Ba bí quyết dành cho những nhà doanh nghiệp xanh

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
99
lượt xem
20
download

Ba bí quyết dành cho những nhà doanh nghiệp xanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi quyết định sẽ trở thành một doanh nghiệp xanh là bạn đã cam kết thực hiện những quy tắc về biến đổi khí hậu. Bước tiếp theo là định hướng thực hiện nó như thế nào, chiến lược này có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bắt đầu bằng một bản phân tích kỹ lưỡng về ảnh hưởng của công ty trong vấn đề biến đổi khí hậu, sau đó phát triển chiến lược để tạo ra cơ hội. Đối với các công ty, mục tiêu cuối cùng của một chiến lược hoàn hảo là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ba bí quyết dành cho những nhà doanh nghiệp xanh

  1. Ba bí quy t dành cho nh ng nhà doanh nghi p xanh Khi mà khí h u toàn c u ang b ô nhi m nghiêm tr ng như hi n nay, v n môi trư ng ngày càng ư c th gi i quan tâm. Vàcác doanh nghi p mu n t ư c thành công cũng c n ph i bi t thân thi n v i môi trư ng. Khi quy t nh s tr thành m t doanh nghi p xanh là b n ã cam k t th c hi n nh ng quy t c v bi n i khí h u. Bư c ti p theo là nh hư ng th c hi n nó như th nào, chi n lư c này có th t o ra l i th c nh tranh cho doanh nghi p. B t u b ng m t b n phân tích k lư ng v nh hư ng c a công ty trong v n bi n i khí h u, sau ó phát tri n chi n lư c t o ra cơ h i. i v i các công ty, m c tiêu cu i cùng c a m t chi n lư c hoàn h o là t o ra m t gi i pháp có th ki m soát ư c môi trư ng doanh nghi p trong tương lai. Ngày nay, nh ng doanh nghi p xanh ang d n d n chi m ưu th trên thương trư ng ây là m t quá trình tiêu t n nhi u th i nh ngu n: explore.toshiba.com gian. Hãy nghĩ v chi n lư c bi n i khí h u như m t chu i liên ti p các bư c hành ng. M t s hành ng c n th c hi n ngay, m t s khác l i ph n ánh gi i h n mà công ty b n mu n tham gia vào b ng nh ng bư c chi n lư c. Th i gian áp d ng chi n lư c tùy thu c vào gi i h n mà b n mong mu n công ty mình tham gia. Bư c ti n hành càng hi n i, càng c n ph i ki m soát th i gian ch t ch hơn. Th cân nh c ba bư c dư i ây khi b n chu n b m t chi n lư c v khí h u Ki m soát ư c lư ng khí th i các bon
  2. Ki m kê khí th i và ánh giá lư ng các bon th i ra, sau ó b n có th t t câu h i li u nh ng bi n i ti m năng trong chính sách và giá c th trư ng có th nh hư ng như th nào t i s n ph m và d ch v c a công ty trong ng n h n và dài h n. M t s công ty o ư c lư ng khí th i th c t , trong khi các công ty khác ch tính toán lư ng khí th i d a trên lư ng nhiên li u s d ng (d a trên cơ s tiêu chu n c a h th ng châu Âu v khí th i nhà kính, B Năng lư ng Hoa Kỳ và m t s cơ quan khác). Nh ng phương pháp này l y k t qu d a trên vi c nhân giá tr năng lư ng c a nhiên li u tiêu th v i lư ng các bon th i ra (lư ng các bon trong m i tri u BTU – ơn v năng lư ng nhi t Hoa Kỳ, x p x 1060 jun). K t qu thu ư c khi th c hi n phép tính này có th khi n b n khá choáng váng. Hãng giày Timberland ã r t kinh ng c khi phát hi n ra r ng: Không ph i quá trình v n chuy n nguyên li u và s n ph m cu i cùng mà chính quá trình ch bi n nguyên li u thô ã th i ra nhi u khí các bon nh t. Khi ã hi u lư ng th i khí các bon, sau ó b n c n lên k ho ch ki m soát chúng. Hành ng Sơ nh hư ng c a khí th i carbon i v i h sinh quy n trái t nh ngu n: static.howstuffworks.com Khi b n nh n th y sai sót c a mình, hãy h n ch chúng. Hãy ánh giá cơ h i kinh doanh c a b n khi th c hi n i u này. Các công ty thư ng b t u quá trình ánh giá v i vi c t p trung vào qu n lý r i ro và b ov u ra c a quá trình s n xu t. Quá trình này s t p trung n lưc vào nh ng cơ h i hi u qu . N u b n không quan tâm t i tính hi u qu , b n hoàn toàn có th t ư c nh ng i u có ý nghĩa.
  3. N u b n có th ki m soát lư ng các bon theo t ng vùng, quy t nh này là dành cho b n. N u không, ng b phí th i gian và hãy nhanh chóng hành ng hơn là ch l trình ban hành các i u lu t. nh hư ng c a chính sách phát tri n Có m t câu châm ngôn nói r ng, n u b n là th c ăn bày trên bàn, thì ít nh t b n cũng có tên trong th c ơn. Chính sách s ưa ra các i u lu t cho trò chơi và thay i môi trư ng c nh tranh, ưu tiên cho nh ng hành ng c th , nh ng công ty c th và các ngành c th . Các công ty có th ưa ra nh ng g i ý có giá tr hay các bi n pháp mà nh nó h có th t ư c nh ng chính sách hi u qu và ti t ki m chi phí nh t. S th c là các chính ph không th làm i u này m t mình. H không năng l c hi u nh ng n ý trong vi c l a ch n nh ng chính sách khác nhau t t c các ngành trong n n kinh t . Nhưng có th có ư c m t ch trên bàn ăn, trư c h t b n ph i t o ư c nh ng hành ng xu t s c và phát tri n chuyên môn th t h p lý. Các hi p h i ngành ngh có th cung c p nh ng di n àn b ích cho t t c các lo i hình công ty g n k t v i di n àn chính sách. Con ngư i, ã d n bi t quan tâm t i trái t - nơi nuôi dư ng
  4. m m s ng c a chính h nh ngu n: nssdc.gsfc.nasa.gov Cu i cùng, b n không c n ph i nghiên c u các t m hình c a nh ng dòng sông băng ang tan rã hay mi t mài v i nh ng báo cáo khoa h c m i nh t m i bi t r ng bi n i khí h u ang di n ra t ng gi . Ch c n nhìn vào th trư ng, i th c nh tranh và các phòng h p ban giám c t i chính công ty b n. M t s công ty ã thích nghi ư c v i nh ng thay i c n thi t trong ho t ông v m t ng n h n. M t s khác ang hành ng nh m làm gi m b t nh ng khó khăn mang tính ch t chi n lư c v m t dài h n, và h u h t các công ty ang tìm cách có ư c l i nhu n t năng lư ng s ch và công ngh hi u . Còn b n ang làm gì? - Bài vi t c a Andrew J. Hoffman and John Woody ăng trên chuyên m c Memo to the CEO, t p chí Harvard Business Online - • Phương Linh d ch
Đồng bộ tài khoản