intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

333 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2010

Chia sẻ: Trần Bá Trung4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

1
1.104
lượt xem
450
download

333 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

333 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2010 mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 333 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2010

 1. 333 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN LUYỆN THI ĐẠI HỌC 1/ Cho hàm số : f(x)= x.sinx+x2 . Tìm nguyên hàm của hàm số g(x)= x.cosx biết rằng nguyên hàm này triệt tiêu khi x=k  2/Định m để hàm số: F(x) = mx 3 +(3m+2)x2 -4x+3 là một nguyên hàm của hàm số: f(x) = 3x2 +10x-4. 3/Tìm họ nguyên hàm của hàm số: f(x)= cos 3 x.sin8x. TÍNH :   3 2 4/I =  3tg 2 x dx 12 / I =  sin x dx 3  0 4   2 3 sin 3 x  sin x 4 13*/ I =  cot gx dx  (2cotg x  5) dx 2 5/I =  sin x  3 6   2  sin x dx 2 1  cos x 4 14/I = 6/I =  dx 0 0 1  cos x   3 1 2 15/I =  x dx 7/ I =  sin2 x.cos2xdx  x sin 2 cos 2 0 4 2 2  3   4 (2cos2 x-3sin2 x)dx 8/I = 0 16/I =   cotg2x dx    x) 6 2 sin(  4 9/ I=   dx 2 sin 2 x  2 sin(  x) 4 17/I = e sin 2x dx   4 3   e tgx 2 4 I=  10 / I = (tgx-cotgx)2 dx  18/ 2 6 0 cos x  4 11/ I =  cos 4 x dx . 0 1 1 34/I =  dx 3 x 2 4x 2
 2.  4 1 1 2 35/I =  dx 19/ I =  sin 4 x dx 2 x 16  x 2  6 1 4 36*/I =  dx  2 3 x x 9 2 4 1  cos 2 20/ I = dx  x 4  x dx 2 2 6 x 37/I = 0 1  2 2 38/I =  x (x 2  4)3 dx  cos 2 x(sin x  cos x)dx 4 4 21/I = 0 0  4 x2  4 2 39/I =  dx 22/ I =  cos xdx 3 4 3 x 0 3   2 x2 1 23/ I =  4sin 3 x 2 dx 40*/I =  dx 1  cosx 2 x x 1 2 0 ln 2  e  1dx 1 x 41/I =  x 1  x dx 3 2 24/ I = 0 0 1 1 42/I =  1 dx 25/I =  x 5 1  x dx2 3  2x 0 0  1 x 2 26/I =  dx 43/I =  sin 5 xdx 0 2x  1 0 1 1  27/I =  x dx e 4 3 1 0 44*/I =  dx 2 1 0 cos x 28/I =  dx 1 1 e x 1 e2x 45/I =   x dx 2 e2x 0 e 1 29/I =  x dx ln 3 0 e 1 1 46/I =  dx 1 e x 0 e 1 x 30/I =   x dx  0e 1 4 1 e ln x 47/I =  dx 31/I =  dx  2 sin x cot gx 1 x(ln 2 x  1) 6 7 3 x 1 ln x 3 2  ln 2 x e 32/I =  dx 48/I =  dx x 0 3 3x  1 . 1 2 33/I =  (x  3) x 2  6x  8 dx 3 0 .
 3.  e 2 sin(ln x) 64/I =  sin x.sin 2x.sin 3xdx 49/I =  dx 1 x 0 1  50/I =  x 3 (x 4  1)5 dx 2 0 65/I =  cos 2x(sin 4 x  cos 4 x)dx 1 0 51/I =  (1  2x)(1  3x  3x ) dx 2 3  2 66*/I =  ( 3 cos x  3 sin x )dx 0 2 1 52/I =  dx 0 1x 1 x 3 3 x7  67/I =  dx 3 2 1  x 8  2x 4 53/I =  tg 2 x  cot g 2 x  2dx   2 4cos x  3sin x  1 68*/I =  dx 6 1 0 4sin x  3cos x  5 54/I =  (1  x 2 )3 dx 9 0 69/I =  x. 3 1  xdx 1 1 1 55*/I =  2x dx 2 x 1 e 3 70/I =  dx 0 3x  2 0 3 ln 3 ex  56/I =  dx x 71*/I =  sin 6 dx 0 (e  1) x 3 2 0 0 2 57/I =  x(e 2x  3 x  1)dx x 72*/I =  dx 1 0 2x  2x  3  x . 1  x dx 2 3 2 58/I =  1  cos x sin x.cos xdx 6 3 5 73/I = 0 0 1 ln(1  x) 2 3 1 74**/I =  dx 59*/I =  dx 0 x2 1 5 x x 4 2   2 sin x 4 x 75/I =  dx 60/I =  dx sin x  cos x 1  cos 2x 0 e 0 2x 76/I =  cos(ln x)dx ln 5 e 61/I =  dx 1 ln 2 e  1 x 2 e 2 x 1 77*/I =  4  x 2 dx 62/I =  .ln xdx 0 1 x 2 x 1 x 2 78/I =  dx 63/I =  dx 1 1  x 1 0 (x  1) x  1 .
 4.  e 1  3ln x ln x 79/I =  dx 6 cos x 1 x 94/I =  dx 3 0 6  5sin x  sin 2 x 80/I =  ln(x 2  x)dx e2 1 1 2 95*/I =  (  )dx e ln 2 x ln x e 3  x  4 dx 2 81/I =  (ln x) dx 2 96/I = 1 4 e 2 2 ln x  x  2x  x  2 dx 3 2 82/I =  x dx 97/I = 1 e 3 e2 ln x 4 83/I =  dx 98/I =  cos 2x  1dx 1 ln x  2 4 84/I =  x ln(x 2  1)dx  1 99/I =  cos x sin xdx 3 1 0 85/I =  x 2  3 dx 2 1 3 100/I =  1  sin xdx 1 0 86/I =  dx 3 0 4x 2 4  2 101/I =  sin 2x dx 4  87/I =  sin xdx  4 0  102/I =  1  sin xdx 3 ln(sin x) 0 88/I =  dx 1 3 cos x 2 103/I =  ln(x  x 2  1)  dx      6 1 2  x sin x 89/I =  cos(ln x)dx 104*/I =  dx 1 0 1  cos 2 x 2 1 1 90*/I =  ln( 1  x 2  x)dx 105*/I =  2 dx 1 (x  1)(4  1) x 0 3 1 1 x4 91*/I =  dx 106*/I =  dx 1 1  2 x 2x 1 2 2 8 x 1 3 92/I =  dx 4 1 x 107/I =  x sin xdx 0 3 x3 93/I =  2 dx 2 1 x  16 4 108/I =  x cos xdx . 0
 5.  1 3 6 123/I =  dx 109/I =  x.sin x cos xdx 2 0 x  4x  5 2 0 2 5 x 2ex 1 124/I =  2 dx 110*/I =  dx 1 x  6x  9 0 (x  2) 2 1 1  125/I =  dx 111/I =  e2x sin 2 xdx 5 2x 2  8x  26 0 1 2x  9 126/I =  dx 2 0 x 3 1 112/I =  x 2 ln(1  )dx 4 1 1 x 127/I =  2 dx 1 x (x  1) e ln x 113/I =  dx 0 sin 2x 1 (x  1)  2 128*/I = dx  (2  sin x) 2 e 1 2 2 1 x 1 x 3 114/I =  x.ln dx 129/I =  dx 0 1 x 0 (x  1)(x 2  3x  2) 2 1  ln x  t 4x 130/I =  3 115/I =    dx  I  2 dx 1  x  0 (x  1)  1 1 3 131/I =  4 dx 116/I =  sin x.ln(cos x)dx 0 (x  4x 2  3) 0   3 sin 3 x e2 132/I =  dx 117/I =  cos (ln x)dx 2 0 (sin 2 x  3) 1   34sin 3 x 4 133/I =  dx  1  cos x 1 118/I =  dx 0 cos x 6   4 3 1 1 134/I =  119*/I =  dx dx 0 cos3 x  cos x.sin 2 x 1 6 3 x2  120/I =  x e dx 3 135/I =  sin x.tgxdx 0  2 0 sin 2 x  121/I =  e 3 .sin x cos xdx 3 1  sin 2x dx 0  136/I =  2 sin 2x 122/I =  dx 4 0 1  cos x 4 .
 6.  1 4 sin x 3 2 3e4x  e2x 137/I =  (tg 2 x  1) 2 .cos5 x dx 152/I =  dx 0 0 1 e 2x  4 1 3 1 153/I =  dx 138/I =  sin 2 x  9cos 2 x dx 7 x 9x 2    3 2   e sin xdx x 2 154/I = 2 cos x  1 0 139/I =  cos x  2 dx    2 cos 4 x 2 155/I =  dx  0 cos 4 x  sin 4 x 2 1  sin x 140/I =  1  3cos x dx 1 0 3  156/I =  dx 2 0 x 9  x cos x  141/I =  dx 0 sin x  cos x  1 157/I =  x sin xdx 4 0 1  142/I =  2 dx 1 x (x  1) 158/I =  x 2 cos 2 xdx 1 0 1 143/I =  dx 1 159/I =  cos x dx 3 x  4  (x  4) 3 0  1 sin 3 x 3 160/I =  sin x dx 144/I =  dx 0 0 cos x 1 2 145/I =  x 1  xdx 4 0 161/I =  x sin x dx 0 6 x4 1  2 146/I =  . dx x2 x2 4  x cos x dx 4 0 162/I = 1 147/I =  dx  0 1 x  2x  9 2 3 163/I =  x cos 2 x sin x dx 1 148/I =  dx 0  1 4x  x 2 6  x cos x sin x dx 2 2 164/I =  4x  x  5 dx 2 149/I = 0 1 4 2 2x  5 165/I =  e x dx 150/I =  dx 1 x 2  4x  13 2  1 1 4 151/I =  dx 166/I =  e3x sin 4x dx 0 3 e x 0
 7.   167/I =  e 2x 2 sin x dx 2 sin 2x 0 182/I =  dx 1  cos 4 x 1 x 2ex 0 168/I =  dx 2 5 0 (x  2) 2 183/I =  2 dx e 1 x  6x  9 169/I =  (1  x) ln x dx x  3x  2 1 2 1 184/I =  dx e 0 x 3 170/I =  x ln 2 x dx 4 1 1 185/I =  2 dx 1 1 x (x  1) e 1 ln(1  x) 171/I =  ln 2 x dx 186/I =  2 dx 1 0 x 1 e 1 1 x4 172/I =  x(2  ln x) dx 187/I  dx 1 0 1  x6 e2 1 1 1 188/I =  x15 1  x 8 dx 173/I =  ( 2  )dx e ln x ln x 0 2 174/I =  (x 2  x) ln x dx 1 ex 189/I =  dx x 1 0 e e x 2 1 e 175/I =  x 2 ln(1  ) dx 1 x 190/I=  ln x dx 1 2 ln x e 176/I =  5 dx  1 x 2 e ln x 191/I =  (esin x  cos x) cos x dx 177/I =  dx 0 1 (x  1) 2  e 2 sin 2x.cos x 1 192/I =  dx 2 1 x 0 1  cos x 178/I =  x ln dx  1 x 0 2 sin 2x  sin x  193/I =  dx 2 0 1  3cos x 179/I =  cos x.ln(1  cos x) dx   4 1  2sin 2 x 3 194/I =  dx  0 1  sin 2x 2 x 5  2x 3 2 3 180/  esin x sin x cos3 x dx 195/I =  dx x 1 0 2 0   2 sin 2x  1  sin 4 x dx 3 tgx 181/I= 196/I =  dx 0  cos x 1  cos x 2 . 4
 8. 2 x 1 2 1 x2 197/I =  ( ) dx 212/I =  dx 1 x2 0 4  x2  1 x 4 213/I =  dx 198/I =  x.tg 2 x dx 0 4  x2 0 1 5 2x4 199/I =  ( x  2  x  2 ) dx 214/I =  2 dx 3 0 x 1 4 2  200/I =  dx 2 sin 3x 1 x  5  4 215/I =  dx 2 0 cos x  1 x 201/I =  dx 2 1 x 2  2x 2 x2 216/I =  dx ln(1  x) 2 01 x 2 202/I =  dx 1 x2 2 1 x2 217/I =  dx 1 1 x 4  2 sin 2x 203/I =  dx 1  cos x 7 x3  0  218/I = dx 01 x 3 2 2 sin 2008 x 204/I =  dx 1  ex ln 2 sin 2008 x  cos 2008 x 219/I =  dx 0 1 e 0 x  2 1 205/I =  sin x.ln(1  cos x) dx 220/I =  x 1  x dx 0 0 1 3 x2 1 221/I =  x 2  1dx 206/I =  x2 dx 0 1   2 4 sin 3 x 222/I =  (cos3 x  sin 3 x) dx 207/I =  dx 0 cos 2 x 0  x2 1 3 223/I =  dx 2 208/I =  cos 2 x.cos 4x dx 0 x 1 1 224/I =  (1  x) 2 .e2x dx 0 1 1 209/I =  dx 0 0e 2x  ex  2 cos x e 210/I =  ln x dx 225/I =  dx 1 (x  1) 2 0 cos x  1 2 7 e 1 3 x 1 211/I =  1 dx 226/I =  dx x 1  x 0 3 3x  1 0 .
 9.  2 1  sin 2x  cos 2x  227/I =  dx 2 sin 2x  sin x  cos x  sin x 242/I =  dx 6 0 cos3x  1 (1  e x )2 1  228/I =  dx 4 sin 2x 0 1  e2x 243/I =  dx 3 0 sin 2 x  2cos 2 x 229/I =  x 2 (1  x)3 dx 2 0 2 x3  244/I =  dx 2 3 sin x.cos x 0 1 x 2 230/I =  cos2 x  1 dx 2 0 2 x3 1 4x  1 245/I =  dx 231/I =  2 dx 0 1 x 2 0 x 2  3x  2 1 1 x2  246/I =  x2 dx 232*/I =  x sin x.cos xdx 2 2 0 2  1 x2 2 cos x 247/I =  dx 233/I =  dx 0 4x 2 0 cos 2x  7 2 1 4 234/I =  2 1 dx 248/I =  dx 2 x x 1 2 1 x (x  1) 3  1 2 249/I =  x 5 (1  x 3 )6 dx 235/I =  sin 2x(1  sin x) dx 2 3 0 0  2 x 1 2 sin x 236/I =  dx 250/I =  dx 0 3x  2 3 0 1  sin x 4  1 237/I =  dx 2 cos x 7 x x2  9 251/I =  dx  0 7  cos 2x 238/I =  x sin 3 x cos 4 xdx 4 1 0 252/I =  dx  1 (1  x)x 2 x 1 2 2  cos x cos x  cos xdx 3 239/I = 253/I =  3 dx   0 3x  2 2  1 240*/I =  ln( x 2  a  x)dx 3 cos x  sin x 254*/I =  dx 1  3  sin 2x  4 2 1  sin x 241/I =  dx . 0 (1  cos x)e x
 10.   2 sin x 2 267/I =  dx  cos x cos x  cos xdx 3 255/I = 0 cos 2 x  3   2 2 sin x  268/I =  dx 3 0 x 256/I =  tg 4 xdx   2 4 269/I =  sin x cos x(1  cos x) 2 dx  0 2 1  sin x  257*/I =  e x dx sin 4 x  cos 4 x 4 0 1  cos x 270/I =  dx 1 0 sin x  cos x  1 258/I =  (1  x 2 )3 dx 0   sin 4 x  cos 4 x 4 4 271/I =  dx 259/I =  x.tg 2 xdx 0 sin x  cos x  1 0  2 1 2 sin x cos x  cos x 260/I=  dx 272/I =  dx 0 (4  x 2 ) 2 0 sin x  2 1 1 3x 2 261/I =  dx 1 ex 0 x 2 3 273/I =  dx x3 a 2 1  x5 262*/I =  dx x 3  2x 2  10x  1 1 x(1  x 5 ) 274/I =  dx  1 0 x 2  2x  9 3 cos x 1 x3 263/I =  dx 275/I =  2 dx 0 (x  1) 3 0 1  sin 2 x  1 3 sin 2 x 3 276/I =  3 dx 264/I =  dx 0 x 1 0 cos6 x x 1 1 4  277*/I =  6 dx sin x  sin 3 x 6 0 x 1 265/I =  dx 1 x 0 cos 2x 278/I =  dx  0 (2x  1)3 2 1 7 265/I =  1 dx 279/I =  dx  sin x 1  cos x 2 2  x 1 3 3 3 1 2 1 266/I =  x 6 (1  x 2 ) dx 280/I =  dx 1 1 x 1 x 2 2 . .
 11. x ln(x  1  x 2 ) 1 2 1 281*/I =  dx 295/I =  dx 0 1 x 2 2 x x 12 4 3 282/I =  (x  1) 2 ln x dx 7 x3 1 296/I =  dx 3 0 3 1 x 2 283/I =  x 2 ln(x  1) dx 2 1 0 297*/I =  dx 2 3x 3 1 x 1 x 3 284/I =  dx 1 x3 1 x  2x  1 2 298/I =  dx 1 4x  1 0x  1 x 2 285/I =  3 dx 1 0 x  2x  x  2 2 1 299/I =  dx 1 1  x  1 x 1 2 2 1 286/I =  dx  1 (3  2x) 5  12x  4x 2 3 1 2 1 300/I =  dx 1 4  sin x cos x 287/I =  dx 0 x  1 x 6   2 cos x 2 288/I =  cos x dx 301/I =  dx 2  cos 2x 0 cos x  1 0   2 cos x 2 cos x  sin x 302/I =  dx 289/I =  dx 2  cos x  3  sin 2x 0 4   2 sin x 303/I =  dx sin x  2 2 290/I =  (cos3 x  sin 3 x)dx 0 0   2cos3 x 304/I =  dx cos x  1 2 291/I =  cos5 x sin 4 xdx 0 0   2 1 2 305/I =  2cos x  sin x  3 dx 292/I =  cos 2x(sin 4 x  cos 4 x)dx 0 0   2 2 cos x 1 293/I =  dx 306/I =  (1  cos x)2 dx 0 2  sin x   3 2  1 294/I =  dx 4 0 2  cos x 307/I =  tg 3 x dx 0
 12. 1  1 308*/I =  dx 4 1 3  e2x 321*/I =  tg 5 x dx  sin 2 x 0 309*/I =  x dx   3 1 4  322/I =  cotg 3 x dx 2  sin x 310*/I =  dx 6 0 cos x  sin x   3  tg x dx 4 323/I = 2 sin 4 x 311/I =  dx  0 cos 4 x  sin 4 x 4   4 1 2 312*/I =  tgx dx 324*/I =  2  tgx dx 0 1  ln (cos x)2  0  2sin 5 x 2 sin x 325/I =  dx 313*/I =  dx 0 cos x  1 0 cos x  sin x  1 1 3 cos 2x 314*/I =  x dx 326/I =  dx 1 (e  1)(x 2  1)  1  cos 2 2x 1 6 3x 1 315*/I =  e dx  0 4 t gx  1 2 1 x 2 327*/I =  ( ) dx 316*/I =  dx 0 tgx  1 0 x 4 2 1 x  328*/I =  dx 2 cos3 x 1 x 1 3 317*/I =  dx 2 cos 4  3cos 2 x  3 x  x3 0 2 3 x t 2et 329*/I =  dx 318*/Tìm x> 0 sao cho  dt  1 1 x4 0 (t  2) 2 ln 3 ex  330/I =  dx 3 tan x 0 (e  1) e  1 x x 319*/I =  dx   cos x cos 2 x  1 e4 1 1  4 331/I = dx x cos 2 (ln x  1) 1 320*/I =  3x  6x  1dx 2 1 e 0  4 333*/I =  ln(1  tgx)dx 0 .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản