30 bài tập phản ứng oxi hoá - khử

Chia sẻ: Nguyen Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
1.214
lượt xem
453
download

30 bài tập phản ứng oxi hoá - khử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn tập môn hoá tham khảo gồm 30 bài tập phản ứng oxi hoá - khử. Bài tập đã được chọn lọc bám sát đề thi đại học giúp các bạn thí sinh nắm vững kiến thức hoá học 12, qua đó củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm hoá nhanh và chính xác hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 30 bài tập phản ứng oxi hoá - khử

  1. 1, Trong phản ứng nào dưới đây (chưa cân bằng), hợp chất sắt đóng vai trò chất oxi hóa? Chọn câu trả lời đúng: A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O B. FeSO4 + Mg MgSO4 + Fe C. Fe2O3 + HNO3 Fe(NO3)3 + H2O D. Fe(OH)2 + O2+ H2O Fe(OH)3 2, Theo quan niệm mới, quá trình oxi hóa là quá trình ? Chọn câu trả lời đúng: A. khử bỏ oxi. B. kết hợp với oxi. C. nhường electron. D. thu electron. 3, Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng trong đó: Chọn câu trả lời đúng: A. có sự cho - nhận proton. (2) B. có sự cho và nhận electron. (3) C. (1) và (3) đều đúng. D. có sự thay đổi số oxi hóa. (1) 4, Trong phản ứng : Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O, các phân tử clo Chọn câu trả lời đúng: A. bị khử. B. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử. C. không bị oxi hóa, không bị khử. D. bị oxi hóa. 5, Trong hợp chất nào nitơ không thể có tính chất vừa oxi hóa vừa khử? Chọn câu trả lời đúng: A. N2O B. HNO3 C. NO2
  2. D. HNO2 6, Cho phản ứng : M2Ox + HNO3 M(NO3)3 + ... Phản ứng trên thuộc loại phản ứng trao đổi khi x có giá trị là bao nhiêu ? Chọn câu trả lời đúng: A. x = 1 hoặc x = 2. B. x = 3. C. x = 1. D. x = 2. 7, Trong bốn phản ứng dưới đây, phản ứng nào không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố ? Chọn câu trả lời đúng: A. Sự hòa tan kẽm trong dung dịch H2SO4 loãng. B. Sự tương tác của natri clorua và bạc nitrat trong dung dịch. C. Sự tương tác của sắt với clo. D. Sự phân hủy kali pemanganat khi đun nóng. 8, Cho một đinh sắt vào dung dịch CuSO4, xảy ra phản ứng Chọn câu trả lời đúng: A. trao đổi, oxi hoá - khử B. thế, oxi hoá - khử C. phân huỷ, oxi hoá khử D. hoá hợp, trung hoà. 9, Cho các phản ứng: (1) Fe3O4 + HNO3 (2) FeO + HNO3 (3) Fe2O3 + HNO3 (4) HCL + NaOH (5) HCl + Mg (6) Cu + HNO3đ Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử? Chọn câu trả lời đúng: A. (1), (2), (5), (6)
  3. B. (1), (4), (5), (6) C. (1), (2), (4), (5), (6) D. Tất cả đều đúng. 10, Trong các phản ứng hoá học, nguyên tử nguyên tố kim loại Chọn câu trả lời đúng: A. Bị khử B. Nhận electron. C. Nhận electron và bị khử. D. Bị oxi hoá. 11, Cho các phản ứng sau, phản ứng nào không là phản ứng oxi hóa - khử? Chọn câu trả lời đúng: A. 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 B. 2F2 + 2H2O 4HF + O2 C. NaH + H2O NaOH + H2 D. Al4C3 + 12H2O 4Al(OH)3 + 3CH4 12, Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần số oxi hoá của nguyên tố clo Chọn câu trả lời đúng: A. HClO, HClO2, HClO3, HClO4. B. HCl, HClO3, HClO, HClO4 C. HClO4, HClO3, HClO2, HClO. D. HClO2, HCl, HClO3, HClO. 13, Trong các phản ứng sau: 2NaOH + SO2 Na2SO3 + H2O (1) 2HNO3 + SO2 H2SO4 + NO2 (2) H2S + SO2 3S + H2O (3) SO2 thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng: Chọn câu trả lời đúng: A. (3) B. (1) C. (2) D. (2) và (3) 14, Cho các phản ứng : CaCO3 CaO + CO2 (1)
  4. SO2 +H2O H2SO3 (2) 2Cu(NO3)2 2CuO +4NO2 + O2 (3) Cu(OH)2 CuO +H2O (4) 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 (5) NH4Cl NH3 + HCl (6) Các phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là ? Chọn câu trả lời đúng: A. (3), (5). B. (4), (6). C. (1), (2), (3). D. (4), (5), (6). 15, Cho phản ứng hóa học sau: Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Chọn câu trả lời đúng: A. (5x - 2y), (23 - 9y), (15x - 2y), 2, (13x - 9y) B. (5x -2y), (23 - 8y), (15x - 6y), 1, (3x - 9y) C. (x - 2y), (13 - 9y), (5x - 2y), 1, (10x - y) D. (5x - 2y), (46x - 18y), (15x - 6y), 1, (23x - 9y) 16, Cho phản ứng : Zn + CuCl2 ZnCl2 + Cu. Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu2+ đã ? Chọn câu trả lời đúng: A. nhường 2 mol electron. B. nhường 1 mol electron. C. nhận 2 mol electron. D. nhận 1 mol electron. 17, Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa - khử ? Chọn câu trả lời đúng: A. Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu B. 2FeCl3 + Cu 2FeCl2 + CuCl2 C. FeS + 2HCl FeCl2 + H2S D. Fe + 2HCl FeCl2 + H2
  5. 18, Cho phương trình phản ứng sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2NO2 + H2O. Hệ số cân bằng của phản ứng là: Chọn câu trả lời đúng: A. 3; 16; 3; 1; 2; 8 B. 5; 24; 5; 3; 6; 12 C. 1; 12; 1; 3; 6; 6 D. Đáp án khác. 19, Trong hợp chất nào, Cl không thể hiện tính oxi hóa: Chọn câu trả lời đúng: A. KClO3 B. KClO C. KCl D. KClO2 20, Trong phản ứng oxi hoá khử, chất khử là chất Chọn câu trả lời đúng: A. có số oxi hoá giảm. B. Thu electron. C. có số oxi hoá cao nhất. D. nhường electron. 21, Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa - khử là ? Chọn câu trả lời đúng: A. tạo ra các chất kém phân ly. B. tạo ra chất khí. C. tạo ra chất kết tủa. D. có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố . 22, Phản ứng: M + H+ Mn+ + H2, thuộc loại phản ứng Chọn câu trả lời đúng: A. Oxi hoá - khử (3) B. Cả (1) và (3) C. Thế (1) D. Trao đổi (2)
  6. 23, Cho các phản ứng sau. Phản ứng nào là oxi hóa - khử ? Chọn câu trả lời đúng: A. 2HgO 2Hg + O2 B. 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O C. 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O D. CaCO3 CaO + CO2 24, Trong phản ứng : Zn + CuCl2 ZnCl2 + Cu, đồng (II) clorua Chọn câu trả lời đúng: A. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử. B. bị oxi hóa. C. bị khử. D. không bị oxi hóa, không bị khử. 25, Cho sơ đồ phản ứng : FeS2 + HNO3 Fe2(SO4)3 + H2SO4 + NO + H2O Hệ số cân bằng của các chất phản ứng và sản phẩm lần lượt là Chọn câu trả lời đúng: A. 2, 10, 1, 1, 10, 4 B. 5, 7, 12, 9, 16, 20 C. 6, 22, 4, 3, 18, 14 D. 3, 4, 6, 8, 12, 16 26, Số oxi hóa của clo trong axit pecloric HClO4 là ? Chọn câu trả lời đúng: A. +5. B. +3. C. -1. D. +7. 27, Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không là phản ứng oxi hóa - khử ? Chọn câu trả lời đúng: A. Phản ứng thế trong hóa vô cơ. B. Phản ứng phân hủy. C. Phản ứng hóa hợp. D. Phản ứng trao đổi.
  7. 28, Nhận xét phản ứng: SO2 + Br2 + H2O HBr + H2SO4 Trong phản ứng này, vai trò của SO2 là: Chọn câu trả lời đúng: A. Chất khử. B. Chất oxi hóa. C. Vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường. D. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất tạo môi trường. 29, Hòa tan 12 gam kim loại chưa biết hóa trị vào dung dịch HNO3 được 2,24 lít khí (đktc) là duy nhất không màu, không mùi, không cháy là N2. Kim loại đã dùng là: Chọn câu trả lời đúng: A. Mg B. Cu C. Zn D. Ni 30, Số mol electron cần dùng để khử 0,75 mol Al2O3 thành Al là ? Chọn câu trả lời đúng: A. 0,5 mol. B. 1,5 mol. C. 4,5 mol. D. 3,0 mol.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản