHº FKR 7RP +DQNV PR¾W ËHº FÐÕ JLDÕL 2VFDU FXÕD 9LH¾Q KDÒQ OD¼P «LH¾Q DÕQK 0\Ï 0RÉL VÐÉ FKXÓ \Ó FXÏQJ WD¾S WUXQJ YHº SKÇD )HG([ &XR»L FXÒQJ FR¼QJ W\ QKD¾Q WKD»\ OÎÉL ÇFK PDÒ ER¾ SKLP PDQJ ODÉL FKR GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK QKÎÒ YLH¾F PR¼ WDÕ +DQNV ODÒ PR¾W SKL FR¼QJ )HG([ FÐÓ FDQK FDÓQK EH¼Q ORÒQJ QKLH¾P YXÉ SKDÕL JLDR KDÒQJ FKR NKDÓFK ËXÓQJ JLÎÒ YÎÓL EDR EÆ QJX\H¼Q YHÉQ $QK WD WÆP PRÉL FDÓFK ËH¿ YÎÓW PR¾W JRÓL KDÒQJ VXÏQJ QÐÎÓF VDX NKL PDÓ\ ED\ UÎL YDÒ JLDR QRÓ WD¾Q WD\ QJÐÎÒL QKD¾Q ER»Q QDÄP VDX ËRÓ QJD\ NKL DQK WUÎÕ ODÉL YÎÓL FXR¾F VR»QJ YDÄQ PLQK 0DUJDULWLV QRÓL o%R¾ SKLP PXR»Q QRÓL UDÂQJ ËR»L YÎÓL QKD¼Q YLH¼Q )HG([ WKÆ NLH¾Q KDÒQJ QDÒR FXÏQJ TX\Ó JLDÓ QKÐ WKH¿ ËRÓ ODÒ
 14. PR¾W WKXÒQJ YDÒQJ YD¾\ 0DÉQJ OÐÎÓL NLQK GRDQK FXÕD FKXÓQJ WR¼L ËDÏ YÐÎQ WÎÓL KÎQ TXR»F JLD YDÒ VÐÓF KD»S GD½Q FXÕD 7RP +DQNV WUH¼Q WRDÒQ WKH» JLÎÓL ODÒ PR¾W OÎÉL WKH» OÎÓQ FXÕD FKXÓQJ WR¼Lp )HG([ ËDÏ PÎÒL NKDÓFK KDÒQJ WUH¼Q NKDÃS WKH» JLÎÓL ËH»Q GÐÉ QKÐÏQJ EÐÏD WLH¾F JLÎÓL WKLH¾X SKLP WUÐÎÓF NKL ER¾ SKLP QDÒ\ ËÐÎÉF WUÆQK FKLH»X UR¾QJ UDÏL &R¼QJ W\ FXÏQJ NKR¼QJ TXH¼Q TXDÕQJ EDÓ YÎÓL WRDÒQ WKH¿ QKD¼Q YLH¼Q YDL WURÒ QR¿L ED¾W FXÕD )HG([ WURQJ ER¾ SKLP QDÒ\ ËH¿ KRÉ WKD»P QKXDºQ QLHºP WÐÉ KDÒR GRDQK QJKLH¾S 5RÏ UDÒQJ ODÒ EDÉQ SKDÕL OXR¼Q WD¾Q GXÉQJ QKÐÏQJ FÎ KR¾L KLH»P KRL QKÐ YD¾\ ËH¿ WR»L ËD KRÓD GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK QKÐQJ YLH¾F TXDÕQ O\Ó GDQK WLH»QJ QRÓL FKXQJ ÇW ËRÒL KRÕL VÐÉ WDÓR EDÉR ËR¾W SKDÓ PDÒ FKÀ FDºQ VÐÉ TXDQ WD¼P ËHºX ËDÅQ YDÒ WKÐÎÒQJ [X\H¼Q 0RÉL TX\H»W ËÌQK NLQK GRDQK FKÇQK WDÉL )HG([ ËHºX SKDÕL ËÐÎÉF WÇQK ËH»Q WDÓF ËR¾QJ FXÕD QRÓ ËR»L YÎÓL GDQK WLH»QJ FR¼QJ W\ 6DX NKL FR¼QJ W\ YD¾Q FKX\H¿Q EDÂQJ ËÐÎÒQJ KDÒQJ NKR¼QJ QDÒ\ PÎÕ UR¾QJ VDQJ OÍQK YÐÉF ËÐÎÒQJ ER¾ JLDR SKDÓW WKHR ËÌD FKÀ YDÒ YD¾Q FKX\H¿Q KDÒQJ WURÉQJ WDÕL QDÅQJ ËH¿ WDÄQJ VÐÓF FDÉQK WUDQK WURQJ FXR¾F FKLH»Q YÎÓL 8QLWHG 3DUFHO 6HUYLFH KRÉ ËDÏ WKD¾Q WURÉQJ FD¼Q QKDÃF OLH¾X FRÓ QH¼Q ËDÅW WH¼Q )HG([ FKR QKÐÏQJ GRDQK QJKLH¾S PÎÓL FXÕD PÆQK KD\ NKR¼QJ 0R¾W PDÅW KÆQK DÕQK WÇFK FÐÉF FXÕD )HG([ FRÓ WKH¿ JLXÓS FR¼QJ W\ EDÓQ FDÓF SKÐÎQJ DÓQ YD¾Q FKX\H¿Q PÎÓL YDÒ WKX KXÓW QKLHºX QKD¼Q YLH¼Q PÎÓL 'DQK WLH»QJ WR»W WKÐÎÒQJ FRÓ YDL WURÒ QKÐ PR¾W VÐÉ EDÕR ËDÕP NKL FR¼QJ W\ PÎÕ UR¾QJ KRDÉW ËR¾QJ VDQJ QKÐÏQJ OÍQK YÐÉF NLQK GRDQK PÎÓL 0DÅW NKDÓF )HG([ SKDÕL [DÓF ËÌQK oËR¾ PHºP GHÕRp FXÕD WKÐÎQJ KLH¾X FR¼QJ W\ +RÉ VÎÉ GÌFK YXÉ YD¾Q FKX\H¿Q ËÐÎÒQJ ER¾ PÎÓL FXÕD PÆQK FRÓ WKH¿ ODÒP WR¿Q KDÉL GDQK WLH»QJ YHº GÌFK YXÉ NKDÓFK KDÒQJ YR»Q NKR¼QJ WÆ YH»W YDÒ KRDÉW ËR¾QJ YD¾Q FKX\H¿Q ËÐÎÒQJ KDÒQJ NKR¼QJ TXD ËH¼P ËDÓQJ WLQ FD¾\ «LHºX JÆ VHÏ [DÕ\ UD QH»X ËR¾L QJXÏ [H WDÕL ËR¼QJ ËDÕR NKR¼QJ ËDÓS ÐÓQJ ËÐÎÉF WLH¼X FKXD¿Q JLDR QKD¾Q KDÒQJ ËXÓQJ JLÎÒ PDÒ KDÒQJ NKR¼QJ YD½Q ODÒP ËÐÎÉF" )HG([ ELH»W KRÉ NKR¼QJ WKH¿ TXDÓ KDÒR SKRÓQJ YÎÓL FDÓF OÎÒL KÐÓD FXÕD PÆQK EÎÕL NKDÓFK KDÒQJ OXR¼Q N\Ò YRÉQJ ÎÕ KRÉ QKÐÏQJ GÌFK YXÉ KRDÒQ KDÕR 3KRÓ FKXÕ WÌFK SKXÉ WUDÓFK TXDQ KH¾ ËDºX WÐ -DPHV &OLSSDUG QRÓL o1KÐÏQJ FKLH»F [H WDÕL WUDÃQJ LQ ËD¾P ELH¿X WUÐQJ FXÕD )HG([ VHÏ ODÒP WDÄQJ JLDÓ WUÌ TXDÕQJ EDÓ WUH¼Q ËÐÎÒQJ SKR» FXÕD FDÕ QÐÎÓF 7KH» QKÐQJ FKXÓQJ FXÏQJ ODÒP WDÄQJ ËDÓQJ NH¿ FDÓF UXÕL UR ËR»L YÎÓL GDQK WLH»QJ FR¼QJ W\ PR½L NKL FRÓ ËLHºX JÆ NKR¼QJ KD\ [DÕ\ UD OLH¼Q TXDQ ËH»Q PR¾W FKLH»F [H WDÕL )HG([p 7UÐÎÓF NKL FKR LQ FDÓL WH¼Q ËDÃW JLDÓ FXÕD PÆQK OH¼Q QKÐÏQJ FKLH»F [H WDÕL ËÐÎÉF PXD ËH¿ JLDR KDÒQJ EDÂQJ ËÐÎÒQJ ER¾ )HG([ ËDÏ WKÐÉF KLH¾Q QKLHºX FXR¾F QJKLH¼Q FÐÓX TX\ PR¼ YHº FKD»W YDÒ OÐÎÉQJ GDÒQK FKR NKDÓFK KDÒQJ KLH¾Q WDÉL YDÒ FDÕ NKDÓFK KDÒQJ WLHºP QDÄQJ &D¼X KRÕL OÎÓQ QKD»W PDÒ )HG([ TXDQ WD¼P ODÒ OLH¾X PR¾W TX\H»W ËÌQK TXDÕQJ EDÓ WKÐÎQJ KLH¾X FRÓ \Ó QJKÍD ËR»L YÎÓL NKDÓFK KDÒQJ KD\ NKR¼QJ YDÒ N\Ò YRÉQJ FXÕD KRÉ YHº QKÐÏQJ FKLH»F [H WDÕL PDQJ WH¼Q )HG([ ODÒ JÆ &R¼QJ W\ NH»W OXD¾Q UDÂQJ KRÉ KRDÒQ WRDÒQ FRÓ WKH¿ WKRÕD PDÏQ ËRÒL KRÕL FXÕD NKDÓFK KDÒQJ FXÏQJ QKÐ GX\ WUÆ YDÒ WKD¾P FKÇ FRÓ WKH¿ WR¼ ËLH¿P WKH¼P FKR GDQK WLH»QJ FXÕD )HG([ 9Æ WKH» FR¼QJ W\ [XÓF WLH»Q WKDÒQK OD¾S PR¾W oFKÐÎQJ WUÆQK NLH»Q WUXÓF QKDÏQ KLH¾Xp PÎÓL FKR QKLHºX ER¾ SKD¾Q NLQK GRDQK NKDÓF QKDX 7D»W FDÕ FDÓF QKDÏQ KLH¾X ËRÓ ËHºX ËÐÎÉF SKRÓQJ WDÓF WÐÒ ELH¿X WUÐQJ FXÕD )HG([ YÎÓL QKÐÏQJ FDÓFK SKR»L
 15. PDÒX NKDÓF QKDX &R¼QJ W\ KXD»Q OX\H¾Q ËR¾L QJXÏ QKD¼Q YLH¼Q ODÓL [H UD»W QJKLH¼P NKDÃF \H¼X FDºX KRÉ SKDÕL JLÐÏ FKR [H FR¾ OXR¼Q VDÉFK VHÏ 7X\ YD¾\ QJDÒQK NLQK GRDQK FKX\H¿Q KDÒQJ ËÐÎÒQJ ER¾ UD»W GH½ JDÅS QKÐÏQJ UXÕL UR QJX\ KLH¿P QJRDÒL WDºP NLH¿P VRDÓW FXÕD FDÓF QKDÒ TXDÕQ O\Ó 'DQK WLH»QJ FXÕD )HG([ NKR¼QJ WKH¿ WRºQ WDÉL QH»X WUH¼Q [D OR¾ [DÕ\ UD TXDÓ QKLHºX WDL QDÉQ QKÐ YXÉ FKDÓ\ ÎÕ 0LVVRXUL KD\ YLH¾F PR¾W NKDÓFK ER¾ KDÒQK WKLH¾W PDÉQJ YÆ EÌ [H WDÕL YD YDÒR .H»W TXDÕ FKD¼Q WKÐÉF YDÒ URÏ UDÒQJ QKD»W FXÕD YLH¾F TXDÕQ O\Ó GDQK WLH»QJ WKDÒQK FR¼QJ WKH¿ KLH¾Q ÎÕ QKÐÏQJ FRQ VR» /ÎÉL QKXD¾Q FXÕD )HG([ QDÂP WURQJ QKRÓP PÐÎÒL YÌ WUÇ FDR QKD»W FXÕD GDQK VDÓFK FDÓF FR¼QJ W\ ËÐÎÉF QJÐÎÏQJ PR¾ QKD»W GR WDÉS FKÇ )RUWXQH EÆQK FKRÉQ FXÏQJ QKÐ EDÕQJ [H»S KDÉQJ QKÐÏQJ GRDQK QJKLH¾S PDÒ WH¼Q WXR¿L ËÐÎÉF ËDÓQK JLDÓ FDR QKD»W FXÕD KDÏQJ WÐ YD»Q &RUH%UDQG 1KÐÏQJ FXR¾F NKDÕR VDÓW QDÒ\ SKDÕQ DÓQK TXDQ ËLH¿P FXÕD FDÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK GRDQK QJKLH¾S YDÒ FDÓF QKDÒ SKD¼Q WÇFK WDÒL FKÇQK QKÐQJ )HG([ ODÉL FKÀ ËÐÓQJ ÎÕ YÌ WUÇ WKÐÓ WURQJ EDÕQJ [H»S KDÉQJ &KÀ VR» 'DQK WLH»QJ QDÄP FXÕD +DUULV ,QWHUDFWLYH YR»Q SKDÕQ DÓQK TXDQ ËLH¿P FXÕD FR¼QJ FKXÓQJ «RÓ FXÏQJ ODÒ GD»X KLH¾X ËH¿ 0DUJDULWLV YD½Q SKDÕL WLH»S WXÉF ODÒP YLH¾F KH»W PÆQK QKDÂP WD¾Q GXÉQJ PRÉL WLHºP QDÄQJ GDQK WLH»QJ FXÕD )HG([ ËR»L YÎÓL FR¼QJ FKXÓQJ 0\Ï '$1+ 7,(£1* 'XÒ PXR»Q KD\ NKR¼QJ WKÆ ED»W N\Ò FDÓ QKD¼Q FR¼QJ W\ KD\ WR¿ FKÐÓF QDÒR FXÏQJ SKDÕL [D¼\ GÐÉQJ YDÒ SKDÓW WULH¿Q GDQK WLH»QJ GÐÉD WUH¼Q QKD¾Q WKÐÓF FXÕD FR¼QJ FKXÓQJ YHº GDQK WLH»QJ ËRÓ 1JÐÎÒL WD SKDÕL PD»W QKLHºX QDÄP WKDÓQJ ËH¿ [D¼\ GÐÉQJ GDQK WLH»QJ QKÐQJ FRÓ WKH¿ KXÕ\ KRDÉL QRÓ FKÀ WURQJ FKR»F ODÓW &R¼QJ W\ (QURQ QJDÒQK FR¼QJ QJKLH¾S NH» WRDÓQ NLH¿P WRDÓQ VDX YXÉ $QGHUVHQ :DOO 6WUHHWe ODÒ QKÐÏQJ YÇ GXÉ QR¿L ED¾W &KÀ VDX NKL TXÈ QJDÏ WÐÒ ËÀQK FDR GDQK YRÉQJ QKÐÏQJ WR¿ FKÐÓF QDÒ\ PÎÓL NLQK QJDÉF QKD¾Q UD UDÂQJ NKR¼QJ JÆ TX\Ó JLDÓ KÎQ PR¾W GDQK WLH»QJ WR»W YDÒ NKR¼QJ JÆ SKXÒ GX KÎQ PR¾W GDQK WLH»QJ WR»W &D¼X KRÕL ËDÅW UD ÎÕ ËD¼\ ODÒ OLH¾X FDÓF FR¼QJ W\ FRÓ NKRDQK WD\ QJRºL QKÆQ FR¼QJ FKXÓQJ QJKÍ WKH» QDÒR YHº KRÉ WXÒ\ \Ó KD\ FKXÕ ËR¾QJ JD¼\ DÕQK KÐÎÕQJ ËH»Q TXDQ ËLH¿P PRÉL QJÐÎÒL WURQJ FKÐÎQJ WUÆQK TXDÕQ O\Ó YDÒ WR»L ËD KRÓD WDÒL VDÕQ JLDÓ WUÌ QKD»W FXÕD PÆQK 'DQK WLH»QJ WR»W FXÕD GRDQK QJKLH¾S VHÏ WKX KXÓW NKDÓFK KDÒQJ QKDÒ ËDºX WÐ YDÒ FDÓF QKD¼Q YLH¼Q WDÒL QDÄQJ GD½Q ËH»Q OÎÉL QKXD¾Q FDR YDÒ JLDÓ FR¿ SKLH»X FDR 9DÒ YÎÓL WKÎÒL JLDQ QKÐÏQJ FR¼QJ W\ ELH»W QXR¼L GÐÎÏQJ GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK VHÏ NKLH»Q PRÉL QJÐÎÒL WLQ WÐÎÕQJ YDÒ NKR¼QJ FKH¼ EDL KRDÅF TXD\ OÐQJ YÎÓL KRÉ WURQJ QKÐÏQJ WKÎÒL ËLH¿P NKRÓ NKDÄQ KD\ NKXÕQJ KRDÕQJ &DÓF FR¼QJ W\ FDºQ KLH¿X URÏ QKÐÏQJ ËR»L WÐÎÉQJ FRÓ WKH¿ WDÓF ËR¾QJ ËH»Q GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK ËRºQJ WKÎÒL SKDÕL ËDÓQK JLDÓ QKD¾Q WKÐÓF FXÕD QKLHºX WKDÒQK SKDºQ OLH¼Q TXDQ 9DÒ WUÐÎÓF WLH¼Q KRÉ SKDÕL WKÐÉF KLH¾Q ËÐÎÉF
 16. QKÐÏQJ JÆ ËDÏ KÐÓD &KD»W OÐÎÉQJ VDÕQ SKD¿P YDÒ GÌFK YXÉ FXÕD KRÉ SKDÕL [XD»W VDÃF FDÓFK FÐ [ÐÕ FXÕD KRÉ SKDÕL KRDÒQ KDÕR NH»W TXDÕ WDÒL FKÇQK FXÕD KRÉ ËDÉW PÐÓF SKDÕL WDÄQJ WUÐÎÕQJ SKXÒ KÎÉS QKD¼Q YLH¼Q FXÕD KRÉ SKDÕL WRÕ UD WKD¼Q WKLH¾Q YDÒ ËDÓQJ WLQ FD¾\e &DÓF FR¼QJ W\ WKXR¾F QKLHºX QJDÒQK QJKHº NKDÓF QKDX QKÐ )HG([ -RKQVRQ -RKQVRQ +DUOH\ 'DYLGVRQe ËDÓQJ ËÐÎÉF WR¼Q YLQK ODÒ ED¾F WKDº\ FXÕD QJKH¾ WKXD¾W QDÒ\ &DÓF TXDQ FKÐÓF FKÇQK SKXÕ YDÒ FDÓF QKDÒ NLQK WH» KRÉF WLQ UDÂQJ QJDÒ\ QD\ GDQK WLH»QJ ËDQJ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W WDÒL VDÕQ TXDQ WURÉQJ KDÒQJ ËDºX FXÕD GRDQK QJKLH¾S ËLHºX PDÒ WUÐÎÓF ËD¼\ FKÐD WÐÒQJ ËÐÎÉF ËDÓQK JLDÓ ËXÓQJ PÐÓF o7URQJ WKH» JLÎÓL FXÕD FKXÓQJ WD NKL \Ó WÐÎÕQJ QJDÒ\ FDÒQJ WKD\ WKH» YD¾W FKD»W WURQJ YLH¾F WDÉR UD JLDÓ WUÌ NLQK WH» WKÆ VÐÉ FDQK WUDQK YÆ GDQK WLH»QJ ËDÏ WUÎÕ WKDÒQK ËR¾QJ OÐÉF TXDQ WURÉQJ WKXÓF ËD¿\ QHºQ NLQK WH» FXÕD FKXÓQJ WD WLH»Q OH¼Q SKÇD WUÐÎÓFp FKXÕ WÌFK &XÉF 'ÐÉ WUÐÏ /LH¼Q EDQJ $ODQ *UHHQVSDQ QRÓL WURQJ EDÒL GLH½Q YDÄQ QKD¼Q EXR¿L OH½ WUDR EDÂQJ GDQK GÐÉ QDÄP WDÉL «DÉL KRÉF +DUYDUG o+DÒQJ KRÓD VDÕQ SKD¿P FRÓ WKH¿ ËÐÎÉF ËDÓQK JLDÓ WUÐÎÓF NKL KRDÒQ WD»W PR¾W JLDR GÌFK WURQJ NKL QKDÒ FXQJ FD»S GÌFK YXÉ FKÀ FRÓ WKH¿ OD»\ GDQK WLH»QJ FXÕD KRÉ ËH¿ ËDÕP EDÕR FKD»W OÐÎÉQJ GÌFK YXÉp 7UH¼Q WKÐÉF WH» QJDÒQK NH» WRDÓQ ËDÏ QJKÍ ËH»Q YLH¾F ER¿ VXQJ GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S YDÒR FR¾W 7DÒL VDÕQ WURQJ EDÕQJ FD¼Q ËR»L NH» WRDÓQ 1KÐQJ WURQJ WÆQK KÆQK oKD¾X (QURQp QDÒ\ QJÐÎÒL WD NKR¼QJ FRÒQ EDÒQ ËH»Q ËLHºX ËRÓ QÐÏD &RÓ OHÏ FDÓF KDÏQJ NH» WRDÓQ TX\H»W ËÌQK WR»W KÎQ FDÕ ODÒ KRÉ QH¼Q JLÐÏ JÆQ GDQK WLH»QJ FXÕD FKÇQK PÆQK WUÐÎÓF ËDÏ 9D¾\ ËÇFK WKÐÉF ËLHºX JÆ ODÒP QH¼Q GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S" .KL FR¼QJ FKXÓQJ SKDÕL QJKH YHº FDÓF YXÉ EH¼ ER»L KDºX QKÐ PR½L QJDÒ\ QJÐÎÒL WD ËDÏ ËDÓQK ËRºQJ GDQK WLH»QJ YÎÓL WUDÓFK QKLH¾P [DÏ KR¾L YDÒ KDÒQK YL ËDÉR ËÐÓF FXÕD GRDQK QJKLH¾S 'XÒ WDºP TXDQ WURÉQJ FXÕD ËDÉR ËÐÓF YDÒ WUDÓFK QKLH¾P QJDÒ\ FDÒQJ ËÐÎÉF NKDÔQJ ËÌQK QKÐQJ FKÐÒQJ ËRÓ YD½Q FKÐD ËXÕ ËH¿ ODÒP QH¼Q GDQK WLH»QJ .H»W TXDÕ KRDÉW ËR¾QJ PR¼L WUÐÎÒQJ ODÒP YLH¾F FKD»W OÐÎÉQJ VDÕQ SKD¿P YDÒ GÌFK YXÉ NKDÕ QDÄQJ ËLHºX KDÒQK GRDQK QJKLH¾S WDºP QKÆQ FXÕD EDQ ODÏQK ËDÉRe FXÏQJ ËRÓQJ YDL WURÒ TXDQ WURÉQJ %H¼Q FDÉQK ËRÓ FDÓF FR¼QJ W\ FRÒQ SKDÕL WKD¾Q WURÉQJ WURQJ PR»L TXDQ KH¾ WÆQK FDÕP JLÐÏD FR¼QJ W\ YDÒ FDÓF WKDÒQK SKDºQ OLH¼Q TXDQ YR»Q ËRÓQJ YDL WURÒ WUXQJ WD¼P NH¿ FDÕ ËR»L YÎÓL QKÐÏQJ GDQK WLH»QJ OD¼X ËÎÒL QKD»W 7KD¾P FKÇ WH¼Q WXR¿L FXÕD FR¼QJ W\ FRÓ WKH¿ WUÎÕ QH¼Q WR»W OH¼Q KD\ [D»X ËL SKXÉ WKXR¾F YDÒR WÆQK KXR»QJ YDÒ FDÕ FDÕP QKD¾Q FKXÕ TXDQ FXÕD NKDÓFK KDÒQJ PR½L NKL KRÉ QKÆQ WKD»\ [H FXÕD FR¼QJ W\ JRÉL ËLH¾Q WKRDÉL ËH»Q YDÄQ SKRÒQJ KD\ WUX\ FD¾S ZHEVLWH FXÕD FR¼QJ W\ &RÓ WKH¿ EDÉQ QJDÉF QKLH¼Q QKÐQJ GDQK WLH»QJ FDÓ QKD¼Q FXÕD FKÇQK JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK FXÏQJ FRÓ DÕQK KÐÎÕQJ NKR¼QJ QKRÕ ËH»Q GDQK WLH»QJ FXÕD GRDQK QJKLH¾S 0R¾W JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK FKX\H¼Q TX\HºQ FRÓ OHÏ NKR¼QJ WRºQ WDÉL ËÐÎÉF OD¼X WURQJ WKÎÒL ËDÉL PÎÓL QDÒ\ WURQJ NKL FDÓFK FÐ [ÐÕ FXÕD QKÐÏQJ QKD¼Q YD¾W OÐÒQJ GDQK QKÐ %LOO *DWHV FXÕD 0LFURVRIW KD\ -HII %H]RV FXÕD $PD]RQ FRP ODÉL WR¼ ËLH¿P WKH¼P KÆQK DÕQK FXÕD FR¼QJ W\ KRÉ 9DÒ DL FRÓ WKH¿ TXH¼Q QKÐÏQJ WDÓF ËR¾QJ ED»W OÎÉL FXÕD 0DUWKD 6WHZDUW ËR»L YÎÓL GDQK WLH»QJ FXÕD FR¼QJ W\ EDÒ
 17. WD" +D\ YXÉ WKDQK WRDÓQ WULH¾X ËR¼ OD FXÕD 'LFN *UDVVR ËH¿ ODÉL WLH»QJ [D»X FKR 6DÒQ *LDR GÌFK &KÐÓQJ NKRDÓQ 1HZ
 18. VDÕQ SKD¿P WKD¼Q WKLH¾Q YÎÓL PR¼L WUÐÎÒQJ WKR¼QJ WLQ QDÒ\ ËDÏ ODÒP WR¿Q KDÉL QDÅQJ QHº GDQK WLH»QJ FXÕD )RUG 6DX WD»W FDÕ QKÐÏQJ WKXÕ ËRDÉQ PDQ WUDÓ YDÒ QKÐÏQJ KDÒQK YL PÎÒ DÓP QKÐÏQJ NHÕ SKDÉP WR¾L YD½Q FR» \Ó OÐÒD SKÀQK NKLH»Q PR¾W VR» QJÐÎÒL WLQ UDÂQJ KRÉ OXR¼Q WURQJ VDÉFK YDÒ ËDÓQJ WLQ FD¾\ 'DQK WLH»QJ NLH¿X QKÐ YD¾\ VÎÓP KD\ PXR¾Q URºL FXÏQJ VHÏ OR¾ URÏ PDÅW WUDÓL FXÕD QRÓ YDÒ FR¼QJ FKXÓQJ VHÏ QKD¾Q UD FKD¼Q WÐÎÓQJ VÐÉ WKD¾W 9Ç GXÉ (QURQ WÐÒQJ ËÐÎÉF [H»S KDÉQJ ODÒ FR¼QJ W\ VDÓQJ WDÉR QKD»W WURQJ FXR¾F WKDÄP GRÒ \Ó NLH»Q FXÕD FDÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK JLDÓP ËR»F YDÒ FDÓF QKDÒ SKD¼Q WÇFK FKÐÓQJ NKRDÓQ GR WDÉS FKÇ )RUWXQH WLH»Q KDÒQK FKÀ YDÒL WKDÓQJ WUÐÎÓF NKL FR¼QJ W\ TX\HºQ OÐÉF QDÒ\ EÌ SKDÓW JLDÓF ODÒ OÐÒD JDÉW $KROG r PR¾W FR¼QJ W\ NLQK GRDQK VLH¼X WKÌ FXÕD +DÒ /DQ r ËDÏ ËÐÎÉF [H»S WKÐÓ QKD»W WURQJ FXR¾F QJKLH¼Q FÐÓX YHº GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S QDÄP GR +DUULV ,QWHUDFWLYH YDÒ 9LH¾Q 'DQK WLH»QJ WKÐÉF KLH¾Q &KÀ ÇW OD¼X VDX FXÏQJ FKÇQK FR¼QJ W\ ËRÓ EÌ ËLHºX WUD YHº QKÐÏQJ VDL SKDÉP QJKLH¼P WURÉQJ WURQJ FR¼QJ WDÓF NH» WRDÓQ '$1+ 7,(£1* &8½$ &$»& 7$¦3 ³2$º1 0
 19. 7KÐÉF WH» ËDÏ FKÐÓQJ PLQK UDÂQJ GDQK WLH»QJ PDÉQK PHÏ OXR¼Q VRQJ KDÒQK YÎÓL WUDÓFK QKLH¾P ËDÅF ELH¾W FXÕD GRDQK QJKLH¾S .KDÓFK KDÒQJ YD½Q OXR¼Q ËRÒL KRÕL ÎÕ )HG([ QKÐÏQJ WLH¼X FKXD¿Q FDR KÎQ VR YÎÓL FDÓF ËR»L WKXÕ FDÉQK WUDQK FXÕD KRÉ +ÆQK DÕQK QKD¼Q YLH¼Q )HG([ ODÅQ OR¾L ËÐÎÒQJ [D YD»W YDÕ ËH¿ JLDR KDÒQJ WURQJ WKÎÒL WLH»W [D»X ËDÏ WUÎÕ WKDÒQK oWD»P KX\ FKÐÎQJ GDQK GÐÉp FXÕD )HG([ VXR»W QKLHºX QDÄP TXD 1H»X FR¼QJ W\ ODÒP VÐÓW PHÕ KÆQK DÕQK ËRÓ NKDÓFK KDÒQJ VHÏ QKÆQ KRÉ EDÂQJ FRQ PDÃW QJKLH¼P NKDÃF KÎQ SKDÓQ [HÓW KRÉ FD\ QJKLH¾W KÎQ VR YÎÓL NKL NKDÓFK KDÒQJ FKH¼ WUDÓFK KD\ SKH¼ EÆQK FDÓF GÌFK YXÉ JLDR KDÒQJ NKDÓF &DÓF QKDÒ VDÕQ [XD»W R¼ WR¼ FXÏQJ YD»S SKDÕL WÆQK KXR»QJ NKRÓ [ÐÕ QKÐ YD¾\ 0R¾W NKL KRÉ ËDÏ [D¼\ GÐÉQJ ËÐÎÉF GDQK WLH»QJ WR»W YHº QKÐÏQJ VDÕQ SKD¿P FKD»W OÐÎÉQJ FDR KRÉ OXR¼Q SKDÕL FKÌX DÓS OÐÉF OÎÓQ KÎQ FDÓF QKDÒ VDÕQ [XD»W NKDÓF OXÓF KRÉ EXR¾F SKDÕL WX\H¼Q ER» WKX KRºL PR¾W PD½X [H QDÒR ËRÓ YÆ YDÒL VDL VRÓW NKR¼QJ ËDÓQJ FRÓ 1JKLH¼Q FÐÓX FXÕD PR¾W QJKLH¼Q FÐÓX VLQK WDÉL «DÉL KRÉF 6WDQIRUG YDÒ PR¾W JLDÓR VÐ «DÉL KRÉF 7H[DV ËDÏ NH»W OXD¾Q UDÂQJ WKÌ SKDºQ FXÕD FR¼QJ W\ EÌ WKX KHÉS ODÉL VDX QKÐÏQJ WKR¼QJ EDÓR WKX KRºL VDÕQ SKD¿P NLH¿X QKÐ YD¾\ ËDÅF ELH¾W ODÒ FDÓF FR¼QJ W\ QR¿L WLH»QJ YHº ËR¾ WLQ FD¾\ VDÕQ SKD¿P YDÒ VÐÉ WÇQ QKLH¾P FXÕD NKDÓFK KDÒQJ QKÐ 7R\RWD YDÒ +RQGD 182¤, '¸¶·1* 02¦7 02¤, 75¸¶º1* 9$¬1 +2»$ &2»
 20. W\ FDºQ FKXÕ ËR¾QJ KÎQ WURQJ KRDÉW ËR¾QJ QDÒ\ 0DÅF GXÒ JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK ODÒ QJÐÎÒL ËDÅW QHºQ WDÕQJ YDÒ FKÌX WUDÓFK QKLH¾P VDX FXÒQJ YHº GDQK WLH»QJ FR¼QJ W\ QKÐQJ TXDÕQ O\Ó GDQK WLH»QJ ODÒ FR¼QJ YLH¾F FDºQ WKÐÉF KLH¾Q OLH¼Q WXÉF VXR»W JLÎÒ WURQJ QJDÒ\ YDÒ EDÕ\ QJDÒ\ WURQJ WXDºQ 9Æ WKH» FDÓF FR¼QJ W\ SKDÕL SKD¼Q FR¼QJ PR¾W VR» QKDÒ TXDÕQ O\Ó KRDÅF JLDR SKRÓ FKR PR¾W SKRÒQJ EDQ QDÒR ËRÓ FKÌX WUDÓFK QKLH¾P FKÇQK ®µ )HG([ QJÐÎÒL ËRÓ ODÒ %LOO 0DUJDULWLV 7URQJ NKL ËRÓ WDÉL *OD[R6PLWK.OLQH QJÐÎÒL FKÌX WUDÓFK QKLH¾P JLDÓP VDÓW YD»Q ËHº GDQK WLH»QJ ODÒ 'XQFDQ %XUNH %XUNH r SKRÓ FKXÕ WÌFK SKXÉ WUDÓF K GDQK WLH»QJ YDÒ KÆQK DÕQK GRDQK QJKLH¾S r QRÓL o7R¼L ËDQJ FR» JDÃQJ [D¼\ GÐÉQJ GDQK WLH»QJ PR¾W FDÓFK KH¾ WKR»QJ WURQJ QKD¾Q WKÐÓF FXÕD PR½L QKD¼Q YLH¼Q QKDÃF QKÎÕ KRÉ YHº GDQK WLH»QJ FR¼QJ W\ YDÒR PRÉL OXÓF PRÉL QÎL EÎÕL FKXÓQJ WD FRÓ [X KÐÎÓQJ FKÀ WD¾S WUXQJ ËH»Q GDQK WLH»QJ NKL ËDÏ [DÕ\ UD UDÃF UR»L PDÒ TXH¼Q EDÖQJ QRÓ YDÒR QKÐÏQJ WKÎÒL ËLH¿P WR»W ËHÉSp .H» KRDÉFK FXÕD R¼QJ ODÒ KÎÉS WDÓF FKDÅW FKHÏ YÎÓL SKRÒQJ TXDQ KH¾ EDÓR JLÎÓL FXÕD FR¼QJ W\ GÐÎÉF QDÒ\ YDÒ WDÄQJ FÐÎÒQJ WLH»S [XÓF YÎÓL QKD¼Q YLH¼Q WRDÒQ FR¼QJ W\ 2œQJ WDÉR PRÉL ËLHºX NLH¾Q ËH¿ QKD¼Q YLH¼Q ËÐÎÉF WKR¼QJ EDÓR NÌS WKÎÒL YHº TXDQ ËLH¿P FXÕD FR¼QJ W\ QKÎÒ ËRÓ PDÒ PR½L QKD¼Q YLH¼Q ËHºX FRÓ WKH¿ WÐÉ WLQ WUDÕ OÎÒL QKÐÏQJ FD¼X KRÕL NKRÓ FKDÔQJ KDÉQ QKÐ WDÉL VDR PÐÓF OÐÎQJ FXÕD ËR¾L QJXÏ ËLHºX KDÒQK ODÉL FDR QKÐ YD¾\ PXÉF WLH¼X FXÕD QKÐÏQJ QJKLH¼Q FÐÓX *OD[R WKÐÉF KLH¾Q WUH¼Q ËR¾QJ YD¾W YDÒ WDÉL VDR FR¼QJ W\ ODÉL QLH¼P \H»W JLDÓ WKXR»F ÎÕ PÐÓF NKLH»Q QKLHºX QJÐÎÒL NKRÓ FRÓ NKDÕ QDÄQJ FKL WUDÕ %XUNH QRÓL o+LH¾Q QD\ FDÓF FR¼QJ W\ GÐÎÉF OÎÓQ ËDQJ EÌ [D ODÓQK WKD¾P FKÇ WD¿\ FKD\ GR QJÐÎÒL WLH¼X GXÒQJ ËRÒL KRÕL ËÐÎÉF VÐÕ GXÉQJ WKXR»F YÎÓL JLDÓ SKDÕL FKDÄQJ 9Æ WKH» QKD»W WKLH»W SKDÕL FRÓ PR¾W QJÐÎÒL ÎÕ YÌ WUÇ FXÕD WR¼L ËH¿ WKX WKD¾S QKÐÏQJ JÆ WKH» JLÎÓL QJKÍ YHº *OD[R FXÏQJ QKÐ SKDÕQ DÓQK QKÐÏQJ JÆ FKXÓQJ WR¼L PXR»Q WKH» JLÎÓL QKÆQ QKD¾Q YHº PÆQKp 0R¾W FR¼QJ W\ NKDÓF KH»W ORÒQJ FKDÄP OR [D¼\ GÐÉQJ PR¼L WUÐÎÒQJ YDÄQ KRÓD KÐÎÓQJ ËH»Q GDQK WLH»QJ ODÒ $OWLFRU r FR¼QJ W\ PHÉ FXÕD GRDQK QJKLH¾S EDÓQ KDÒQJ WUÐÉF WLH»S $PZD\ &R¼QJ W\ QDÒ\ ËDÏ SKDÕL FKÌX EXÓD UÆX GÐ OXD¾Q NKL WLQ WÐÓF WLH¼X FÐÉF WUDÒQ ODQ WUH¼Q EDÓR FKÇ VDX NKL 8µ\ EDQ 7KÐÎQJ PDÉL /LH¼Q EDQJ ËLHºX WUD YHº FDÓF WKXÕ WKXD¾W EDÓQ KDÒQJ FXÕD KRÉ YDÒ OR¼L KRÉ YDÒR FXR¾F WUDQK FDÏL OLH¼Q TXDQ ËH»Q WKXH» QKD¾S NKD¿X NHÓR GDÒL KDÒQJ QDÄP WUÎÒL YÎÓL FKÇQK SKXÕ &DQDGD 7X\ YD¾\ NKR¼QJ SKDÕL PDÏL WÎÓL QDÄP $PZD\ PÎÓL ËDÅW FR¼QJ WDÓF WDÄQJ FÐÎÒQJ KÆQK DÕQK FXÕD PÆQK OH¼Q YÌ WUÇ ÐX WLH¼Q KDÒQJ ËDºX 6RQJ VRQJ YÎÓL YLH¾F WLH»S WXÉF WUDQK ËD»X ËH¿ YÐÎÉW TXD QKÐÏQJ TXDQ QLH¾P VDL ODºP UDÂQJ WKDP JLD YDÒR KH¾ WKR»QJ EDÓQ KDÒQJ ËD FD»S FKÀ ODÒ WUDÒR OÐX QKD»W WKÎÒL $PZD\ ËRºQJ WKÎÒL PXR»Q JD¼\ D»Q WÐÎÉQJ YÎÓL FDÓF QKDÒ TXDÕQ O\Ó FXÕD PÆQK YHº WDºP TXDQ WURÉQJ FXÕD YLH¾F TXDÕQ O\Ó GDQK WLH»QJ &R¼QJ W\ EDÃW ËDºX EDÂQJ QKÐÏQJ FXR¾F KR¾L WKDÕR YHº KÆQK DÕQK GRDQK QJKLH¾S YDÒ [XÓF WLH»Q YLH¾F TXDÕQJ EDÓ FKR KRDÉW ËR¾QJ QDÒ\ PR¾W FDÓFK WULH¾W ËH¿ KÎQ WDÉL o«DÉL KRÉF 'DQK WLH»QJp r WH¼Q JRÉL PR¾W FKXR½L KR¾L WKDÕR NHÓR GDÒL ED QJDÒ\ WKX KXÓW QKDÒ TXDÕQ O\Ó FDR FD»S WÐÒ NKDÃS QÎL WUH¼Q WKH» JLÎÓL
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2