Bài 18: Vận chuyển chất qua màng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

1
319
lượt xem
70
download

Bài 18: Vận chuyển chất qua màng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại sao nói màng TB có cấu trúc khảm - động? Ý nghĩa của cấu trúc khảm động? Giúp màng sinh chất có thể dễ dàng biến đổi hình dạng để thực hiện các chức năng nhất định như ẩm bào, thực bào cũng như nhiều chức năng khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 18: Vận chuyển chất qua màng

 1. Họ và tên giáo viên Bùi Thị Kiều Vân Tổ Hóa - Sinh Trường THPT Lương Ngọc Quyến
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy nêu cấu tạo và chức năng của màng tế bào lipôprôtêin phốtpho lipit
 3. Prôtêin Lớp kép Phốt pho lipit Liên kết kị nước yếu Tại sao nói màng TB có cấu trúc khảm - động? Ý nghĩa của cấu trúc khảm động? Giúp màng sinh chất có thể dễ dàng biến đổi hình dạng để thực hiện các chức năng nhất định như ẩm bào, thực bào cũng như nhiều chức năng khác.
 4. Các chất vận chuyển qua màng tế bào theo những cơ chế nào? Màng tế bào có những đặc điểm gì khác màng không sống? Bμi18: vËn chuyÓn c¸c chÊt qua mμng sinh chÊt qua I. Vận chuyển thụ động II.Vận chuyển chủ động III.Xuất nhập bào
 5. Vận 1 chuyển thụ 2 động Các chất có thể vận Vận 3 chuyển chuyển theo chủ những cơ động chế nào qua màng 4 TB? Xuất nhập bào
 6. Nghiªn cøu sgk, Quan sát H11.1, 11.2 thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập sau: Điểm khác nhau cơ bản của các cơ chế vận chuyển thụ đông, chủ đông và xuất, nhập bào. III. I. Thụ II. Chủ Vận Xuất, động động chuyển nhập bào 1.Khái niệm 2.Điều kiện 3. Cơ chế 4. Con đường 5 Đặc điểm
 7. Vận I. Thụ động III.Xuất, nhập bào II. Chủ động chuyển a, NhËp bμo:C¸c chÊt vμo Là sự vận chuyển VËn chuyÓn c¸c bªn trong mμng b»ng c¸ch các chất qua màng chÊt qua mμng 1.Khái biÕn d¹ng mμng. ngược chiều sinh chÊt theo niệm b, Xuất bào: C¸c chÊt th¶i građien nồng độ, gra®ien nång trong bãng xuất bμo kÕt hîp tiêu tốn năng ®é, không tiêu víi mμng sinh chÊt, ®Èy chÊt lượng ATP tốn năng lượng. th¶i ra ngoμi. - Căn cứ vào nhu cầu Có sự chênh lệch 2.Điềunồng độ chất tan giữa tế bào, cần enzim và - Căn cứ vào nhu cầu tế kiện trong và ngoài màng, năng lượng ATP, kích bào, cần enzim và năng kích thước phân tử thước phân tử chất tan lượng ATP. nhỏ. chất tan nhỏ. - C thấp --> C cao - Màng tế bào biến dạng tạo + Chất tan: - ATP + Pr vận thành các bóng xuất, nhập 3. Cơ C cao --> C thấp bào để nhận và thải các chất chuyển đặc chủng + Nước: chế C thấp --> Ccao --> Pr biến đổi cấu (Thế nước cao --> hình đưa chất ra hoặc Thế nước thấp) vào tế bào
 8. quan s¸t h×nh vμ lμm bμi tËp sè 1 Chän ®¸p ¸n ®óng a. VËn chuyÓn thô ®éng lμ ph−¬ng thøc vËn chuyÓn c¸c chÊt qua mμng sinh chÊt tiªu tèn nhiÒu n¨ng l−îng b. VËn chuyÓn thô ®éng lμ ph−¬ng thøc vËn chuyÓn c¸c chÊt qua mμng sinh chÊt cÇn ®Õn sù xóc t¸c cña Enzim c. VËn cchuyÓnthô ®®énglμμph−−¬ngthøc vËn cchuyÓnc¸c cchÊtqua VËn huyÓn thô éng l ph ¬ng thøc vËn huyÓn c¸c hÊt qua mμμngsinh chÊt theo gra®ien nnång®é, không tiêu tốốnnnăng m ng sinh chÊt theo gra®ien ång ®é, không tiêu t n ăng lượng: Từừnnơiccónnồngđộ chấấttaanccaođếnnnnơiccónnồngđộ chấất lượng: T ơi ó ồng độ ch t t n ao đế ơi ó ồng độ ch t tan thấấp. tan th p. d. C¶ a vμ b
 9. Vận dụng cơ chế vận chuyển các chất qua màng giải thích: Sù vËn chuyÓn khÝ co2 vμ o2 trong phæi diÔn ra nh− thÕ nμo? T¹i sao? C CO2 (phổi) > C CO2 (môi trường) CO2 (phổi) M«i tr−êng Mμng phæi C O2 (môi trường) > C O2 (phổi) O2 (M«i tr−êng) phổi Mμng phæi
 10. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng tíi tèc ®é khuÕch t¸n cña c¸c chÊt tan qua mμng: Tèc ®é khuÕch t¸n cña c¸c chÊt phô thuéc vμo sù chªnh lÖch vÒ nång ®é c¸c chÊt gi÷a m«i tr−êng bªn trong vμ ngoμi mμng. Hỏi: khi ngâm rau sống,hiện tượng gì sẽ xảy ra n ế u ta c ho : + Một ít muối vào nước ? + Nhiều muối vào nước ? + Rất nhiều muối vào nước ?
 11. H·y quan s¸t hiÖn t−îng tÕ bμo hång cÇu trong m«i tr−êng m¸u, N−íc muèi, n−íc cÊt vμ gi¶i thÝch hiÖn t−îng?
 12. Hãy phân biệt các loại môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương? Dung dịch MT ngoài TB MT trong TB C C chất tan chất tan thấp cao Ưu trương (H2O) C chất tan C chất tan Nhược thấp cao (H2O) trương C C chất tan chất tan bằng Đẳng trương bằng (H2O) (H2O)
 13. Dùa vμo kiÕn thøc ®· häc em h·y gi¶i thÝch ? Tai sao khi ng©m qu¶ m¬ chua vμo ®−êng sau mét thêi gian qu¶ m¬ cã vÞ ngät, chua vμ n−íc ng©m m¬ còng cã vÞ ngät vμ chua ? Lμm thÕ nμo ®Ó sμo rau kh«ng bÞ quắt, dai mμ vÉn xanh dßn
 14. T×m hiÓu vÝ dô T¹i qu¶n cÇu thËn qu Nång ®é c¸c N−íc tiÓu Mμng M¸u ®Õn chÊt thËn thËn Uzª 65 lÇn 1 lÇn C¸c phètph¸t 16 lÇn 1 lÇn C¸c sunph¸t 90 lÇn 1 lÇn Gluc«z¬(t¹i Ýt h¬n NhiÒu èng thËn) h¬n (1,2g/l) Dùa vμo hiÓu biÕt cña m×nh, em h·y dù ®o¸n chiÒu vËn Tại sao lại cóchiện tượng trên? mμng tÕ bμo chuyÓn cña ¸c chÊt trªn qua
 15. PhÇn bμi tËp : Bμi tËp 2:(SGK – 66) Hái: Em h·y cho biÕt a, b, c, cã thÓ lμ nh÷ng chÊt g×? Nªu c¬ chÕ vËn chuyÓn cña c¸c chÊt ®ã qua mμng?
 16. PhÇn tr¾c nghiÖm: (Chän mét ph−¬ng ¸n ®óng) C©u 1. Sù vËn chuyÓn c¸c chÊt qua mμng tÕ bμo(mμng sinh chÊt) mμ kh«ng cÇn tiªu tèn n¨ng l−îng gäi lμ: a. XuÊt – nhËp bμo. b. VËn chuyÓn thô ®éng. b. VËn chuyÓn thô ®éng c. VËn chuyÓn chñ ®éng d. B¬m pr«t«n. C©u 2. Sù vËn chuyÓn c¸c chÊt qua mμng tÕ bμo dùa theo nguyªn lÝ khuÕch t¸n tõ n¬i cã nång ®é cao ®Õn n¬i cã nång ®é thÊp ®−îc gäi lμ: a. a. VËncchuyÓn thô ®éng. b. VËn chuyÓn chñ ®éng VËn huyÓn thô ®éng d. XuÊt – nhËp bμo. c. B¬m pr«t«n.
 17. C©u 4.. Cho tÕ bμo tt¸n cvËt c¸c ph©n tö n−n−íc cÊt tμng C©u 3 Sù khuÕch hùc ña vμo trong giät íc qua m rªn phiÕn μo ®−îc gäióc : sÏ cã hiÖn t−îng: tÕ b kÝnh. Mét l lμ sau a.N−íc huyÓn thôthÊu vμo tÕ b.μB¬m pr«t«n. tr−¬ng lªn a.VËn ccÊt thÈm ®éng. b o lμm tÕ bμo vμ c. Sùmét lóc nμo ®ã tÕ bμo sÏd. ÞXuÊtv–knhËp bμo. μnh tÕ ®Õn thÈm thÊu. b vì × h«ng cã th bμo. b.bNNíc cÊt thÈm thÊu vμo oÕtÕ μo oμlmmÕtÕ μo ortr¬ng lªn . − −íc cÊt thÈm thÊu vμ t b bμ l μ t b bμ t − −¬ng lªn vμ kh«kh«ngvbÞ v× cã tcã nhμtÕ btÕo. μo. vμ ng bÞ ì vì v× hμ th nh μ b c. N−íc cÊt kh«ng thÈm thÊu vμo tÕ bμo lμm tÕ bμo kh«ng tr−¬ng lªn vμ kh«ng bÞ vì. d. C¸c chÊt cã kÝch th−íc nhá tõ trong tÕ bμo khuÕch t¸n ra ngoμi m«i tr−êng n−íc cÊt qua lç mμng lμm cho tÕ bμo nhá l¹i.
 18. C©u 5. V× sao tÕ bμo hång cÇu vμ c¸c tÕ bμo kh¸c trong c¬ thÓ ng−êi kh«ng bÞ vì? a.V× tÕ bμo cña ng−êi cã thμnh tÕ bμo che chë. b.V× tÕ bμo cña ng−êi ë trong dÞch n−íc m« nh−îc tr−¬ng. c.V× tÕ bμo cña ng−êi ë trong dÞch n−íc m« −u tr−¬ng. bμo cña ng−êi ë trong dÞch n−íc m« d. V× tÕ ®¼ng tr−bμo cña ng−êi ë trong dÞch n−íc m« d. V× tÕ ¬ng. ®¼ng tr−¬ng.
 19. C©u 6. Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn c¸c chÊt qua mμng tõ n¬i cã nång ®é thÊp ®Õn n¬i cã nång ®é cao vμ cã tiªu dïng n¨ng l−îng ®−îc gäi lμ: a. VËn chuyÓn thô ®éng. b. VËn chuyÓn chñ ®éng. b. VËn huyÓn chñ ®éng. c. KhuÕch t¸n qua kªnh d. XuÊt nhËp bμo. pr«tªin.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản