50 câu trắc nghiệm tích phân 12

Chia sẻ: Trần Bá Trung4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
374
lượt xem
207
download

50 câu trắc nghiệm tích phân 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

50 câu trắc nghiệm tích phân 12 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập trắc nghiệm toán học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 50 câu trắc nghiệm tích phân 12

  1. GV: Nguy n Thanh Sơn trư ng thpt Chư Sê môn: gi i tích l p 12 Mã đ 10 1 Th i gian làm bài 90 phút, không k th i gian phát đ 2 Câu 1 Tích phân 1 x2 + 1 x4 dx b ng: 19 21 23 25 A) 8 B) 8 C) 8 D) 8 √ a 3 dx Câu 2 Tích phân a a2 +x2 b ng: π π π π A) 3a B) 4a C) 8a D) 12a 1 Câu 3 Tích phân 0 √ dx 4−x2 b ng: π π π π A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 9 dx Câu 4 Tích phân 4 √ x−1 b ng: A) 2 (1 + ln 2) B) 2 (1 − ln 2) C) 4 (1 + ln 2) D) 4 (1 − ln 2) 4 Câu 5 Tích phân dx √ 0 1+ 2x+1 b ng: A) 1 + 2 ln 2 B) 1 − 2 ln 2 C) 2 + ln 2 D) 2 − ln 2 1 dx Câu 6 Tích phân 0 ex +1 b ng: e 2e e 2e A) ln 2(e+1) B) ln e+1 C) ln 2(e−1) D) ln e−1 a Câu 7 Tích phân 0 2 x a−x dx b ng: 1 1 π−2 π+2 A) a π − 2 B) a π + 2 C) a 4 D) a 4 3 Câu 8 Tích phân 1 1 x+x2 dx b ng: A) ln 1 2 B) 0 C) ln 3 2 D) ln 2 1 e−2x Câu 9 Tích phân 0 1+e−x dx b ng: 1 A) e − ln e+1 2 B) 1 e + ln e+1 2 C) − 1 − ln e+1 e 2 D) − 1 + ln e+1 e 2 √ ln 3 Câu 10 Tích phân 0 1 e−x +ex dx b ng: π π π π A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 √ √ 2 Câu 11 Tích phân 0 x2 + 2.x3dx b ng: 8 7 √ 16 8 √ A) 15 − 15 2 B) 15 + 15 2 8 7 √ 16 7 √ C) 15 + 15 2 D) 15 + 15 2 1 √ Câu 12 Tích phân 0 x3. 1 − x2dx b ng: 2 4 7 8 A) 15 B) 15 C) 15 D) 15
  2. π Câu 22 Tích phân 4 0 ln (1 + tgx) dx b ng: π π π π A) 8 ln 2 B) 4 ln 2 C) 6 ln 2 D) 3 ln 2 1 Câu 23 Tích phân 0 x x− 1 2 dx b ng: 1 1 1 1 A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 2 Câu 24 Tích phân 0 x2 − x dx b ng: 1 1 1 A) 2 B) 1 C) 4 D) 3 π 3 cos3 x Câu 25 Tích phân 2 0 1+sin x dx b ng: 3 3 3 3 A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 π Câu 26 Tích phân 4 0 sin x. cos x sin 4 x+cos4 x dx b ng: π π π π A) 2 B) 4 C) 8 D) 12 4 Câu 27 Tích phân 0 x. ln (x − 1) dx b ng:? 15 15 A) 2 ln 3 + 4 B) 2 ln 3 − 4 15 15 C) 2 ln 3 + 2 D) 2 ln 3 − 2 1 Câu 28 Tích phân 0 x.e2xdx b ng: e2 +1 e2 −1 A) 2 B) 2 e2 +1 e2 −1 C) 4 D) 4 π x Câu 29 Tích phân 0 e . sin xdx b ng: eπ −1 eπ +1 A) 2 B) 2 eπ −1 eπ +1 C) 4 D) 4 π Câu 30 Tích phân π 4 3 x.dx sin 2 x dx b ng: π π 2 π π 2 A) 4 − √ 2 3 + ln 3 B) 4 + √ 2 3 − ln 3 π π 3 π π 3 C) 4 − √ 3 3 + ln 2 D) 4 + √ 3 3 − ln 2 π Câu 31 Tích phân π 2 x2 . cos xdx b ng: π2 π2 A) 2 − 2π − 4 B) 2 − 2π + 4 π2 π2 C) 1 + 2π − 4 D) 1 + 2π + 4 e ln x Câu 32 Tích phân 1 x2 dx b ng: 1 2 A) 1 − e B) 1 − e 1 2 C) 1 + e D) 1 + e e Câu 33 Tích phân 1 e ln x (1+x)2 dx b ng: 1 A) 1 B) e C) 0 D) e 4 Câu 34 Tích phân 2 ln x2 − 1 dx b ng:
  3. 4 Câu 44 Tích phân √ √1 7 x x2 +9 dx b ng: 1 A) 3 ln 7 4 B) 1 6 ln 7 4 1 C) 5 ln 7 4 D) 1 7 ln 7 4 2 (x+1) Câu 45 Tích phân 0 3 3x+2 dx √ b ng: 1 √ 1 √ 1 √ 1 √ A) 100 28 − 3 3 4 B) 10 28 + 3 3 4 C) 19 28 − 3 3 4 D) 10 28 − 3 3 4 2 Câu 46 Tích phân √1 1 x 1+x3 dx b ng: √ √ 4 A) 3 ln 3+2 2 2 B) 3 2 ln 3+2 2 2 √ √ 1 C) 2 ln 3+2 2 2 D) 1 4 ln 3+2 2 2 3 x3 Câu 47 Tích phân 0 x2 +2x+1 dx b ng: 9 19 9 9 A) 4 ln 4 − 4 B) 3 ln 4 − 4 C) 3 ln 4 + 4 D) 3 ln 4 − 4 2 Câu 48 Tích phân 1 0 x2 −2x+2 dx b ng: π A) 4 B) − π 4 C) π 3 D) − π 3 2 √ Câu 49 Tích phân −2 ln x+ x2 + 1 dx b ng: A) 1 B) 0 C) 2 D) 3 2π Câu 50 Tích phân 0 x. cos3 x.dx b ng: A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 h t
Đồng bộ tài khoản