intTypePromotion=3

Ảnh hưởng của pH và nhiệt độ lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm linh chi trong điều kiện nuôi cấy huyền phù

Chia sẻ: Thienthien Thienthien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
2
lượt xem
0
download

Ảnh hưởng của pH và nhiệt độ lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm linh chi trong điều kiện nuôi cấy huyền phù

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết công bố kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của điều kiện pH và nhiệt độ môi trường lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm linh chi trong điều kiện nuôi cấy huyền phù.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của pH và nhiệt độ lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm linh chi trong điều kiện nuôi cấy huyền phù

  1. Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 4(6) - 2012 AÛNH HÖÔÛNG CUÛA pH VAØ NHIEÄT ÑOÄ LEÂN SÖÏ SINH TRÖÔÛNG CUÛA HEÄ SÔÏI NAÁM LINH CHI TRONG ÑIEÀU KIEÄN NUOÂI CAÁY HUYEÀN PHUØ Nguyeãn Baù Tö(1) , Nguyeãn Thanh Thuaän(2), Taêng Coâng Tröôøng(3) (1), (2) Tröôøng Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät, (3) Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä tænh Bình Döông TOÙM TAÉT Trong baøi baùo naøy, chuùng toâi coâng boá keát quaû nghieân cöùu söï aûnh höôûng cuûa ñieàu kieän pH vaø nhieät ñoä moâi tröôøng leân söï sinh tröôûng cuûa heä sôïi naám linh chi (Ganoderma lucidum) trong ñieàu kieän nuoâi caáy huyeàn phuø. Nhieät ñoä toái öu ñöôïc xaùc ñònh trong khoaûng 25-30 0C vôùi pH laàn löôït laø 5.0 sau 7 ngaøy vaø 4.0 sau 14 ngaøy nuoâi caáy. Haøm löôïng sinh khoái thu ñöôïc toái ña sau 7 ngaøy laø 450 mg/100ml vaø sau 14 ngaøy laø 630 mg/100ml. Söï thay ñoåi pH moâi tröôøng ñaùp öùng vôùi söï sinh tröôûng cuûa heä sôïi naám. Khi sôïi naám sinh tröôûng thì pH cuûa moâi tröôøng giaûm xuoáng vaø ngöôïc laïi. Töø khoùa: naám linh chi, söï sinh tröôûng, sinh khoái * 1. Giôùi thieäu nghieân cöùu cuûa Krcmar vaø cs (1999), Zhang Linh chi (Ganoderma lucidum (Fr.) vaø cs (2001), Qin vaø cs (2008) cho thaáy caùc Karst) ñaõ ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu trò nhieàu hoaït chaát triterpens, polysacchrides vaø loaïi beänh khaùc nhau ôû ngöôøi (nhö beänh protein coù nguoàn goác töø theå quaû naám linh chi vieâm gan maõn tính, cao huyeát aùp, ñeàu coù moái töông quan döông tính vôùi caùc cholesteron hoaù maïch maùu, tieåu ñöôøng, taéc ñaùp öùng mieãn dòch cô theå. Chaúng haïn, Tang ngheõn ñoäng maïch vaønh, hen xuyeãn, vieâm vaø cs (2006) ñaõ chöùng minh axit ganoderic T loeùt daï daøy....) ôû caùc nöôùc phöông Ñoâng từ (AG-T, moät loaïi lanostane triterpenoid) vôùi hôn 2000 naêm trước (Stamets, 1993) haøm löôïng 50 μ g ml-1 ñaõ coù theå gaây öùc cheá (Hobbs, 1995) [18]. Hieän nay, vieäc nuoâi doøng teá baøo ung thö phoåi 95 D thoâng qua cô troàng naám linh chi ñeå thu nhaän sinh khoái cheá apoptosis vaø gaây neân söï nghæ hoaù chu kì vaø chieát suaát caùc saûn phaåm thöù caáp ñang laø teá baøo chæ sau 4-8 giôø, trong nghieân cöùu naøy höôùng nghieân cöùu muõi nhoïn trong lónh vöïc taùc giaû coøn coâng boá AG-T coù khaû naêng ñieàu y - sinh hoïc [1], [2], [3]. chænh möùc bieåu hieän cuûa p53 vaø Bax (hai Veà thaønh phaàn hoaù hoïc vaø caùc hoaït protein quan troïng tham gia kieåm soaùt caùc chaát, ñeán nay, caùc nghieân cöùu ñaõ xaùc ñònh ñieåm giôùi haïn trong chu kì teá baøo). Ngoaøi ra, ñöôïc trong naám linh chi coù khoaûng 119 loaïi ñaùng keå ñeán laø Lz-8- moät loaïi protein choáng triperpens vaø nhieàu loaïi polysaccharide coù dò öùng phoå roäng vaø ñieàu hoaø mieãn dòch ñang giaù trò nhö 1,3-β Dglucan (ñang ñöôïc xem laø ñöôïc giôùi khoa hoïc heát söùc chuù yù trong vieäc yeáu toá môùi coù taùc duïng choáng ung thö). Caùc nghieân cöùu söû duïng ñieàu trò caùc beänh hieåm 25
  2. Journal of Thu Dau Mot university, No4(6) – 2012 ngheøo. Qin vaø cs (2008) ñaõ chöùng minh vôùi Boä moân Sinh hoïc Khoa Khoa hoïc Töï Nhieân -1 haøm löôïng 5μ g ml protein LZ-8 ñaõ coù theå Tröôøng Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät. Qui trình laøm teá baøo laùch chuoät taêng sinh tôùi 149% nuoâi caáy ñöôïc tieán haønh treân moâi tröôøng -1 coøn vôùi haøm löôïng 10 μ g ml thì protein PDA coù thay ñoåi. naøy ñaõ choáng ñöôïc phaûn öùng ngöng keát maùu 1. Sôïi naám ñöôïc nuoâi treân moâi tröôøng ôû ngöôøi [8], [9], [10], [15], [16]. thaïch nghieâng chöùa 200g/L dòch chieát khoai Veà LZ-8, caùc phöông phaùp taùch chieát taây, 20g/L glucose, 1.5g/L MgSO4.7H2O, 2.5g/L truyeàn thoáng gaëp nhöõng haïn cheá nhaát ñònh KH2PO4, 10mg/L vitamin B1, 20g/L agar. do chuû yeáu söû duïng theå quaû laøm nguyeân lieäu, 2. Chuyeån sôïi naám sang ñóa petri cuøng chaúng haïn Kino vaø cs (1990) söû duïng 340 moâi tröôøng PDA nuoâi trong 5 ngaøy ôû 280C. gram theå quaû chæ thu ñöôïc 10 mg LZ-8, do 3. Chuyeån sôïi naám sang bình tam giaùc vaäy hieäu suaát thu nhaän chöa ñaùp öùng ñöôïc (loaïi 250ml) chöùa 50ml bao goàm 35g/L nhu caàu thöïc tieãn vaø giaù thaønh cao [11]. sucrose, 5g/L peptone, 2.5g/L dòch chieát Caùc nghieân cöùu cuûa Zhou (2002) vaø naám men, 0.5g/LmgSO4, 1g/L KH2PO4, vaø Koshsuke K. (2004) phaùt hieän thaáy LZ-8 coù 0.05g/L vitamin B1. Hieäu chænh ñoä pH ôû caùc caû trong giai ñoaïn heä sôïi vaø theå quaû, ñieàu möùc 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 thoâng qua vieäc boå sung HCl 1M hoaëc NaOH 1M. Caùc bình tam giaùc naøy chæ ra neáu tieán haønh nuoâi caáy vaø taùch ñöôïc laéc trong maùy laéc oån nhieät ôû caùc möùc chieát LZ-8 ngay trong giai ñoaïn huyeàn phuø 250C, 300C, 350C, sau ñoù theo doõi sinh khoái teá baøo thì seõ khaéc phuïc ñöôïc nhöõng haïn cheá heä sôïi ôû caùc ngaøy 7 vaø 14. trong phöông phaùp truyeàn thoáng, ruùt ngaén 4. Ghi nhaän söï taêng tröôûng theo ñöôïc thôøi gian vaø qui trình saûn xuaát [11]. phöông phaùp saáy khoâ cuûa Yang vaø cs Nhö vaäy, LZ-8 laø moät protein coù vai troø (1998)[17]. quan troïng trong vieäc ñieàu hoøa heä thoáng mieãn 2.2. Xöû lí soá lieäu dòch vaø nhöõng kó thuaät lieân quan ñeán qui Caùc thí nghieäm ñöôïc boá trí laëp laïi 3 trình li trích vaãn coøn ñang trong giai ñoaïn laàn, sau ñoù thu keát quaû vaø xöû lí baèng phaàn chöa hoaøn thieän; ñaëc bieät laø öùng duïng kó meàm phaân tích ANOVA thuaät nuoâi caáy huyeàn phuø thu nhaän LZ-8 coøn 3. Keát quaû vaø thaûo luaän raát ít thoâng tin ñeà caäp. Nghieân cöùu naøy nhaèm Qua quaù trình nghieân cöùu chuùng toâi ñaõ xaùc ñònh ñieàu kieän pH vaø nhieät ñoä toái öu cho thu ñöôïc moät soá keát quaû nhö sau: söï sinh tröôûng cuûa heä sôïi naám linh chi thoâng 3.1. AÛnh höôûng cuûa pH ban ñaàu qua vieäc khaûo saùt söï aûnh höôûng cuûa chuùng Heä sôïi cuûa caùc loaøi naám sôïi noùi chung coù trong moâi tröôøng huyeàn phuø. Keát quaû thu theå sinh tröôûng trong moät daûi pH khaù roäng. ñöôïc seõ goùp phaàn tìm ra moâi tröôøng nuoâi caáy Caùc nghieân cöùu ñoái vôùi naám lôùn cho thaáy daûi phuø hôïp cho söï phaùt trieån cuûa heä sôïi höôùng pH phuø hôïp töông ñoái trong khoaûng 5-7. Tuy tôùi thu nhaän caùc hoaït chaát nhö LZ-8. nhieân, pH seõ thay ñoåi raát lôùn trong quaù 2. Vaät lieäu vaø phöông phaùp trình sinh tröôûng cuûa heä sôïi, ñaëc bieät trong 2.1. Vaät lieäu vaø moâi tröôøng tröôøng hôïp nuoâi caáy huyeàn phuø. Trong Chuûng naám linh chi (Ganoderma nghieân cöùu naøy, chuùng toâi ñaõ xaùc ñònh pH lucidum) ñöôïc löu tröõ taïi Phoøng Thí nghieäm toái öu cho söï sinh tröôûng cuûa heä sôïi naám 26
  3. Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 4(6) - 2012 Linh chi trong moâi tröôøng PDA thoâng qua laàn löôït laø 330mg/100ml vaø 550mg/100ml vieäc khaûo saùt daûi pH 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 ñeå thu (hình 1). Vôùi nhieät ñoä 300C: sinh khoái linh sinh khoái sau 7 ngaøy vaø 14 ngaøy. chi thu ñöôïc lôùn nhaát laàn löôït laø Moät daûi heïp veà nhieät ñoä ñaõ ñöôïc chuùng 450mg/100ml vaø 630mg/100ml (hình 2). Vôùi toâi thöû nghieäm treân khaû naêng sinh tröôûng nhieät ñoä 350C: sinh khoái linh chi thu ñöôïc cuûa dòch huyeàn phuø taïi pH 5.0: Vôùi nhieät ñoä lôùn nhaát laàn löôït laø 230mg/100ml vaø 250C: sinh khoái linh chi thu ñöôïc lôùn nhaát 400mg/100ml (hình 3). Hình 1: AÛnh höôûng cuûa pH moâi tröôøng leân söï sinh tröôûng cuûa heä sôïi naám linh chi trong moâi tröôøng loûng taïi nhieät ñoä 250C. Hình 2: AÛnh höôûng cuûa pH moâi tröôøng leân söï sinh tröôûng cuûa heä sôïi naám linh chi trong moâi tröôøng loûng taïi nhieät ñoä 300C. Hình 3: AÛnh höôûng cuûa pH moâi tröôøng leân söï sinh tröôûng cuûa heä sôïi naám linh chi trong moâi tröôøng loûng taïi nhieät ñoä 350C. Nhö vaäy, taïi moãi nhieät ñoä khaùc nhau, khoái thu ñöôïc ít, khi pH moâi tröôøng taêng leân pH ban ñaàu seõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söï thì sinh khoái heä sôïi ñaït cöïc ñaïi taïi pH 5.0. taêng tröôûng sinh khoái heä sôïi naám trong dòch Tuy nhieân, theo nghieân cöùu cuûa Yang huyeàn phuø teá baøo. pH ban ñaàu thaáp thì sinh vaø cs (1998), pH toái öu ñeå thu sinh khoái heä 27
  4. Journal of Thu Dau Mot university, No4(6) – 2012 sôïi naám linh chi laø 4.0 trong moâi tröôøng vaø 5 cho thaáy taïi cuøng moät pH nhöng nhieät Glucose-NH4Cl [17]. Coøn theo nghieân cöùu ñoä moâi tröôøng khaùc nhau seõ aûnh höôûng tröïc cuûa Hsieh vaø cs (2005) trong moâi tröôøng tieáp ñeán khaû naêng taêng tröôûng cuûa heä sôïi. toång hôïp cho thaáy sinh khoái linh chi toái öu Söï aûnh höôûng cuûa daûi nhieät ñoä leân thu ñöôïc taïi pH baèng 4.5 vaø 5.0. Moät sinh khoái linh chi taïi pH 5.0 nghieân cöùu khaùc cuûa Jelena Vukojevic Keát quaû chæ ra treân hình 4 cho thaáy (2006) [18] cho thaáy pH tối ưu thu nhận pH ban ñaàu ñeàu giaûm töø 5.0 xuoáng 4.3; 0 sinh khối Linh chiđỏ 4.5-5.0, nhiệt độ 22 C 3.8 vaø 4.7 khi sinh khoái moâi tröôøng taêng trong moâi tröôøng tổng hợp (Ko vaø cs, 2001). leân. Söï sinh tröôûng cuûa heä sôïi taêng daàn Ñieàu naøy cho thaáy pH toái öu cho vieäc thu khi nhieät ñoä moâi tröôøng taêng leân töø 250C sinh khoái heä sôïi naám Linh chi phuï thuoäc leân 300C vôùi sinh khoái thu ñöôïc laàn löôït vaøo moâi tröôøng nuoâi caáy. 550 mg/100ml vaø 630 mg/100ml sau 14 3.2. AÛnh höôûng cuûa nhieät ñoä vaø söï ngaøy nuoâi caáy, khi nhieät ñoä vöôït quaù 0 bieán thieân pH 30 C thì Linh chi taêng tröôûng chaäm vaø Nhieät ñoä khaùc nhau coù söï aûnh höôûng ñaït sinh khoái thaáp nhaát taïi 350C laø 400 khaùc nhau leân khaû naêng sinh tröôûng cuûa heä mg/100ml. sôïi naám. Keát quaû ñöôïc chæ ra trong hình 4 Hình 4: AÛnh höôûng cuûa nhieät ñoä moâi tröôøng leân söï sinh tröôûng cuûa heä sôïi naám Linh chi trong moâi tröôøng loûng taïi pH 5.0. Söï aûnh höôûng cuûa daûi nhieät ñoä leân sinh naêng sinh tröôûng cuûa heä sôïi naám. khoái linh chi taïi pH 6.0 Taïi cuøng moät pH nhöng nhieät ñoä moâi Taïi pH 6.0 keát quaû cuõng thu ñöôïc töông tröôøng khaùc nhau seõ aûnh höôûng tröïc tieáp töï khi khaûo saùt taïi pH 5.0. Ngoaøi pH moâi ñeán khaû naêng taêng tröôûng cuûa heä sôïi. Nhieät tröôøng vaø söï taêng tröôûng sinh khoái coù moái ñoä thuaän lôïi cho heä sôïi phaùt trieån trong töông quan nghòch, keát quaû chæ ra treân hình khoaûng 300C, ra ngoaøi ngöôõng naøy toác ñoä 5 coøn cho thaáy sinh khoái cuûa heä sôïi taêng daàn sinh tröôûng heä sôïi giaûm nhanh choùng. pH khi nhieät ñoä moâi tröôøng taêng töø 250C (ñaït moâi tröôøng ñaõ coù bieán ñoäng khaù maïnh 320mg/100ml) ñeán 300C (cao nhaát 470 trong quaù trình sinh tröôûng cuûa heä sôïi naám. mg/100ml) sau ñoù giaûm nhanh ôû 350C (ñaït Nhö vaäy, sự sinh trưởng của hệ sợi nấm 370 mg/100 ml) (hình 5). linh chi phụ thuộc vaøo nhiều yếu tố: chủng Töø keát quaû treân cho thaáy nhieät ñoä khaùc nấm, thaønh phần moâi trường, caùc ñieàu kieän nhau coù söï aûnh höôûng khaùc nhau l eân khaû lí, hoaù khaùc. Ñeå thu ñöôïc nhöõng keát quaû phoå 28
  5. Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 4(6) - 2012 Hình 5: AÛnh höôûng cuûa nhieät ñoä moâi tröôøng leân söï sinh tröôûng cuûa heä sôïi naám Linh chi trong moâi tröôøng loûng taïi pH 6.0 quaùt hôn, caàn tieán haønh nghieân cöùu aûnh nhieät ñoä leân khaû naêng sinh tröôûng cuûa heä höôûng cuûa caùc yeáu toá khaùc (nhö ñoä thoaùng beà sôïi naám linh chi trong dich huyeàn phuø cho maët, toác ñoä laéc….) leân sinh tröôûng cuûa heä sôïi caùc keát quaû: naám linh chi trong caùc moâi tröôøng loûng khaùc - Linh chi coù khaû naêng sinh tröôûng nhau. Treân cô sôû ñoù tieán haønh khaûo saùt moái trong daûi pH töø 4-7, nhieät ñoä töø 25-35 0C. töông quan caùc hoaït chaát ñöôïc li trích Trong keát quaû naøy, pH vaø nhieät ñoä phuø hôïp (polysacchride, protein, triterpenoid...) vôùi caùc cho pheùp thu ñöôïc sinh khoái heä sôïi naám cao yeáu toá moâi tröôøng nhaèm tieán tôùi xaây döïng quy nhaát laàn löôït laø 5.0 vaø 300C vôùi khoái löôïng trình nuoâi caáy cho töøng chaát rieâng bieät. 450mg/100ml vaø 630mg/100ml taïi pH 5.0 4. Keát luaän sau 7 ngaøy vaø 14 ngaøy nuoâi caáy. Nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa ñieàu kieän - pH moâi tröôøng coù bieán ñoäng khaù pH vaø nhieät ñoä leân söï sinh tröôûng cuûa heä maïnh trong quaù trình sinh tröôûng heä sôïi, sôïi naám Linh chi trong ñieàu kieän nuoâi caáy sinh khoái caøng taêng thì pH caøng giaûm vaø huyeàn phuø laø cô sôû cho vieäc xaùc ñònh caùc ngöôïc laïi, tuy nhieân taïi pH thaáp thì khaû ñieàu kieän lí hoaù toái öu thu nhaän sinh khoái naêng sinh tröôûng laïi chaäm laïi. Taïi caùc pH heä sôïi naám trong moâi tröôøng loûng ñoàng thôøi khaûo saùt ñeàu cho thaáy sinh khoái heä sôïi naám cuõng laø cô sôû cho vieäc thöïc hieän caùc nghieân taêng leân khi nhieät ñoä taêng töø 250C leân 300C cöùu thu nhaän protein LZ-8. nhöng khi nhieät ñoä vöôït quaù ngöôõng naøy Khaûo saùt söï aûnh höôûng cuûa pH vaø thì sinh khoái giaûm nhanh choùng. * EFECT OF TEMPERATURE AND pH ON THE MYCELIAL GROWTH OF GANODERMA LUCIDUM IN SUBMERGED FLASK CULTURES Nguyen Ba Tu(1), Nguyen Thanh Thuan(2), Tang Cong Truong(3) (1), (2) Thu Dau Mot University, (3) Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä tænh Bình Döông ABSTRACT In this paper the effects of environmental condition on the mycelial growth of Ganoderma lucidum were investigated in shake flask cultures. The optimal temperature and pH were found to be around 25-30 0C with pH suitable were 5.0 after 7 days and 4.0 after 14 days cultured. The maximum mycelial concentration reached to around 450 mg/100ml and 630 mg/100ml after 7 days and 14 days cultured, respectivly. The pH of medium 29
  6. Journal of Thu Dau Mot university, No4(6) – 2012 changed correspondingly with the changes in the growth of mycelium. As mycelial growth incereased, the pH of medium decreased and reverse. Key words: lingzhi (ganoderma), growth, biomass TAØI LIEÄU THAM KHAÛO [1] Ngoâ Anh (2007), Giaùo trình Naám hoïc, NXB Ñaïi hoïc Hueá. [2] Nguyeãn Thò Chính (1999), Nghieân cöùu coâng ngheä saûn xuaát sinh khoái vaø moät soá hoaït tính sinh hoïc cuûa linh chi (Ganoderma lucidum), Taïp chí Sinh hoïc, soá 21, tr 132-136. [3] Phan Huy Duïc (1992), Naám linh chi - nguoàn döôïc lieäu quyù hieám caàn ñöôïc baûo veä vaø nuoâi troàng, Taïp chí Döôïc hoïc, soá 2. [4] Nguyeãn Anh Duõng (1995), Goùp phaàn vaøo nghieân cöùu caùc thaønh toá hoùa hoïc cuûa Ganoderma lucidum, Taïp chí Döôïc hoïc, 2, tr 14-16. [5] Ngoâ Kieán Ñöùc vaø cs (2009), Nghieân cöùu taùc duïng phoøng ngöøa loaïn saûn teá baøo gan vaø choáng suy tuûy cuûa linh chi, Taïp chí Khoa hoïc Tröôøng Ñaïi hoïc Y döôïc TP. Hoà Chí Minh. [6] Taï Bích Thuaän vaø cs (2007), Tìm hieåu caùc enzym baûo veä oâxi hoaù cuûa naám linh chi (Ganoderma lucidum), Taïp chí khoa hoïc Tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc Töï nhieân, Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi. [7] Chang M., et al. (2005), Optimization of the medium composition for the submerged culture of Ganoderma lucidum by Taguchi array design and steepest ascent method, National Taiwan Ocean University, Science Direct. [8] Gao Y at al. (2002), The immunomodulating effects of Ganoderma lucidum (Curt. Fr.) P. Karst (Ling Zhi, reishi mushroom) (Aphyllophoromycetideae), Int. J. Med. Mushrooms. [9] Liang, et al. (2009), Ganoderma lucidum immunomodulatory protein (Lz-8) expressed in Pichia pastoris and the identification of immunocompetence, Department of Cytobiology, Institute of Frontier Medical Science, Jilin University, Changchun, China. [10] Habijani J., at al. (2001), Immunostimulatory Effects of Fungal Polysaccharides from Ganoderma lucidum Submerged Biomass Cultivation, University of Ljubljana, Slovenia. [11] Koshsuke K, et al. (2004), Isolation and Characterization of a New Immunomodulatory Protein, Ling Zhi-8 (LZ- 8), from Ganoderma lucidum, The journal of biological chemistry, Odawara, Japan. [12] Lee, et al. (2006), Factors influencing the production of endopolysacchride from Ganoderma applanatum, The journal of Divition of Biotechnology, Korea Forest Research Institute. [13] Lee et al. (2006), Factors influencing the production of endopolysaccharide and exopolysaccharide from Ganodermaapplanatum, Korea Forest Research Institute, The journal of Science Direct. [14] Naszeen Z. et al. (2005), Study of different growth parameters in Ganoderma lucidum, Biotechnology and food research Center, PCSIR labs, USA. [15] Qin et al. (2008), Functional expression of LZ-8, a fungal immunomodulatory protein from Ganoderma lucidum in Pichia pastoris, J. Gen. Appl. Microbiol. [16] Tang et al. (2006), Ganoderic acid T from Ganoderma lucidum mycelia induces mitochondria mediated apoptosis in lung cancer cells, The journal of ScienceDirect: life Science. [17] Yang et al., 1998. Effect of cultivating condititons on the mycelial growth of Ganoderma lucidum in submerged flask cultures. The journal of Bioprocess Engineering. [18] Vukojevic et al. (2006), Effect of medium pH and cultivation period on mycelial biomass, polysaccharide, and ligninolytic enzyme production by Ganoderma lucidum from montenegro, The journal of BioScience. 30

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản