Bài 38: Cảm ứng điện từ

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

2
1.475
lượt xem
300
download

Bài 38: Cảm ứng điện từ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suật điện động cảm ứng. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động. Dòng điện Fu-cô. Hiện tượng tự cảm. Năng lượng từ trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 38: Cảm ứng điện từ

 1. Trường TT: THÁI BÌNH Lớp : 11A1 GV: Lê Mạnh Hùng. GV: Lê 1
 2. Chương V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suật điện động cảm ứng. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động. Dòng điện Fu-cô. Hiện tượng tự cảm. Năng lượng từ trường. 2
 3. Thí nghiệm Ơ-xtét cho biết dòng điện sinh ra………ng từ trườ . Ngược lại từ trường có thể sinh ra dòng điện được không? 3
 4. BAØI 38 : HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG
 5. Bài 38: HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG Thí nghiệm: I. Khái niệm từ thông. II. Hiện tượng cảm ứng điện từ. III. Chiều dòng điện cảm ứng. Định luật IV. Len–xơ. V. Định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ. V.
 6. I. Thí nghiệm: I. a. Thí nghiệm 1 *MĐ:Khảo sát từ trường có sinh ra dòng điện hay không. *DC: NC thẳng, NS ống dây, điện kế. *PA: Đưa NC lại gần 0 hoặc ra xa cuộn dây. *TN:
 7. I. Thí nghiệm: a. Thí nghiệm 1 N S 0
 8. I. Thí nghiệm: a. Thí nghiệm 1 N S 0
 9. I. Thí nghiệm: I. Th a. Thí nghiệm 1 Nhận xét: Khi nam chaâm, oáng daây ñöùng yeân : → Kim ñieän keá chæ 0. Khi coù söï chuyeån ñoäng töông ñoái giöõa nam chaâm vaø oáng daây : → Kim ñieän keá leäch khỏi số 0. → Coù doøng ñieän qua oáng daây. *KL: Khi số đường sức từ qua ống dây thay đổi thì có dòng điện chạy qua ống dây.
 10. I. Thí nghiệm: I. Th 0 b. Thí nghiệm 2: b. Th
 11. I. Thí nghiệm: I. Th 0 b. Thí nghiệm 2: b. Th
 12. I. Thí nghiệm: I. Th b. Thí nghiệm 2: Khi di chuyển con chạy thì khuynh dây xuất hiện dòng điệnKhiidi chuyển con chạy thì 0từ trường KL: . Tạ sao? Khi trong ống dây thay đổi, nên số đường sức từ qua vòng dây biến đổi làm xuất hiện dòng điện trong vòng dây. Các em hãy làm việc nhóm thảo luận cho thầy câu C1 SGK trong vòng 1 phút.
 13. I. Thí nghiệm: I. Th TL câu C1: Khi đóng hay mở ngắt điện thì từ trường trong ống dây biến đổi. Nghĩa là số đường sức từ qua vòng dây biến đổi thì trong vòng dây xuất hiện dòng điện. Từ TN 1 và 2 ta rút ra được: ta Từ trường biến thiên sinh ra dòng điện.
 14. II. Khái niệm từ thông II. Kh a. Định nghĩa từ thông Xeùt moät maët phaúng dieän tích S ñaët trong töø r tröôøng ñeàu B. r Veõ vectô phaùp tuyeán n cuûa S rr α laø goùc hôïp bôûi B vaø n B n Φ = BScosα Φ : Caûm öùng töø thoâng α qua tieát dieän S (töø thoâng) Các em hãy nhận xét công thức tính từ thông? S
 15. II. Khái niệm từ thông a. Định nghĩa từ thông Ta thấy: n B B B n n α α S S S α laø goùc nhoïn α laø goùc tuø α=0 ⇒Φ0 Thoâng thöôøng : Choïn α nhoïn ⇒ Φ > 0
 16. II. Khái niệm từ thông II. Kh B b. Ý nghĩa của từ thông n Φ = BScosα Choïn S = 1 m2, α = 0 S ⇒Φ=B Có nghĩa là:Từ thông Φ qua diện tích S bằng số đường sức từ xuyên qua diện tích S đặt vuông góc với đường sức. Vậy ý nghĩa của từ thông là người ta dùng khái niệm từ thông để diễn tả số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào đó. Hãy làm việc theo nhóm trong vòng 1 phút trả lời câu C2 SGK.
 17. II. Khái niệm từ thông II. Kh c) Đơn vị của từ thông: Đơ Φ = BScosα Từ công thức các em có thể cho thầy biết đơn vị của từ thông là gì? ⇒Theo công thức Φ là: T.m2 Ngoài ra trong hệ SI thì Φ con có đơn vị là (Wb) ⇒ 1 Wb = 1T.m2
 18. III. Hiện tượng cảm ứng điện từ Hi a. Dòng điện cảm ứng. Trong khi t1 và 2 khi nàothiên thì trong mạất Mỗi doøngừñieän xuaát n thì khi coù söï bieách TN thông biế trong mạch xu Vậy hieän n hiện tdòng điện? điện. ñoåiấ töø ệthoâng qua maïch ñieän kín goïi laø xu hi n dòng doøng ñieän caûm öùng. N S 0
 19. III. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Hi b. Suất điện động cảm ứng. b. Su Khi có sự xuất hiện của dòng điện trong mạch kín thì trong mạch phải tồn tạicái tgìsuấtsinh n động. mộ để điệ ra dđ đó? Suất điện động này gọi là suất điện động cảm ứng. Trong TN 1 và 2: khi nàosự biến đổmtừ thông hiện mủa có thì trong i ạch xuất qua c ặt suấớiđiệạnđộởi mảmmạch kín thì trong mạch xuất hiện gi t h n b ng c ột ứng? suất điện động cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện suất điện động cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.
 20. III. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Hi b. Suất điện động cảm ứng. b. Su Vậy các em cho thầy biết hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện khi nào? TL: Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch biến thiên Hiện tượng cảm ứng điện từ được Fa-ra-đây phát minh và công bố năm 1831.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản