Bài 3: Truy vấn dữ liệu (Query)

Chia sẻ: Tran Bao An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:165

0
156
lượt xem
53
download

Bài 3: Truy vấn dữ liệu (Query)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu về truy vấn : Công cụ cho phép xây dựng các câu lệnh thực hiện các thao tác rút trích, chọn lựa và cập nhật dữ liệu trong các bảng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 3: Truy vấn dữ liệu (Query)

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Phòng chuyên môn 1 1
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 3: Truy vấn dữ liệu (Query) • Tổng quan về truy vấn • Tạo truy vấn dữ liệu bằng SQL • Tạo các truy vấn dữ liệu bằng QBE • Sử dụng tham số trong truy vấn • Truy vấn con Phòng chuyên môn 2 2
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tổng quan về truy vấn • Giới thiệu về truy vấn • Phân loại truy vấn Phòng chuyên môn 3 3
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tổng quan về truy vấn • Giới thiệu về truy vấn  Công cụ cho phép xây dựng các câu lệnh thực hiện các thao tác rút trích, chọn lựa và cập nhật dữ liệu trong các bảng  Truy vấn bằng QBE (Query By Example): • Xây dựng truy vấn bằng cách kéo thả  Truy vấn bằng SQL (Structure Query Language) • Xây dựng truy vấn bằng các câu lệnh SQL Phòng chuyên môn 4 4
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tổng quan về truy vấn • Phân loại truy vấn  Select Query - Truy vấn chọn dữ liệu • Thực hiện rút trích và hiển thị thông tin, có thể lọc dữ liệu theo yêu cầu • Có 3 loại: Select Query, Sub Query và Crosstab Query  Action Query - Truy vấn thao tác dữ liệu • Thực hiện các yêu cầu về cập nhật dữ liệu (thêm, xóa, sửa dữ liệu) trong các bảng • Có 3 loại: Insert Query, Update Query và Delete Query Phòng chuyên môn 5 5
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tổng quan về truy vấn • Phân loại truy vấn  Parameter Query - Truy vấn sử dụng tham số • Thực hiện rút trích và hiển thị thông tin, có thể lọc dữ liệu theo yêu cầu • Có 1 loại: Parameter Query  Make Table Query - Truy vấn tạo bảng • Dùng để tạo một bảng mới có cấu trúc và dữ liệu từ những bảng đã có trong cơ sở dữ liệu • Có 1 loại: Make Table Query Phòng chuyên môn 6 6
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tổng quan về truy vấn • Các loại truy vấn thường dùng  Select Query: • Thực hiện rút trích và hiển thị thông tin từ các cột trong bảng theo một yêu cầu nào đó  Make Table Query: • Rút trích dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng theo một yêu cầu nào đó và xuất kết quả ra thành một bảng mới • Bảng mới có cấu trúc và dữ liệu là những cột đã rút trích được từ các bảng khác Phòng chuyên môn 7 7
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tổng quan về truy vấn • Các loại truy vấn thường dùng  Update Query: • Thực hiện sửa đổi dữ liệu trên một hoặc nhiều dòng trong bảng theo một điều kiện nào đó  Append Query: • Thực hiện thêm một hoặc nhiều dòng dữ liệu mới vào trong bảng Phòng chuyên môn 8 8
 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tổng quan về truy vấn • Các loại truy vấn thường dùng  Delete Query: • Thực hiện xóa một hay nhiều dòng dữ liệu torng bảng theo một điều kiện nào đó  Crosstab Query: • Tạo các truy vấn thống kê, tổng hợp dữ liệu theo từng dòng và từng cột Phòng chuyên môn 9 9
 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 3: Truy vấn dữ liệu (Query) • Tổng quan về truy vấn • Tạo truy vấn dữ liệu bằng SQL • Tạo các truy vấn dữ liệu bằng QBE • Sử dụng tham số trong truy vấn • Truy vấn con Phòng chuyên môn 10 10
 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo truy vấn dữ liệu bằng SQL • Select query • Action Query Phòng chuyên môn 11 11
 12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo Select query bằng SQL • Các bước tạo truy vấn bằng SQL • Tạo truy vấn từ một bảng dữ liệu • Tạo truy vấn từ nhiều bảng dữ liệu • Tạo truy vấn có điều kiện lọc dữ liệu • Tạo truy vấn có sắp xếp dữ liệu • Sử dụng các toán tử trong mệnh đề Where Phòng chuyên môn 12 12
 13. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các bước tạo truy vấn bằng SQL • Bước 1: Tạo mới đối tượng Query  Trong cửa sổ Database, chọn thẻ Queries và nhấn New Phòng chuyên môn 13 13
 14. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các bước tạo truy vấn bằng SQL • Bước 1: Tạo mới đối tượng Query  Trong cửa sổ New Query, chọn mục Design View và nhấn nút OK Phòng chuyên môn 14 14
 15. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các bước tạo truy vấn bằng SQL • Bước 1: Tạo mới đối tượng Query  Trong cửa sổ Show Table, nhấn nút Close để đóng lại Phòng chuyên môn 15 15
 16. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các bước tạo truy vấn bằng SQL • Bước 2: Mở công cụ thiết kế truy vấn SQL  Trong cửa sổ thiết kế Query, nhấn nút SQL trên thanh Toolbar (hoặc chọn View  SQL View) Phòng chuyên môn 16 16
 17. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các bước tạo truy vấn bằng SQL • Bước 2: Mở công cụ thiết kế truy vấn SQL  Trong cửa sổ thiết kế Query, nhấn nút SQL trên thanh Toolbar (hoặc chọn View  SQL View) Phòng chuyên môn 17 17
 18. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các bước tạo truy vấn bằng SQL • Bước 3: Xây dựng câu lệnh truy vấn dữ liệu  Trong cửa sổ lệnh SQL, viết câu lệnh truy vấn Select Phòng chuyên môn 18 18
 19. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo truy vấn từ một bảng dữ liệu • Cú pháp: SELECT [Tính chất] Thông tin 1 [ AS Tên_cột 1], Thông tin 2 [ AS Tên_cột 2], … FROM Tên_bảng [WHERE ] [ORDER BY Thông tin _1 [ASC/DESC], Thông tin _2 [ASC/DESC], …] Phòng chuyên môn 19 19
 20. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo truy vấn từ một bảng dữ liệu • Mệnh đề SECLECT: liệt kê thông tin hiển thị  Các Tính chất có thể sử dụng trong truy vấn • Distinct: Loại bỏ các dòng dữ liệu trùng lắp • Top N [Percent]: Lấy về N giá trị đầu tiên dựa trên dữ liệu, nếu có thêm Percent sẽ lấy về N phần trăm mẩu tin  Thông tin: có thể là Tên cột, công thức tính toán, hằng  Nếu là công thức thì nên đặt [Tên cột], lưu ý ký tự đầu không được là khoảng cách  Nếu chọn tất cả các cột có thể sử dụng dấu * Phòng chuyên môn 20 20
Đồng bộ tài khoản