4WD (4 bánh xe dẫn động)

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
111
lượt xem
40
download

4WD (4 bánh xe dẫn động)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xe sử dụng bộ vi sai để triệt tiêu sự chênh lệch về tốc độ quay của các bánh xe khi quay vòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 4WD (4 bánh xe dẫn động)

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) M« t¶ 4WD lµ g×? 4WD lµ ch÷ viÕt t¾t cña 4-Wheel Drive (4 b¸nh xe dÉn ®éng) vµ dÉn ®éng c¶ 4 b¸nh xe b»ng hép sè phô, v.v… Cã hai lo¹i 4WD, 4WD th­êng xuyªn vµ 4WD gi¸n ®o¹n. C¸c xe 4WD còng cã thÓ ph©n lo¹i thµnh c¸c lo¹i FF (§éng c¬ ë phÝa tr­íc, b¸nh xe dÉn ®éng ë phÝa tr­íc) vµ FR (®éng c¬ ë phÝa tr­íc, b¸nh xe dÉn ®éng ë phÝa sau). Ngoµi ra, c¸c xe 4WD cßn cã thÓ ph©n lo¹i thµnh c¸c lo¹i xe ®Ó ch¹y trªn ®Þa h×nh phøc t¹p vµ c¸c lo¹i xe ®Ó ch¹y trªn ®­êng. 1. Ho¹t ®éng cña bé vi sai Xe sö dông bé vi sai ®Ó triÖt tiªu sù chªnh lÖch vÒ tèc ®é quay cña c¸c b¸nh xe khi quay vßng. Víi lo¹i 4WD th­êng xuyªn, cã thªm mét bé vi sai trung t©m n÷a ngoµi bé vi sai tr­íc vµ bé vi sai sau ®Ó triÖt tiªu sù chªnh lÖch tèc ®é quay cña c¸c b¸nh xe tr­íc vµ sau Cã 3 bé vi sai kh¸c nhau lµm cho xe ch¹y ®­îc ªm do ®¶m b¶o viÖc truyÒn c«ng suÊt ®Òu nhau ®Õn c¶ bèn b¸nh xe, kÓ c¶ khi quay vßng- ®©y lµ ­u ®iÓm chñ yÕu cña lo¹i 4WD th­êng xuyªn. §èi víi c¸c xe 4WD gi¸n ®o¹n kh«ng cã bé vi sai ®Ó triÖt tiªu sù chªnh lÖch tèc ®é quay gi÷a c¸c b¸nh tr­íc vµ sau, khi xe quay vßng gÊp theo chÕ ®é 4WD, x¶y ra hiÖn t­îng phanh khã kh¨n khi quay vßng vµ kh«ng thÓ quay vßng ®­îc ªm. V× lÏ ®ã, víi lo¹i 4WD gi¸n ®o¹n nµy, cÇn ph¶i chuyÓn gi÷a chÕ ®é 2WD vµ 4WD ®Ó phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn ch¹y xe. 2. C¸c lèp xe vµ viÖc l¾p xÝch bao lèp. TÊt c¶ bèn lèp l¾p ë xe 4WD ph¶i cïng cì vµ cïng lo¹i. NÕu c¸c lèp tr­íc vµ sau cã ®­êng kÝnh kh¸c nhau, bé vi sai trung t©m sÏ lu«n lu«n ph¶i ho¹t ®éng, kÓ c¶ khi ch¹y th¼ng, trªn ®­êng b»ng ph¼ng. Vµ nÕu ®­êng kÝnh cña c¸c lèp bªn ph¶i vµ bªn tr¸i kh¸c nhau, bé vi sai tr­íc hoÆc sau sÏ lu«n lu«n ph¶i lµm viÖc, tuú theo c¸c lèp cã cì kh¸c ë phÝa tr­íc hoÆc phÝa sau). Lo¹i 4WD liªn tôc cã kh¶ n¨ng ch¹y rÊt tèt trªn ®­êng cã tuyÕt, nh­ng trong mét sè tr­êng hîp, cÇn ph¶i l¾p xÝch bao lèp. Nh÷ng lóc ®ã, cÇn ph¶i c©n nh¾c c¸c ®iÓm sau · §èi víi xe 4WD kiÓu FF, cÇn ph¶i l¾p xÝch vµo c¸c b¸nh tr­íc. · §èi víi xe 4WD kiÓu FR, cÇn ph¶i l¾p c¸c xÝch vµo c¸c b¸nh sau. NÕu l¾p nhÇm, c¸c xÝch bao lèp sÏ ®Ëp vµo th©n xe vµ g©y ra h­ háng th©n xe, v× vËy lu«n lu«n ph¶i thËn träng. (1/1) -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) Ph©n lo¹i 4WD Cã thÓ ph©n lo¹i 4WD thµnh c¸c lo¹i sau ®©y theo c¸c kh¸c biÖt vÒ lo¹i dÉn ®éng vµ ®iÒu khiÓn. 1. 4WD gi¸n ®o¹n Víi lo¹i 4WD nµy, ng­êi l¸i ph¶i chuyÓn ®æi gi÷a chÕ ®é 2WD vµ 4WD b»ng hép sè phô theo ®iÒu kiÖn cña ®­êng s¸. B×nh th­êng, xe ch¹y theo chÕ ®é 2WD, cßn khi ®­êng xÊu vµ cã tuyÕt, v.v... th× sö dông 4WD. Tuy nhiªn, v× hÖ thèng 4 WD gi¸n ®o¹n cã c¸c hÖ thèng truyÒn lùc phÝa tr­íc vµ phÝa sau nèi trùc tiÕp víi nhau, nªn x¶y ra hiÖn t­îng phanh khi quay vßng, vµ xe kh«ng thÓ quay vßng ®­îc ªm. V× vËy, cÇn ph¶i chuyÓn tõ chÕ ®é 4WD vÒ 2WD khi xe ch¹y trªn ®­êng b×nh th­êng. -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) 2. 4WD th­êng xuyªn Cã thÓ sö dông xe t¹i mäi thêi ®iÓm trong mäi ®iÒu kiÖn ch¹y xe vµ ®­êng x¸, tõ ®­êng x¸ b×nh th­êng ®Õn ®­êng x¸ gå ghÒ vµ ®­êng x¸ cã hÖ sè ma s¸t thÊp, ®ã lµ lo¹i 4WD th­êng xuyªn. Ngoµi ra, c¸c xe 4WD th­êng ®­îc trang bÞ bé vi sai trung t©m. 3. 4WD th­êng xuyªn cã khíp mÒm V HÖ thèng 4WD th­êng xuyªn cã khíp mÒm V lµm cho xe cã thÓ ho¹t ®éng thÝch hîp víi chÕ ®é 2WD trong thêi gian ch¹y b×nh th­êng khi hÇu nh­ kh«ng cã sù chªnh lÖch vÒ tèc ®é quay gi÷a c¸c b¸nh xe tr­íc vµ sau. Khi cã sù chªnh lÖch vÒ tèc ®é quay gi÷a c¸c b¸nh xe tr­íc vµ sau nh­ khi xe quay vßng hoÆc ch¹y trªn ®­êng cã tuyÕt, hÖ thèng nµy truyÒn lùc dÉn ®éng ®Õn c¸c b¸nh sau. Nhê vËy, nã ®¶m b¶o tÝnh ®iÒu khiÓn æn ®Þnh trong khi ch¹y ë c¸c ®iÒu kiÖn ®­êng x¸ vµ ch¹y xe kh¸c nhau. (1/1) -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) ¦u ®iÓm cña xe 4WD Mét chiÕc xe ph¶i cã kh¶ n¨ng ch¹y ®­îc trªn nhiÒu lo¹i ®­êng x¸, kh«ng chØ lµ c¸c ®­êng cã tuyÕt, mµ cßn lµ c¸c ®­êng cã ®Æc tÝnh bÒ mÆt thay ®æi do ®iÒu kiÖn thêi tiÕt. C¸ch tèt nhÊt ®Ó ch¹y trªn c¸c ®­êng gå ghÒ lµ xe cã c¶ bèn b¸nh xe ®Òu ®­îc truyÒn lùc. VÒ mÆt nµy, c¸c xe 4WD cã mét sè ­u ®iÓm v­ît tréi h¬n c¸c xe 2WD lo¹i FF, FR hoÆc MR (§éng c¬ ®Æt ë gi÷a xe, b¸nh sau dÉn ®éng). 1. TÝnh æn ®Þnh khi quay vßng V× c¶ bèn b¸nh xe ®Òu truyÒn lùc nh­ nhau, thay v× chØ cã hai b¸nh truyÒn lùc, t¶i träng trªn mçi lèp sÏ gi¶m ®i, cã thÓ sö dông lùc quay vßng cña c¸c lèp cã hiÖu qu¶, t¹o ra sù quay vßng rÊt æn ®Þnh. 2. TÝnh æn ®Þnh khi ch¹y trªn ®­êng th¼ng Víi xe 4WD, v× lùc b¸m d­ cña mçi lèp xe t¨ng lªn, c¸c thay ®æi bªn ngoµi kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn xe. Nhê vËy ®¹t ®­îc tÝnh æn ®Þnh khi ch¹y trªn ®­êng th¼ng. 3. TÝnh n¨ng khëi hµnh vµ t¨ng tèc §é b¸m cña lèp c¸c xe 4WD gÇn gÊp ®«i ®é b¸m cña c¸c xe 2WD, nªn thËm chÝ khi xe ®­îc trang bÞ ®éng c¬ c«ng suÊt cao, c¸c lèp còng kh«ng quay tr­ît khi khëi hµnh hoÆc t¨ng tèc. §iÒu nµy lµm t¨ng tÝnh n¨ng khëi hµnh vµ t¨ng tèc cña xe. 4. TÝnh n¨ng leo dèc V× cã lùc b¸m gÇn gÊp hai lÇn lùc b¸m cña xe 2WD, xe 4WD cã thÓ leo c¸c dèc mµ xe 2WD kh«ng thÓ leo ®­îc. 5. Ch¹y trªn c¸c ®­êng gå ghÒ/vµ cã tuyÕt ë Xe 4WD, v× c¶ 4 b¸nh xe ®Òu truyÒn lùc, nªn lùc truyÒn vµo ®­êng cã thÓ gÊp ®«i lùc truyÒn vµo ®­êng cña xe 2WD trªn ®­êng cã tuyÕt, vµ tÝnh n¨ng ch¹y th«ng trªn c¸c ®­êng cã hÖ sè ma s¸t (m) thÊp rÊt tèt. Khi ch¹y trªn c¸c ®­êng c¸t, bïn hoÆc cùc kú gå ghÒ cÇn cã c«ng suÊt lín h¬n. V× c¶ 4 b¸nh xe cña xe 4WD ®Òu truyÒn lùc, c¸c b¸nh xe tr­íc vµ sau sÏ hç trî lÉn nhau, nªn cã thÓ ®¹t ®­îc tÝnh n¨ng ch¹y th«ng cao. (1/1) -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) Nh­îc ®iÓm cña xe 4WD 1. HiÖn t­îng phanh gãc hÑp Khi nèi trùc tiÕp trôc c¸c ®¨ng gi÷a cÇu tr­íc vµ cÇu sau, kh«ng thÓ triÖt tiªu ®­îc sù chªnh lÖch vÒ tèc ®é quay gi÷a c¸c b¸n trôc tr­íc vµ b¸n trôc sau. §iÒu nµy lµm cho hÖ thèng truyÒn lùc ph¶i chÞu lùc qu¸ møc. Trªn c¸c ®­êng cã hÖ sè ma s¸t thÊp, nÕu cã lèp xe nµo bÞ tr­ît, cã thÓ triÖt tiªu ®­îc sù chªnh lÖch vÒ tèc ®é quay gi÷a c¸c b¸n trôc tr­íc vµ sau, nh­ng trªn ®­êng cã hÖ sè ma s¸t (m) cao, ch¼ng h¹n nh­ ®­êng l¸t ®¸ kh«, th× sù tr­ît khã x¶y ra, t¹o ra ®iÒu kiÖn rÊt gièng nh­ viÖc phanh xe. §iÒu nµy ®­îc gäi lµ “hiÖn t­îng phanh gãc hÑp” 2. Träng l­îng t¨ng lªn Do sè bé phËn t¨ng lªn, nªn träng l­îng (cña xe) t¨ng lªn. 3. Gi¸ thµnh t¨ng Do cÊu t¹o cña xe phøc t¹p h¬n vµ sè bé phËn t¨ng lªn dÉn ®Õn gi¸ thµnh cña xe t¨ng lªn. 4. CÊu t¹o phøc t¹p CÇn ph¶i cã mét hép sè phô, trôc c¸c ®¨ng, bé vi sai v.v... ®Ó ph©n phèi c«ng suÊt ®Õn c¸c b¸nh tr­íc vµ sau, lµm cho cÊu t¹o phóc t¹p. 5. C¸c nguån rung ®éng vµ tiÕng ån t¨ng lªn ViÖc t¨ng c¸c bé phËn quay (hép sè phô, trôc c¸c ®¨ng v.v...) lµm t¨ng sè nguån ph¸t sinh rung ®éng vµ tiÕng ån. (1/1) Kh¸i qu¸t vÒ bé vi sai trung t©m vµ hép sè phô Ph©n lo¹i hép sè phô §èi víi c¸c xe 4WD, ®­êng truyÒn c«ng suÊt tõ ®éng c¬ ®Õn c¸c b¸nh xe kh¸c kh¸c nhau gi÷a xe 4WD lo¹i FF vµ xe 4WD lo¹i FR. ë bªn tr¸i lµ c¸c h×nh minh ho¹ ®¬n gi¶n cña c¸c ®­êng truyÒn c«ng suÊt ®èi víi c¸ lo¹i xe kh¸c nhau. 1. Xe 4WD th­êng xuyªn lo¹i FF Trong lo¹i nµy, c«ng suÊt ®­îc truyÒn tõ hép sè ngang ®Õn bé vi sai trung t©m, bé vi sai tr­íc vµ bé vi sai sau. Bé vi sai trung t©m vµ bé vi sai tr­íc n»m trong hép sè phô. 2. Xe 4WD th­êng xuyªn lo¹i FR Trong lo¹i nµy, c«ng suÊt truyÒn tõ hép sè däc ®Õn bé vi sai trung t©m, ®Õn bé vi sai tr­íc vµ bé vi sai sau. 3. Xe 4WD gi¸n ®o¹n lo¹i FR Trong lo¹i nµy, khi kh«ng gµi hép sè phô, c«ng suÊt ®­îc truyÒn tõ hép sè däc ®Õn bé vi sai sau. Khi gµi hép sè phô, c«ng suÊt truyÒn ®Õn c¶ hai bé vi sai tr­íc vµ sau. (1/1) -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) Ph©n lo¹i b¸nh r¨ng cña bé vi sai trung t©m Bé vi sai trung t©m cã vai trß triÖt tiªu ®é chªnh lÖch tèc ®é quay ph¸t sinh gi÷a c¸c b¸nh tr­íc vµ sau khi xe quay vßng. Ng­êi ta dïng c¸c lo¹i b¸nh r¨ng sau ®©y ®Ó triÖt tiªu chªnh lÖch vÒ tèc ®é quay. 1. Lo¹i b¸nh r¨ng c«n Bé vi sai trung t©m kiÓu b¸nh r¨ng c«n ph©n phèi m«men quay ®Õn c¸c b¸nh xe tr­íc vµ sau víi tû lÖ 1:1. 2. Lo¹i b¸nh r¨ng hµnh tinh Bé vi sai trung t©m kiÓu b¸nh r¨ng c«n ph©n phèi m«men quay ®Õn c¸c b¸nh tr­íc vµ sau víi tû lÖ 1:1, nh­ng kiÓu b¸nh r¨ng hµnh tinh cã thÓ thay ®æi tû lÖ ph©n phèi ®ã. (1/1) Ph©n lo¹i c¬ cÊu ®iÒu khiÓn kho¸ bé vi sai trung t©m Khi cÇn ®­a xe ra khái vòng tuyÕt s©u hoÆc ra khái hè bïn, cÇn ph¶i h¹n chÕ t¸c dông cña bé vi sai trung t©m. Cã c¸c lo¹i c¬ cÊu ®iÒu khiÓn kho¸ vi sai trung t©m sau ®©y. 1. Lo¹i kho¸ c¬ khÝ Thùc hiÖn viÖc chuyÓn tõ tr¹ng th¸i “FREE-Tù do” sang tr¹ng th¸i “LOCK-kho¸” b»ng tay. 2. Lo¹i c¶m nhËn m«men quay Nã sinh ra mét m«men h¹n chÕ vi sai tû lÖ víi m«men dÉn ®éng, vµ lµm thay ®æi tøc thêi sù ph©n phèi m«men ®Õn b¸nh tr­íc vµ sau ®Ó h¹n chÕ sù tr­ît cña c¸c b¸nh tr­íc vµ sau. 3. Lo¹i khíp nèi thuû lùc Sù h¹n chÕ ho¹t ®éng cña bé vi sai phô thuéc vµo ®é chªnh lÖch tèc ®é quay gi÷a c¸c b¸nh tr­íc vµ sau. 4. Lo¹i ly hîp nhiÒu ®Üa thuû lùc Han chÕ ho¹t ®éng cña bé vi sai b»ng ¸p suÊt thuû lùc t¸c ®éng vµo ly hîp nhiÒu ®Üa. (1/1) -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) Hép sè phô HF2A lo¹i cã c¬ cÊu kho¸ b»ng c¬ khÝ Bé vi sai trung t©m vµ hép sè phô 1. Hép sè phô Hép sè phô nµy thuéc lo¹i cã hai tèc ®é (ThÊp-Cao). Bé vi sai trung t©m ®­îc bè trÝ ë b¸nh r¨ng thø cÊp tèc ®é thÊp cña trôc. C«ng suÊt ®­îc truyÒn tõ hép sè däc ®Õn bé vi sai trung t©m qua trôc s¬ cÊp cña hép sè phô, b¸nh r¨ng lång kh«ng tèc ®é cao hoÆc thÊp vµ b¸nh r¨ng thø cÊp tèc ®é cao hoÆc thÊp. 2. Sù truyÒn c«ng suÊt ChÕ ®é tèc ®é cao- Bé vi sai trung t©m kh«ng kho¸ ChÕ ®é tèc ®é cao- Bé vi sai trung t©m bÞ kho¸ -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) ChÕ ®é tèc ®é thÊp (1/3) 3. Bé vi sai trung t©m B¸nh r¨ng bé vi sai rung t©m thuéc lo¹i b¸nh r¨ng c«n vµ c¬ cÊu ®iÒu khiÓn kho¸ bé vi sai trung t©m thuéc lo¹i kho¸ b»ng c¬ khÝ. Bé truyÒn cña bé vi sai trung t©m gåm cã hai b¸nh r¨ng vi sai. Trong khi xe ch¹y tiÕn th¼ng, khi kh«ng cã chªnh lÖch tèc ®é gi÷a c¸c b¸nh xe tr­íc vµ sau, c¸c b¸nh r¨ng vi sai cña bé vi sai trung t©m kh«ng quay. Khi cã kh¸c biÖt vÒ tèc ®é gi÷a c¸c b¸nh tr­íc vµ sau x¶y ra do xe quay vßng v.v... c¸c b¸nh r¨ng vi sai cña bé vi sai trung t©m sÏ quay, triÖt tiªu sù kh¸c biÖt vÒ tèc ®é nµy. (2/3) -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) 4. HÖ thèng cµng g¹t chuyÓn sè Ng­êi ta sö dông mét hÖ thèng cµng g¹t trong ®ã cã mét trôc cµng g¹t ®Ó chuyÓn gi÷a vÞ trÝ “L4” vµ vÞ trÝ “H4” vµ ®Ó kho¸ bé vi sai trung t©m. ViÖc chuyÓn gi÷a c¸c tèc ®é thÊp vµ tèc ®é cao ®­îc thùc hiÖn b»ng cÇn chuyÓn cña hép sè phô, trong khi viÖc kho¸ bé vi sai trung t©m ®­îc thùc hiÖn b»ng bé dÉn ®éng trôc hép sè phô ®iÒu khiÓn b»ng m«t¬ ®iÖn. (1) C¬ cÊu dÉn ®éng trôc hép sè phô §iÒu khiÓn m«t¬ vµ thay ®æi chÕ ®é ch¹y xe (“Tù do” hoÆc “BÞ kho¸”) theo c¸c tÝn hiÖu tõ r¬le ®iÒu khiÓn 4WD. C«ng t¾c giíi h¹n sù ®iÒu khiÓn m«t¬ Khi tÊm tiÕp xóc tr­ît theo t¸c ®éng cña c¸c lß xo tiÕp xóc trong khi quay vßng, b¸nh r¨ng bÞ dÉn sÏ quay lµm thay ®æi sù kÕt nèi ®iÖn gi÷a nã vµ c¸c lß xo tiÕp xóc khiÕn cho m«t¬ dõng ë vÞ trÝ tèi ­u t¹i mäi thêi ®iÓm. C¸c lß xo xo¾n NÕu lùc c¶n t¸c ®éng cña trôc cµng g¹t dÉn ®éng phÝa tr­íc lín, lùc quay cña m«t¬ “®­îc tr÷ l¹i mét phÇn trong c¸c lß xo nµy. Sau ®ã, khi lùc c¶n t¸c ®éng nµy gi¶m, lùc lß xo sÏ lµm trôc cµng g¹t dÉn ®éng tr­íc tr­ît ®i. (3/3) -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) HÖ thèng kho¸ bé vi sai trung t©m 1. Kh¸i qu¸t chung HÖ thèng kho¸ bé vi sai trung t©m kho¸ bé vi sai trung t©m b»ng c¬ häc, buéc c«ng suÊt ph¶i truyÒn ®Òu ®Õn c¸c bé vi sai tr­íc vµ sau. NÕu mét trong c¸c b¸nh xe bÞ kÑt, ba b¸nh xe kia vÉn quay. Do ®ã viÖc kho¸ bé vi sai trung t©m sÏ khiÕn c«ng suÊt ®­îc ph©n phèi ®Òu cho c¶ 4 b¸nh xe vµ lµm cho b¸nh xe bÞ kÑt cã thÓ tho¸t ra. 2. C¸c bé phËn HÖ thèng nµy gåm cã c¸c bé phËn sau ®©y. (1) §Ìn b¸o kho¸ bé vi sai trung t©m cho ng­êi l¸i biÕt tr¹ng th¸i (tù do hay bÞ kho¸) cña bé vi sai trung t©m. (2) C«ng t¾c kho¸ bé vi sai trung t©m chuyÓn chÕ ®é gi÷a “kho¸ “vµ “tù do” cña bé vi sai trung t©m. (3) C«ng t¾c b¸o kho¸ bé vi sai trung t©m Ph¸t hiÖn bé vi sai trung t©m bÞ kho¸. (4) C«ng t¾c vÞ trÝ “L4” Ph¸t hiÖn vÞ trÝ (“H” hoÆc “L”) cña cÇn chuyÓn sè hép sè phô (5) R¬le ®iÒu khiÓn kho¸ bé vi sai trung t©m Kho¸ hoÆc më bé vi sai trung t©m theo c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn. (6) Bé dÉn ®éng chuyÓn sè hép sè phô (1/2) 1. C¸c ®Æc ®iÓm cña c¬ cÊu chuyÓn vÞ trÝ S¬ ®å bªn tr¸i cho thÊy c¸c ®iÒu kiÖn sö dông tõng vÞ trÝ cña cÇn chuyÓn sè hép sè phô vµ c«ng t¾c kho¸ bé vi sai trung gian. Gîi ý: · Khi cÇn chuyÓn sè hép sè phô ë vÞ trÝ “L”, c«ng t¾c vÞ trÝ L4 ®ãng m¹ch, r¬le ®iÒu khiÓn kho¸ bé vi sai trung t©m sÏ ho¹t ®éng bÊt kÓ c«ng t¾c kho¸ bé vi sai trung t©m ®ãng hay ng¾t, vµ m«t¬ sÏ quay, lµm cho bé vi sai trung t©m bÞ kho¸ l¹i. (2/2) -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) Hép sè phô VF 4BM cã kiÓu kho¸ c¶m nhËn theo Bé vi sai trung t©m vµ hép sè phô m«men 1. Hép sè phô Hép sè phô nµy thuéc lo¹i hai tèc ®é (Cao-ThÊp). Hép sè phô nµy gän nhÑ. §Æc ®iÓm cña nã lµ ghÐp chung bé vi sai trung t©m kiÓu c¶m nhËn m«men quay víi kho¸ b»ng c¬ khÝ. Trong hép sè phô nµy, ng­êi ta sö dông hÖ thèng b¸nh r¨ng hµnh tinh ®Ó gi¶m tèc vµ mét chuçi gi¶m thanh ®Ó gi¶m tiÕng ån cho dÉn ®éng phÝa tr­íc. Ph­¬ng ph¸p chuyÓn c¸c chÕ ®é cña hép sè phô nµy liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng t¾c ®iÒu khiÓn 4WD ®Ó ®iÒu khiÓn hai m«t¬ cña c«ng t¾c. Do ®ã, cÇn chuyÓn sè cña hép sè phô ®· bá ®i vµ lµm cho thao t¸c ®­îc dÔ dµng. (1) Bé dÉn ®éng chuyÓn sè hép sè phô Bé dÉn ®éng chuyÓn sè hép sè phô cã c«ng t¾c giíi h¹n m« t¬ gi÷a “H”- “L”, c«ng t¾c giíi h¹n m«t¬ gµi kho¸ bé vi sai trung t©m vµ c«ng t¾c ph¸t hiÖn kho¸ bé vi sai trung t©m, kh«ng thÓ th¸o ®­îc. (1/3) 2. Sù truyÒn c«ng suÊt (1) VÞ trÝ "H" C¸c then hoa ë phÝa sau cña trôc s¬ cÊp hép sè phô ¨n khíp víi r¨ng trong cña èng ly hîp tèc ®é cao vµ thÊp Còng nh­ vËy, èng ly hîp tèc ®é cao vµ thÊp ¨n khíp víi vá hép vi sai. Do ®ã, chuyÓn ®éng quay cña trôc s¬ cÊp ®­îc truyÒn vµo èng ly hîp tèc ®é cao vµ thÊp vµ vá hép vi sai. (2) VÞ trÝ "L" R¨ng ngoµi cña èng ly hîp tèc ®é cao vµ thÊp ¨n khíp víi èng then hµnh tinh cßn b¸nh r¨ng bao th× cè ®Þnh. Do ®ã, chuyÓn ®éng quay cña trôc s¬ cÊp ®­îc truyÒn vµo bé gi¶m tèc tõ b¸nh r¨ng mÆt trêi, b¸nh r¨ng hµnh tinh, trôc b¸nh r¨ng hµnh tinh, cÇn dÉn cña bé truyÒn hµnh tinh, èng then hµnh tinh, èng ly hîp tèc ®é cao vµ thÊp, moay ¬ ®ång tèc cao vµ thÊp vµ vá hép vi sai. (2/3) -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) 3. Bé vi sai trung t©m (1) CÊu t¹o Bé vi sai trung t©m kiÓu c¶m biÕn m«men quay cã kho¸ c¬ häc gåm cã vá hép vi sai, khíp nèi, vßng r¨ng, 8 b¸nh r¨ng nhá dÉn ®éng, b¸nh r¨ng mÆt trêi vµ gi¸ ®ì. (2) Nguyªn lý ho¹t ®éng 1. Xe ch¹y b×nh th­êng (tèc ®é b¸nh tr­íc = tèc ®é b¸nh sau) Lùc dÉn ®éng ®­a vµo bé vi sai ®­îc ph©n phèi cho b¸nh tr­íc: 40, b¸nh sau: 60. Khi cã chªnh lÖch tèc ®é quay gi÷a b¸nh xe tr­íc vµ b¸nh sau, sù ph©n phèi m«men quay cña lùc dÉn ®éng (m«men quay) do vá hép vi sai ®­a vµo sÏ thay ®æi tøc thêi nhê ho¹t ®éng cña ®Üa ly hîp vµ b¸nh r¨ng nhá dÉn ®éng tr­íc khi truyÒn m«men quay. 2. Khi b¸nh xe tr­íc quay tr­ît (tèc ®é cña b¸nh tr­íc> tèc ®é cña b¸nh sau) Bé vi sai trung t©m sÏ ph©n phèi cho c¸c b¸nh sau nhiÒu m«men quay h¬n. 3. Khi b¸nh xe sau quay tr­ît (tèc ®é b¸nh xe tr­íc = tèc ®é b¸nh xe quay) Bé vi sai trung t©m sÏ ph©n phèi cho c¸c b¸nh sau nhiÒu m«men quay h¬n. -12-
 13. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) (3) C¬ cÊu kho¸ bé vi sai trung t©m Khi ®ãng (ON) c«ng t¾c kho¸ bé vi sai trung t©m, m«t¬ gµi kho¸ bé vi sai trung t©, trong c¬ cÊu dÉn ®éng hép sè phô sÏ ho¹t ®éng. Nã ®Èy cµng g¹t kho¸ bé vi sai trung t©m tr­ît ®i vµ kho¸ bé vi sai trung t©m. (3/3) Hép sè phô E150F2 cã kiÓu kho¸ khíp thuû lùc Bé vi sai trung t©m vµ hép sè phô 1. Hép sè phô S¬ ®å bè trÝ cña bé vi sai trung t©m, bé vi sai tr­íc, b¸nh r¨ng dÉn ®éng cña hép sè phô vµ b¸nh r¨ng bÞ dÉn cña hép sè phô gÇn gièng nh­ lo¹i cã kho¸ c¬ khÝ cña bé vi sai trung t©m, nh­ng hép sè phô nµy cã l¾p khíp nèi thuû lùc ®Ó h¹n chÕ t¸c dông vi sai cña bé vi sai trung t©m. Côm vi sai trung t©m chñ yÕu gåm cã vá hép bªn ph¶i, vá hép trung gian vµ hép bªn tr¸i cña vi sai trung t©m c¸c b¸nh r¨ng vi sai ®éng cña vi sai trung t©m vµ b¸nh r¨ng b¸n trôc ph¶i cña vi sai trung t©m. (1/4) -13-
 14. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) 2. TruyÒn c«ng suÊt (1) Khi xe ®ang ch¹y th¼ng vÒ phÝa tr­íc ViÖc truyÒn c«ng suÊt cña ®éng c¬ tõ b¸nh r¨ng dÉn ®éng cña bé vi sai trung t©m ®Õn c¸c b¸nh r¨ng bªn tr¸i vµ bªn ph¶i cña bé vi sai trung t©m còng gièng nh­ ë bé vi sai trung t©m lo¹i kho¸ c¬ khÝ. C«ng suÊt tõ b¸nh r¨ng b¸n trôc ph¶i cña bé vi sai trung t©m ®­îc truyÒn qua èng chän chÕ ®é cña hép sè ngang ®Õn b¸nh r¨ng dÉn ®éng cña hép sè phô, b¸nh r¨ng bÞ ®éng cña hép sè phô vµ trôc c¸c ®¨ng phÝa sau. Nã còng ®­îc truyÒn ®Õn ®Üa ngoµi cña khíp nèi thuû lùc. V× trôc trung gian sè 2 ®­îc lång vµo b¸nh r¨ng bªn tr¸i cña bé vi sai trung t©m, c«ng suÊt cßn ®­îc truyÒn ®Õn ®Üa trong cña khíp nèi thuû lùc. (2) Khi xe quay vßng V× Khíp nèi thuû lùc cã t¸c dông lµm gi¶m sù chªnh lÖch vÒ sè vßng quay gi÷a c¸c b¸nh r¨ng bªn tr¸i vµ bªn ph¶i cña bé vi sai trung t©m, nªn nã h¹n chÕ t¸c dông vi sai cña bé vi sai trung t©m. Chøc n¨ng h¹n chÕ vi sai kh«ng tíi møc c¶n trë sù quay vßng tr¬n tru. (2/4) 3. Bé vi sai trung t©m (Khíp nèi thuû lùc) (1) CÊu t¹o B¸nh r¨ng bé vi sai trung t©m thuéc lo¹i b¸nh r¨ng c«n vµ c¬ cÊu ®iÒu khiÓn kho¸ bé vi sai tung t©m thuéc lo¹i khíp nèi thuû lùc. Khíp nèi thuû lùc ®­îc l¾p liÒn víi gi¸ b¸nh r¨ng cña hép sè phô. C¸c ®Üa trong cña khíp nèi thuû lùc ®­îc nèi víi b¸nh r¨ng b¸n trôc tr¸i cña bé vi sai trung t©m vµ vá bé vi sai phÝa tr­íc, cßn c¸c ®Üa ngoµi cña khíp nèi thuû lùc ®­îc nèi vµo hép l¾p b¸nh r¨ng bao vµ b¸nh r¨ng b¸n trôc ph¶i cña bé vi sai trung t©m. V× Khíp nèi thuû lùc ®­îc l¾p vµo hép l¾p vßng r¨ng cña hép sè phô, cÊu t¹o nµy ®· chuyÓn tõ lo¹i hép vi sai trung t©m 3 trôc dùa trªn hép sè ngang cã kho¸ c¬ khÝ sang lo¹i 4 trôc. Khíp nèi thuû lùc thuéc lo¹i ly hîp thuû lùc truyÒn m«men quay b»ng lùc c¶n nhít cña dÇu. Nã sö dông lùc c¶n nhít nµy ®Ó ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña bé vi sai trung t©m, t¹o ra mét t¸c dông trong bé vi sai trung t©m gièng nh­ t¸c dông do bé LSD (vi sai h¹n chÕ tr­ît) t¹o ra. (3/4) -14-
 15. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) (2) Ho¹t ®éng Bé vi sai trung t©m cã khíp nèi thuû lùc sÏ ho¹t ®éng khi xuÊt hiÖn sù chªnh lÖch vÒ tèc ®é quay gi÷a c¸c ®Üa trong (phÝa tr­íc) vµ c¸c ®Üa ngoµi (phÝa sau) cña khíp nèi thuû lùc, truyÒn lùc vµ h¹n chÕ t¸c dông vi sai cña bé vi sai trung t©m. M«men quay ®­îc søc c¶n nhít cña dÇu silic«n truyÒn ®i. Khi c¸c ®Üa quay ë tèc ®é nh­ nhau Kh«ng t¹o ra søc c¶n nhít. Khi c¸c ®Üa quay ë tèc ®é kh¸c nhau Khi c¸c ®Üa b¾t ®Çu quay ë tèc ®é kh¸c nhau, c¸c h¹t dÇu silic«n bÞ ®Èy ra xa nhau t¹o ra mét søc c¶n. Søc c¶n nµy lµm gi¶m sù chªnh lÖch vÒ tèc ®é gi÷a hai ®Üa. C¸c ®Æc ®iÓm cña m«men quay ®­îc truyÒn · Trong khi ho¹t ®éng b×nh th­êng Søc c¶n nhít do chªnh lÖch vÒ tèc ®é quay cña c¸c ®Üa trong vµ ngoµi t¨ng lªn hoÆc gi¶m theo tû lÖ víi møc chªnh lÖch vÒ tèc ®é. · Trong khi c¸c ®Üa tiÕp xóc víi nhau NÕu khíp nèi thuû lùc tiÕp tôc ho¹t ®éng víi c¸c ®Üa trong vµ ngoµi ë tèc ®é chªnh lÖch nhiÒu, nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt trong khíp nèi thuû lùc sÏ t¨ng lªn. §Üa trong cã thÓ dÞch chuyÓn däc trôc, vµ bÞ ®Èy vÒ phÝa cã ¸p suÊt thÊp h¬n. Do ®ã, ®Üa trong tiÕp xóc víi ®Üa ngoµi trùc tiÕp ®Ó t¹o nªn søc c¶n lín h¬n. Tr¹ng th¸i nµy ®­îc gäi lµ sù tiÕp xóc cña c¸c ®Üa. V× kh«ng cã chªnh lÖch tèc ®é gi÷a c¸c ®Üa trong vµ ngoµi trong khi tiÕp xóc, nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt bªn trong Khíp nèi thuû sÏ lùc gi¶m xuèng. C¸c bät khÝ bÞ nÐn l¹i në ra vµ t¸ch ®Üa trong ra khái ®Üa ngoµi. (4/4) Hép sè phô A540H cã kiÓu ly hîp nhiÒu ®Üa thuû lùc Bé vi sai trung t©m vµ hép sè phô 1. Hép sè phô VÞ trÝ cña bé vi sai trung t©m kh¸c víi lo¹i khíp nèi thuû lùc vµ lo¹i kho¸ c¬ khÝ. Bé vi sai trung t©m t¸ch ra khái bé vi sai tr­íc. Bé vi sai tr­íc ®­îc ®Æt trong hép l¾p b¸nh r¨ng bao. Nã cã thÓ quay tù do trong hép nµy. Ngoµi ra ng­êi ta sö dông ly hîp thuû lùc nhiÒu ®Üa ®Ó h¹n chÕ t¸c dông vi sai cña bé vi sai trung t©m, ly hîp ®­îc ®Æt trong hép nµy. Kh«ng cã nót chuyÓn m¹ch ë c¸c kiÓu xe míi, vµ viÖc giíi h¹n vi sai lu«n lu«n ®­îc ®iÒu khiÓn tù ®éng. V× ECU ®éng c¬ vµ ECT ®iÒu chØnh ¸p suÊt thuû lùc. (1/4) -15-
 16. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) 2. Sù truyÒn c«ng suÊt (1) Trong khi xe ®ang ch¹y th¼ng vÒ phÝa tr­íc. C«ng suÊt ®­îc chia lµm hai phÇn ë bé vi sai trung t©m. Mét phÇn c«ng suÊt truyÒn ®Õn bé vi sai phÝa sau qua b¸nh r¨ng bªn ph¶i cña bé vi sai trung t©m. PhÇn kia ®­îc truyÒn ®Õn c¸c trôc dÉn ®éng phÝa tr­íc qua bé vi sai phÝa tr­íc. (2) Trong lóc xe quay vßng Khi ph¸t sinh sù chªnh lÖch vÒ tèc ®é quay cña c¸c b¸nh xe tr­íc vµ sau, Bé vi sai trung t©m sÏ hoat ®éng, t¹o nªn sù chªnh lÖch vÒ tèc ®é quay gi÷a gi¸ l¾p b¸nh r¨ng bao vµ hép vi sai tr­íc. Khi ®iÒu nµy x¶y ra, ¸p suÊt thuû lùc t¸c ®éng vµo ly hîp nhiÒu ®Üa, do ®ã, lµm gi¶m ®é chªnh nµy. Lùc ma s¸t ®­îc t¹o ra ®Ó gi¶m sù chªnh lÖch tèc ®é quay nµy sÏ kh¸c nhau tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn ch¹y cña xe, vµ lùc dÉn ®éng tèi ­u lu«n lu«n ®­îc ph©n phèi ®Õn bé vi sai tr­íc vµ bé vi sai sau. (2/4) 3. Bé vi sai trung t©m (1) CÊu t¹o B¸nh r¨ng cña bé vi sai trung t©m thuéc lo¹i b¸nh r¨ng c«n, vµ c¬ cÊu kho¸ bé vi sai trung t©m thuéc lo¹i ly hîp thuû lùc nhiÒu ®Üa. Bé vi sai trung t©m lo¹i nµy dïng ly hîp thuû lùc nhiÒu ®Üa lµm c¬ cÊu kho¸ vi sai. Ly hîp thuû lùc nhiÒu ®Üa gåm cã c¸c ®Üa ly hîp bªn trong, c¸c ®Üa ma s¸t bªn ngoµi vµ c¸c pitt«ng ®Èy. Ly hîp ®­îc ®Æt bªn trong bé vi sai tr­íc. (2) Nguyªn lý ho¹t ®éng Khi ¸p suÊt thuû lùc t¸c ®éng vµo c¸c pitt«ng, c¸c ®Üa ma s¸t ly hîp vµ c¸c ®Üa thÐp ®­îc ®Èy khÝt vµo víi nhau, h¹n chÕ ®é chªnh vÒ tèc ®é quay gi÷a hép l¾p vßng r¨ng vÒ phÝa ®Üa ma s¸t vµ hép vi sai tr­íc vÒ phÝa ®Üa ly hîp. NÕu c¸c b¸nh xe tr­íc bÞ kÑt trong hè bïn vµ quay tr­ît, ly hîp sÏ h¹n chÕ t¸c dông vi sai cña bé vi sai trung t©m, nªn c«ng suÊt ®­îc truyÒn ®Õn c¸c b¸nh sau, lµm cho xe dÔ ®µng ra khái hè bïn. Trong khi xe ch¹y b×nh th­êng trong ph¹m vi “D”, v× lùc h¹n chÕ vi sai yÕu, xe ch¹y ªm dÞu khi quay vßng ë tèc ®é thÊp, hoÆc khi ®ç xe, v.v... vµ hiÖn t­îng phanh gãc hÑp kh«ng xuÊt hiÖn. Trong c¸c ph¹m vi “L” vµ “R”, v× lùc h¹n chÕ vi sai cao h¬n, nªn c«ng suÊt mµ c¸c lèp nhËn ®­îc cã t¸c dông lµm cho xe kh¾c phôc ®­îc tr¹ng th¸i bÞ c¶n. (3/4) -16-
 17. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) (3) C¸c ®Æc ®iÓm Cã thÓ thùc hiÖn ®­îc sù ®iÒu chØnh hoµn h¶o cña lùc h¹n chÕ t¸c ®éng vi sai cho phï hîp víi vÞ trÝ cña cÇn chuyÓn sè tù ®éng, gãc më cña b­ím ga vµ tèc ®é cña xe. Nh÷ng kiÓu xe míi h¬n, cã m¸y vi tÝnh ®iÒu khiÓn lùc h¹n chÕ bé vi sai theo tèc ®é cña xe vµ theo sù chªnh lÖch tèc ®é quay cña b¸nh tr­íc vµ sau, ®Ó ®¶m b¶o xe ch¹y tr¬n tru trong bÊt cø ®iÒu kiÖn nµo, dï lµ ch¹y trªn ®­êng cã bïn, khi xe quay vßng hoÆc khi ch¹y tiÕn th¼ng. Gîi ý: C¸c kiÓu xe cò cã c«ng t¾c ®iÒu khiÓn bé vi sai trung t©m. Khi xe ch¹y ë chÕ ®é “off” (ng¾t), c¸c ®iÒu kiÖn còng sÏ gièng nh­ xe kiÓu kho¸ c¬ khÝ khi ch¹y víi c«ng t¾c kho¸ vi sai ë vÞ trÝ OFF (ng¾t). (4/4) C¸c hÖ thèng kh¸c C¸c hÖ thèng kh¸c cña 4WD 1. C¬ cÊu gµi moay ¬ Th­êng ®­îc sö dông ë c¸c b¸nh tr­íc cña c¸c xe 4WD th­êng xuyªn lo¹i FR. HÖ thèng nµy sö dông c¸c c¬ cÊu ly hîp ®Ó nèi vµ t¸ch b¸nh xe vµ trôc cÇu xe. Trong chÕ ®é 2WD, c¸c b¸nh tr­íc truyÒn chuyÓn ®éng quay ®Õn b¸n trôc tr­íc, bé vi sai tr­íc vµ trôc c¸c ®¨ng. ChÕ ®é nµy g©y ra rung ®éng vµ tiÕng ån trong xe vµ h¹ thÊp hiÖu suÊt cña nhiªn liÖu. V× vËy, ë nh÷ng lo¹i ®­êng kh«ng r¶i nhùa, ®­êng xÊu vµ ®­êng cã tuyÕt, c¬ cÊu gµi moay¬ cña b¸nh xe bÞ kho¸ ®Ó xe ch¹y theo chÕ ®é 4WD, nh­ng ë nh÷ng lo¹i ®­êng b×nh th­êng vµ ®­êng cao tèc, c¬ cÊu gµi moay ¬ ®­îc gi¶i phãng ®Ó xe chuyÓn sang chÕ ®é 2WD. ViÖc chuyÓn moay¬ gi÷a chÕ ®é “kho¸” vµ “tù do” cã thÓ thùc hiÖn b»ng lo¹i ®iÒu khiÓn b»ng tay, thùc hiÖn bªn ngoµi xe, vµ lo¹i tù ®éng, cã thÓ tù ®éng chuyÓn chÕ ®é. Cßn cã lo¹i kÐp kÕt hîp chuyÓn b»ng tay vµ chuyÓn tù ®éng. Gîi ý: Khi hép sè phô ®ang ë chÕ ®é 4WD, kh«ng ®­îc ®Ó may¬ “tù do” chó ý: §èi víi lo¹i tù ®éng chØ cã thÓ chuyÓn chÕ ®é khi xe ®ang ch¹y th¼ng. Xem kü tµi liÖu h­íng dÉn sö dông tr­íc khi chuyÓn. (1/2) -17-
 18. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) 2. ADD (Tù ®éng ng¾t vi sai) §©y lµ bé vi sai tr­íc trong ®ã cã c¬ cÊu nèi/c¾t trôc cÇu xe ®Ó kh«ng truyÒn lùc khi xe 4WD gi¸n ®o¹n ch¹y theo chÕ ®é 2WD, tuú theo hép sè phô chuyÓn sang chÕ ®é 2WD hoÆc 4WD. ADD nèi/c¾t trôc cÇu xe bªn ph¶i hoÆc bªn tr¸i b»ng mét c¬ cÊu dÉn ®éng ®­îc nèi víi c¬ cÊu chuyÓn cña hép sè phô, v× vËy kh«ng cÇn ph¶i chuyÓn b»ng c¬ cÊu gµi moay ¬. H¬n n÷a, ®Ó cã thÓ chuyÓn tõ 2WD sang 4WD ngay c¶ khi xe ®ang ch¹y, hép sè phô cã mét c¬ cÊu ®ång tèc ®Ó b¾t ®Çu lµm quay hÖ thèng dÉn ®éng ®ang dõng l¹i ë chÕ ®é 2WD. Ngoµi ra, cßn cã bé chän 2-4 (c«ng t¾c bÊm nót), hoÆc c«ng t¾c ®iÒu khiÓn 4WD ë trong xe. Tham kh¶o: · HÖ thèng A-TRAC (HÖ thèng ®iÒu khiÓn lùc kÐo chñ ®éng) (2/2) HÖ thèng A-TRAC (HÖ thèng ®iÒu khiÓn lùc kÐo chñ ®éng) Trong khi ch¹y trªn ®Þa h×nh gå ghÒ, chøc n¨ng nµy ®iÒu chØnh c«ng suÊt cña ®éng c¬ vµ ¸p suÊt cña dÇu phanh t¸c ®éng vµo b¸nh xe quay tr­ît vµ ph©n phèi lùc dÉn ®éng cã thÓ bÞ tæn thÊt do tr­ît ®Õn c¸c b¸nh xe cßn l¹i ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu øng LSD. Do ®ã lµm t¨ng kh¶ n¨ng ch¹y cña xe trªn ®­êng gå ghÒ vµ kh¶ n¨ng tù tho¸t ra khái ch­íng ng¹i vËt. (1/1) -18-
 19. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) C¸c chó ý khi kÐo xe C¸c chó ý khi kÐo xe 1. H·y sö dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc giíi thiÖu ë môc A, B hoÆc C ®Ó kÐo xe. 2. NÕu cã v­íng m¾c víi khung xe vµ hÖ thèng truyÒn lùc, h·y dïng ph­¬ng ph¸p A (xe t¶i sµn ph¼ng) hoÆc ph­¬ng ph¸p B (xe t¶i kiÓu n©ng b¸nh xe) 3. C¸c ph­¬ng ph¸p nªn dïng: A hoÆc B Ph­¬ng ph¸p khÈn cÊp: C Chó ý: · Tu©n thñ c¸c phßng ngõa sau ®©y khi kÐo mét xe cã hép sè däc tù ®éng b»ng ph­¬ng ph¸p khÈn cÊp C: · Tèc ®é kÐo tèi ®a 30 km/h (18 dÆm/giê) · Qu·ng ®­êng kÐo tèi ®a 80 km/h (50 dÆm) · ë mét sè kiÓu xe, cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p kÐo D hoÆc E. Tuy nhiªn, trong nhiÒu kiÓu xe, c¸c ph­¬ng ph¸p kÐo D hoÆc E sÏ lµm háng bé gi¶m xãc, tÊm ch¾n bïn phÝa d­íi ®éng c¬, b¹c ®ßn treo d­íi cña hÖ thèng treo, giµn nãng ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, v.v... trong khi kÐo, v× vËy kh«ng sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p nµy. · Ph­¬ng ph¸p kÐo ë h×nh F rÊt nguy hiÓm, kh«ng bao giê ®­îc sö dông. NÕu kÐo mét xe nh­ vËy, sÏ cã nguy c¬ lµm cho hÖ thèng truyÒn lùc nãng lªn vµ bÞ háng, hoÆc c¸c b¸nh tr­íc tr­ît ra khái xe kÐo. Kh«ng bao giê ®­îc kÐo xe 4WD b»ng mét ph­¬ng ph¸p kh«ng cho c¸c b¸nh xe n©ng lªn ®­îc quay. (1/1) -19-
 20. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè th­êng 4WD (4 b¸nh xe dÉn ®éng) C¸c chó ý khi söa ch÷a Tr­íc khi b¾t ®Çu thö Xe 4WD th­êng xuyªn ®­îc trang bÞ hÖ thèng vi sai trung t©m. Khi tiÕn hµnh bÊt kú lo¹i söa ch÷a hoÆc thö nghiÖm nµo ë xe 4WD mµ cÇn ph¶i cho c¸c b¸nh xe tr­íc vµ sau quay (thö phanh, thö ®ång hå ®o tèc ®é, c©n b»ng b¸nh xe trªn xe v.v...), hoÆc khi kÐo xe, ph¶i tu©n thñ c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa nªu ra ë bªn tr¸i. NÕu c«ng viÖc chuÈn bÞ hoÆc quy tr×nh thö kh«ng phï hîp, viÖc thö nghiÖm kh«ng thÓ thµnh c«ng ®­îc vµ cßn cã thÓ nguy hiÓm. Do ®ã, tr­íc khi b¾t ®Çu bÊt kú c«ng viÖc b¶o d­ìng söa ch÷a hoÆc thö nghiÖm nµo nh­ vËy, cÇn ph¶i xem l¹i c¸c môc (A ®Õn H) nªu ra ë bªn tr¸i. H×nh minh ho¹ sÏ gi¶i thÝch c¸c ®iÓm quan träng trong mçi thö nghiÖm. §Ó biÕt cô thÓ vÒ tõng qui tr×nh thö nghiÖm, h·y xem s¸ch h­íng dÉn söa ch÷a liªn quan. §èi víi c¸c thö nghiÖm ngoµi nh÷ng thö nghiÖm tr×nh bµy d­íi ®©y, cÇn ph¶i hiÓu râ ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ thö ®­îc sö dông vµ hÖ thèng h¹n chÕ vi sai v.v... cña bé vi sai trung t©m cña xe ®ang ®­îc thö nghiÖm. (1/1) Thö lùc phanh 1. Tèc ®é cña xe: d­íi 0.5 km/h (0.3 dÆm/giê) Khi ®ang tiÕn hµnh ®o b»ng dông cô thö phanh lo¹i tèc ®é thÊp, cÇn ph¶i tu©n theo c¸c h­íng dÉn sau ®©y. (1) §Æt c¸c b¸nh xe ®­îc thö (tr­íc vµ sau) lªn bµn thö. (2) §Æt bé vi sai trung t©m ë vÞ trÝ tù do. §èi víi lo¹i cã kho¸ c¬ khÝ: · Gµi cÇn chuyÓn cña hép sè phô vµo vÞ trÝ “H” (chØ ë kiÓu HF2A) · Xoay c«ng t¾c kho¸ bé vi sai trung t©m vµo vÞ trÝ OFF vµ xem ®Ìn b¸o bé vi sai trung t©m cã t¾t ®i kh«ng. · §èi víi lo¹i ly hîp nhiÒu ®Üa thuû lùc: · Xoay c«ng t¾c ®iÒu khiÓn bé vi sai trung t©m vµo vÞ trÝ OFF vµ xem ®Ìn b¸o bé vi sai trung t©m cã t¾t ®i kh«ng. (3) §Èy tay gµi sè cña hép sè ngang vµo vÞ trÝ sè trung gian hoÆc vÞ trÝ “N” (4) Cho ®éng c¬ ch¹y kh«ng t¶i, vËn hµnh bé trî lùc phanh vµ tiÕn hµnh thö. Gîi ý: Mét ph­¬ng ph¸p thö kh¸c víi ph­¬ng ph¸p m« t¶ trªn ®©y ®­îc sö dông cho c¸c xe cã tay gµi sè ë hép sè däc. H·y tham kh¶o s¸ch h­íng dÉn söa ch÷a ®Ó biÕt thªm chi tiÕt. (1/1) -20-
Đồng bộ tài khoản