intTypePromotion=1

Anh hùng xạ điêu

Chia sẻ: Lữ Tinh Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1883

0
546
lượt xem
262
download

Anh hùng xạ điêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quách Tĩnh tuy được bảy quái nhân nuôi dưỡng truyền thụ võ công, nhưng khi trưởng thành lại hành hiệp trượng nghĩa. Trái lại Dương Khang tuy được Toàn Chân thất tử thu nhận làm đồ đệ, hết lòng dạy dỗ, nhưng lớn lên lại gian hiểm, độc ác, hại chết cả cha ruột của mình. Ðủ thấy con người dù sống trong hoàn cảnh nào cũng không bị ảnh hưởng đến bản tính tự nhiên của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Anh hùng xạ điêu

 1. ANH HUÂNG XAÅ ÀIÏU 1 MUÅC LUÅC HÖÌI 1 .....................................................................................................................2 Tai Hoåa Bêët Ngúâ............................................................................................. 2 HÖÌI 2 ...................................................................................................................59 Giang Nam Thêët Quaái ................................................................................59 HÖÌI 3 .................................................................................................................111 Gioá Caát Sa Maåc ...........................................................................................111 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 HÖÌI 1 TAI HOÅA BÊËT NGÚÂ Nûúác söng Tiïìn Àûúâng mïnh möng, ngaây àïm voâng qua thön Ngûu Gia úã Lêm An khöng ngûâng chaãy ra biïín lúán. Möåt daäy vaâi mûúi cêy baách ven söng laá àoã nhû lûãa, àang luác thaáng taám. Àöìng coã quanh thön àang bùæt àêìu uáa vaâng, dûúái aánh taâ dûúng caâng thïm mêëy phêìn hoang liïu. Dûúái hai göëc tuâng lúán coá möåt àaám thön dên, àaân öng àaân baâ vaâ khoaãng mûúâi mêëy àûáa treã con àang têåp trung lùæng nghe möåt öng giaâ gêìy goâ kïí chuyïån. Ngûúâi kïí chuyïån khoaãng nùm mûúi tuöíi, mùåc möåt chiïëc trûúâng baâo maâu xanh cuä àaä baåc phïëch biïën thaânh maâu chaâm. Chó nghe y khua hai miïëng phaách göî hoa lï, tay traái cêìm duâi àaánh vaâo chiïëc tröëng tiïíu yïët mêëy tiïëng thuâng thuâng, xûúáng: Àaâo con vö chuã tûå ra hoa. Khoái coã mïnh möng boáng aác taâ Mêëy chöî tûúâng hoang quanh giïëng caån Trûúác àêy vöën vêîn chöën thön gia Ngûúâi kïí chuyïån cêìm phaách göî khua lùæc cùæc mêëy tiïëng, noái: “Baâi thú thêët ngön naây noái sau cún binh lûãa, nhûäng núi vöën laâ nhaâ cûãa àïìu trúã thaânh hoang vu àöí naát. Múái röìi tiïíu nhên àaä kïí gia àònh Diïåp laäo haán böën ngûúâi bi hoan ly húåp, hoåp röìi laåi tan, tan röìi laåi hoåp. Böën ngûúâi boån hoå bõ quên Kim laâm chia lòa, cuäng may maâ laåi àoaân tuå àûúåc, vö cuâng vui mûâng trúã laåi cöë hûúng thò nhaâ cûãa àaä bõ quên Kim àöët saåch, khöng biïët laâm sao àaânh túái Biïån Lûúng tòm caách mûu sinh. Khöng ngúâ trúâi mêy gioá khoá lûúâng, ngûúâi ruãi may chúáp mùæt. Böën ngûúâi boån hoå múái túái thaânh Biïån Lûúng thò laåi gùåp möåt toaán quên Kim keáo túái. Tïn dêîn àêìu àûa àöi mùæt ba goác nhòn qua thêëy Diïåp Tam thû xinh àeåp beân nhaãy xuöëng ngûåa öm chùåt lêëy naâng hö hö cûúâi röå röìi nhêëc naâng àùåt lïn ngûåa, noái: “Tiïíu cö nûúng, theo ta vïì nhaâ hêìu haå laäo gia.“ Nhûng Diïåp Tam thû àúâi naâo chõu nghe, ra sûác giêîy giuåa. Tïn voä quan Kim http://ebooks.vdcmedia.com
 3. ANH HUÂNG XAÅ ÀIÏU 3 binh êëy noái: “Ngûúi khöng chõu theo ta thò ta seä giïët hïët cha meå anh em ngûúi!“ röìi giú lang nha böíng lïn àêåp luön möåt nhaát vaâo àêìu Diïåp Tûá lang, lêåp tûác xûúng soå vúä toang oác bùæn tung toáe chïët ngay taåi chöî. Àuáng laâ: Êm caãnh laåi thïm höìn chïët uöíng, Dûúng gian chùèng thêëy boáng trai laânh! Diïåp laäo haán vaâ vúå súå àiïëng ngûúâi, nhaâo lïn phña trûúác öm xaác con cêët tiïëng khoác lúán. Tïn voä quan kia laåi nhêëc lang nha böíng lïn, möîi nhaát möåt maång, tñnh luön hai ngûúâi. Diïåp Tam thû laåi khöng kïu khoác maâ noái: Trûúãng quan àûâng nöíi giêån, ta theo öng vïì maâ! Tïn voä quan caã mûâng, àûa Diïåp Tam thû ài. Khöng ngúâ Diïåp Tam thû nhên luác y khöng àïì phoâng, àöåt nhiïn sêën lïn tuöët thanh yïu àao cuãa y, nhùæm àuáng tim y möåt àao phoáng túái, noái thò chêåm chûá luác êëy rêët nhanh, möåt nhaát àao êëy àêm ra, naâng nghô àaä baáo thuâ àûúåc cho cha meå vaâ em, khöng ngúâ tïn voä quan êëy chinh chiïën lêu nùm, voä nghïå cao cûúâng, thuêån tay àêíy möåt caái. Diïåp Tam thû lêåp tûác bùæn ra. Tïn voä quan vûâa mùæng möåt cêu: “Con tiïån nhên?“ thò Diïåp Tam thû àaä nhêëc ngoån àao lïn cûáa ngang cöí mònh möåt nhaát. Àaáng thûúng cho naâng: Dung nhan nguyïåt theån hoa nhûúâng Höìn thúm phuát àaä cûãu tuyïìn xa chúi. Y kïí möåt àoaån, xûúáng möåt àoaån, chó nghe àaám thön dên ai cuäng nghiïën rùng nghiïën lúåi phêîn nöå than thúã. Ngûúâi êëy laåi noái: “Caác võ khaán quan, thûúâng coá cêu rêët hay laâ: Laâm ngûúâi ùn úã phaãi hiïìn laânh. Ba thûúác trïn àêìu coá thaánh thêìn. Laâm aác nïëu khöng coân baáo ûáng Hung àöì àaä haåi hïët sinh linh! Nhûng quên Kim kia chiïëm thiïn haå Àaåi Töëng cuãa chuáng ta, giïët ngûúâi àöët nhaâ, haäm hiïëp cûúáp boác, khöng gò khöng laâm maâ http://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 vêîn khöng thêëy chuáng bõ baáo ûáng gò caã. Chó traách vua quan Àaåi Töëng chuáng ta khöng chöëng laåi. Trung Quöëc xûa nay vöën nhiïìu quên lùæm tûúáng nhûng vûâa thêëy quên Kim keáo túái àaä hoaãng höët boã chaåy, boã mùåc baách tñnh chõu tai hoåa. Chuyïån caã nhaâ gùåp tai hoåa nhû gia àònh Diïåp Tam thû thò úã Giang Bùæc quaã thêåt coá haâng ngaân haâng vaån, xaãy ra nhû cúm bûäa. Caác võ söëng úã Giang Nam, àuáng laâ úã giûäa thiïn àûúâng, chó súå möåt ngaây naâo àoá quên Kim seä keáo túái thöi. Àuáng laâ thaâ laâm choá thúâi bònh coân hún laâm ngûúâi thúâi loaån. Tiïíu nhên laâ Trûúng Thêåp Nguä, höm nay ài ngang quyá àõa, cêu chuyïån vûâa kïí hêìu caác võ khaán quan múái röìi goåi laâ Truyïån Diïåp Tam thû tiïët liïåt”. Chuyïån kïí àaä xong, xin pheáp àûúåc nghó. Röìi cêìm hai miïëng phaách göî hoa lï lùæc cùæc lùæc cùæc khua loaån lïn möåt höìi, àûa ra möåt caái mêm göî. Àaám thön dên cuäng coá ngûúâi moác ra hai àöìng ba àöìng boã vaâo mêm, trong giêy laát àûúåc khoaãng saáu baãy mûúi àöìng. Trûúng Thêåp Nguä caãm taå, cêët tiïìn vaâo tay naãi, chuêín bõ lïn àûúâng. Trong àaám thön dên coá möåt àaåi haán khoaãng hai mûúi tuöíi bûúác ra, noái: - Trûúng tiïn sinh, coá leä öng tûâ phûúng Bùæc xuöëng thò phaãi? Trûúng Thêåp Nguä thêëy ngûúâi êëy thên thïí cao lúán, maây rêåm mùæt to, beân noái: - Àuáng thïë! Àaåi haán kia noái: - Tiïíu àïå xin laâm chuã, múâi tiïn sinh uöëng vaâi cheán àûúåc khöng? Trûúng Thêåp Nguä caã mûâng noái: - Vöën khöng quen biïët, àêu daám quêëy quaã. Àaåi haán kia cûúâi noái: - Uöëng vaâi ba cheán laâ quen thöi. Ta hoå Quaách, tïn Khiïëu Thiïn. Röìi chó vaâo möåt haán tûã mùåt muäi trùæng treão àûáng caånh noái: - Võ naây laâ Dûúng Thiïët Têm. Dûúng huynh àïå. Múái röìi hai ngûúâi boån ta nghe tiïn sinh kïí chuyïån Diïåp Tam thû quaã thêåt rêët hay nïn coá mêëy cêu muöën thónh vêën. Trûúng Thêåp Nguä noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 5. ANH HUÂNG XAÅ ÀIÏU 5 - Noái thïë laâm gò?... Noái thïë laâm gò? Höm nay àûúåc gùåp hai võ Quaách Dûúng àêy, cuäng laâ coá duyïn. Quaách Khiïëu Thiïn àûa Trûúng Thêåp Nguä túái möåt quaán rûúåu nhoã àêìu thön, cuâng ngöìi vaâo baân. Chuã quaán laâ möåt ngûúâi queâ, chöëng hai caái naång chêm raäi hêm hai voâ hoaâng tûãu, sùæp möåt àôa àêåu huã, möåt àôa àêåu phuång rang mùån, möåt àôa àêåu huã chiïn, laåi cùæt thïm ba quaã trûáng muöëi mang ra cho baân khaách giûäa cûáa röìi ngêíng àêìu nhòn mùåt trúâi àang lùån phña chên trúâi, cuäng khöng buöìn nhòn ba ngûúâi lêëy möåt caái. Quaách Khiïëu Thiïn roát rûúåu múâi Trûúng Thêåp Nguä uöëng hai cheán röìi noái: - Àêy laâ chöî nhaâ quï, chó ngaây muâng hai vaâ mûúâi saáu múái coá thõt, khöng coá gò uöëng rûúåu, xin tiïn sinh àûâng traách. Trûúng Thêåp Nguä cûúâi noái: - Coá rûúåu laâ töët röìi. Nghe khêíu êm cuãa hai võ thò coá leä cuäng laâ ngûúâi phûúng Bùæc? Dûúng Thiïët Têm noái: - Hai anh em boån ta vöën laâ ngûúâi Sún Àöng. Chó vò khöng chõu nöîi sûå haâ hiïëp cuãa boån choá Kim nïn ba nùm trûúác tòm túái àêy, thñch dên vuâng naây coá tònh nghôa nïn nguå laåi. Múái röìi nghe tiïn sinh noái chuáng ta úã Giang Nam cuäng nhû àang úã thiïn àûúâng, chó súå ngaây naâo àoá quên Kim laåi túái àêy, öng noái quên Kim coá qua söng khöng? Trûúng Thêåp Nguä thúã daâi noái: - Giang Nam laâ trúâi àêët phöìn hoa, dûúái àêët àïìu laâ vaâng baåc, ngûúác mùæt laâ thêëy gaái àeåp, quên Kim ngaây naâo laåi khöng muöën túái? Coá àiïìu hoå túái hay khöng thò chuã yá khöng phaãi do nûúác Kim maâ laâ do triïìu àònh Àaåi Töëng úã Lêm An. Quaách Khiïëu Thiïn vaâ Dûúng Thiïët Têm àïìu ngaåc nhiïn, àöìng thanh hoãi: - Sao laåi laå thïë? Trûúng Thêåp Nguä noái: - Baách tñnh Trung Quöëc ta so vúái ngûúâi Nûä Chên thò àöng hún gêëp trùm lêìn. Chó cêìn triïìu àònh chõu duâng trung thêìn lûúng tûúáng, chuáng ta möåt trùm ngûúâi àaánh möåt ngûúâi cuãa chuáng thò http://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 quên Kim laâm sao chöëng àûúåc? Nûãa maãnh giang sún phña Bùæc cuãa Àaåi Töëng chuáng ta laâ do nùm xûa ba cha con Huy töng, Khêm töng, Cao töng hai tay dêng lïn cho ngûúâi Kim thöi. Ba öng vua êëy troång duång gian thêìn, coi thûúâng baách tñnh, caác àaåi tûúáng ra sûác chöëng Kim ai caách chûác àûúåc thò caách chûác, ai chùåt àêìu àûúåc thò chùåt àêìu, hai tay bûng giang sún cêím tuá dêng lïn, ngûúâi Kim tûâ chöëi laåi laâ khöng cung kñnh, àaânh phaãi nhêån thöi. Tûâ nay trúã ài nïëu triïìu àònh vêîn coân troång duång gian thêìn thò àoá chñnh laâ quyâ xuöëng múâi xa giaá cuãa quên Kim túái, taåi sao hoå khöng túái chûá? Quaách Khiïëu Thiïn giú tay àêåp maånh xuöëng baân khiïën cöëc cheán àuäa baát nhaãy tung lïn, noái: - Àuáng thïë! Trûúng Thêåp Nguä noái: - Nhúá nùm xûa Huy töng Àaåo Quên hoaâng àïë döëc loâng muöën trûúâng sinh bêët laäo, muöën laâm thêìn tiïn, àaám gian thêìn àûúåc duâng loaåi Thaái Kinh. Vûúng Phuã toaân laâ boån vö só chuyïn giuáp vua vú veát, nhû Àöìng Quaán, Lûúng Sû Thaânh chó laâ boån thaái giaám chuyïn búå àúä, nhû Can Cöíu, Lyá Bang Nhan laâ boån laäng tûã chuyïn hêìu haå hoaâng àïë chúi búâi. Àaåo Quên hoaâng àïë khöng ngoá ngaâng gò túái chñnh sûå, caã ngaây nïëu khöng cêìu tiïn hoåc àaåo thò phaái ngûúâi ài khùæp núi tòm kiïëm caác hoa khöi kyä nûä. Möåt súám quên Kim àaánh túái trûúác mùæt, y boá tay hïët kïë, co àêìu ruát cöí, àem ngai vaâng truyïìn laåi cho con laâ Khêm töng. Luác êëy trung thêìn laâ Lyá Cûúng àoáng giûä kinh thaânh Biïån Lûúng, àaåi tûúáng caác núi chó huy quên cêìn vûúng, quên Kim àaánh khöng àûúåc, chó coân caách ruát lui. Khöng ngúâ Khêm töng nghe lúâi gian thêìn caách chûác Lyá Cûúng, laåi khöng duâng caác tûúáng gioãi coá oai voång quen cêìm quên thò laâm sao kinh thaânh khöng mêët? Cuöëi cuâng Huy töng, Khêm töng àïìu bõ quên Kim bùæt. Hai laäo hön quên êëy mònh laâm mònh chõu cuäng àûúåc ài nhûng laåi laâm haåi lêy túái haâng vaån vaån baách tñnh Trung Quöëc chuáng ta. Quaách Khiïëu Thiïn, Dûúng Thiïët Têm caâng nghe caâng nöíi giêån. Quaách Khiïëu Thiïn noái: - Möëi nhuåc lúán hai vua Huy Khêm bõ quên Kim bùæt trong niïn hiïåu Tónh Khang chuáng ta àaä nghe nhiïìu röìi. Thiïn thêìn thiïn tûúáng gò àoá cuäng nghe noái qua, chó laâ chuyïån noái cho vui, chûá chùèng leä laåi coá thêåt sao? http://ebooks.vdcmedia.com
 7. ANH HUÂNG XAÅ ÀIÏU 7 Trûúng Thêåp Nguä noái: - Laåi coân giaã aâ? Dûúng Thiïët Têm noái: - Vïì sau Khang vûúng úã Nam Kinh nöëi ngöi laâm vua, thuã haå coá caác àaåi tûúáng nhû Haân Thïë Trung, Nhaåc gia gia, vöën hoaân toaân coá thïí ra quên Bùæc phaåt, cho duâ khöng àaánh thùèng túái söng Hoaâng Long àûúåc thò muöën thu phuåc kinh thaânh Biïån Lûúng cuäng chùèng khoá gò? Chó hêån thùçng gian tùåc Têìn Cöëi chó muöën nghõ hoâa, haåi chïët Nhaåc gia gia. Trûúng Thêåp Nguä roát rûúåu cho hai ngûúâi Quaách, Dûúng röìi roát cho mònh möåt cheán, uöëng caån möåt húi, noái: - Nhaåc gia gia coá hai cêu thú laâ: Chñ maånh àoái ùn thõt giùåc Höì. Noái cûúâi khaát uöëng maáu Hung Nö. Hai cêu thú êëy àuáng laâ noái lïn têm sûå cuãa toaân thïí baách tñnh Trung Quöëc. ÖÌ, thùçng àaåi gian thêìn Têìn Cöëi êëy may lùæm, tiïëc laâ chuáng ta laåi sinh muöån mêët saáu mûúi nùm. Quaách Khiïëu Thiïn hoãi: - Nïëu sinh súám saáu mûúi nùm thò sao? Trûúng Thêåp Nguä noái: - Luác bêëy giúâ maâ bùçng vaâo khñ khaái anh huâng, thên thuã haâo kiïåt cuãa hai võ, tòm túái Lêm An bùæt thùçng gian thêìn êëy, ba ngûúâi boån ta ùn thõt uöëng maáu y thò khöng phaãi ngöìi àêy ùn àêåu huã uöëng rûúåu laånh! Ba ngûúâi cûúâi röå. Dûúng Thiïët Têm thêëy möåt voâ rûúåu àaä caån liïìn goåi thïm voâ nûäa, ba ngûúâi mùåc sûác chûãi mùæng Têìn Cöëi. Ngûúâi queâ laåi bûng ra möåt àôa àêåu huã, möåt àôa àêåu phuång, nghe ba ngûúâi chûãi túái luác sûúáng miïång àöåt nhiïn khaâ khaâ buöng hai tiïëng cûúâi nhaåt. Dûúng Thiïët Têm noái Khuác Tam: - Coá chuyïån gò vêåy? Ngûúi noái boån ta chûãi Têìn Cöëi laâ khöng phaãi sao? Laäo queâ Khuác Tam noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 - Chûãi hay lùæm, chûãi hay lùæm, coá gò khöng àuáng chûá? Coá àiïìu ta nghe ngûúâi ta noái trong chuyïån giïët Nhaåc gia gia àïí giaãng hoâa thò keã àêìu soã töåi aác laåi khöng phaãi laâ Têìn Cöëi. Ba ngûúâi àïìu kinh ngaåc, cuâng hoãi: - Khöng phaãi laâ Têìn Cöëi sao? Thïë thò laâ ai? Khuác Tam noái: - Têìn Cöëi laâm Tïí tûúáng, nghõ hoâa cuäng àûúåc, khöng nghõ hoâa cuäng àûúåc, y vêîn laâm Tïí tûúáng. Nhûng Nhaåc gia gia toaân têm toaân yá muöën diïåt Kim, rûúác hai vua Huy töng, Khêm töng vïì. Hai öng vua êëy maâ vïì thò Cao töng hoaâng àïë seä laâm gò? Y noái xong mêëy cêu êëy laåi têåp tïînh bûúác qua ngöìi xuöëng chiïëc ghïë göî ngêíng àêìu nhòn trúâi, laåi ngöìi yïn xuêët thêìn. Gaä Khuác Tam naây nhòn mùåt bêët quaá chó hai mûúi tuöíi maâ lûng coâng gêåp xuöëng, toác àiïím maâu sûúng. Nhòn sau lûng giöëng hïåt möåt öng giaâ. Trûúng Thêåp Nguä vaâ Quaách, Dûúng hai ngûúâi nhòn nhau im bùåt. Höìi lêu Trûúng Thêåp Nguä múái noái: - Àuáng, àuáng lùæm! Võ huynh àïå àêy noái rêët àuáng. Àuáng laâ ngûúâi àêìu soã haåi chïët Nhaåc gia gia e khöng phaãi laâ Têìn Cöëi maâ laâ Cao töng hoaâng àïë.nhû nuái Thaái beân noái àoá laâ cöng cuãa Têìn Cöëi. Têìn Cöëi vöën àaä àûúåc phong laâ Löî quöëc cöng, àïën luác êëy laåi àûúåc gia phong laâ Thaái sû vinh suãng khöng ai bùçng, quyïìn thïë nghiïng trúâi. Cao töng truyïìn ngöi cho Hiïëu töng. Hiïëu töng truyïìn ngöi cho Quang töng thò ngûúâi Kim chiïëm àûúåc quaá nûãa giang sún cuãa chuáng ta. Quang töng truyïìn túái Khaánh Nguyïn hoaâng àïë hiïån nay, öng ta ngöìi trïn ngai vaâng úã Lêm An àaä nùm nùm, troång duång võ Haân Saá Truå. Haân Tïí tûúáng thò tûâ nay trúã ài seä ra sao? Haâ haâ, khoá noái lùæm, khoá noái lùæm? Vûâa noái vûâa lùæc àêìu quêìy quêåy. Quaách Khiïëu Thiïn noái: - Khoá noái caái gò? Àêy laâ chöî thön quï, cûá noái khöng hïì gò, khöng phaãi nhû trong thaânh Lêm An tai vaách maåch rûâng. Thùçng Tïí tûúáng giùåc cûúáp Haân Saá Truå êëy thò ai chùèng biïët laâ möåt tïn àaåi gian thêìn? Noái túái baãn lônh haåi nûúác haåi dên thò Têìn Cöëi cuäng phaãi chùæp tay xin kïët nghôa anh em vúái y. Trûúng Thêåp Nguä noái túái chuyïån hiïån taåi laåi húi súå khöng daám noái thùèng, uöëng möåt cheán rûúåu, noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 9. ANH HUÂNG XAÅ ÀIÏU 9 - Quêëy quaã hai võ möåt bûäa rûúåu, tiïíu nhên cuäng coá möåt cêu muöën khuyïn, hai võ laâ nam tûã haán ngay thùèng, lúâi leä viïåc laâm cuäng nïn cêín thêån àïí traánh tai hoåa. Thúâi thïë àaä thïë naây, baách tñnh chuáng ta cuäng chó coân caách ngêåm àùæng nuöët cay söëng cho qua ngaây thöi. ÖÌ! Àuáng laâ: Ngoaâi caãnh lêìu cao laåi coá lêìu. Têy Höì muáa haát àïën khi naâo? Gioá nam thöíi túái ngûúâi say khûúát! Cûá noái Haâng Chêu tûác Biïån Chêu. Dûúng Thiïët Têm hoãi: - Böën cêu thú êëy laâ noái chuyïån cöí naâo vêåy? Trûúng Thêåp Nguä noái: - Khöng phaãi noái chuyïån cöí, maâ noái vua töi nhaâ Àaåi Töëng ta chó lo uöëng rûúåu laâm vui caånh Têy Höì, thûúãng thûác ca muáa, tñnh laâ àúâi naây qua àúâi khaác cûá lêëy Haâng Chêu laâm kinh àö, khöng nghô túái viïåc thu höìi àêët cuä, lêëy laåi cûåu àö Biïån Lûúng nûäa. Trûúng Thêåp Nguä uöëng àïën khi say khûúát múái caáo tûâ, xiïu xiïu veåo veåo ài vïì hûúáng Lêm An, chó nghe y lêím bêím mêëy cêu trong baâi Maän giang höìng cuãa Nhaåc Phi Nhuåc Tónh Khang Chûa rûãa hïët. Húân töi con. Bao giúâ saåch? Cûúâi xe daâi... Quaách Khiïëu Thiïn traã tiïìn rûúåu, cuâng Dûúng Thiïët Têm soáng vai vïì nhaâ. Nhaâ hai ngûúâi úã saát nhau, ài hún mûúâi trûúång thò túái cöíng. Vúå Quaách Khiïëu Thiïn laâ Lyá thõ àang xua gaâ vaâo chuöìng, cûúâi noái: - Hai ngûúâi laåi uöëng rûúåu röìi. Dûúng thuác thuác, chuá vïì àûa vúå qua ùn cúm vúái chuáng töi luön, chuáng ta laâm thõt möåt con gaâ. Dûúng Thiïët Têm cûúâi noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 - Àûúåc, höm nay laåi laâm phiïìn chõ. Bïn nhaâ töi cuäng nuöi khaá nhiïìu gaâ võt nhûng chó uöíng gaåo, khöng sao giïët àûúåc möåt con, cûá qua àêy ùn cuãa chõ maäi. Lyá thõ noái: - Vúå chuá rêët töët buång, noái bêìy gaâ võt êëy nuöi tûâ nhoã àïën lúán, baão laâm sao núä loâng giïët cho àûúåc? Dûúng Thiïët Têm cûúâi noái: - Töi noái àïí töi giïët cho thò cö ta laåi kïu kïu khoác khoác, kïí cuäng buöìn cûúâi. Töëi nay töi ài sùn ñt thõt rûâng, saáng mai xin múâi laåi àaåi ca, àaåi têíu. Quaách Khiïëu Thiïn noái: - Anh em möåt nhaâ, múâi laåi vúái khöng múâi laåi caái gò? Töëi nay anh em chuáng ta cuâng ài! * * * Khuya àïm êëy, Quaách Dûúng hai ngûúâi nuáp trong khu rûâng caách thön baãy dùåm vïì phña têy bùæc, tay cêìm cung tïn, àinh ba, chó mong coá heo rûâng hoùåc hûúu tòm ra ùn töëi. Hai ngûúâi chúâ hún möåt giúâ, thuãy chung vêîn khöng thêëy gò. Àang luác khöng chúâ nöîi nûäa chúåt nghe ngoaâi rûâng vang túái möåt traâng tiïëng loaãng xoaãng, hai ngûúâi giêåt naãy mònh, àïìu thêëy kyâ quaái: - Coá chuyïån gò vêåy? Àuáng luác êëy chúåt nghe xa xa coá mêëy ngûúâi lúán tiïëng quaát: - Chaåy ài àêu? Àûáng laåi mau! Trong maân àïm coá möåt boáng ngûúâi voåt vaâo rûâng, dûúái aánh trùng hai ngûúâi Dûúng, Quaách nhòn thêëy rêët roä, bêët giaác vö cuâng ngaåc nhiïn, teá ra ngûúâi êëy cêìm hai chiïëc naång, chñnh laâ gaä queâ Khuác Tam chuã quaán rûúåu àêìu thön. Chó thêëy y chöëng maånh chiïëc naång bïn tay traái xuöëng àêët möåt caái, thõch möåt tiïëng lêåp tûác phi thên voåt túái nuáp sau thên cêy, quaã thêåt cöng phu khinh cöng cûåc kyâ cao minh. Quaách Dûúng hai ngûúâi khöng heån maâ cuâng nùæm chùåt tay nhau, trong àoâng àïìu vö cuâng kinh ngaåc: - Boån ta nguå úã thön Ngûu Gia ba nùm maâ hoaân toaân khöng biïët gaä queâ Khuác Tam laåi coá voä cöng cao cûúâng nhû thïë. http://ebooks.vdcmedia.com
 11. ANH HUÂNG XAÅ ÀIÏU 11 Luác êëy hai ngûúâi neáp saát xuöëng àaám coã rêåm, khöng daám cûã àöång. Chó nghe tiïëng bûúác chên thònh thõch vang lïn, ba ngûúâi àuöíi theo àaä túái ven rûâng, cuái àêìu baân baåc mêëy cêu röìi tûâng bûúác tûâng bûúác tiïën vaâo rûâng. Chó thêëy hoå àïìu ùn mùåc löëi voä quan, trïn tay aánh saáng lêåp loâe, möîi ngûúâi cêìm möåt thanh àún àao. Möåt ngûúâi lúán tiïëng quaát: - Gaä queâ kia, laäo tûã nhòn thêëy ngûúi röìi, sao coân chûa quyâ xuöëng àêìu haâng? Nhûng Khuác Tam cûá nuáp sau göëc cêy bêët àöång. Ba tïn voä quan huy àöång àún àao cheám gioá vuâ vuâ, tûâ tûâ tiïën túái gêìn, àöåt nhiïn nghe huyåch möåt tiïëng. Khuác Tam chiïëc naång tay traái tûâ sau göëc cêy phoáng ra truáng giûäa ngûåc möåt tïn, chiïu thïë vaâ lûåc àaåo àïìu rêët cûúng maänh. Tïn voä quan êëy kïu lïn möåt tiïëng àau àúán, bay ngûúåc vïì phña sau ngaä vêåt xuöëng àêët. Hai tïn voä quan coân laåi lêåp tûác huy àöång àún àao cheám túái Khuác Tam. Khuác Tam ruát chiïëc naång bïn tay phaãi chöëng xuöëng àêët möåt caái, nhaãy qua bïn traái vaâi thûúác neá qua hai thanh àún àao, laåi ruát chiïëc naång bïn tay traái àêm thùèng vaâo mùåt möåt tïn. Tïn voä quan êëy voä cöng cuäng khöng keám, vung àao àoán àúä. Khuác Tam khöng àïí thanh àún àao cuãa y chaåm vaâo naång, ruát chiïëc naång bïn tay traái vïì, chiïëc naång bïn tay phaãi laåi queát ngang lûng tïn kia. Chó thêëy hai chiïëc naång trong tay y thay nhau giú lïn àêåp xuöëng vö cuâng mau leå, tuy luön luön phaãi coá möåt chiïëc chöëng xuöëng àêët àïí àûáng cho vûäng, chó coân möåt chiïëc àöëi àõch nhûng khöng coá chuát naâo nuáng thïë. Quaách Dûúng hai ngûúâi thêëy trïn lûng y àeo möåt caái bao to nùång, àaánh nhau möåt luác, möåt tïn voä quan vung àao cheám truáng chiïëc bao, xoaãng möåt tiïëng, chiïëc bao raách toaåc, rêët nhiïìu àöì vêåt rúi xuöëng tung toáe. Khuác Tam nhên luác y àang vui mûâng kïu lïn, chiïëc naång bïn tay traái vung ra, chaát möåt tiïëng, möåt tïn voä quan bõ àêåp truáng àónh àêìu ngaä lùn quay ra àêët. Ngûúâi coân laåi caã kinh quay lûng boã chaåy. Cûúác böå cuãa y rêët mau leå, trong khoaãnh khùæc àaä chaåy ra àûúåc mêëy trûúång. Khuác Tam quúâ tay phaãi vaâo buång möåt caái röìithùèng tay neám ra, dûúái aánh trùng chó thêëy möåt vêåt nhû caái àôa troân maâu àen rñt gioá bay ra cùæm vaâo sau gaáy y. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 Tïn voä quan êëy gaâo thaãm möåt tiïëng, thanh àún àao rúâi khoãi tay bay ra, hai tay khua loaån lïn, ngûãa mùåt lïn trúâi tûâ tûâ àöí xuöëng, giêåt giêåt mêëy caái röìi nùçm bêët àöång, roä raâng àaä chïët röìi. Quaách Dûúng hai ngûúâi nhòn thêëy gaä queâ Khuác Tam trong khoaãnh khùæc giïët chïët ba ngûúâi, voä cöng cao cûúâng trûúác nay chûa tûâng nhòn thêëy, traái tim trong löìng ngûåc àêåp thònh thònh, khöng daám thúã maånh möåt tiïëng, cuâng nghô thêìm: - Ngûúâi naây giïët chïët mïånh quan triïìu àònh, phaåm vaâo töåi chïët. Nïëu chuáng ta àïí y phaát giaác, chó súå y muöën giïët ngûúâi bõt miïång, hai anh em chuáng ta chùæc chùæn khöng phaãi laâ àõch thuã. Laåi thêëy Khuác Tam xoay ngûúâi laåi, chêåm raäi noái: - Quaách huynh, Dûúng huynh, xin múâi ra àêy! Quaách, Dûúng hai ngûúâi caã kinh, chó àaânh tûâ àaám coã rêåm àûáng lïn bûúác ra, nùæm chùåt ngoån àinh ba trong tay. Dûúng Thiïët Têm liïëc ngoån àinh ba trong tay Quaách Khiïëu Thiïn möåt caái röìi bûúác lïn trûúác hai bûúác. Khuác Tam móm cûúâi noái: - Dûúng huynh, ngûúi duâng thûúng phaáp dûúng gia thò ngoån àinh ba kia cuäng húåp. Nghôa huynh ra ngûúi sûã duång möåt àöi àoaãn kñch, voä khñ rêët khöng thuêåt tay nïn ngûúâi múái àûáng chùæn trûúác mùåt y. Töët töët, coá nghôa khñ! Dûúng Thiïët Têm bõ y noái àuáng têm sûå bêët giaác tay chên luöëng cuöëng. Khuác Tam laåi noái Quaách huynh: - Cûá cho laâ ngûúi cêìm song kñch trong tay ài, thò liïåu hai ngûúâi caác võ húåp lûåc coá thùæng àûúåc ta khöng? Quaách Khiïëu Thiïn lùæc àêìu noái: - Khöng! Hai anh em boån ta àuáng laâ coá mùæt khöng troâng, cuâng nguå vúái laäo huynh ngûúi trong thön Ngûu Gia bêëy nhiïu nùm maâ hoaân toaân khöng nhêån ra laäo huynh ngûúi laâ möåt cao thuã thên mang tuyïåt kyä! Khuác Tam lùæc lùæc àêìu, thúã daâi möåt tiïëng, noái: - Hai chên ta àaä taân phïë, coân noái caái gò tuyïåt kyä vúái khöng tuyïåt kyä? http://ebooks.vdcmedia.com
 13. ANH HUÂNG XAÅ ÀIÏU 13 Dûúâng nhû mûúâi phêìn chaán chûúâng, laåi noái: - Nïëu nhû nùm xûa muöën thu thêåp ba tïn voä quan laâ Thõ vïå àeo àao trong cung naây thò cêìn gò phaãi phñ sûác nhû thïë? Hûâ, khöng ra gò, khöng ra gò. Quaách Dûúng hai ngûúâi nhòn nhau möåt caái khöng daám lïn tiïëng. Khuác Tam noái: - Nhúâ hai võ giuáp gaä queâ ta möåt chuyïån laâ chön giuáp ba caái xaác naây, coá àûúåc khöng? Quaách Dûúng hai ngûúâi laåi nhòn nhau möåt caái. Dûúng Thiïët Têm noái: - Àûúåc! Hai ngûúâi duâng àinh ba àaâo möåt caái höë lúán, àem ba caái xaác vûát xuöëng. Túái caái xaác cuöëi cuâng, Dûúng Thiïët Têm thêëy vêåt hònh troân maâu àen cùæm vaâo gaáy tïn voä quan sêu mêëy têëc, beân vêån kònh tay phaãi ruát ra, caãm thêëy nùång trõch, teá ra laâ möåt têëm baát quaái àuác bùçng sùæt, beân chuâi vïët maáu vaâo caái xaác röìi àûa laåi cho Khuác Tam. Khuác Tam noái: - Laâm phiïìn quaá! Röìi cho têëm baát quaái vaâo boåc, cúãi caái bao traãi xuöëng àêët, nhùåt nhaånh nhûäng àöì vêåt bõ rúi cho vaâo. Quaách Dûúng hai ngûúâi lêëp àêët chön xaác chïët liïëc mùæt nhòn qua, thêëy coá ba cuöën truåc daâi daâi, ngoaâi ra toaân laâ vaâng baåc chêu baáu saáng rûåc. Khuác Tam àïí laåi möåt caái bêìu rûúåu bùçng vaâng, hai caái cheán vaâng khöng cho vaâo bao, chia ra àûa cho hai ngûúâi Quaách Dûúng, noái: - Nhûäng vêåt naây laâ ta túái hoaâng cung úã Lêm An ùn tröåm àûúåc. Hoaâng àïë laâm haåi baách tñnh chõu khöí, lêëy möåt ñt vaâng baåc maâ y lêëy àûúåc cuãa baách tñnh cuäng chùèng phaãi laâ tröåm cùæp gò. Hai moán naây xin chuyïín laåi cho hai võ. Quaách Dûúng hai ngûúâi nghe y noái daám vaâo têån hoaâng cung ùn tröåm taâi vêåt trong àaåi nöåi, bêët giaác hoaãng súå ngêín ngûúâi, àïìu khöng daám àûa tay nhêån lêëy. Khuác Tam lúán tiïëng noái: - Hai võ laâ khöng daám nhêån hay khöng chõu nhêån àêy? Quaách Khiïëu Thiïn noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 - Boån ta khöng coá cöng khöng daám nhêån löåc, khöng thïí nhêån vêåt gò cuãa ngûúi. Coân nhû chuyïån àïm nay thò hai anh em boån ta tûå nhiïn quyïët khöng húã ra möåt chûä nûãa lúâi, laäo huynh cûá yïn têm. Khuác Tam noái: - Hûâ, ta súå caác ngûúi tiïët löå bñ mêåt aâ? Nïëu ta khöng súám tra xeát roä raâng lai lõch cuãa hai ngûúâi caác ngûúi thò àïm nay haá coá thïí àïí cho hai võ coân söëng maâ rúâi khoãi àêy sao? Quaách huynh, ngûúi laâ hêåu duïå cuãa haão haán Lûúng Sún Baåc Àõa hûåu tinh Traåi Nhên Quyá Quaách Thõnh, sûã duång kñch phaáp gia truyïìn, coá àiïìu biïën daâi thaânh ngùæn, àöíi möåt thaânh hai thöi. Dûúng huynh, öng töí ngûúi laâ Dûúng Taái Hûng danh tûúáng dûúái cúâ cuãa Nhaåc gia gia. Hai ngûúâi caác võ laâ doâng doäi trung nghôa, khi phûúng Bùæc rúi vaâo tay giùåc, hai ngûúâi caác ngûúi lûu laåc giang höì, sau àoá kïët nghôa anh em röìi cuâng túái thön Ngûu Gia cû truá, àuáng khöng? Quaách Dûúng hai ngûúâi nghe y noái toaåc thên thïë laåi lõch cuãa mònh ra, laåi caâng vö cuâng kinh ngaåc, chó coân caách gêåt àêìu thûâa nhêån. Khuác Tam noái: - Töí tiïn cuãa hai ngûúâi caác võ laâ Quaách Thõnh vaâ Dûúng Taái Hûng vöën àïìu laâ haão haán luåc lêm, vïì sau múái quy thuêån triïìu àònh, ra sûác cho Àaåi Töëng. Chuyïån cûúáp boác taâi vêåt bêët nghôa thò töí tiïn cuãa caác ngûúi àïìu àaä laâm qua röìi. Hai moán vaâng baåc naây röët laåi caác ngûúi coá nhêån khöng? Dûúng Thiïët Têm nghô thêìm: - Nïëu khöng nhêån thò seä àùæc töåi vúái y! Chó àaânh àûa tay nhêån lêëy, vaâ noái: - Nïëu vêåy xin caãm taå. Khuác Tam àöåt nhiïn löå veã tûúi cûúâi, quaãy bao phuåc lïn vai, noái: - Vïì thöi! Luác êëy ba ngûúâi soáng vai bûúác ra khoãi rûâng. Khuác Tam noái: - Àïm nay thu hoaåch àûúåc nhiïìu, lêëy àûúåc hai bûác tranh cuãa Àaåo Quên hoaâng àïë, laåi coá möåt bûác chûä viïët cuãa y. Thùçng khöën êëy http://ebooks.vdcmedia.com
 15. ANH HUÂNG XAÅ ÀIÏU 15 laâm vua khöng ra gò nhûng vïì löëi veä Linh mao vaâ thû phaáp Sêëu kim thïí thò quaã thêåt laâ tuyïåt diïåu trong thiïn haå. Quaách Dûúng hai ngûúâi cuäng khöng hiïíu löëi veä Linh mao vaâ thû phaáp Sêëu kim thïí laâ gò, chó lñu rñu vêng daå. Ài àûúåc möåt luác, Dûúng Thiïët Têm noái: - Ban ngaây nghe võ tiïn sinh kïí chuyïån kia noái nûãa maãnh giang sún Àaåi Töëng chuáng ta àïìu mêët tûâ tay Àaåo Quên hoaâng àïë, thò tranh veä chûä viïët cuãa y coá gò hay? Laäo huynh cêìn gò phaãi xöng pha nguy hiïím vaâo hoaâng cung àïí lêëy tröåm chûá? Khuác Tam kheä cûúâi àaáp: - Chuyïån àoá thò ngûúi khöng hiïíu àêu! Quaách Khiïëu Thiïn noái: - Gaä Àaåo Quên hoaâng àïë êëy àaä coá thïí veä tranh viïët chûä àeåp thò roä raâng rêët thöng minh, chó tiïëc laâ y khöng chuyïn têm laâm vua. Luác ta coân nhoã nghe gia gia noái rùçng möåt ngûúâi bêët kïí hoåc vùn hay hoåc voä thò chó cêìn chuyïn têm vaâo möåt viïåc, chûá nïëu chuyïån naây muöën laâm, chuyïån kia cuäng muöën laâm thò röët laåi nhêët àõnh chùèng laâm àûúåc chuyïån gò. Khuác Tam noái: - Ngûúâi tû chêët têìm thûúâng thò àuáng laâ nhû thïë, nhûng thiïn haå coá rêët nhiïìu ngûúâi thöng minh tuyïåt àónh, vùn taâi voä hoåc, thû hoåa cêìm kyâ, toaán hoåc binh thû cho túái y böëc tinh tûúáng, kyâ mön nguä haânh khöng mön naâo khöng biïët, khöng mön naâo khöng gioãi, chùèng qua caác ngûúi khöng gùåp àoá thöi. Noái túái àoá y ngêíng àêìu nhòn vêìng trùng taân úã chên trúâi, thúã daâi möåt tiïëng. Dûúái aánh trùng, Quaách Dûúng hai ngûúâi thêëy khoáe mùæt y chúåt ûáa ra mêëy gioåt lïå thaãm. Quaách Dûúng hai ngûúâi vïì túái nhaâ àem mêëy moán vaâng baåc chön thêåt sêu sau hêåu viïån, cuäng khöng hïì noái vúái vúå möåt cêu. Hai ngûúâi tûâ àoá ngaây naâo cuäng ra sûác caây cêëy sùn bùæn mûu sinh, luác raãnh röîi thò têåp luyïån binh khñ quyïìn cûúác, cho duâ luác chó coá hai ngûúâi vúái nhau cuäng khöng nhùæc túái chuyïån àoá. Hai ngûúâi coá khi cuäng túái quaán rûúåu uöëng vúái nhau vaâi voâ, gaä queâ Khuác Tam vêîn hêm rûúåu bûng lïn, mang àêåu huã àêåu phuång ra röìi têåp tïînh boã ài, ngöìi caånh cûáa nhòn ra söng lúán im lùång vúái têm sûå cuãa y, chuyïån àaánh nhau trong rûâng àïm trûúác tûåa höì chûa tûâng xaãy ra. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 Nhûng Quaách Dûúng hai ngûúâi gùåp y dûúâng nhû cuäng coá mêëy phêìn kñnh súå. Thu qua àöng laåi, caâng ngaây caâng laånh. Möåt höm nûãa àïìm gioá bêëc thöíi maånh, tuyïët bùæt àêìu rúi. Saáng höm sau tuyïët rúi caâng lúán, böng baåc àêìy trúâi, ngoåc rùæng khùæp àêët böën bïì mïnh möng trùæng xoáa. Dûúng Thiïët Têm noái vúái vúå chiïìu nay chuêín bõ rûúåu thõt múâi vúå chöìng nghôa huynh uöëng rûúåu thûúãng tuyïët. Ùn cúm trûa xong, y mang hai caái bêìu lúán túái quaán rûúåu àêìu thön mua rûúåu, vûâa túái trûúác quaán thò thêëy hai caánh cûãa göî àoáng chùåt, baân ghïë cuäng thu doån saåch seä. Dûúng Thiïët Têm goä cûãa mêëy caái, goåi: - Khuác Tam ca, baán cho ta ba cên rûúåu. Nhûng khöng nghe traã lúâi. Möåt luác sau y laåi goåi vaâi tiïëng, thêëy vêîn khöng coá tiïëng àaáp beân túái caånh cûãa söí nhòn vaâo, chó thêëy trïn baân ghïë phuã möåt lúáp buåi daây, beân nghô thêìm: - Vaâi höm khöng ra, teá ra Khuác Tam àaä vùæng nhaâ mêëy höm röìi. Mong sao àûâng xaãy ra chuyïån gò thò hay. Luác êëy chó àaânh xöng pha gioá tuyïët qua thön Höìng Mai caách àoá nùm dùåm mua rûúåu, nhên tiïån mua thïm möåt con gaâ, vïì nhaâ laâm thõt baão vúå nêëu nûúáng. Vúå y laâ Bao thõ, khuï danh laâ Tñch Nhûúåc, laâ con cuãa möåt thêìy àöì tû thuåc úã thön Höìng Mai, gaã cho Dûúng Thiïët Têm chûa àêìy hai nùm. Chiïìu höm êëy Bao thõ cho gaâ vaâ caãi trùæng, àêåu huã, miïën vaâo möåt caái nöìi lúán, àùåt lïn bïëp nöíi lûãa röìi chùåt möåt àa caá khö thõt khö, xïë chiïìu qua múâi vúå chöìng Quaách Khiïëu Thiïn sang uöëng rûúåu. Quaách Khiïëu Thiïn vui veã nhêån lúâi. Vúå y laâ Lyá thõ vò àang coá thai, nön mûãa mêëy höm, cûá ùn vaâo laâ nön ra nïn tûâ chöëi khöng qua. Lyá thõ khuï danh laâ Bònh, Bao Tñch Nhûúåc vúái naâng cuäng nhû chõ em ruöåt, hai ngûúâi noái chuyïån höìi lêu trong phoâng, Bao Tñch Nhûúåc pha cho Lyá thõ möåt bònh traâ noáng múái vïì nhaâ baây biïån, àaä thêëy chöìng vaâ Quaách Khiïëu Thiïn bûng bïëp loâ àùåt lïn baân hêm rûúåu, hai ngûúâi àaä uöëng trûúác mêëy cheán. Quaách Khiïu Thiïn noái: - Em gaái, boån ta khöng chúâ cö àêu, lïn àêy mau ài. Quaách Dûúng hai ngûúâi chúi thên, laåi àïìu laâ keã haâo kiïåt, ngûúâi nhaâ quï laåi khöng tyå hiïìm chuyïån lïî tiïët nam nûä. Bao Tñch http://ebooks.vdcmedia.com
 17. ANH HUÂNG XAÅ ÀIÏU 17 Nhûúåc cûúâi kheä vêng daå, thïm than vaâo bïëp, cêìm möåt caái cheán bûúác túái roái rûúåu ngöìi xuöëng caånh chöìng, thêëy hai ngûúâi sùæc mùåt bûâng bûâng, beân cûúâi noái: - Coá chuyïån gò maâ hai anh rûác giêån vêåy? Dûúng Thiïët Têm noái: - Boån ta àang noái chuyïån löi thöi trong triïìu àònh Lêm An. Quaách Khiïëu Thiïn noái: - Höm trûúác ta vaâo traâ lêu Hyã Vuä caác úã àêìu cêìu Chuáng An, nghe ngûúâi ta noái chuyïån gaä Tïí tûúáng giùåc cûúáp Haân Saá Truå. Ngûúâi êëy noái rêët coá àêìu coá àuöi, chùæc khöng phaãi giaã. Y noái bêët kïí laâ võ quan naâo dêng thû bêím baáo hay gúãi cöng vùn lïn chó cêìn khöng ghi roä mêëy chûä “Kñnh biïëu vêåt naây,...“vêåt naây thò gaä Tïí tûúáng giùåc cûúáp êëy seä khöng theâm ngoá túái. Dûúng Thiïët Têm thúã daâi noái: - Coá loaåi hoaâng àïë nhû thïë seä coá loaåi Tïí tûúáng nhû thïë, coá loaåi Tïí tûúáng nhû thïë seä coá loaåi quan laåi nhû thïë. Hoaâng àaåi ca ngoaâi cûãa Duäng Kim thaânh Lêm An noái vúái ta möåt höm y àang àöën cuãi caånh nuái chúåt thêëy möåt toaán quan quên höå vïå möåt àaám quan viïn ài qua, thò Haân Tïí tûúáng dêîn àêìu trùm quan ra ngoaâi thaânh daåo chúi nhûng y cûá lo àöën cuãi, cuäng khöng àïí yá. Chúåt nghe gaä Haân Saá Truå êëy than: úã àêy giùåc truác lïìu tranh, àuáng laâ phong caãnh rûâng nuái tuyïåt diïåu, chó tiïëc laâ thiïëu mêët tiïëng gaâ kïu choá suãa? Y vûâa noái xong, chúåt trong àaám coã coá mêëy tiïëng oùèng oùèng oùèng vang lïn. Bao Tñch Nhûúåc cûúâi noái - Con choá êëy túái thêåt àuáng luác! Dûúng Thiïët Têm noái: - Àuáng thïë, rêët àuáng luác. Con choá êëy suãa möåt höìi röìi rûâ àaám coã chui ra, cö baão àoá laâ choá gò naâo? Teá ra àoá chñnh laâ àûúâng àûúâng Phuã doaän phuã Lêm An Triïåu àaåi nhên. Bao Tñch Nhûúåc öm buång cûúâi boâ ra noái: - Trúâi aå! Quaách Khiïëu Thiïn noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 - Lêìn êëy Triïåu àaåi nhên giaã laâm choá suãa, chùæc nay mai laâ àûúåc thùng quan. Dûúng Thiïët Têm noái: - Caái àoá tûå nhiïn. Ba ngûúâi uöëng rûúåu möåt höìi, chó thêëy ngoaâi cûãa tuyïët rúi caâng luác caâng lúán, rûúåu noáng vaâo buång, ba ngûúâi àang caãm thêëy noáng bûác, chúåt nghe trïn àûúâng caái phña àöng vang laåi möåt traâng tiïëng àaåp tuyïët, cûúác böå rêët nhanh, ba ngûúâi quay àêìu nhòn ra thò laâ möåt àaåo sô. Àaåo sô êëy àêìu àöåi noán tre, vai khoaác aáo túi, toaân thên phuã àêìy tuyïët trùæng, trïn lûng giùæt cheáo möåt thanh trûúâng kiïëm, nguâ tú maâu vaâng trïn chuöi kiïëm phêët phú trong gioá, gioá tuyïët àêìy trúâi, raão bûúác àöåc haânh, quaã thêåt khñ khaái phi phaâm. Quaách Khiïëu Thiïn noái: - Võ àaåo sô naây rêët gioãi voä cöng, xem ra cuäng laâ möåt haão haán. Chó coá möåt ngûúâi, hay laâ múâi vaâo. Dûúng Thiïët Têm noái: - Khöng sai, chuáng ta múâi y vaâo uöëng vaâi cheán, laâm quen thïm möåt ngûúâi baån. Hai ngûúâi àïìu hiïëu khaách, lêåp tûác rúâi baân ra cûãa, chó thêëy àaåo nhên kia ài rêët nhanh, chúáp mùæt chó coân caách ngoaâi mûúâi trûúång nhûng khöng phaãi laâ nhêëc chên chaåy mau, khinh cöng nhû thïë quaã thêåt hiïëm coá. Hai ngûúâi nhòn nhau möåt caái, àïìu caãm thêëy kyâ laå Dûúng Thiïët Têm lúán tiïëng goåi: - Àaåo trûúãng, xin dûâng bûúác! Tiïëng goåi vûâa dûát, àaåo nhên kia liïìn quay laåi gêåt gêåt àêìu. Dûúng Thiïët Têm noái: - Trúâi laånh tuyïët lúán, sao àaåo trûúãng khöng gheá vaâo uöëng vaâi cheán cho àúä laånh! Àaåo nhên kia cûúâi nhaåt möåt tiïëng, lûúát túái nhû bay, trong chúáp mùæt àaä túái trûúác cöíng, trïn mùåt àêìy veã khinh bó aác caãm, cûúâi nhaåt noái: - Baão ta dûâng bûúác laâ coá yá gò? Noái mau xem. http://ebooks.vdcmedia.com
 19. ANH HUÂNG XAÅ ÀIÏU 19 Dûúng Thiïët Têm nghô thêìm boån ta coá haão yá múâi ngûúi uöëng rûúåu maâ àaåo nhên ngûúi laåi vö lïî nhû thïë, luác êëy ngêíng àêìu trúån mùæt nhòn. Quaách Khiïëu Thiïn beân öm quyïìn noái: - Anh em boån ta àang àun lûãa uöëng rûúåu, thêëy àaåo trûúãng möåt mònh ài trong tuyïët laånh nïn lúán mêåt múâi gheá chúi, nïëu coá àuång chaåm cuäng xin àûâng traách. Àaåo nhên kia àaão mùæt möåt caái, lúán tiïëng noái: - Töët rêët töët, uöëng rûúåu thò uöëng rûúåu! Röìi raão bûúác tiïën vaâo. Dûúng Thiïët Têm laåi bûåc mònh, àûa tay keáo tay traái y laåi, noái: - Coân chûa thónh giaáo phaáp hiïåu cuãa àaåo trûúãng? Àöåt nhiïn thêëy cöí tay cuãa àaåo nhên êëy trún nhû caá chaåch trûúåt ra khoãi tay mònh, biïët laâ khöng hay, vûâa àõnh lui laåi àöåt nhiïn thêëy cöí tay àau buöët, àaä bõ àaåo nhên kia lêåt tay laåi giûä chùåt, trong luác bêët ngúâ thêëy nhû bõ voâng sùæt boáp chùåt, vûâa àau vûâa noáng, vöåi vêån kònh chöëng traã, naâo ngúâ caã caánh tay àaä tï daåi khöng coân khñ lûåc, cöí tay àau buöët nhû bõ gaäy xûúng. Quaách Khiïëu Thiïn thêëy sùæc mùåt nghôa àïå àöåt nhiïn àoã bûâng, biïët y thua thiïåt, nghô thêìm vöën laâ coá yá kïët giao, nïëu laåi àöíi ra àöång thuã thò àùæc töåi vúái haão haán giang höì, vöåi bûúác túái noái: - Xin múâi àaåo trûúãng ngöìi. Àaåo nhên kia laåi cûúâi nhaåt hai tiïëng, buöng cöí tay Dûúng Thiïët Têm ra bûúác lïn thïìm, nghïnh ngang ngöìi xuöëng chñnh giûäa, noái: - Hai ngûúâi caác ngûúi roä raâng laâ ngûúâi Sún Àöng laåi tröën nuáp úã àêy giaã laâm dên quï Lêm An, tiïëc rùçng khêíu êm Sún Àöng coân chûa àöíi àûúåc. Àaân öng nhû thïë thò coân biïët voä cöng gò? Dûúng Thiïët Têm vûâa quêîn vûâa giêån, bûúác vaâo trong nhaâ ruát möåt ngoån chuyã thuã trong tuã cho vaâo boåc röìi trúã laåi phoâng khaách, roát ba cheán rûúåu, tûå uöëng caån möåt cheán, im lùång khöng àaáp. Àaåo nhên kia nhòn ra tuyïët lúán ngoaâi cûãa, khöng uöëng rûúåu cuäng khöng troâ chuyïån, chó kheä cûúâi nhaåt. Quaách Khiïëu Thiïn thêëy y coá yá thuâ àõch, biïët y nghi ngúâ trong rûúåu coá chuyïån beân cêìm cheán rûúåu trûúác mùåt àaåo nhên lïn möåt húáp uöëng caån, noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 - Rûúåu laånh mau lùæm, xin àöíi cheán rûúåu noáng khaác cho àaåo trûúãng. Noái xong laåi roái möåt cheán, àaåo nhên kia àoán lêëy uöëng möåt húáp, noái: - Cho duâ trong rûúåu coá thuöëc mï cuäng khöng laâm gò àûúåc ta. Dûúng Thiïët Têm caâng thïm söi maáu, beân phaát taác noái: - Boån ta coá haão yá múâi ngûúi uöëng rûúåu, chùèng leä coá yá haåi ngûúi? Àaåo nhên nhaâ ngûúi ùn noái khöng ra gò, múâi ra khoãi àêy ngay. Rûúåu cuãa boån ta khöng phaãi giêëm, thûác ùn cuäng khöng phaãi thûá boã ài khöng ai ùn. Àaåo nhên kia hûâ möåt tiïëng, cuäng khöng àïëm xóa gò túái cêìm voâ rûúåu tûå roái tûå uöëng, uöëng caån ba cheán chúåt cúãi aáo túi thaáo noán laá ra vûát xuöëng àêët. Dûúng Quaách hai ngûúâi nhòn laåi chó thêëy y khoaãng hún ba mûúi tuöíi, löng maây xïëch lïn, sùæc mùåt höìng haâo, mùåt vuöng tai lúán, aánh mùæt saáng quùæc. Y laåi cúãi caái bao da trïn lûng giuä ra baân rêìm möåt caái, Dûúng Quaách hai ngûúâi àïìu giêåt mònh nhaãy dûång lïn. Teá ra vêåt trong bao da lùn ra laâ möåt caái àêìu ngûúâi maáu me bï bïët. Bao Tñch Nhûúåc la hoaãng: - Trúâi úi! Röìi chaåy vaâo phoâng trong. Dûúng Thiïët Têm àûa tay moâ ngoån chuyã thuã trong boåc, àaåo nhên kia laåi giuä caái bao da möåt caái laâm rúi ra thïm hai vêåt troân troân maáu me bï bïët, àõnh thêìn nhòn kyä thò laâ möåt böå tim gan, tröng khöng giöëng gan heo tim heo, chó e chñnh laâ tim gan ngûúâi. Dûúng Thiïët Têm kïu lïn: - Thùçng àaåo nhên giùåc cûúáp gioãi lùæm! Röìi ruát ngoån chuyâ thuã ra àêm mau vaâo ngûåc àaåo nhên. Àaåo nhên cûúâi nhaåt noái: - Luä choá sùn, àöång thuã röìi aâ? Röìi phêët chûúãng traái àaánh vaâo cöí tay Dûúng Thiïët Têm. Dûúng Thiïët Têm cöí tay chúåt tï rêìn, nùm ngoán tay lêåp tûác mêët hïët khñ lûåc, ngoån chuyâ thuã cuäng bõ àoaåt mêët. Quaách Khiïëu Thiïn bïn caånh nhòn thêëy caã kinh, nghô thêìm nghôa àïå laâ doâng doäi danh tûúáng, voä nghïå gia truyïìn cuãa y luác bònh thúâi so taâi thò mònh cuäng coân keám möåt bêåc, maâ àaåo nhên naây laåi khöng coi y ra gò, ra tay vûâa röìi roä raâng laâ tuyïåt kyä “Khöng thuã àoaåt baåch nhêån“ truyïìn http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2