Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài trắc nghiệm nhân sự marketing

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

431
lượt xem
150
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bài thi tuyển dụng - Bài trắc nghiệm nhân sự marketing

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài trắc nghiệm nhân sự marketing

  1. ÑEÀ THI KIEÅM TRA TRAÉC NGHIEÄM  Vò trí: NV Nhaân söï, NV Marketing Ngaøy thi: 25/11/2006 Thôøi gian laøm baøi: 60 phuùt Hoï & Teân ÖÙng vieân: …………………………………………………………………………… Soá ñieåm: …………………… I. ÖÙNG XÖÛ – GIAO TIEÁP (10 caâu) 1. Ngöôøi tieàn nhieäm cuûa oâng X laø vò Tröôûng Ban luoân nhuùng tay vaøo moïi vieäc ñeå quaûn lyù. Khi oâng X nhaän traùch nhieäm quaûn lyù ban, moïi vieäc nhìn chung suoân seû vôùi hieäu quaû toát. Nay oâng X muoán vaãn duy trì tình traïng laøm vieäc coù naêng suaát cao nhö cuõ vöøa muoán coù moâi tröôøng laøm vieäc thoaûi maùi hôn. OÂng X neân thöïc hieän bieän phaùp quaûn lí naøo: a. Taïo cho nhaân vieân thuoäc quyeàn caûm nhaän ñöôïc söï goùp phaàn cuûa baûn thaân vaø nhìn thaáy tính quan troïng cuûa moãi ngöôøi trong boä maùy toå chöùc. Phaân coâng, phaân nhieäm roõ raøng vaø quaûn lyù, giaùm saùt theo keá hoaïch; khuyeán khích tính saùng taïo, chuû ñoäng cuûa nhaân vieân. b. Phaân coâng, phaân nhieäm roõ raøng cho nhaân vieân thuoäc quyeàn, khoâng can thieäp quaù saâu vaøo coâng vieäc söï vuï cuûa nhaân vieân thöaø haønh. Taäp trung quaûn lyù theo chæ tieâu coâng taùc; khuyeán khích tính saùng taïo, chuû ñoäng cuûa nhaân vieân. c. Giaùo duïc nhaân vieân veà taàm quan troïng cuûa vieäc hoaøn thaønh nhieäm vuï ñuùng thôøi haïn. Phaân coâng nhieäm vuï cuï theå, chæ tieâu roõ raøng vaø hoaøn toaøn ñeå nhaân vieân töï thöïc hieän nhieäm vuï. Chæ quaûn lyù ôû keát quaû cuoái cuøng. 2. Giaû söû baïn laø Nhaân vieân cuûa Ban Nhaân söï (NS), Tröôûng Ban NS laø ngöôøi tröïc tieáp quaûn lyù ñieàu haønh coâng vieäc cuûa ban naøy. Giaû söû Tröôûng Ban phaûi vaéng maët coù lyù do moät thôøi gian ngaén thì baïn seõ tuaân theo söï phaân coâng, quaûn lyù tröïc tieáp cuûa: a. Toång Giaùm Ñoác b. Chaùnh Vaên Phoøng c. Phoù Ban NS d. Tröôûng Ban phoøng keá beân 3. Giaû söû treân loái ñi chung coù moät khaên giaáy cuûa ai ñoù xaøi xong ñeå rôi vaõi. Theo baïn ai seõ laø ngöôøi nhaët khaên giaáy naøy boû vaøo thuøng raùc. a. Ngöôøi xaû khaên giaáy naøy b. Nhaân vieân veä sinh c. Nhaân vieân baûo veä d. Baát cöù ai nhìn thaáy 4. Hoâm nay, anh H – Nhaân vieân boä phaän giao dòch khaùch haøng cuûa Coâng ty kinh doanh saûn phaåm X bò beänh nghæ laøm. Coâ V thö kyù Ban Haønh chaùnh ñöôïc ñieàu ñoäng taïm thay theá. Moät khaùch haøng ñieän thoaïi ñeán giaän döõ than phieàn veà chaát löôïng saûn phaåm vaø ñoøi noùi chuyeän vôùi Giaùm ñoác coâng ty. Trong tröôøng hôïp naøy, coâ V seõ : a. Xin loãi khaùch haøng vaø cho bieát Nhaân vieân phuï traùch boä phaän giao dòch giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng nghæ beänh, Giaùm ñoác coâng ty thì ñang döï moät cuoäc hoïp quan troïng, 1
  2. coøn coâ chæ laø Nhaân vieân HC tröïc theá; do ñoù coâ yeâu caàu khaùch haøng ngaøy mai goïi laïi. b. Xin loãi khaùch haøng vaø cho bieát Nhaân vieân phuï traùch boä phaän giao dòch giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng vaéng maët, coâ chæ laø ngöôøi tröïc theá vaø yeâu caàu khaùch haøng chôø trong giaây laùt ñeå chuyeån maùy vaøo cho Giaùm ñoác xin yù kieán. c. Xin loãi khaùch haøng vaø ghi laïi ñòa chæ, soá ñieän thoaïi cuûa khaùch haøng cuøng chi tieát veà loãi cuûa maãu maõ saûn phaåm, ñoàng thôøi cho bieát seõ chuyeån ngay khieáu naïi naøy ñeán cho Giaùm ñoác ñeå coù theå giaûi quyeát vieäc thu ñoåi cho khaùch haøng trong thôøi gian sôùm nhaát 5. Thoâng thöôøng khi giaûi quyeát coâng vieäc, ñieàu baïn löu yù ngay laø: a. Hieäu quaû, chaát löôïng giaûi quyeát coâng vieäc b. Töøng chi tieát kyõ thuaät cuûa coâng vieäc c. Kyø haïn giaûi quyeát coâng vieäc 6. Baïn ñöôïc giao laøm moät coâng vieäc quan troïng vaø ñang ôû giai ñoïan gaáp ruùt phaûi hoaøn taát baùo caùo theo kyø haïn quy ñònh. Tröôûng Ban ñeán gaëp baïn, yeâu caàu truy tìm moät thoâng tin quan troïng ñeå baùo caùo gaáp cho Toång Giaùm Ñoác. Luùc ñoù, baïn seõ: a. Luïc tìm ngay thoâng tin ñöôïc yeâu caàu vaø ñöa cho Tröôûng Ban b. Baùo caùo Tröôûng Ban tình traïng gaáp ruùt cuûa coâng vieäc vaø xin pheùp cuoái giôø seõ trình thoâng tin nhö ñaõ yeâu caàu c. Nhôø moät ñoàng nghieäp cuûa mình tìm giuùp thoâng tin 7. Buoåi saùng, khi baét ñaàu vaøo laøm vieäc taïi vaên phoøng, caùc coâng vieäc naøo sau ñaây baïn cho laø caàn phaûi thöïc hieän? a. Lau baøn, môû maùy vi tính, xem baùo treân maïng b. Lau baøn, môû maùy vi tính, kieåm tra noäi dung mail ñöôïc gôûi ñeán c. Lau baøn, môû maùy vi tính, laøm tieáp vieäc dôõ dang hoâm tröôùc. 8. Anh T. laø Tröôûng Ban X. Caùc Nhaân vieân trong Ban X luoân caàn ñeán söï nhaéc nhôû cuûa chuû quaûn ñeå coù theå kòp thôøi hoaøn thaønh nhieäm vuï. Tröôùc ñaây, moät khi hieäu quaû coâng vieäc cuûa Ban X coù chieàu höôùng ñi xuoáng, anh T laïi nhaéc nhôû, vaïch roõ nhieäm vuï cuûa hoï vaø do ñoù hieäu suaát laøm vieäc ñöôïc naâng cao. Tuy nhieân, vaøi thaùng vöøa qua, hieäu quaû coâng taùc cuûa Ban X giaûm suùt moät caùch ñaùng keå, hôn theá nöõa, caùc Nhaân vieân coù bieåu hieän döûng döng tröôùc coâng vieäc. Luùc naøy, anh T neân: a. Ñeå nhaân vieân thuoäc quyeàn töï xaùc laäp phöông höôùng saép tôùi vaø cuøng tham gia vaøo vieäc hoaïch ñònh laïi chæ tieâu cho phuø hôïp vôùi thöïc teá. b. Tieáp nhaän kieán nghò cuûa nhaân vieân thuoäc quyeàn, nhöng ñaûm baûo ñaït chæ tieâu coâng taùc. c. Nhaéc nhôû laïi chæ tieâu coâng taùc, tieáp nhaän caùc kieán nghò cuûa Nhaân vieân, höôùng daãn giaûi quyeát nhöõng khoù khaên trong coâng vieäc, ñoân ñoác thöïc hieän, kieåm tra giaùm saùt chaët cheõ. 9. Theo anh chò, moät ngöôøi toå chöùc coâng vieäc gioûi laø: 2
  3. a. Luoân ñuùng thôøi haïn quy ñònh, moãi ngaøy ñeàu coù laäp keá hoaïch coâng taùc vaø baùm saùt vieäc thöïc hieän keá hoaïch; bieát saép xeáp coâng vieäc moät caùch hôïp lyù theo möùc ñoä öu tieân b. Luoân ñuùng thôøi haïn quy ñònh, keá hoaïch coâng taùc chi tieát ñöôïc ñaûm baûo thöïc hieän vaø taøi lieäu löu tröõ khoa hoïc c. Luoân ñuùng thôøi haïn, keá hoaïch coâng taùc chi tieát theo thôøi gian ñöôïc truø lieäu caû nhöõng tình huoáng khaùc nhau vaø taøi lieäu löu tröõ ñöôïc truy caäp deã daøng. 10. Caùn boä X cuûa Ban Nhaân Söï ñöôïc giao nhieäm vuï chuaån bò phöông aùn xem xeùt laïi möùc löông cuûa toaøn theå caùn boä nhaân vieân trong coâng ty. Theo caûm nhaän ban ñaàu cuûa Cô quan Toång Giaùm Ñoác, nhìn chung möùc löông cuûa ña soá caùc vò trí hieän höõu cao hôn ôû caùc ñôn vò kinh doanh cuøng ngaønh khaùc. Luùc ñoù, caùn boä X caàn chuaån bò hoà sô, soá lieäu gì ñeå ñaûm baûo phöông aùn ñöôïïc laõnh ñaïo chaáp thuaän? a. Xaùc ñònh toång quyõ löông cuûa naêm vöøa qua; möùc ñoä laïm phaùt trong naêm; tình hình cung caáp lao ñoäng trong thò tröôøng; töø ñoù döï kieán tæ leä % taêng toång quyõ löông cho naêm tôùi b. Xaùc ñònh toång quyõ löông cuûa naêm vöøa qua, tìm hieåu möùc löông thò tröôøng ñoái vôùi töøng chöùc danh hieän nay cuûa coâng ty; nhu caàu cung caáp lao ñoäng ñoái vôùi töøng nhoùm coâng vieäc; döï ñoaùn tæ leä laïm phaùt saép tôùi, töø ñoù, döï kieán tæ leä % taêng löông cho töøng vò trí coâng vieäc cho naêm tôùi. c. Xaùc ñònh giaù trò caùc vò trí coâng vieäc trong coâng ty; tham khaûo möùc ñoä caïnh tranh töøng loaïi lao ñoäng trong thò tröôøng; döï kieán tæ leä laïm phaùt trong naêm; tính toaùn daõy löông döï kieán cho töøng loaïi coâng vieäc. Ñeà xuaát toång quyõ löông cho naêm tôùi. II. TRAÉC NGHIEÄM CHÆ SOÁ THOÂNG MINH IQ (15 caâu): 1. T lôùn tuoåi hôn Q vaø R nhoû tuoåi hôn T. Caâu naøo trong boán caâu sau ñaây laø ñuùng nhaát a. R lôùn tuoåi hôn Q b. Tuoåi R baèng tuoåi Q c. R nhoû tuoåi hôn Q d. Khoâng theå noùi ñöôïc Q hay R ai lôùn tuoåi hôn 2. Saép xeáp caùc maãu töï trong töø MANTIEV, baïn seõ coù teân cuûa moät a. thaønh phoá b. quoác gia c. lieân bang d. ñaïi döông 3. Trong daõy soá nguyeân töø 39 ñeán 121, soá naøo ñöùng ôû vò trí chính giöõa? a. 41 b. 46 c. 80 d. 82 e. 92 4. So saùnh giaù trò cuûa caùc baøi tính sau ñeå xem baøi tính naøo coù giaù trò khaùc vôùi 8x8 a. 4x4x4 b. 8x4x2 c. 4x4x2x2 d. (4+4)x8 ñ. (4+4) x 4 x 4 5. Tìm ñaùp soá cuûa pheùp tính sau: (∆ : ∆) + ( : ) = ? a. 0 b. 1 ñ. 1/ c. 2 d. ∆/ e. 1/ ∆ 6. Kim giôø dòch chuyeån moät goùc 150, thôøi gian ñaõ traûi qua bao nhieâu laâu? 3
  4. a. 15’ b. 20’ c. 25’ d. 30’ ñ. 60’ 7. Theo hình veõ, soá hình chöõ nhaät coù theå ñeám ñöôïc laø bao nhieâu? a. 9 hình b. 10 hình c. 11 hình d. 12 hình ñ. 13 hình 8. Theo hình veõ, soá goùc vuoâng coù theå ñeám ñöôïc laø bao nhieâu? a. 8 goùc b. 9 goùc c. 10 goùc d. 11 goùc e. 12 goùc 9. Ngöaï ñoái laïi vôùi keùo xe cuõng nhö boø ñoái laïi vôùi a. Caøy ruoäng b. Laáy söõa c. Aên coû d. Chuyeân chôû ñ. Uoáng nöôùc 10. Lan phaûi tôùi cöûa haøng rau quaû mang veà 11 soït traùi caây theá nhöng moãi laàn Lan chæ ñem veà ñöôïc 2 soït. Vaäy Lan phaûi ñi ñeán cöûa haøng maáy laàn? a. 5 laàn b. 5 laàn ruôõi c. 6 laàn d. 6 laàn ruôõi ñ. 7 laàn 11. Caùc meänh ñeà sau ñaây coù 6 khoaûn muïc. Haõy choïn meänh ñeà naøo coù 2 khoaûn muïc khaùc bieät vôùi 4 khoaûn muïc coøn laïi. a. Maét – muõi – tai – ñaàu – mieäng – chaân b. Em gaùi – chò hoï – chò – dì - meï – chuù c. Vui veû – u saàu – cao höùng – thích thuù – töôi cöôøi – hoà hôûi d. Bruney – Malaysia – Ñoâng Timor – Thailand – Philippin – Aán Ñoä e. Gaïo – baép – neáp – boät mì – thòt – ñöôøng 12. Giaù tieàn cuûa moät maët haøng ñöôïc giaûm xuoáng 50% trong moät dòp khuyeán maõi. Baây giôø, ngöôøi ta phaûi taêng giaù tieàn maët haøng ñoù leân bao nhieâu phaàn traêm ñeå coù laïi giaù tieàn ban ñaàu? a. 25% b. 50% c. 75% d. 100% e. 200% 13. Theo hình veõ soá tam giaùc ñeám ñöôïc laø bao nhieâu? a. 26 b. 24 c. 28 d. 20 e. 23 4
  5. 14. Soá naøo döôùi ñaây coù giaù trò khoâng baèng 1/8 a. 4/32 b. 1,25 c. 7/56 d. 12,5% e. 5/40 15. Moät hoäp keïo chia cho 6 ngöôøi dö ra 4 vieân, chia cho 9 ngöôøi dö 7 vieân. Hoûi hoäp keïo coù maáy vieân? a. 16 vieân b. 17 vieân c. 18 vieân d. 19 vieân ñ. 20 vieân III. KIEÁN THÖÙC VAÊN HOAÙ – XAÕ HOÄI (8 caâu) 1. Baøi quoác ca nöôùc Coäng Hoaø Xaõ Hoäi Chuû Nghiaõ Vieät Nam do nhaïc só ……………………… saùng taùc 2. Haõy cho bieát caùc söï kieän lòch söû naøo ñaõ dieãn ra trong caùc naêm sau: 03-02-1930: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………… 19-08-1945: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………… 02-09-1945: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………… 07-05-1954: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………… 30-04-1975: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………… 3. Truyeän Kieàu laø moät tuyeät taùc trong neàn vaên hoïc Vieät nam theá kyû………… do …………………………………….saùng taùc. 4. Trong moät cô quan, ñôn vò saûn xuaát kinh doanh, ñeå baûo ñaûm quyeàn lôïi cuûa mình, ngöôøi coâng nhaân neân tham gia vaøo toå chöùc a. Ñoaøn Thanh Nieân Coäng Saûn Hoà Chí Minh b. Ñoäi Thieáu Nieân Tieàn Phong Hoà Chí Minh c. Hoäi Chöõ Thaäp Ñoû d. Coâng Ñoaøn 5. Baïn haõy cho bieát töø naøo trong ñoaïn thô trích töø baøi thô “Ta ñi tôùi” cuûa Toá Höõu ñaõ bò vieát sai chính taû: “Ta ñi giöõa ban ngaøy Treân ñöôøng caùi ung rung ta böôùc Ñöôøng ta roäng theânh thang taùm thöôùt Ñöôøng Baét Sôn, Ñình Caû, Thaùi Nguyeân Ñöôøng qua Taây Baéc, ñöôøng leân Ñieän Bieân Ñöôøng Caùch maïng daøi theo khaùng chieán Ñeán hoâm nay ñöôøng xui veà bieån Môùi tinh khoâi maøo ñaát ñoû töôi Ñeïp voâ cuøng Toå Quoác ta ôi!” 6. Lyù Chieâu Hoaøng laø teân cuûa moät: a. Nöõ ngoâi sao ca nhaïc Hoàng Coâng b. Hoa haäu Trung Quoác c. Vua cuûa trieàu Lyù 7. Baùc Hoà ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc vaøo naêm ………………… vôùi caùi teân laø ……………………… 5
  6. 8. APEC laø chöõ vieát taét cuûa………………………………………………………………………………………… …………………………………….. IV. HIEÅU BIEÁT VEÀ COÂNG TY THAØNH COÂNG (04 caâu) 1. THAØNH COÂNG laø moät: a. Coâng ty Traùch Nhieäm Höõu Haïn b. Doanh Nghieäp Tö Nhaân c. Coâng ty coå phaàn d. Coâng ty lieân doanh 2. Moät trong nhöõng maët haøng maø coâng ty THAØNH COÂNG saûn xuaát laø: a. Quaàn kaki, jean, aùo chemise b. Quaàn aùo caùc loaïi. c. Aùo polo, T-shirt thôøi trang (nam, nöõ, treû em). 3. Coâng ty THAØNH COÂNG ñaët taïi Quaän Taân Phuù coù ñòa chæ ñaày ñuû laø: Soá ……………………Ñöôøng:……………………………………….………..Phöôøng: ………………………………….Tp HCM. 4. Trang web cuûa Coâng ty THAØNH COÂNG laø: ………………………………………………………………………………………… V.KIEÁN THÖÙC TIN HOÏC VAÊN PHOØNG (03 caâu) 1. Caùc chöùc naêng chính cuûa Microsoft Excel laø: a. Nhaäp, löu tröõ, tính toaùn treân soá lieäu, Quaûn lyù soá lieäu döôùi khoái löôïng lôùn b. Veõ ñoà thò vaø bieåu dieãn soá lieäu döôùi daïng ñoà thò c. töï ñoäng hoaù caùc coâng vieäc caàn laëp laïi nhieàu laàn d. Taïo laäp caùc baùo bieáu chuyeân nghieäp e. Caùc caâu treân ñeàu ñuùng 2. Moät trong caùc phím chöùc naêng trong Excel maø chuùng ta phaûi ghi nhôù, môøi baïn dieãn giaûi: Stt Phím chöùc naêng Dieãn giaûi 1 F1 2 F2 3 Ctrl + S 4 Ctrl + C 5 Ctrl + V 3. Baïn haõy cho bieát trong Micro Soft Word caùc noäi dung sau ñöôïc thöïc hieän baèng caùch duøng caùc phím naøo? Stt Noäi dung Leänh ñöôïc vieát 1 Chöõ ñaäm 2 Chöõ nghieâng 3 Gaïch döôùi 1 neùt 4 Sang trang môùi 5 Taïo taäp tin môùi Caâu hoûi nghieäp vuï daønh cho Nhaân vieân Nhaân söï 6
  7. Anh/ Chò haõy trình baøy toùm taét caùc nhieäm vuï cuûa coâng taùc Quaûn trò nguoàn nhaân löïc? Caâu hoûi nghieäp vuï daønh cho Nhaân vieân Marketing Moät doanh nghieäp saûn xuaát haøng may maëc baùn saûn phaåm cho nhaø phaân phoái vôùi giaù 30.000 ñoàng/saûn phaåm. Saûn phaåm naøy ñöôïc baùn theo keânh daøi: Nhaø phaân phoái -> Nhaø baùn buoân -> Nhaø baùn leû. Nhaø phaân phoái trích chieát khaáu 30% cho nhaø baùn buoân, nhaø baùn buoân aùp duïng cuøng nguyeân taéc treân cho nhaø baùn leû, nhaø baùn leû trích 35% treân giaù baùn cho ngöôøi tieâu thuï. Hoûi: Saûn phaåm cuûa doanh nghieäp coù caïnh tranh ñöôïc treân thò tröôøng hay khoâng, bieát raèng giaù trung bình cuûa saûn phaåm coù cuøng phaåm caáp vaø ñònh vò treân thò tröôøng laø 90.000 ñoàng/ saûn phaåm. Caùc giaûi phaùp keøm theo (neáu coù)? 7
  8. ÑAÙP AÙN BAØI TRAÉC NGHIEÄM STT Noäi dung Ñaùp aùn I. ÖÙNG XÖÛ GIAO TIEÁP 1. OÂng X b (1,00) a (0,75) c (0,50) 2. Tröôûng Ban vaéng c maët 3. Khaên giaáy treân loái d ñi 4. Anh H nghæ, Coâ V c theá 5. Giaûi quyeát coâng a (1,00) vieäc b (0,75) c (0,50) 6. Ñang laøm coâng vieäc a (1,00) gaáp ruùt c (0,75) b (0,50) 7. Coâng vieäc ñaàu giôø b laøm vieäc 8. Anh T môùi laøm QL c Ban X 9. Toå chöùc coâng vieäc a (1,00) gioûi c (0,75) b (0,50) 10. CB X xem laïi toaøn boä b (1,00) löông a (0,75) c (0,50) II. TRÍ THOÂNG MINH 1 So saùnh tuoåi cuûa T, d Q, R 2 Saép xeáp maãu töï b 3 Daõy soá c 4 So saùnh ñ 5 Ñaùp soá c 6 Kim giôø d 7 Soá hình chöõ nhaät c 8 Soá goùc vuoâng e 9 Ñoái laïi b 10 Mang gioû traùi caây c 11 6 khoaûn muïc d 12 Giaù tieàn baùn haøng d 13 Soá tam giaùc b 14 # 1/8 b 15 Chia keïo a III. VAÊN HOÙA – XAÕ HOÄI 1 Quoác ca Vaên Cao 8
  9. STT Noäi dung Ñaùp aùn 2 Ngaøy caùc söï kieän - Thaønh laäp Ñaûng CSVN lòch söû - Caùch maïng thaùng Taùm - Quoác khaùnh nöôùc CHXHCNVN hoaëc nöôùc VNDCCH hoaëc Baùc Hoà ñoïc Tuyeân Ngoân Ñoäc Laäp taïi Quaûng tröôøng Ba Ñình. - Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû - Ngaøy mieàn Nam hoaøn toaøn giaûi phoùng hoaëc keát thuùc chieán dòch Hoà Chí Minh 3 Truyeän Kieàu 18, Nguyeãn Du 4 Tham gia toå chöùc d 5 Sai chính taû dung, thöôùc, Baéc, xuoâi, maøu 6 Lyù Chieâu Hoaøng C 7 Baùc ñi tìm ñöôøng 1911, Ba cöùu nöôùc 8 Töø vieát taét Asia-Pacific Economic Cooperation IV. THAØNH COÂNG 1 Coâng ty c 2 Maët haøng saûn xuaát c 3 Ñòa chæ coâng ty 36 Taây Thaïnh, F. Taây Thaïnh, Quaän Taân Phuù 4 Trang web Thanhcong.com.vn V. TIN HOÏC VAÊN PHOØNG 1 Excel e 2 F1 trôï giuùp F2 söûa chöõa Ctrl + C copy Ctrl + V daùn phaàn copy Ctrl + S löu tröõ 3 Word Ctrl + B Ctrl + I Ctrl + U Ctrl + Enter Ctrl + N VI. CHUYEÂN MOÂN Chuyeân vieân Nhaân - Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc söï - Tuyeån duïng nhaân söï - Ñaøo taïo vaø phaùt trieån - Löông, thöôûng vaø phuùc lôïi - Ñaùnh giaù thaønh tích, ñaùnh giaù naêng löïc - Quan heä nhaân söï - Vaên hoaù doanh nghieäp - Ngaân saùch nhaân söï - Quan heä ñoái ngoaïi - Coâng taùc haønh chính nhaân söï Chuyeân vieân Marketing Goïi x, y, z laàn löôït laø giaù baùn ñôn vò cuûa nhaø phaân phoái, nhaø baùn buoân, nhaø baùn leû. x = 30.000 + 0.3x => x = 42.857 ñoàng y = 42.857 + 0.3y => y = 61.224 ñoàng z = 61.224 + 0.35z => z = 94.190 ñoàng 9
  10. STT Noäi dung Ñaùp aùn Keát luaän: Saûn phaåm cuûa doanh nghieäp khoâng caïnh tranh ñöôïc treân thò tröôøng. Giaûi phaùp ñeà xuaát: - Thaønh vieân trong keânh phaân phoái chaáp nhaän giaûm lôïi nhuaän ; hoaëc - Söû duïng caùc coâng cuï marketing hoã trôï nhaèm naâng cao ñònh vò saûn phaåm vaø nhaän bieát thöông hieäu cuûa ngöôøi tieâu duøng. 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2