intTypePromotion=1

Ảnh số khởi đầu nan - Máy ảnh số và nhiếp ảnh số

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
230
lượt xem
125
download

Ảnh số khởi đầu nan - Máy ảnh số và nhiếp ảnh số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lời đầu tiên xin được cảm ơn công nghệ kỹ thuật số hay nói chính xác hơn là các chuyên gia của lĩnh vực này đã và đang miệt mài làm việc để mỗi ngày kỹ thuật số lại mang đến cho người sử dụng những khả năng kỳ diệu hơn, trong đó có các máy ảnh "Digital". Quay ngược dòng thời gian, chỉ 5 năm trước dây thôi, thì khái niệm "Nhiếp ảnh" có một cái gì đó đặc biệt và xa vời đối với đại đa số những người không làm trong nghề có liên quan tới ảnh....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh số khởi đầu nan - Máy ảnh số và nhiếp ảnh số

  1. nh s kh i u nan - Máy nh s và nhi p nh s L i u tiên xin ư c c m ơn công ngh k thu t s hay nói chính xác hơn là các chuyên gia c a lĩnh v c này ã và ang mi t mài làm vi c m i ngày k thu t s l i mang n cho ngư i s d ng nh ng kh năng kỳ di u hơn, trong ó có các máy nh "Digital". Quay ngư c dòng th i gian, ch 5 năm trư c dây thôi, thì khái ni m "Nhi p nh" có m t cái gì ó c bi t và xa v i iv i i a s nh ng ngư i không làm trong ngh có liên quan t i nh. NTL v n còn nh h i năm 1999, có th mua m t chi c Nikon Coolpix 950 v i 1,9 Mpix, ch m như rùa thì b n ph i chi ra kho ng 900$ y là chưa nói n giá c a các lo i th nh ! Năm 2004 là m t năm áng nh v i nh ng phát tri n vư t b c c a k thu t s trong nhi p nh. S hoàn thi n v i t c áng kinh ng c trong t t c các dòng máy nh s cũng như giá thành c a chúng b t u rơi xu ng ngư ng mà ai cũng có th mơ ư c cho mình m t chi c dCam b túi xinh x n và ti n l i. Như th nhi p nh ang t m t lĩnh v c c bi t ã nghi m nhiên i vào i s ng c a xã h i hi n i như m t thi t b không th nào thi u ư c. S bùng n c a các thi t b ch p nh có th ư ck n t "Web Cam", PDA, i n tho i di ng, máy quay phim có tính năng ch p nh...và dĩ nhiên là các lo i máy nh dCam mà s xu t hi n c a chúng nhi u và thay i nhanh n m c n u không theo dõi hàng ngày thì khó bi t ư c tên c a nh ng lo i máy m i ra trên th trư ng. Như th công ngh m i ã làm thay i khá nhi u thói quen truy n th ng và t o nên nh ng i u b t ng không ai dám hình dung dù ch trư c ó m y năm. Tháng 9-2003, hãng Kodak, n i ti ng v các s n ph m phim nh, tuyên b ng ng vi c nghiên c u và ch t o phim âm b n (tuy nhiên h i cu i năm 2004 Kodak v n l ng l cho ra th trư ng hai lo i phim m i ISO 200 và 800 có ch t lư ng c c hoàn h o). Th trư ng thi t b cho nh en tr ng
  2. nhà ngh th t thu n m c báo ng và m t lo t nhà máy trên toàn châu Âu óng c a. Và hãng s n xu t thi t b nhi p nh l ng danh ILFORD sau 125 năm t n t i cũng ang ph i lo l ng v s ph n c a mình trong vài ba năm t i. Chưa bao gi trong l ch s nhi p nh c a th gi i ngư i tiêu dùng nghi p dư có th mua nh ng chi c SLR v i tính năng th t hoàn h o mà ch h t có vài trăm USD - nên nh r ng nh ng chi c dSLR có tính năng tương ương tr giá hàng nghìn USD! Có l chi c Nikon F6 s là tư ng ài cu i cùng c a th h máy SLR t ng m t l n làm nên l ch s ? Lĩnh v c chuyên nghi p duy nh t chưa b ng ch m t i nhi u là các nhi p nh gia s d ng máy ch p phim t m kh l n "Large Format" và "Moyen Format", lý do th t gi n d : các "Back" k thu t s chưa th t s vư t tr i hơn kh năng th hi n c a phim c i n. Tuy nhiên th thư ng phim cho lo i máy này cũng ang thu h p d n, ít s l a ch n hơn trư c. Công ngh k thu t s có nh ng òi h i c a riêng nó mà s tương thích k thu t v i các lo i thi t b dùng cho thân máy SLR, c bi t là ng kính, không ph i bao gi cũng làm hài lòng ngư i tiêu dùng. M t nhi p nh gia hành ngh t 30 năm nay v i m t gam ng kính hoàn h o b ng ng ngàng nh n ra "tài s n" c a mình không ph i lúc nào cũng áng giá v i nh ng thân máy nh dSLR m i. Bây gi không còn ai ng c nhiên v i vi c này n a, t t c u hy v ng và ch i m t i u s t i n m ngoài kh năng ki m soát c a chính mình. M t vài dòng sơ qua v tình hình c a th trư ng k thu t máy nh trên th gi i trư c khi bư c vào nh ng lĩnh v c khác nhau c a nhi p nh s . Máy nh s và nhi p nh s Ch n máy nh Ngay l p t c NTL mu n nói v i các b n r ng không ph i ai có máy nh thì cũng u là nhi p nh gia c . Nó gi ng như vi c ngay bây gi n u có ai ó t ng b n m t chi c Ferrary thì b n cũng không th ngay l p t c tr thành Schumacher! T tc òi h i m t quá trình h c h i và rèn luy n không ngơi ngh . Ta không nên nh m l n gi a vi c th t s sáng t o trong ch p nh có tư duy v i nh ng hình nh
  3. ch p theo ki u may r i c a khách du l ch. Và cho dù b n ang s d ng chi c dSLR hi n i nh t trên th gi i thì cũng không ư c quên r ng ch t lư ng hình nh k thu t s v n chưa t ư c s tinh t c a phim c i n âu nhé. Tuy nhiên v i m t chi c dCam trong tay b n hoàn toàn có th mơ ư c ch p ư c nh ng t m nh p ch không ph i lúc nào cũng c n ph i tiêu i vài nghìn USD cho m c ích này mà ôi khi nó l i tr thành ph n tác d ng. Có m t vài i u nh n a mà NTL mu n nói v i nh ng b n nào m i hôm nay bư c chân vào th gi i c a nh ng hình nh s y h p d n này: 1. B n không nh t thi t ph i hi u c u t o i n t và cách x lý k thu t s trong máy nh có th s d ng chúng. i u này gi ng như không c n bi t c u t o xe ô-tô v n có th lái xe ngon lành. 2. Máy nh t ti n không 100% ng nghĩa v i nh p 3. S lư ng "pixels" nhi u hơn không có nghĩa là nh s p hơn. Nó còn ph thu c vào r t nhi u y u t khác n a. 4. Máy nh BCam có zoom c c m nh không ph i lúc nào cũng là ni m t hào c a ch nhân m c dù nó ư c trang b thêm c h th ng ch ng rung cho hinh nh, r t có ích nh t là khi ch p v trí télé. 5. Không th òi h i ch t lư ng nh cao, t c thao tác nhanh v i lo i máy nh dCam nh . 6. Máy nh dSLR không ng nghĩa v i vi c nh s ...t ng p hơn. 7. Vi c b n có môt chi c máy nh dSLR t t nh t không quan tr ng b ng vi c b n bi t khai thác nó ch p nh p. 8. Hi n t i, không ph i ng kính nào t t v i SLR thì cũng s cho nh p v i dSLR
  4. 9. Nh ng gì b n "nhìn" th y trên màn hình máy tính không ph i bao gi cũng gi ng v i nh "in" ra trên gi y âu nhé. 10. Cu i cùng, nên bi t mình mua máy nh dùng làm gì? ch p cái gì? Thông tin k thu t là bi t cách khai thác tri t ưu, như c i m c a máy ch không dùng ...khoe. có th ch p ư c nh p thì i u u tiên c n bi t là hi u và n m v ng cách s d ng các ch c năng c a máy nh s . B i vì nó là m t lĩnh v c chuyên ngành nên không ph i lúc nào cũng d hi u v i t t c m i ngư i, ngay c v i nh ng ngư i r t thành th o ngôn ng ư c s d ng trong sách hư ng d n. Chúng ta hãy cùng tìm hi u sơ qua v c u t o c a m t chi c máy nh k thu t s . C m m t chi c dCam hay BCam trên tay ta có th quan sát th y c u t o chính c a chúng bao g m m t thân máy nh có khuôn ng m, màn hình LCD...và m t chi c ng kính. V i a s các máy dCam, sau khi ta b m nút ON/OFF v v trí ON thì ng kính s nhô ra và s n sàng ho t ng. Trên b m t phía trư c c a ng kính, t i vi n c a ng kính thư ng có các thông s k thu t c a chi c ng kính này, ch ng h n:
  5. Trong "Specifications" c a máy nh, Canon ã ưa thông tin v tiêu c tương ương v i kh phim 35mm là 38-114mm. Kh u ng kính c a nó thay i t f/2,8 v trí ng kính góc r ng Wide, n f/4,9 v trí tele T. i u mà chúng ta cùng quan tâm t i ây chính là thông s "tương ương" này. Các giá tr "7,8 - 23,4 mm" là thông s v t lý c u t o c a ng kính trư c khi ư c nhân thêm v i h s hoán i c a Sensor. Lý do: kích thư c c a m ch c m quang i n t Sensor bé hơn kích thư c c a phim (24x36mm). V y các thông s c a ng kính giúp ta i u gì? R t ơn gi n, nó cho ta bi t góc "nhìn" c a ng kính r ng hay h p. Khi ch p nh phong c nh ho c m t ám ông thì v trí ng kính góc r ng s r t thích h p v i m t góc nhìn l n, cho phép l y ư c nhi u c nh. Ngư c l i, khi ta mu n ch p m t chi ti t, ki n trúc ch ng h n, trên cao thì góc nhìn h p c a v trí ng kính Tele s r t h u ích. ng kính zoom có l i th là b n có th thay i tiêu c c a ng kính cho phù h p v i khuôn hình l a ch n mà không c n ph i thay i v trí ng ch p nh. Th còn ch s "3x" c a zoom? N u b n l y 114 mm: 38 mm thì s tìm ư c giá tr này y. S khác bi t l n nh t c a máy nh s là vi c phim nh thông thư ng ã ư c thay th b ng m ch c m quang i n t Sensor. Trong m t chi c máy nh dCam và BCam thì Sensor m nh n công vi c c a t t c các thao tác k thu t t o sáng, canh nét t i x lý hình nh. i u này gi i thích t c x lý ch m c a các dòng máy này. Thông s n i ti ng nh t mà ai cũng bi t v máy nh s chính là s lư ng "pixel" c a sensor thông qua ký hi u "Mpix". Trong ví d trên ây máy nh dCam Canon A95 có "5 Mpix". i u này nói lên cái gì? Th nh t nó cho ta bi t r ng nh ch p 5 Mpix có th phóng to lên kh nh A4 v i ch t lư ng khá t t. Th hai nó cho ta bi t r ng nh ch p 5 Mpix s ư c th hi n chi ti t k lư ng hơn là nh ch p t i 3 Mpix ch ng h n. Xin ư c nh c l i là riêng s lư ng pixel không quy t nh ch t lư ng c a m t t m nh s .
  6. V i các máy nh ch p phim thì khuôn hình ta dùng khuôn ng m trên thân máy nh. Các máy nh s dCam và BCam v n duy trì kh năng này nhưng ch t lư ng c a các khuôn ng m r t kém và thư ng không bao ph h t trư ng nh th c. Các khuôn hình i n t c a máy BCam ch cho phép khuôn hình chung chung ch không th thao tác chính xác. Chính vì th mà máy nh s ư c trang b thêm m t màn hình tinh th l ng LCD tr giúp vi c khuôn hình. Hình nh mà b n nhìn th y trên LCD s là hình nh ư c ghi l i trong t m nh s . Như c i m c a màn hình LCD là r t khó nhìn khi tr i n ng to và nó hi n th m u không chính xác. B n không nên tin tư ng vào k t qu nh hi n th trên LCD, cách t t nh t là xem l i trên màn hình máy tính ã ư c căn m u chu n. Chú thích: nh minh h a có ngu n t site Dpreview. Nhi p nh, n u nói theo nghĩa g c t lúc nó m i ư c phát minh, "héliographie", là "vi t b ng ánh sáng" (écriture avec le soleil) i u này giúp ta hi u ư c t m quan tr ng c a ánh sáng trong nhi p nh. B qua nh ng nh nghĩa hàn lâm ta có th hi u r ng hình nh thu ư c trên sensor c a máy nh ư c t o nên b i m t lư ng ánh sáng nh t nh i qua ng kính máy nh, trong m t th i gian nh t nh.
  7. Y u t th nh t "lư ng ánh sáng" ư c kh ng ch b i các lam kim lo i - diaphrams, n m trong ng kính mà tr s quen thu c c a nó thư ng ư c th y là "f" ho c "F" - kh u ng kính. Th c ch t các lam kim lo i này có nhi m v t o m t l m trên th u kính v i m t ư ng ính xác nh. Trong các sách v nhi p nh ta hay th y vi t "f:8" ho c "f/8". Ký hi u c a ch c năng ch nh kh u ng kính trên máy nh thư ng hay ư c th y vi t "Av" ho c "A". Y u t th hai "th i gian" thư ng ư c bi u th b ng "1/giây", ví d 1/250 giây. ây là th i gian thao tác m t ki u nh tương ng v i m t kh u ng kính "F". B ph n i u khi n t c ch p nh g i là " tr p" c a máy nh - shutter. C p giá tr F và t c luôn i li n v i nhau và g n bó m t thi t trong t ng thay i nh . Ký hi u c a ch c năng ch nh t c ch p trên máy nh thư ng hay ư c th y vi t "Tv" ho c "S"... Trong các máy nh dCam và BCam không có h th ng cơ khí riêng bi t i u ch nh t c ch p nh. Chính sensor c a máy nh m nhi m ch c năng này theo nguyên t c nh phân " óng/m ". M t y u t n a có nh hư ng t i vi c thao tác ch p nh ó là nh y "ISO". ây là m t chu n qu c t r t thông d ng mà khi ra c a hàng mua phim b n thư ng ư c h i là ch n lo i phim nào? ISO 100? ISO 200?...Khi b n tăng nh y ISO nghĩa là b n mu n tăng t c ch p nh v i cùng m t kh u ng kính "F" c nh. Ho c ngư c l i, b n mu n khép sâu hơn kh u ng kính v i m t t c ch p nh c nh. nh y càng th p thì nh càng m n và nh y càng cao nh càng nhi u h t. Trong lĩnh v c k thu t s i u này ư c hi u là ISO càng cao nh càng có nhi u "nhi u" - noise. V i các máy nh dCam & BCam b n thư ng g p nh y t ISO 50, 100, 200, 400, 800...nhưng do kích thư c h n ch c a sensor nên nh s b nhi u r t m nh v i các ISO l n hơn 200. Vì th khuy n cáo u tiên c a NTL v i các b n ang dùng dCam & BCam là: nên h n ch ISO 200. N u t c ch p nh tương ng v i ISO 200, trong i u ki n ánh sáng
  8. c th , v i m t giá tr F xác nh, lâu hơn 1/30 giây thì b n nên dùng thêm chân máy nh tránh cho nh b rung. K thu t s ng th i cũng mang l i cho ta nhi u thói quen m i l mà trư c ây thư ng ch dành riêng cho gi i chuyên nghi p. Trong "Menu" c a máy b n s th y có m t thông s k thu t vi t t t là "WB" - White Balance, nó làm nhi m v thi t nh ch m u cho nh ch p. i u này không xa l v i nh ng ai ã t ng dùng phim "Daylight" và phim "Tungsten". Như các b n ã bi t, ng v i m i m t i u ki n ánh sáng khác nhau thì m u s c c a v t th cũng khác nhau. Chính vì th mà ta c n dùng "WB" - cân b ng tr ng, ưa m u c a nh v g n nh t v i m u th c t . Gi i chuyên môn dùng thu t ng "nhi t m u" tính theo Kenvin nhưng chúng ta t m th i có th quên nó i mà v n có th ch p nh p. Các máy nh dCam & BCam g n ây có ch c năng "Auto WB" khá hoàn ch nh nhưng NTL khuyên b n nên ch ng l a ch n ch WB theo i u ki n ánh sáng c th . M t vài ghi nh : WB ánh sáng m t tr i cho m u trung tính, WB tr i nhi u mây cho nh có tông m, WB trong bóng râm tăng s c m u lên r t m nh, WB èn vàng s kh r t nhi u m u vàng trong nh... Ghi nh : c p thông s kh u ng kính "F" và t c ch p nh 1/giây g n li n v i nh y ISO • nét sâu c a trư ng nh DOF • T c ch p nh Khi b n m i chuy n t dùng máy nh ch p phim "compact" sang dùng dCam & BCam thì ch c h n không ít ngư i th c m c v s thay i t cu n phim v c ng sang t m th nh - "memory card" b ng nh a nh xíu v i các chân ti p xúc kim lo i. Tuy cùng mang ch c năng lưu tr nh ch p nhưng ho t ng c a chúng l i không hoàn toàn gi ng nhau. N u như Agfa ã g i các th nh này là "digital film" thì ch c năng c a chúng l i ch ơn thu n lưu nh ã ư c x lý
  9. b ng m ch i n t n m trong thân máy nh. Trong khi ó các ph n ng hoá h c l i x y ngay ra trên b m t c a phim c i n. có th d hình dung hơn v quá trình này ta có th thi t l p sơ ho t ng căn b n c a máy nh k thu t s dCam & BCam như sau: V t nh --> ng kính --> Sensor --> H th ng x lý nh c a dCam & BCam --> Hình nh lưu trên Th nh Trên th gi i hi n t i có r t nhi u lo i th nh , m i hãng ch t o ưu tiên ch n lo i th nh chuyên d ng cho các gam máy nh c a mình tùy theo chi n lư c phát tri n c a h . i u này không h có nghĩa là n u so sánh cùng gam thì th nh CF t t hơn MS ch ng h n. i u mà b n c n quan tâm nh t là ch t lư ng ch t o và n nh c a các lo i th nh này. L i khuyên c a NTL là b n nên tránh dùng các lo i th nh "no-name" ơn gi n vì vi c b h ng th , m t nh là r t ph bi n. V y thì nên dùng các tiêu chu n nào ch n th nh cho máy nh c a mình? NTL th ưa ra m t s i m chính: 1. Ch t lư ng th nh : ưu tiên các thương hi u có uy tín như Lexar, Sandisk, Delkin... Các th nh c a chính hãng như Canon, Nikon, Hitachi... không h ch ng t r ng chúng có ch t lư ng t t hơn các nhà ch t o th 3. 2. Dung lư ng th nh : ta u bi t r ng th nh càng l n thì càng t. B n nên căn c vào nhu c u ch p nh c a mình r i sau ó là s lư ng pixel c a dCam & BCam. N u b n là ngư i ch p nh du l ch ơn gi n, dùng máy nh
  10. 4Gb...là th a mãn như c u ch p nh th thao, tr ng lư ng nh l n... chúng ch ng nói lên giá tr gì khác c . 3. T c c a th nh : khi i mua th nh ch c h n b n không tránh kh i hoang mang v các thông s t c "x"? Th t ra hi u nó r t ơn gi n. V i m i m t “x1” thì b n có t c tương ương là 150 Kb/ giây. Như th s lư ng “x” càng l n thì t c làm vi c c a th nh càng nhanh. B n có th tham kh o b ng t c ghi dư i ây: 4X = 600KB/sec. 12X = 1.8MB/sec. 16X = 2.4MB/sec. 32X = 4.8MB/sec. 40X = 6.0MB/sec. Các th nh hi n hành có lo i lên trên 80X nhưng b n ng mình b r i trí vì thông s này. a ph n các máy dCam & BCam có t c ghi nh lên th nh khá ch m (t c c nh t th nh cũng ch m) nên b n không c n thi t ph i mua lo i th nh có nhi u "X". V i dCam thì các th nh có t c 32X là dùng, v i BCam thì lo i máy thao tác nhanh nh t cũng chưa th vư t qua ngư ng 40X. Như v y v i dCam và BCam b n ch c n mua th nh lo i tiêu chu n ho c "Ultra" là . Dĩ nhiên là n u như b n dùng u c th nh USB 2.0 thì các lo i th nh t c cao s cho phép thao tác "copy" nh vào máy tính nhanh hơn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản