intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh khỏa thân

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

233
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong lịch sử của loài người từ thủa hoang sơ, hình ảnh cơ thể con người đã là một yếu tố luôn gắn bó mật thiết với sinh hoạt cộng đồng. Ngày nay ta có thể dễ dàng tìm thấy những tranh vẽ rất thô sơ hay hình nổi trên đồ gốm cổ đại các cảnh khoả thân. Khi hội hoạ tiến thêm một bước dài, giúp cho khả năng ban đầu là ghi chép rồi tiến tới thể hiện cuộc sống một cách sinh động hơn, ta lại càng có thêm nhiều tư liệu chính xác về xã hội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh khỏa thân

  1. nh kh a thân Trong l ch s c a loài ngư i t th a hoang sơ, hình nh cơ th con ngư i ã là m t y u t luôn g n bó m t thi t v i sinh ho t c ng ng. Ngày nay ta có th d dàng tìm th y nh ng tranh v r t thô sơ hay hình n i trên g mc i các c nh kho thân. Khi h i ho ti n thêm m t bư c dài, giúp cho kh năng ban u là ghi chép r i ti n t i th hi n cu c s ng m t cách sinh ng hơn, ta l i càng có thêm nhi u tư li u chính xác v xã h i loài ngư i trong t ng giai o n l ch s mà i u luôn nh n th y là s quan tâm t i bí m t c a cơ th con ngư i cùng v i vi c th n thánh hoá nó. Trong c ng ng Thiên Chúa giáo, nhà Th là nơi tôn nghiêm nh t, t i k nh t v i nh ng gì "tr n t c", th nhưng ta l i có th tìm th y nơi ây các tranh v mang m u s c tôn giáo v i các thiên th n kho thân. H i ho châu Âu nh ng th k XVII, XVIII ã làm n r nh ng tài năng, l i cho h u th nh ng tuy t tác không gì sánh n i, trong ó m t ph n l n các tác ph m t p trung vào tài minh ho các huy n tho i. T i ây, m t l n n a ta l i b t g p nh ng hình nh kho thân y quy n rũ. Châu Á cũng không ph i là ngo i l , n u như b n bi t r ng ngư i n- r t n i ti ng v i b sách Kamasutra và ngư i Nh t l ng danh v i các tranh in "phòng the" mà k thu t th hi n c a chúng ã tt im t tinh t khó sánh n i. Vi c phân bi t âu là tác ph m ngh thu t không h n d dàng. Xã h i Vi t nam kh t khe hơn r t nhi u trong vi c nhìn nh n cơ th con ngư i như là m t "báu v t". Nhưng i u này không h làm c n tr nh ng tư ng tư ng vô cùng táo b o trong ngh thu t t th i Nguy n Du làm ta say mê "Gót sen thoăn tho t" c a nàng Ki u n th a n sĩ Xuân Hương làm th gian iên o v i nh ng v n thơ l ng lơ y n ý. Trong lĩnh v c ngh thu t hình nh thì các tác ph m tranh ông H là m t
  2. minh h a tuy t v i. Ai b o các c th i trư c không..."kh a thân"? Hãy xem b c tranh "H ng d a" dư i ây: Có l ây là m t trong các tác ph m truy n th ng hi m hoi mà ngư i ph n ư c th hi n kh a thân như th . Như v y hình nh kh a thân ã, và luôn là m t tài h p d n và t nh trong nhi u b môn ngh thu t c a nhân lo i. Trong ó có Nhi p nh ngh thu t. Ngày nay chúng ta khó có th hình dung l i ư c chính xác cú s c do k thu t nhi p nh gây nên khi nó m i ra i t i châu Âu. Th i y ngư i ta ã quá kinh ng c trư c kh năng ghi l i m t cách tr n v n và chính xác như th t c a phim nh. Tuy nhiên nhi p nh ã không ư c gi i ngh sĩ chào ón ngay như m t công c c a sáng t o. Lĩnh v c nh kh a thân áng ti c l i ư c b t u v i "ch en" c a nh "khiêu dâm" - "Pornographie" dành cho các nhà quý t c l m ti n. Nói như Alain Fleischer thì các nh "Porno" này ã nghi m nhiên t o ra m t lo i "giá tr hình nh" t n t i song song v i "giá tr ti n t ". V y thì nh kh a thân ngh thu t "Photo de Nu artistique" ư c b t u t bao gi ? Câu tr l i r t khó có th chính
  3. xác nhưng ta có th ch c ch n r ng cùng v i vi c Nhi p nh t kh ng nh ch ng c a mình trong sáng t o thì "Nu Artistque" cũng ng th i ư c th a nh n. Các tài li u lưu tr cho th y ngư i ch p t m nh kh a thân u tiên trong l ch s nhi p nh th gi i là c p ng tác gi Eugène Duriu và Eugène Delacroix, vào kho ng năm 1853. Ta không bi t danh tính c a ngư i m u, và cũng không th t s quan tâm n nó, i u gây n tư ng m nh nh t là dáng ng i quay lưng v i t t c nh ng c m xúc v tò mò, khêu g i, ngây thơ, trong tr o...mà t t c nh ng c m xúc này ã t t i m t cân b ng áng khâm ph c. Tuy nhiên Eugène Duriu và Eugène Delacroix ã không ch p ngư i m u như m t t m nh kh a thân ngh thu t mà m c ích c a nó dành cho các tranh v c a Eugène Delacroix. Trong m t lo t các t m nh th lo i này ta có th tìm th y ngư i m u nam và n v i các tư th , b c c mang m d u n c a h i h a. Nhi p nh kh a thân ngh thu t c a th gi i ã và luôn ph i ch u ng t t c nh ng nh ki n, nh ng hà kh c v quan ni m o c, các òi h i kh t khe c a ngh thu t... có th ư c ch p nh n như m t sáng t o ngh thu t. i u này không ph i là m i, n u như ta quay ngư c dòng l ch s c a h i h a thì cũng s g p nh ng b c tranh y "tai ti ng" mà ngày nay chúng ư c coi như nh ng ki t tác c a nhân lo i. Vi t nam ch c nhi u b n bi t t i danh h a ngư i Tây ban nha Francisco Goya v i tác ph m "Maja Denuda" - Cô gái kh a thân, mà ông ã l y ngư i tình c a mình làm m u. S xu t hi n c a ki t tác này ã gây m t cú s c m nh th i y khi mà nh ki n trong sáng tác h i h a ã không th ch p nh n m t tư th b c c táo b o n như ng y. Th nhưng cái p th t s cu i cùng ã th ng, tài năng c a Goya ã ư c kh ng nh khi ta có th c m th y trong b c tranh, vư t lên trên h t t t c m i ư ng nét quy n rũ c a thân th , là s tinh khi t và trong tr ng.
  4. Vào lúc kh i i m c a mình, nh kh a thân ngh thu t ã l y h i h a làm m t tiêu chu n cho hình th c th hi n cũng như tư duy sáng t o. có th ư c công chúng th a nh n thì m t t m nh "Nu" c n th a mãn nhi u i u ki n khác nhau hay nói m t cách khác nó ph i thu c v th lo i "nu académique". N u như hình nh không th a mãn các "tiêu chu n" ó thì nó s b x p vào lo i "r ti n". Như th ta có th th y ngay r ng s phát tri n c a nh kh a thân ngh thu t ph thu c r t l n vào môi trư ng văn hóa và tôn giáo. Y u t c m nh n c a ngư i xem nh cũng óng m t vai trò quan tr ng khi ranh gi i gi a nh "ngh thu t" và nh "khiêu dâm" hay tách bi t hơn n a là nh "g i c m" - "photo érotique" là r t mong manh, ôi khi r t nhòe. S r t thú v và b ích n u ta có th bi t ư c quá trình v n ng và phát tri n c a th lo i nh ngh thu t y khó khăn này trên th gi i. Tên tu i l n u tiên ph i k n là Man RAY, không nh ng ông ch là cha c a r t nhi u tư duy sáng t o, k thu t th hi n mà các tác ph m "Nu" c a Man Ray ã th t s tt i m t nh cao trong ngh thu t. M t t m hình khác, mang tính s ki n bên c nh s quy n rũ c a nó, là tác ph m "Corset Mainbocher" c a Horst P. Horst vào năm 1939. Ta c n bi t r ng vào nh ng th p niên u th k XX này các bác sĩ ã kh ng nh tác h i n s c kh e c a lo i áo bó mà ph n v n hay dùng. Coco Chanel là m t trong nh ng ngư i u tiên ph n i k ch li t ki u trang ph c r t khó ch u y. M t t m nh kh a thân "Nu de dos" nhưng dư i m t góc nhìn hoàn toàn m i l . Nhà cách m ng c a nh kh a thân ngh thu t chính là Helmut NEWTON (ta cũng có th k n Jean-Loup SIEFF v i phong cách hoàn toàn khác bi t) mà cách th hi n c a ông ã gây m t ti ng vang không kém gì b c tranh "Maja Denuda" c a F.Goya. Cũng m t góc nhìn tr c di n, cũng m t c m xúc tr c ti p, ngư i xem c m nh n t m nh b ng t t c các giác quan c a mình ư c chuy n t i b i cái nhìn.
  5. Hai t m nh kh l n t c nh nhau, cũng v n nh ng ngư i ph n y, m t bên v i trang ph c và m t bên hoàn toàn kh a thân. Ngư i xem hoàn toàn b ch ng b i nhi u c m xúc khác nhau mà n tư ng m nh nh t là c m th y nh ng ư ng nét tuy t v i y ang ti n th ng l i ch mình. Helmut NEWTON ư c x p vào lo i nhi p nh gia "khiêu khích" th nhưng ngư i th t s gây sóng gió trong th p niên 80 c a th k XX l i là Robert Mapplethorpe. Chùm tác ph m quan tr ng nh t c a ông là v các nhà vô ch th thao n , th hi n hình nh ngư i ph n hi n i, ý th c ư c r t rõ v thân th mình. n ây chúng ta hoàn toàn có th t tin mà kh ng nh r ng nh kh a thân ngh thu t là m t lo i hình sáng t o quan tr ng c a nhi p nh hay nói r ng hơn là m t hình th c th hi n c a ngh thu t nhân b n. nh kh a thân ngh thu t hoàn toàn có th t n t i và tìm th y ch ng c a nó trong xã h i Vi t nam b ng cách tôn tr ng các giá tr o c xã h i truy n th ng và phát huy ư c tính n d c a ngh thu t phương ông. M c dù vào th i i m hi n t i các ngh sĩ nhi p nh t i Vi t nam v n ph i làm vi c trong "kín áo" và "yên l ng" ch th i cơ nhưng i u y không có nghĩa là nh "Nu" không th phát tri n. Trư c khi lên ti ng "kêu ca" các i u ki n xã h i hay "hành chính" thì t ng ngh sĩ c n bi t ư c kh năng sáng t o c a chính mình, c n bi t vư t lên trên nh ng sáo mòn trong tư duy, nh ng nh ki n cho dù c a c m t th h ... có th t kh ng nh mình b ng phong cách ngh thu t c a riêng mình và tr l i cho nh "Nu" giá tr "Artistique" th t s c a nó. Bên c nh ó các cơ quan văn hóa hay các ban ngành có liên quan cũng hoàn toàn có th tìm hi u m t cách nghiêm túc th lo i nh ngh thu t này, có m t cái nhìn thoáng hơn, r ng hơn t o i u ki n cho các ngh sĩ t do sáng tác.
  6. Ranh gi i duy nh t gi a nh "ngh thu t" và "khiêu dâm" theo Alain FLEISHER là: "Càng có nhi u ngh thu t thì s ít tính khiêu dâm" ("Plus il a d'art et moins il y a de pornographie") Tài li u tham kh o: - Photo Icons, tác gi Hans-Michael Koetzle, NXB Taschen, 2005 - La Pornographie, tác gi Alain FLEISHER, NXB La Musardine, 2005 “Chuy n xưa k r ng: m t vương qu c n có m t tên cư p khét ti ng gi t ngư i không g m tay, vào m t êm thu h n l n vào hoàng cung v i ý nh gi t công chúa cư p n trang và viên ng c quý mà nàng thư ng mang trên ngư i. Trong ánh sáng m o chan hoà cùng bóng t i c a căn phòng, h n ã rút gươm ra và nh nhàng ti n n bên giư ng c a công chúa…, khi thanh gươm ã vung lên và s n sàng c m ph p xu ng tim c a nàng, thì ngay lúc ó áng mây v a tan như ng ch cho ánh trăng to nh xu ng hoàng cung, qua ánh sáng lung linh huy n o c a trăng non, h n th y trư c m t mình là m t thân th nõn nà ki u di m c a công chúa ang kh a thân và say sưa trong gi c i p; dư i làn da tr ng h ng c a ôi b b ng o là trái tim ang p nh theo t ng nh p th trinh nguyên… L n u tiên trong cu c i ngang d c, tên cư p ã s ng s ng l ng yên trư c v p thánh thi n c a T o hóa, h n ã run tay không th âm gươm xu ng ng c nàng và ành ph i âm th m rút lui vào bóng êm… Cái p mong manh, nh nhoi còn sót l i trong ph n NGƯ I c a tên cư p ã c m hoá ư c và chi n th ng cái Ác c h u trong ph n CON c a h n. ó là tri t lý muôn i c a ngh thu t, c a l s ng, qua câu chuy n mang m tính huy n tho i trên…” T th i kỳ Ph c Hưng, trong nh ng nhà th công giáo ã xu t hi n nhi u b c h a kh a thân ca ng i v p thánh thi n c a con ngư i. Nhi p nh ra i sau h i h a, nhưng trong quá trình hình thành và phát tri n b môn nhi p nh ngh thu t trên th gi i (hơn 150 năm), nh kh a thân cũng ã có m t ngay t nh ng
  7. ngày u và song song phát tri n v i nh ng th lo i khác cho n nay. B ng khát v ng luôn vươn t i v p c a cu c s ng, tình yêu và c v p c a thân th , các nhà nhi p nh ã i tìm cho mình nh ng c m h ng ngh thu t v tài này t t i nh ng tác ph m ngh thu t ích th c, ca ng i v p c tâm h n và hình th ngư i ph n (l n nam gi i). ó là nh ng tác ph m ngh thu t y tính nhân b n, tôn vinh v p c a cu c s ng mà thân th con ngư i là m t hi n thân tuy t v i. Ngày nay trên nhi u t p chí qu c t y d y nh ng nh tr n tru ng thô t c, khiêu dâm, trên internet cũng tràn lan; g n ây l i liên ti p n i c m lên nh ng scandal “ nh ngh thu t” c a nh ng ca sĩ, di n viên, ngư i m u…, làm cho không khí trong lành c a nhi p nh ngh thu t chân chính ít nhi u b ô nhi m. Ai cũng bi t có m t ranh gi i vô hình gi a hai lo i nh kh a thân: “Naked” là tr n tr i, dung t c, phơi bày ra m t cách t nhiên (không bao hàm nghĩa ngh thu t). “Nude” cũng là thoát y, nhưng ph i qua x lý c a ngư i ngh sĩ b ng k thu t ánh sáng, góc ,s c , b c c, ư ng nét.v.v. k t khi b m máy cho n khi tráng phim, r i nh xong. Nói tóm l i là ph i làm như th nào ó b c nh toát lên ư c v p thánh thi n, trong sáng mà T o hóa ã ban t ng cho con ngư i, nh t là ngư i ph n . Vi t Nam ta không có m t trư ng l p nhi p nh nào ưa b môn kh a thân vào chương trình gi ng d y trang b nh ng ki n th c cơ b n cho các h c viên như trong các trư ng M Thu t. Các nhà qu n lý văn hoá ngh thu t cũng còn khá nhi u quan ni m l p l , không khuy n khích cũng không ph n i, nói úng hơn là có xu hư ng ch p nh n s t n t i m t cách th ng và v n ang trong giai o n thăm dò (?). Chính i u ó ã làm cho gi i c m máy tr nên lúng túng, hoang mang khi tìm n chân giá tr c a nhi p nh ngh thu t. Trong khi nhu c u lưu gi cái p trong tác ph m nhi p nh ngày càng cao mà quan ni m chính th ng chưa rõ ràng, thông su t, nên nh ng nhà nhi p nh v n c âm th m sáng tác nh kh a thân v i m t tâm tr ng lén lút, v ng tr m như làm chuy n gì m ám, t i
  8. l i. C ngư i ch p l n ngư i m u u mang n ng m t c m giác tâm lý không tho i mái khi sáng t o ngh thu t, cơ h như ang ph n b i v i chính mình, v i gia ình và xã h i. Nhưng th c ra h ch là nh ng ngư i m i mê i tìm và tôn vinh v p thu n khi t c a T o hoá r i mang cái p y dâng t ng cho i (dù i có khi chưa hi u h t h ). Ngh thu t là vô cùng, cái p là chân lý, c n ph i ư c nhìn nh n và lưu gi ; th nhưng ngh thu t không ph i là m t phép toán i tìm gi i h n c a nh ng ư ng cong, chính vì th nên khó có m t văn b n c th phân nh r ch ròi cái gi i h n vô hình ó nh hư ng và nâng cao th hi u th m m c a m i ngư i, ph c v t t hơn nhu c u văn hoá phong phú, a d ng c a qu n chúng. Cũng chính vì th nên có nhi u tay l i d ng t m rèm thu t ng “ nh ngh thu t” làm trò x u xa, nhưng không ph i vì v y mà chúng ta ng hoá hai nghĩa “nude” và “naked” ư c. Thi t nghĩ, ã n lúc H i Ngh sĩ Nhi p nh Vi t Nam c n ph i ch ng ph i h p v i V M Thu t – B Văn hóa Thông tin và các cơ quan ban nghành ch c năng khác có nh ng văn b n quy nh phù h p v i truy n th ng dân t c, bên c nh vi c dung n p quan ni m th m m c a th gi i m t cách hài hòa, h p lý, không tránh né, không c c oan; ng th i cũng có cái nhìn v nhi p nh ngh thu t m t cách c i m và công b ng hơn so v i nh ng b môn ngh thu t khác như h i h a, iêu kh c, i n nh, văn h c…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2