Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
1.688
lượt xem
195
download

Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

B1: Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến B2: Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn B3: Tạo dòng thuần chủng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

 1. Bμi 19 T¹o gièng b»ng ph−¬ng ph¸p g©y ®ét biÕn vμ c«ng nghÖ tÕ bμo
 2. I. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến I. 1. Quy trình B1: Xử lí mẫu vật bằng tácước trong biến trình Nêu các b nhân đột quy B2: Chọn lọc cácạo giống ộtằngn có king pháp mong muốn t cá thể đ b biế phươ ểu hình B3: Tạo dòng thuần chủngến? Phương pháp gây đột bi này hiệu quả đối với đối tượng nào? Vì sao? V× sao ph¶i lùa chän nh− vËy? L−u ý: CÇn lùa chän t¸c nh©n ®ét biÕn, liÒu l−îng, thêi gian xö lý thÝch hîp vμ ph¶i chän läc c¸ thÓ ®ét biÕn
 3. 2. Một số thành tựu tạo giống ở Việt Nam Tạo ra nhiều chủng VSV, giống cây trồng có nhiều đặc điểm quý hiếm. Cam l−ìng bội (tr¸i), tø béi (ph¶i)
 4. Cách nhận biết sơ bộ các cây tứ bội trong các cây lưỡng bội? Nho l−ìng bội (tr¸i), tø béi (ph¶i)
 5. II. Tạo giống bằng công nghệ tế bào II. 1. Công nghệ tế bào thực vật Các phương pháp Cách tiến hành Kết quả Nhân nhanh các giống cây Cho mô (TB) vào ống Nuôi cấy mô nghiệm -> tái sinh thành các quý hiếm từ một cây có (tế bào) TV Nghiªn cøu SGK vμ ể®iÒn quý -> quần thể ki u gen ®Çy cây hoàn chỉnh ®ñ c¸c th«ng tin vcây trồng đồng nhất về kiểu μo b¶ng. gen Loại bỏ thành TB của 2 TBSD Tạo cây lai khác loài Lai tế bào sinh dưỡng (TB xôma) khác loài (TB trần) (mang bộ NST của 2 loài Dung hợp 2 TB trần tạo TB lai khác nhau) Nuôi cấy TB lai tạo cây lai Hạt phấn hoặc noãn (n) -> Tạo cây lưỡng bội có Nuôi cấy hạt phấn ống nghiệm -> mô đơn bội. kiểu gen đồng nhất về tất hoặc noãn Xử lí cônsixin tạo cây lưỡng cả các gen bội
 6. 2. Công nghệ tế bào động vật 2. Có 2 cách: Nếu bạ-nNhân bản vô tính mang kiểu gen quý hiếm có một con chó Làm thế - Cấybạn ền phôi tạo ra nhiều con chó có kiểu nào truy có thể gen y hệt như con chó của bạn?
 7. a. Quy tr×nh nh©n b¶n v« tÝnh cõu §«ly Hãy cho biết các bước trong quy trình nhân bản vô tính cừu? Meï cho noaõn (TB tröùng) Nh©n tõ TB tuyÕn vó Meï cho gen Ph«i sím (TB tuyeán vuù) Meï mang thai Cõu §«ly
 8. Quy tr×nh nh©n b¶n v« tÝnh cõu §«ly B1: - Lấy trứng của cừu cho TB trứng ra khỏi cơ thể B1: - Lấy các TB tuyến vú của cừu cho TB tuyến vú B2: - Tách bỏ nhân của TB trứng - Lấy nhân của TB tuyến vú Hãy cho biết kiểu hình của B3: Lấy nhân của TB tuyến vú đưa vào TB trứng đã loại bỏ nhân cừu sinh ra ? Giải thích? B4: Nuôi trứng đã được cấy nhân trong ống nghiệm tạo phôi B5: Cấy phôi vào tử cung của con khác để phôi phát triển va sinh ở bình thường Kết quả: Cừu sinh ra có kiểu hình giống cừu cho nhân TB - Ý nghĩa: Nhân bản động vật biến đổi gen phục vụ lợi ích của - con người
 9. Mét sè th«ng tin bæ sung vÒ cõu §«ly Dolly laø 1 con cöøu caùi ñöôïc sinh ra = kó thuaät nhaân töø 1 TB tröôûng thaønh. Noù coù 3 baø meï: Meï cho gen: Finn Dorsett Meï mang thai Meï cho noaõn: Blackface
 10. Mét sè th«ng tin bæ sung vÒ cõu §«ly Dolly ra ñôøi sau nhieàu naêm nghieân cöùu, ít nhaát laø 277 thöû nghieäm chuyeån nhaân TB ñeå ñöôïc 29 phoâi (12% thaønh coâng). Noù gioáng heät töø hình daùng tính caùch cuûa Finn Dorsett . 3/1998 naëng 45kg. 2/2003 Dolly cheát do chöùng vieâm khôùp vaø ung thö phoåi naëng.
 11. b. Cấy truyền phôi b. Hãy cho biết quy trình kĩ thuật cấy truyền phôi ?
 12. C©u hái cñng cè -Xö lý h¹t gièng b»ng t¸c nh©n ®ét biÕn (tia cã Gi¶ sö cã mét gièng c©y cμ chua phãng x¹) - Gieo h¹t ®· xö lý ®Þnh mét tÝnh tr¹ng kh«ng gen A quy thμnh c©y - Cho c¸c c©y muèn (dÔ m¾c bÖnh X). H·y mong con nhiÔm t¸c nh©n g©y bÖnh X - Chän nªu c¸c c©y cã t¹o thÓ ®ét biÕn bÖnh läc quy tr×nh kh¶ n¨ng kh¸ng mang - Cho c¸c c©y ®ãaa cã kh¶ n¨ng kh¸ngtù thô phÊn ®Ó kiÓu gen lai víi nhau hoÆc cho bÖnh X t¹o dßng thuÇn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản