86 câu hỏi trắc nghiệm đại học môn Hóa

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
104
lượt xem
31
download

86 câu hỏi trắc nghiệm đại học môn Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '86 câu hỏi trắc nghiệm đại học môn hóa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 86 câu hỏi trắc nghiệm đại học môn Hóa

 1. Tuy n T p 86 Câu Tr c Nghi m Hóa H c http://maichoi.vuicaida.com H th ng Download Ebooks Chuyên Nghi p Nh t VN euclid1990@yahoo.com.vn Câu h i 1 Tính s p và n trong h t nhân nguyên t 235U 92 A 92p, 143p B 92p,143n C 92p,235n D 92n,235p ðáp án B Câu h i 2 Trong các nguyên t sau,ch n nguyên t có s nơtron nh nh t A 238 92 U B 239 93 Np C 239 94 Pu D 243 95 Am ðáp án C 1 Câu h i 3 Ph n l n kh i lư ng c a nguyên t 1 H là: A Kh i lư ng c a p +n B Kh i lư ng c a e C Kh i lư ng c a n+e D Kh i lư ng c a p. ðáp án D Câu h i 4 Trong s nguyên t X,hi u s 2 la i h t (trong 3 lo i p,e,n) b ng 1 và t ng s h t b ng 40.Tính A và Z c a X. A A=27, Z=13 B A=28 ,Z=14 C A=27,Z=12 D A=28, Z =13 ðáp án A Câu h i 5 Trong 1nguyên t X,t ng s h t mang ñi n tích l n hơn s h t ko mang ñi n tích là 12 ,t ng s h t (p+n+e)la 40.Tính A và tính Z c a X. A A=40 ,Z=14 B A=27,Z=13 C A=28 , Z=14 D A= 27, Z=12 ðáp án B Câu h i6 :Trong các nguyên t và ion sau,ch t nào có s e l n hơn s n.
 2. A Ch có 1 B Ch có 2 C Ch có 1 và 2 D Ch có 2 và 3 ðáp án A Câu h i 7 Vi t kí hi u ngyên t X có s e b ng s e c a 32 16 S -2:và s nơtron l n hơn s p c a 32 16 S 2- A 36 18 X B 35 16 X C 33 18 X D 34 17 X ðáp án A Câu h i 8 Cho các phát bi u sau: 1.nhân c a b t c nguyên t nào cũng ch a proton và nơtron. 2.s proton c a nguyên t luôn luôn nh hơn s nơtron c a nguyên t ñó . 3.s proton c a nguyên t luôn luôn b ng s electron c a nguyên t ñó A Ch có 1 ñúng B Ch có 1,2 ñúng C Ch có 3 ñúng D 1,2,3 ñ u ñúng ðáp án C Câu h i 9 Tính s e và n trong nguyên t 99 Tc 43 A 99 e, 43 n B 43 e, 99 n C 43e, 56 n D 56 e, 43 e ðáp án C Câu h i 10 Tinh s e và p trong nguyên t 23 11 Na + A 11 e,11 p B 10 e, 11 p C 11 e,12 p D 10 e, 10 p ðáp án B Câu h i 11 Nguyên t có cùng s n v i 54 24 Cr là: A 50Ti 22 B 51 V 23 C 56 26 Fe
 3. D 56 25 Mn ðáp án C Câu h i 12 Vi t kí hi u c a nguyên t X có cùng s e v i 23 11 Na +:và s n b ng s nc a 23 11 Na + A 22 11 X B 22 X 10 C 23 12 X D 24 11 X ðáp án B Câu h i 13 Cho 4 nguyên t : 11 X :, 24Y , 12 Z , 25T Ch n c p nguyên t có cùng 23 11 24 12 tên g i hóa h c A C p X,Y và c p Z,T B Ch có c p X, Y C Ch có c p Y, Z D Ch có c p Z, T ðáp án A Câu h i 14 Cho 4 nguyên t :X(6p,6n),Y(6p,7n),Z(7p,7n) ,T(6e,8n).Ch n các nguyên t là ñ ng v . A Ch có X,Y B Ch có Y,Z C X, Y ,và T D Ch có X,T ðáp án C Câu h i 15 Ch n phát bi u ñúng : A ð ng v là nguyên t có cùng s kh i A B ð ng v có cùng tính ch t hóa h c và v t lí C ð ng v là nh ng nguyên t có cùng s e,ch khác nhau s nơtron trong nhân D Hai nguyên t khác nhau có th ch a cùng 1 ñ ng v ðáp án C Câu h i 16 Ch n phát bi u ñúng: A Có th tách các ñ ng v b ng phương pháp hóa h c . 1 B Các ñ ng v c a H ñ u có tính phóng x tr 1 H . C Các ñ ng v có cùng s n và p. D ð ng v (cùng Z) có cùng tên g i hóa h c. ðáp án D
 4. Câu h i 17 Cacbon trong thiên nhiên g m 2 ñ ng v chính 12 C (98,89%) và 13C ( 1,11%).Tinh M trung bình c a C A 12,011 B 12,023 C 12,018 D 12,025 ðáp án A Câu h i 18 Sb ch a 2 ñ ng v chính 121 Sb và 123 Sb.Tính % c a ñ ng v 121 Sb bi t M trung bình =121,75. A 58,15 B 62,50 C 58,70 D 55,19 ðáp án B Câu h i 19 B (Bo) ch a 11B(80%) và 1 ñ ng v khác .Tinh s kh i A c a ñ ng v th nhì bi t M c a B = 10,81. A 10 B 12 C 13 D 9 ðáp án A Câu h i 20 Tính s lo i phân t CO2 khác nhau có th t o thành t các ñ ng v 12 C, 13C v i 16O, 17O, 18O. A 10 B 12 C 14 D 8 ðáp án B Câu h i 21 Cho 4 nguyên t A và Z tương ng. Z A I 101 258 II 102 258 III 102 260 IV 103 259 Ch n c p nguyên t là ñ ng v . A I và III B II và III C II và IV D III và IV ðáp án B Câu h i 22 Trong các phát bi u sau
 5. 1-ð ng v có cùng s nơtron: 2-ð ng v có cùng s electron. 3-Ch có th tách các ñ ng v b ng phương pháp v t lí ch không th dùng phương pháp hóa h c 4-ð ng v n m trong cùng 1 ô c a b ng h th ng tu n hoàn các nguyên t . Ch n các phát bi u ñúng . A Ch có 1,2 B Ch có 2,3,4 C Ch có 1,2,3 D 1,2,3,4,ñ u ñúng ðáp án B 35 Câu h i 23 Cl g m hai ñ ng v Cl và 75Cl.Tính % 35-Cl bi t M trung bình Cl=35,5 A 50 B 75 C 70 D 80 ðáp án B Câu h i 24 Tính s lo i phân t H2O khác nhau có th t o thành t hai ñ ng v 1 2 H, H v i ba ñ ng v 16O,17O,18O A 10 B 12 C 14 D 9 ðáp án D Câu h i 25 S p x p các obitan sau:3s,3p,3d,4f theo th t năng lư ng tăng d n A 3s
 6. ðáp án B Câu h i 29 Tính Z c a bguyên t X có phân l p cu i là 4p3. A 33 B 34 C 35 D 32 ðáp án A Câu h i 30 Trong các nguyên t có Z=22 ñ n Z=30,Z c a nguyên t nào có nhi u electron ñ c than nh t? A Z=22 B Z=40 C Z=25 D Z=26 ðáp án B Câu h i 31 Tính s e t i ña c a l p M,N,O,P: A 18,32,50,72 B 18,32,50,50 C 18,32,32,32 D 8,18,32,32 ðáp án C Câu h i 32 Cho các obitan s,px,py,pz,trong obitan nào xác su t (hi v ng) g p electron cao nh t trên tr c y A S B px C py D Pz ðáp án C Câu h i 33 Obitan 1s c a nguyên t H hình c u nghĩa là: A Electron 1s ch ch y trên m t hình c u B Electron 1s ch ch y trong hình c u C Electron 1s ch ch y phía ngoài hình c u D Xác su t(hi v ng) g p electron 1s b ng nhau theo m i hư ng trong không gian ðáp án D Câu h i 34 X p x p các obitan 3s,3p,3d,4p theo th t năng lư ng tăng d n A 3d
 7. C 1s2 2s2 2p6 3s2 3d564s1 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s1 ðáp án D Câu h i36 Tính Z c a nguyên t X có 3 l p electron v i l p cu i có 3 l p electron ñ c thân A 14 B 15 C 16 D 17 ðáp án B Câu h i 37 Trong 4 nguyên t có Z l n lư t b ng 25,26,27,28,nguyên t nào có ít electron ñ c thân nh t: A Z=25 B Z=26 C Z=27 D Z=28 ðáp án D Câu h i 39 :Nguyên t X có Z=17,Cho bi t hóa tr v i H và hóa tr t i ña v i H A 1.6 B 2.7 C 1.7 D 1.5 ðáp án C Câu h i 40 Nguyên t X co Z=33.Cho bi t hóa tr ñ i v i H và hóa tr t i ña ñ i v iO A 3.5 B 5.5 C 3.6 D 2.5 ðáp án A Câu h i 41 Nguyên t X có hóa tr ñ i v i H b ng 2 và hóa tr t i ña ñ i v i O b ng 6. Bi t r ng X có 3 l p e, tính Z c a X. A 15 B 10 C 14 D 16 ðáp án D Câu h i 42 M t nguyên t X có 4 l p e, phân l p cu i là 3d. Tính Z c a X bi t r ng X cho ñư c oxit X2O7 . A 23 B 24 C 25 D 26 ðáp án C
 8. Câu h i 43 M t nguyên t X có 3 l p electron. V i HX cho ra XH4 và v i O cho ra XO2. Xác ñ nh Z cua X. A 13 B 14 C 15 D 16 ðáp án B Câu h i 44 M t nguyên t X có Z =15. Cho bi t hóa tr c a X ñ i v i H và hóa tr t i ña c a X ñ i v i O ( cho k t qu theo th t ). A 3.5 B 5.3 C 3.3 D 5.4 ðáp án A Câu h i 45 M t nguyên t X co Z=21, cho bi t hóa tr t i ña ñ i v i O A 2 B 3 C 4 D 5 ðáp án B Câu h i 46 M t nguyên t X t o ra h p ch t H3X v i H và X2O3 v i O.Bi t r ng X có 3 l p electron, xác ñ nh Z c a X A 12 B 14 C 13 D 15 ðáp án C Câu h i 47 Nguyên t X có 2 phân l p ngoài cùng là 4s và 3d,và t o v i O h p ch t X2O3. Xác ñ nh c u t o c a 4s và 3d c a X. A 4s13d2 B 4s23d1 C 4s23d2 D 4s03d3 ðáp án B Câu h i 49 B sung phương trình ph n ng : 235 1 97 1 92 U + 0 n → 42 Mo +2 0 n + … A 137 Sn 50 B 137 54 Sb C 135 49 In D 140 52 Te ðáp án A Câu h i 51 B sung phương trình ph n ng : 235 1 139 94 92 U + 0 n → 54 Xe + 38 Sr + …
 9. A 1 0 n B 2 01 n C 3 01 n 1 D 21 H ðáp án C Câu h i 52 B sung phương trình ph n ng : 23 4 1 11 Na + 2 He → 1 H + … 24 A 12 Mg B 26 12 Mg C 26 13 Al D 25 12 Mg ðáp án B Câu h i 53 B sung phương trình ph n ng : 40 46 25 Ca + …. 21 Sc A 1 1 H B 1 0 n C 0 −1 β D 4 He2 ðáp án A Câu h i 54 Cho 18Ar( M trung bình =39,984),19K (M trung bình =39,098), 53I(M trung bình=126,904) ,52Te(M trung bình= 127,60).S p x p 4 nguyên t nay theo th t trư c sau trong b ng HTTH A K,Ar,I,Te B Ar,K,I,Te C Ar,K,Te,I D K,I,Ar,Te ðáp án C Câu h i 55 Trong các phát bi u sau v b n HTTH.Ch n phát bi u ñúng. 1) M i ô c a bn g HTTH ch ch a 1 nguyên t . 2) Các nguyên t ñư c s p x p theo th t M trung bình tăng d n 3) Các ñ ng v c a cùng 1 nguyên t n m trong cùng 1 ô (b ng HTTH) 4) Các nguyên t trong cùng 1 hàng (chu kì) có tính ch t tương t A Ch có 3 ñúng B Ch có 1,2 ñúng C Ch có 3,4 ñung D 1,2,3,4 ñ u ñúng
 10. ðáp án A Câu h i 56 Nguyên t X có Z = 23 n m trong hàng nào ,nhóm nào (chính hay ph )c a b ng HTTH A Hàng 4,nhóm IIIA B Hàng 4,nhómVB C Hang 3,nhóm IIIA D Hàng 3,nhóm IIIB ðáp án B Câu h i 57 Tính Z c a nguyên t X yhu c chu kì 4 ,nhóm VA A 23 B 33 C 35 D 25 ðáp án B Câu h i 58 Tính Z c a nguyên t X thu c cùng chu kì v i O (Z=8) và cùng nhóm v i Ca (Z=20) A 4 B 12 C 16 D 22 ðáp án A Câu h i 59 Xác ñ nh Z và hóa tr t i ña tính ñ i v i O c a nguyên t X cùng hàng v i Rb(Z=37) và cùng phân nhóm v i Ti (Z=22) A 38 B 39 C 40 D 41 ðáp án C Câu h i 60 Nguyên t X có Z =38 thu c chu kì nào? Phân nhóm nào? A Chu kì 4,nhóm IIA B Chu kì 5,nhóm IIA C Chu kì 5,nhóm IIB D Chu kì 5, nhóm IIIA ðáp án B Câu h i 61 Cho bi t hóa tr t i ña v i õy c a nguyên t X thu c nhóm IIIA,IIIB(cho k t qu theo th t ): A 3,3 B 3,5 C 3,6 D 5,5 ðáp án A Câu h i 62 Nguyên t X thu c chu kì 3,nhóm 4 có c u hình là A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3d2
 11. D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ðáp án B Câu h i 63 Ch n phát bi u ñúng trong các phát bi u sau vè b ng HTTH 1)Nguyên t thu c phân nhóm ph ch có k t chu kì 4 2) s electron l p ngoài cùng b ng s h ng c a c t (nhóm)ñ i v i các nguyên t thu c phân nhóm chính . 3) S l p e b ng s h ng c a chu kì 4) Hóa tr tính ñ i v i H luôn luôn b ng s h ng c a c t (nhóm) A Ch có 1,2 ñúng B Ch có 3,4 ñúng C Ch có 1,2,3 ñúng D Ch có 1,2,3,4 ñúng ðáp án C Câu h i64 Ch n các phat bi u ñúng trong các phát bi u sau: 1) Ni nhóm VIII có 8e 2 phân l p ngoài cùng nên có hóa tr cao nh t ñ i v i O b ng 8 2) I có M nh hơn Te nên ñư c x p trư c Te 3) Nhóm IIA ch a nh ng nguyên t có tính ch t gi ng nhau, ñ u có hóa tr 2 4) Các nguyên t trong cùng 1 chu kì (hàng) có tính ch t tương t A 1,2 ñúng B 1,2,3,4, ñ u ñúng C 3,4 ñ u ñúng D Ch có 3 ñúng ðáp án D Câu h i 65 Ch n phát bi u ñúng trong các phát bi u sau: 1) Bán kính nguyên t tăng ñ u t trên xu ng dư i trong cùng m t c t (phân nhóm chính cũng như phân nhóm ph ) 2) Bán kính nguyên t gi m d n t trái qua ph i trong cunggf 1 chu kì 3) Trong cùng 1 chu kì ,bán kính nguyên t l n nh t v i nhóm IA(kim lo i ki m) 4) Bán kính nguyên t càng l n ,ñ âm ñi n càng nh A Ch có 1,2 ñúng B Ch có 2,3,4 ñúng C 1,2,3,4 ñ u ñúng D Ch có 1,2,3 ñúng ðáp án B Câu h i 66 Ch n phát bi u sai lien quan ñ n bán kính nguyên t R: A R c a Na (Z=11)bé hơn R c a K(Z=19) B R c a Na l n hơn R c a F(Z=9) C R c a Na bé hơn R c a Mg (Z=12) D R c a kim lo i ki m (IA) l n nh t so v i R c a các nguyên t
 12. thu c cùng chu kì ðáp án C Câu h i 67 Trong b ng HTTH ,nhóm có ñ âm ñi n l n nh t là : A Nhóm VIIA(halogen) B Nhóm VIA C Nhóm IA(kim lo i ki m ) D Nhóm khí trơ ðáp án C Câu h i 68 Ch n phát bi u ñúng v ñ âm ñi n : A Âm ñi n c a kim lo i l n hơn ñ âm di n c a phi kim B Trong cùng 1 phân nhóm chính ,ñ âm ñi n tăng d n t trên xu ng dư i C Trong cùng 1 chu kì ,ñ âm ñi n nh nh t v i kim lo i ki m D ð âm ñi n trong b t c phân nhóm nào(chính cũng như ph ) gi m d n t trên xu ng dư i ðáp án C Câu h i 69 S p x p các nguyên t sau Li (Z=3) ,F(Z=9),O(Z=8) và K(Z=19) theo th t ñ âm ñi n tăng d n A F
 13. A Trong cùng 1 chu kì ,ñ âm ñi n l n nh t v i nhóm VIIA (halogen) B ð âm ñi n c a F l n nh t C Trong cùng 1 chu kì ,ñ âm ñi n tăng d n t trái qua ph i D ð âm ñi n c a O là l n nh t ðáp án D Câu h i 74 M t nguyên t thu c chu kì 6 ,nhóm IA (kim lo i ki m) có bán kính nguyên t R và ñ âm ñi n X như sau: A R l n,X l n B R nh , X nh C R l n ,X nh D R nh , X l n ðáp án C Câu h i 75 Nguyên t Y thu c chu kì 3,nhóm VIA có ñ âm ñi n X l n hay nh ,Y là kim lo i hay phi kim? A X l n,kim lo i B X l n ,phi kim C X nh , phi kim D X nh ,kim lo i ðáp án B Câu h i 76 Nguyên t X thu c chu kì 6, nhóm IIA có bán kính l n hay nh ,X la kim lo i hay phi kim? A R l n ,phi kim B R nh .,phi kim C R nh , kim lo i D R l n,kim lo i ðáp án D Câu h i 77 Ch n phát bi u sai trong các phát bi u sau: 1) T t c cá nguyên t thu c nhóm IA (tr H) ñ u là kim lo i 2) T t c các nguyên t thu c nhóm IVA ñ u là phi kim 3) T t c các nguyên t thu c nhóm B (phân nhóm ph ) ñ u là kim lo i A 2,3,ñ u sai B 1,2,3 ñ u sai C Ch có 2 sai D Ch có 3 sai ðáp án C Câu h i 78 S p x p các bazơ Al(OH)3, Mg (OH)2, Ba(OH)2 theo ñ m nh tăng d n A Al(OH)3
 14. các axit trên theo ñ m nh tăng d n . A H3PO4< H3AsO4< H2SO4 B H3AsO4< H3PO4< H2SO4 C H2SO4 < H3AsO4< H3PO4 D < H3PO4< H2SO4< H3AsO4 ðáp án B Câu h i 80 Nguyên t Y thu c nhóm VIIA, chu kì 2 có ñ âm ñi n X l n hay nh ,là kim lo i hay phi kim A X l n,phi kim B X nh , phi kim C X nh ,kim lo i D X l n ,kim lo i ðáp án A Câu h i 81 M t nguyên t Y có bán kính R r t l n v y: A X (ñ âm ñi n) l n,phi kim B X nh , phi kim C X nh ,kim lo i D X l n,kim lo i ðáp án C Câu h i 82 S p các bazơ Mg(OH)2, KOH, Be(OH)2 theo th t ñ m nh tăng d n A Be(OH)2
 15. ðáp án C Câu h i 86 Cho ñ âm ñi n c a F,S,Cu,Ba l n lư t b ng 4,0;2,6;1,9;0,9 trong các h p ch t CuF2,CuS,BaF2,BaS,h p ch t nào là h p ch t ion? A Ch có CuF2,BaF2 B Ch có CuS C Ch có CuF2,BaF2, BaS D 4 ch t ðáp án C

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản