intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh hưởng của Sodium nitroprusside đến quá trình chín và chất lượng trái xoài "Nam Dok Mai Si Thong"

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

9
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sodium nitroprusside (SNP) - một chất giải phóng nitric oxide (NO) được sử dụng trong nghiên cứu này nhằm làm chậm quá trình chín và duy trì chất lượng trái xoài sau thu hoạch. Trái xoài giống "Nam Dok Mai Si Thong" được ngâm trong dung dịch SNP 0,5mm hoặc 1mm trong 10 phút; Ngâm trái trong nước 10 phút được xem là đối chứng. Sau khi xử lý, trái được bảo quản ở nhiệt độ thường (22 độ C) đến ngày thứ 8, khi trái đối chứng chín hoàn toàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của Sodium nitroprusside đến quá trình chín và chất lượng trái xoài "Nam Dok Mai Si Thong"

  1. Vietnam J. Agri. Sci. 2022, Vol. 20, No. 1: 82-88 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022, 20(1): 82-88 www.vnua.edu.vn Trần Thị Thùy Linh*, Trần Hồng Quân Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long * Tác giả liên hệ: thuylinhvlcc@gmail.com Ngày nhận bài: 01.07.2021 Ngày chấp nhận đăng: 09.12.2021 TÓM TẮT Sodium nitroprusside (SNP) - một chất giải phóng nitric oxide (NO) được sử dụng trong nghiên cứu này nhằm làm chậm quá trình chín và duy trì chất lượng trái xoài sau thu hoạch. Trái xoài giống “Nam Dok Mai Si Thong’’ được ngâm trong dung dịch SNP 0,5mm hoặc 1mm trong 10 phút; ngâm trái trong nước 10 phút được xem là đối chứng. Sau khi xử lý, trái được bảo quản ở nhiệt độ thường (22C) đến ngày thứ 8, khi trái đối chứng chín hoàn toàn. Kết quả cho thấy SNP làm giảm có ý nghĩa sự sản sinh khí ethylene và cường độ hô hấp của trái, duy trì độ cứng trái, làm chậm sự thay đổi hàm lượng chất rắn hòa tan và độ axit của dịch trái. SNP cũng làm chậm sự phát triển màu của thịt trái. Tuy nhiên, SNP không làm giảm tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên của trái. Xử lý bằng dung dịch SNP ở nồng độ 1mm có hiệu quả cao hơn trong việc làm chậm quá trình chín và duy trì chất lượng trái xoài sau thu hoạch. Từ khóa: Mangifera indica L., sodium nitroprusside, sự chín của trái, chất lượng trái. Effect of Sodium Nitroprusside on Ripening and Quality of “Nam Dok Mai Si Thong” Mango Fruits ABSTRACT Sodium nitroprusside (SNP) - a nitric oxide (NO) donor, was used in this research to delay the ripening and maintain the quality of postharvest mango fruits. Mango fruits cv. Nam Dok Mai Si Thong were dipped in SNP solution at 0.5mm or 1 mm for 10 min while dipping in water for 10 min served as the control. After treatment, all fruits th were stored at ambient temperature (22C) until day 8 when the fruits of control treatment got fully ripe stage. The results showed that SNP significantly reduced ethylene production and respiration rate in the fruits, maintained fruit firmness and delayed the changes in soluble solid content and titratable acidity. SNP also delayed color development of the fruit pulp. However, SNP had no effect on reducing weight loss. SNP treatment at 1mm was more effective to delay the ripening process and maintain quality of postharvest mango fruits. Keywords: Mangifera indica L., sodium nitroprusside, fruit ripening, fruit quality. 82
  2. Trần Thị Thùy Linh, Trần Hồng Quân    -     83
  3. Ảnh hưởng của sodium nitroprusside đến quá trình chín và chất lượng trái xoài “Nam Dok Mai Si Thong” µ ₂ µl ≤ 84
  4. Trần Thị Thùy Linh, Trần Hồng Quân  ≤  ≤  85
  5. Ảnh hưởng của sodium nitroprusside đến quá trình chín và chất lượng trái xoài “Nam Dok Mai Si Thong” β  µ β  Nghiệm thức Chỉ số L* Chỉ số a* Chỉ số b* Chỉ số h Ngày 0 85,36 ± 0,90 -1,97 ± 0,07 30,68 ± 1,12 94,47 ± 0,95 Ngày 8 (Đối chứng) 74,62b ± 0,77 7,99a ± 0,64 49,57a ± 0,77 80,89c ± 0,62 0,5mm SNP 75,68b ± 0,52 4,78b ± 0,39 46,70ab ± 1,42 84,14b ± 0,45 1,0mm SNP 80,64a ± 1,29 2,12c ± 0,95 40,33b ± 3,36 87,44a ± 1,20 ± ≤ 86
  6. Trần Thị Thùy Linh, Trần Hồng Quân  Nghiệm thức Chỉ số L* Chỉ số b* Chỉ số h Ngày 0 78,84 ± 0,73 38,40 ± 1,17 94,49 ± 0,97 Ngày 8 (Đối chứng) 74,34ab ± 0,60 35,72ns ± 0,38 76,11a ± 0,88 0,5 mm SNP 73,27b ± 0,31 34,57ns ± 0,32 68,40c ± 0,37 1,0 mm SNP 75,72a ± 0,81 33,97ns ± 1,68 74,14b ± 0,56 ± ≤  Nghiệm thức SSC (°Brix) TA (% citric acid) Ngày 0 12,01 ± 0,45 2,32 ± 0,05 Ngày 8 (Đối chứng) 20,31a ± 0,37 0,50b ± 0,06 0,5 mm SNP 20,40a ± 0,18 0,52b ± 0,04 1,0 mm SNP 18,41b ± 0,37 0,81a ± 0,06 ± ≤ Nghiệm thức đối chứng Nghiệm thức SNP 0,5mm Nghiệm thức SNP 1mm bảo quản ngày thứ 8 bảo quản ngày thứ 10 bảo quản ngày thứ 10 87
  7. Ảnh hưởng của sodium nitroprusside đến quá trình chín và chất lượng trái xoài “Nam Dok Mai Si Thong”  banana fruit attributes and keeping quality. Acta Horticulturae. 2. 934: 799-806. http://www. actahort.org/ books/934/index.htm Sadegh A.S., Mostofi Y., Boojar M.M.A & Khalighi A. (2012). Effect of nitric oxide on ethylene biosynthesis and antioxidant enzymes on Iranian peach (Prunus persica cv. Anjiri). Journal of Food, Agriculture & Environment. 10 (2): 125-129. Singh S.P., Singha Z. & Swinny E.E. (2009). Postharvest nitric oxide fumigation delays fruit ripening and alleviates chilling injury during cold storage of Japanese plums (Prunus salicina Lindell). Journal of Postharvest Biology and Technology. 53: 101-108. Tierney D.L., Rocklin A.M., Lipscomb J.D., Que Jr. L. & Hoffman B.M. (2005). Studies of the ligation and structure of the non-heme iron site in ACC oxidase. Journal of American Chemistry and Aleryani S., Milo E. & Kostka P. (1999). Formation of Society. 127: 7005-7013. peroxynitrite during thiol-mediated reduction of Tran Thi Thuy Linh, Jitareerat P., Aimla-or S., Srilaong sodium nitroprusside, Biochimica et Biophysica V., Boonyaritthongchai P. & Uthairatanakij A. Acta (BBA)-General Subjects. 1472: 181-190. (2015). Applying of sodium nitroprusside (SNP) on Brecht J.K. & Yahia E.M. (2009). Postharvest postharvest “Nam Dok Mai No.4” mango fruits Physiology - The Mango - 2nd Edition: Botany, delay ripening and maintain quality. African Journal Production and uses. CAB International. of Agriculture Research. 10(31): 3067-3072. Chapter. 14: 484. Valero D. & Serrano M. (2010). Postharvest biology Cheng G., Yang E., Lu W., Jia Y., Jiang Y. & Duan X. and technology for preserving fruit quality. CRC (2009). Effect of nitric oxide on ethylene synthesis Press. p. 202. and softening of banana fruit slice during ripening. Yamaguchi K. & Hama H. (2003). A study on the Journal of Agriculture and Food Chemistry. mechanism by which sodium nitroprusside, a nitric 57: 5799-5804. oxide donor, applied to the anteroventral third Flores F., Sánchez - Bel P., Valdenegro M., Romojaro ventricular region provokes facilitation of F., Martinez-Madrid M. & Egea M. (2008). Effects vasopressin secretion in conscious rats. Brain of a pretreatment with nitric oxide on peach Research. 968: 35-43. (Prunus persica L.) storage at room temperature. Yang E., Yang S.Y., Lu W.J., Chen J.Y., Qu H.X., Journal of European Food Research and Jiang Y., Joyce D.C. & Duan X.W. (2010). Effect Technology. 227: 1599-1611. of nitric oxide on the sensitivity of banana fruit Lai T., Wanga Y., Li B., Qina G. & Tiana S. (2011). slices to ethylene. Journal of Horticulture Science Defense responses of tomato fruit to exogenous Biotechnology. 85: 17-22. nitric oxide during postharvest storage. Journal of Zaharah S.S. & Singh Z. (2011a). Postharvest nitric Postharvest Biology and Technology. 62: 127-132. oxide fumigation alleviates chilling injury, delays Li X., Wu B., Guo Q., Wang J., Zhang P. & Chen W. fruit ripening and maintains quality in cold stored (2014). Effects of nitric oxide on postharvest “Kensington Pride” mango. Journal of Postharvest quality and soluble sugar content in papaya fruit Biology and Technology. 60: 202-210. during ripening. Journal of Food Processing and Zaharah S.S. & Singh Z. (2011b). Mode of action of Preservation. 38: 591-599. nitric oxide in inhibiting ethylene biosynthesis and Liu L., Dong Y. & Guan J. (2011). Effects of nitric fruit softening during ripening and cool storage of oxide on the quality and pectin metabolism of Yali “Kensington Pride” mango. Journal of Postharvest pears during cold storage. Journal of Agricultural Biology and Technology. 62: 258-266. Sciences in China. 10(7): 1125-1133. Zhang S.Y., Ren X.L. & Rao J.P. (2005). Effects of Manjunatha G., Gupta K.J., Lokesh V., Mur A.L. & nitric oxide on active oxygen metabolism of Bhagyalakshmi N. (2012). Nitric oxide counters postharvest tomato fruit. Acta Horticulturae. ethylene effects on ripening fruits. Journal of Plant 32: 818-822. signaling & behavior. 7(4): 476-483. Zhu S.H. & Zhou J. (2007). Effect of nitric oxide on Manjunatha G., Lokesh V. & Bhagyalakshmi N. ethylene production in strawberry fruit during (2010). Nitric oxide - induced enhancement of storage. Journal of Food Chemistry. 100: 1517-1522. 88
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2