Bài 4: Vẽ hình và soạn thảo văn bản

Chia sẻ: Nguyễn Tất Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
309
lượt xem
122
download

Bài 4: Vẽ hình và soạn thảo văn bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giảng dạy tin học căn bản dành cho giáo viên giảng dạy môn công nghệ thông tin làm giáo án giảng dạy tham khảo. Giới thiệu: Paint là một tiệc ích cho phép tạo và hiệu chỉnh các hình vẽ đơn giản, giúp người dùng làm quen với việc thiết kế đồ hoạ cơ bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 4: Vẽ hình và soạn thảo văn bản

 1. Baøi 4 Veõ hình vaø soaïn thaûo vaên baûn Noäi dung Paint ...................................................................................3 Soaïn thaûo vaên baûn ...........................................................10 Baøi taäp .............................................................................15 Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
 2. 4-2 Giôùi thieäu Lyù thuyeát - Giôùi thieäu cho hoïc vieân laøm quen vaø hieåu coâng duïng cuûa tieän ích Paint. 9 Tieát - Caùch söû duïng caùc coâng cuï vaø caùc thao taùc cô baûn treân Paint. - Soaïn thaûo vaên baûn, ñònh daïng vaø cheøn hình aûnh Thöïc haønh - Thao taùc taïo, chænh söûa hình treân Paint. 15 Tieát - Laáy hình töø taäp tin aûnh khaùc, chuïp maøn hình,chuïp cöûa soå - Caùc thao taùc vôùi taäp tin. - Soaïn thaûo vaên baûn vôùi WordPad hay WinWord Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
 3. 4-3 Paint Noäi dung Giôùi thieäu veà chöông trình Giôùi thieäu veà Paint Paint & caùc chöùc naêng chuû Coâng cuï vaø tính naêng söû duïng yeáu ñeå veõ hình. Caùc thao taùc ñoái vôùi hình aûnh. Giôùi thieäu Paint laø moät tieän ích cho pheùp taïo vaø hieäu chænh caùc hình veõ ñôn giaûn, giuùp ngöôøi duøng laøm quen vôùi vieäc thieát keá ñoà hoaï cô baûn. Khôûi ñoäng Paint Ñeå khôûi ñoäng Paint, baïn coù theå duøng moät trong caùc caùch sau: Click menu Start Programs Accessories Paint Click menu Start Run, goõ teân taäp tin Paint vaøo hoäp Open roài nhaán Enter. Caùc thaønh phaàn cuûa maøn hình Thanh Menu Thanh tieâu ñeà Hoäp coâng cuï Hoäp Text Toolbar Coâng cuï Thanh cuoän Vuøng veõ ngang vaø doïc Hoäp maøu Thanh traïng thaùi Sau khi khôûi ñoäng Paint, thöôøng thì baïn seõ thaáy hoäp coâng cuï (Tool Box), vaø hoäp maøu (Color Box) ñaõ ñöôïc baät saün. Nhöng trong tröôøng hôïp khoâng thaáy caùc hoäp naøy thì baïn caàn click vaøo menu View ñeå baät 2 hoäp naøy vì ñoù laø caùc coâng cuï caàn thieát cho baïn trong quaù trình veõ. Coøn thanh coâng cuï Text Toolbar seõ chæ caàn xuaát hieän khi baïn söû duïng coâng cuï nhaäp chöõ. Khi veõ hình, vieäc xaùc ñònh kích thöôùc chính xaùc cuûa hình laø quan troïng, chuùng ta coù theå veõ treân moät phaàn naøo ñoù cuûa vuøng veõ, nhöng nhö vaäy thì khoâng bieát ñöôïc chính xaùc kích thöôùc cuûa ñoái töôïng veõ coù chieàu daøi, chieàu roäng laø bao nhieâu. Vì vaäy, ngöôøi ta thöôøng xaùc ñònh kích thöôùc cuûa ñoái töôïng ngay töø luùc baét ñaàu veõ baèng caùch choïn chieàu daøi, chieàu roäng cuûa vuøng veõ trong menu Image /Attributes. Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
 4. 4-4 Con troû chuoät Con troû chuoät seõ thay ñoåi hình daùng moãi khi baïn choïn moät coâng cuï khaùc nhau. Ví duï khi baïn choïn coâng cuï Fill With Color thì con troû coù daïng ; khi baïn choïn coâng cuï ñeå veõ caùc daïng ñöôøng thaúng, hình chöõ nhaät, hình troøn, ñöôøng cong thì con troû coù daïng … Caùc thao taùc thoâng thöôøng Thöïc ñôn File: New (Ctrl + N): Taïo taäp tin (hình aûnh) môùi Save As: Löu hình ñaõ veõ thaønh taäp tin coù kieåu bmp. Phaûi xaùc ñònh oå ñóa vaø thö muïc nôi muoán löu. Khi löu Open (Ctrl + O): Môû 1 taäp tin ñaõ coù treân ñóa. Save (Ctrl + S): Löu file. Sau khi löu laàn ñaàu, neáu coù chænh söûa file thì nhaán File/Save ñeå löu laïi vôùi teân ñaõ coù. Set As WallPaper (tiller): Ñöa taäp tin hình aûnh ñaõ löu laøm neàn cho maøn hình Set As WallPaper (Centered) Desktop Print Preview: Xem tröôùc khi in Page Setup: ñònh daïng trang giaáy in hình aûnh: khoå giaáy, in theo chieàu ngang hay chieàu doïc. Print: leänh ñeå baét ñaàu in. Thöïc ñon Edit: Undo (Ctrl + Z): Phuïc hoài, huyû boû thao taùc vöøa môùi thöïc hieän. Repeat (F4):Ngöôïc laïi cuûa thao taùc Undo thöôøng ñöôïc goïi laø Redo. Trong Paint, Baïn chæ coù theå thöïc hieän thao taùc Undo hay Redo toái ña laø 3 laàn. Cut (Ctrl + X): Caét boû ñoái töôïng khoûi vuøng veõ nhöng chöa maát haún maø ñöôïc ñöa vaøo boä nhôù ñeäm. Copy (Ctrl + C): Sao cheùp ñoái töôïng ñaõ choïn vaøo boä nhôù ñeäm Paste (Ctrl + V): Daùn ñoái töôïng coù trong boä nhôù ñeäm vaøo vuøng veõ. Clear Selection (Del): Xoaù boû ñoái töôïng ñaõ choïn. Select All (Ctrl + L): Choïn toaøn boä vuøng veõ, bao goàm taát caû caùc ñoái töôïng ñaõ veõ. Copy To: Löu 1 phaàn hình ñaõ choïn thaønh taäp tin. Paste From: Laáy moät file hình coù trong maùy ñaët ra vuøng veõ. File muoán laáy ra coù kieåu BMP. Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
 5. 4-5 Söû duïng tieän ích Söû duïng tieän ích Paint chuû yeáu laø söï keát hôïp nhuaàn nhuyeãn caùc nuùt coâng cuï, hoäp maøu, vaø heä thoáng Menu. Khi veõ, löu yù ñeán söï töông phaûn veà maøu saéc, hình daùng…. Söï ñoái xöùng hay laëp laïi cuûa hình seõ giuùp baïn thao taùc nhanh vaø chính xaùc hôn. Maøu saéc – Hoäp maøu (Color Box) Choïn löïa maøu saéc töông phaûn luùc veõ giuùp baïn taïo ñöôïc ñoái töôïng deã daøøng vaø noåi baät phaàn chính. Söû duïng caùc maøu saün coù trong hoäp maøu ñeå choïn laøm maøu neùt veõ hoaëc maøu neàn, cuõng coù theå taïo ra caùc maøu khaùc neáu muoán baèng caùch pha maøu trong hoäp Edit Color Maøu neùt veõ Maøu neàn Choïn maøu neùt veõ: click traùi vaøo maøu muoán choïn. Choïn maøu neàn: click phaûi vaøo maøu muoán choïn. Hoäp Edit Color xuaát hieän khi double click vaøo moät maøu naøo ñoù trong hoäp maøu. Neáu nhö baïn double click baèng chuoät phaûi thì hoäp Edit Color luùc naøy cho baïn pha maøu duøng cho maøu neàn, coøn neáu nhö baïn double click baèng chuoät traùi thì hoäp Edit Color xuaát hieän cho baïn pha maøu laøm maøu neùt veõ. Trong hoäp Edit Color, neáu nhö baïn khoâng muoán choïn maøu coù trong phaàn Basic Color, thì baïn coøn ñöôïc pha maøu baèng caùch click vaøo nuùt Define Custom Colors vaø roài thay ñoåi con soá trong caùc phaàn Red, Green, Blue ñeå choïn ñöôïc maøu –caùc con soá naøy ñöôïc thay ñoåi töø 0 ñeán 255. Sau khi choïn maøu xong, baïn coù theå click choïn nuùt Add to Custom Colors ñeå ñöa maøu môùi choïn vaøo phaàn Custom Colors vaø coù theå deã daøng choïn laïi maøu naøy trong caùc laàn veõ sau, hoaëc click choïn nuùt OK neáu chæ muoán duøng maøu naøy trong moät laàn ñoù thoâi. Coâng cuï choïn Select Free From Select Caû 2 coâng cuï naøy ñeàu duøng ñeå choïn ñoái töôïng. Tröôùc khi coù moät thao taùc ñoái vôùi 1 vuøng hình aûnh nhö sao cheùp, di chuyeån, thay ñoái hình daïng thì phaûi choïn vuøng hình aûnh ñoù baèng caùc caùch sau: Duøng coâng cuï Select: Click vaø giöõ chuoät taïi moät goùc phía ngoaøi cuûa vuøng hình muoán choïn, keùo chuoät theo ñöôøng cheùo, nhaû chuoät khi thaáy khoái choïn ñaõ vöøa yù. Duøng coâng cuï Free From Select: Click vaø giöõ mo use taïi moät ñieåm saùt beân ngoaøi vuøng hình muoán choïn, keùo chuoät boïc theo vuøng hình roài nhaû chuoät khi thaáy khoái choïn ñaõ vöøa yù. Coâng cuï naøy söû duïng khi caàn choïn moät vuøng hình ñang ñaët saùt vôùi hình khaùc vaø khoâng theå choïn ñöôïc baèng coâng cuï Select. Sau khi choïn, seõ coù khung bao quanh hình vôùi caùc maáu ñaäm hôn, reâ chuoät vaøo ñaây Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
 6. 4-6 roài keùo seõ laõm daõn hoaëc co hình. Coâng cuï xoùa Eraser /Color Eraser Coâng cuï naøy duøng ñeå xoùa neùt veõ. Caùch xoaù nhö sau: Click choïn coâng cuï. Sau ñoù drag chuoät qua vuøng muoán xoaù. Neáu drag chuoät traùi: Xoùa caùc maøu neùt veõ ñaõ coù nôi drag chuoät qua vaø xuaát hieän maøu neàn Neáu drag chuoät phaûi: Xoùa neùt cuøng maøu vôùi maøu neùt veõ ñang choïn vaø xuaát hieän maøu neàn Coâng cu toâ maøu AirBrush Fill with Color Ñeå toâ maøu cho moät ñoái töôïng, chuùng ta seõ thöïc hieän caùc böôùc sau: Choïn coâng cuï, choïn maøu neùt veõ Click chuoät vaøo vuøng hình aûnh muoán toâ maøu. Ñoái vôùi coâng cuï Fill With Color, neáu nhö vuøng toâ maøu khoâng kheùp kín thì maøu seõ traøn ra ngoaøi. Coøn coâng cuï AirBrush gioáng nhö hoäp sôn duøng ñeå phun vôùi ñoä daøy moûng tuyø yù. Coâng cuï Pick Color Coâng cuï naøy cho pheùp choïn maøu hieän coù treân vuøng veõ laøm maøu neàn hay maøu neùt. Sau khi choïn coâng cuï, neáu nhö click traùi vaøo moät maøu trong vuøng veõ thì maøu ñoù ñöôïc choïn laøm maøu neùt veõ, coøn neáu nhö click chuoät phaûi leân maøu thì maøu ñoù ñöôïc choïn laøm maøu neàn. Thay ñoåi cheá ñoä hieån thò Duøng coâng cuï Magnifier naøy ñeå phoùng to hoaëc thu nhoû hình, khi phoùng to giuùp cho vieäc hieäu chænh hình ñöôïc deã daøng. Chuùng ta coù theå choïn tæ leä lôùn nhoû ôû phía döôùi thanh Tool Box hay choïn trong menu View /Zoom /Custom. Coâng cuï Pencil Coâng cuï naøy duøng ñeå veõ caùc neùt töï do. Khi drag chuoät qua vuøng naøo thì caùc neùt veõ xuaát hieän treân vuøng ñoù. Coâng cuï Brush Laø moät caây coï veõ. Baïn coù theå duøng coâng cuï naøy ñeå veõ caùc neùt veõ coù ñoä daøy daïng nhö hình beân caïnh. Neáu baïn chæ choïn daïng neùt veõ roài click taïi moät ñieåm treân vuøng veõ thì hình veõ seõ coù daïng gioáng nhö neùt veõ. Nhaäp vaên baûn vaøo Paint: Vôùi coâng cuï naøy, baïn ñöôïc choïn font chöõ, kieåu chöõ vaø nhaäp vaøo vuøng veõ. Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
 7. 4-7 Choïn coâng cuï Drag 1 khoái hình chöõ nhaät leân vuøng chöa coù hình veõ naøo vôùi ñoä roäng vöøa ñuû seõ taïo ñöôïc khung coù con troû nhaùy ñeå nhaäp chöõ. Khi baïn nhaû nuùt chuoät, thanh coâng cuï Text Toolbar ñoàng thôøi xuaát hieän. Trong tröôøng hôïp baïn nhaäp chöõ xong vaø taét thanh coâng cuï naøy thì laàn nhaäp sau baïn phaûi vaøo menu View /Text Toolbar ñeå baät thanh naøy leân. Thanh coâng cuï Text Toolbar duøng khi muoán choïn loaïi font, size, cho kyù töï. Hoaëc choïn kieåu chöõ ñaäm (B), nghieâng (I) hay chöõ coù gaïch döôùi (U). Baïn coù theå thay ñoåi maøu neùt veõ luùc ñang nhaäp chöõ, maøu cuûa chöõ seõ thay ñoåi theo. Tuy nhieân sau khi nhaäp vaø nhaáp chuoät ra beân ngoaøi khung chöõ nhaät thì Paint coi caùc kyù töï ñaõ nhaäp xong vaø chuyeån caùc kyù töï naøy thaønh hình aûnh. Vì vaäy, khoâng theå choïn laïi font hay kieåu cho chöõ ñoù nöõa Coâng cuï Line Choïn maøu neùt veõ, choïn ñoä daøy cuûa neùt veõ döôùi thanh Tool Box Nhaáp vaø giöõ chuoät taïi ñieåm khôûi ñaàu roài keùo ñeán ñieåm cuoái cuûa ñöôøng thaúng, nhaû nuùt chuoät. Trong quaù trình veõ giöõ phím Shift neáu muoán deã veõ ñöôøng thaúng hôn. . Ñöôøng cong Choïn coâng cuï Curve Veõ 1 ñöôøng thaúng sau ñoù keùo caùc ñieåm uoán ñeå uoán cong ñöôøng ban ñaàu. Ñieåm uoán seõ ñöôïc töï ñoäng taïo ra khi chuùng ta nhaán chuoät taïi moät ñieåm treân ñöôøng thaúng. Ñeå veõ ñöôøng cong keùp kín chuùng ta taïo cho ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái truøng nhau sau ñoù keùo taïo caùc ñieåm uoán. Veõ hình chöõ nhaät Rounded Rectangle Rectangle Choïn coâng cuï veõ hình coù bo goùc hoaëc khoâng bo goùc Nhaáp vaø giöõ chuoät taïi ñieåm taïo goùc vuoâng ñaàu Keùo cheùo chuoät, nhaû chuoät ñeå keát thuùc hình veõ. Ñeå veõ hình vuoâng thì giöõ phím Shift trong khi veõ Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
 8. 4-8 Veõ ña giaùc baèng coâng cuï Polygon Nhaáp vaø giöõ chuoät taïi ñieåm baét ñaàu, keùo ñeán ñieåm keát thuùc caïnh ñaàu tieân roài nhaû chuoät, click chuoät taïi caùc ñieåm muoán laøm ñænh cuûa ña giaùc. Double click taïi ñieåm cuoái cuøng. Giöõ phím shift trong khi veõ thì caùc caïnh cuûa ña giaùc seõ thaúng hôn. Veõ hình E-lip, hình troøn Choïn coâng cuï Ellipse, drag chuoät taïo moät hình, giöõ phím Shift khi veõ seõ coù hình troøn. Caùc thao taùc ñoái vôùi hình aûnh Muoán thöïc hieän baát cöù moät thao taùc naøo ñoái vôùi hình nhö sao cheùp, di chuyeån, xoùa, xoay hình, ñaûo maøu, keùo nghieâng, keùo daõn hay co nhoû hình ñeàu phaûi xaùc ñònh (choïn) vuøng hình aûnh muoán thao taùc. Vì neáu khoâng choïn thì Paint seõ thi haønh leänh ñoái vôùi taát caû caùc ñoái töôïng coù treân vuøng veõ. Quay hình Sau khi choïn ñöôïc vuøng hình, söû duïng menu Image /Flip Rotate ñeå choïn goùc quay. Baïn seõ thaáy caùc hieäu öùng cuûa moãi goùc quay nhö hình döôùi ñaây. Caùc chöõ coù maøu ñaäm laø nhöõng chöõ do nhaäp vaøo. Keùo nghieâng hình Choïn vuøng hình caàn keùo nghieâng, choïn Menu Image /Stretch-/Skew, sau ñoù tuøy theo yù muoán keùo nghieâng hình theo höôùng ngang hay doïc ñeå choïn ñoä nghieâng trong phaàn Horizontal hay Vertical. Ví duï Vertical 450 Horizontal 450 Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
 9. 4-9 Ñoái vôùi thao taùc keùo daõn hay co nhoû hình, ôû moät möùc naøo ñoù, coù theå laøm cho hình bò bieán daïng, caùc ñöôøng neùt khoâng ñöôïc saéc vaø hình bò xaáu. Vì vaäy, neân xaùc ñònh kích thöôùc cuûa hình ngay töø khi baét ñaàu, traùnh veõ quaù lôùn hay quaù nhoû. Khi choïn moät hình vaø keùo ñaët choàng leân moät hình khaùc, coù theå laøm cho maøu neàn cuûa vuøng choïn ñöôïc trong suoát baèng caùch boû choïn Draw Opaque trong menu View (hay click vaøo bieåu töôïng ôû phía döôùi thanh coâng cuï). Löu moät phaàn hình aûnh thaønh taäp tin Neáu hình aûnh chuùng ta veõ chæ chieám moät khoaûng nhoû so vôùi taát caû maøn hình thì vieäc löu taát caû vuøng maøn hình laøm vieäc thaønh taäp tin thì kích thöôùc taäp tin coù ñöôïc seõ raát lôùn. Vì vaäy chæ neân löu laïi vuøng coù chöùa hình ñeå file khoâng bò quaù lôùn moät caùch khoâng caàn thieát baèng caùch: Choïn vuøng hình caàn löu Söû duïng leänh Edit/Copy To thay vì choïn File /Save As nhö nhieàu öùng duïng khaùc. Cheøn hình aûnh vaø caùc kyù töï ñaëc bieät Coù theå cheøn moät file hình khaùc ñaët vaøo Paint baèng caùch Choïn chöùc naêng choïn caùch Edit /Paste From Tìm vaø choïn file chöùa hình trong hoäp thoaïi (phaàn môû roäng laø BMP, JPG, GIF.). Sau ñoù choïn nuùt OK Ñeå cheøn kyù töï ñaëc bieät (caùc kyù töï nhö: , , , …) vaøo hìnhh aûnh chuùng ta seõ thöïc hieän laàn löôït caùc thao taùc sau: Chaïy chuông trình Character Map cuûa Windows ñeå löïa choïn vaø cheùp kyù töï ñöa vaøo Clipboard Trong Paint, chuùng ta seõ cheùp (Paste) ra laïi. Nhôù laø khi Paste vaøo Paint thì phaûi duøng coâng cuï ñeå veõ ra 1 khung roài daùn kyù töï vaøo ñoù, chuyeån laïi font chöõ cho ñuùng vôùi font ñaõ choïn ôû trong Character Map. Chuïp hình cöûa soå ñang hieän haønh Thao taùc nhaán phím Print Screen hay toå hôïp phím Alt + Print Screen cho löu laïi toaøn boä maøn hình hay chæ löu moät cöûa soå hieän haønh vaøo boä nhôù ñeäm (Clipboard). Ñaûo maøu Thao taùc naøy laøm thay ñoåi caùc maøu trong vuøng choïn thaønh moät maøu khaùc. Maøu môùi do Paint töï ñoäng hoaùn chuyeån. Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
 10. 4-10 Soaïn thaûo vaên baûn Noäi dung Giôùi thieäu veà Winword / Wordpad Trình baøy caùc thao taùc cô baûn ñeå soaïn thaûo moät vaên baûn treân Caùc thao taùc cô baûn veà taäp tin Windows Thao taùc khoái vaên baûn Ñònh daïng vaên baûn Caùc thao taùc veà hình aûnh. Ñeå soaïn thaûo vaên baûn, chuùng ta coù theå duøng chöông trình WordPad ñaõ ñöôïc Microsoft ñöa vaøo nhö moät thaønh phaàn cuûa Windows, hoaëc WinWord laø chöông trình soaïn thaûo vaên baûn ñöôïc söû duïng raát phoå bieán hieän nay. Caùc thao taùc cô baûn taäp tin Phaàn naøy seõ nhaéc laïi caùc thao taùc cô sôû treân taäp tin nhö sau: Taïo vaên baûn môùi Löu vaên baûn Môû moät vaên baûn ñaõ coù treân ñóa Xem vaên baûn tröôùc khi in Thao taùc treân khoái vaên baûn Phaàn naøy seõ trình baøy caùc thao taùc vôùi khoái vaên baûn Choïn khoái vaên baûn Nhaán vaø giöõ Shift, duøng caùc phím muõi teân khoái vaên baûn caàn choïn Hoaëc nhaáp vaø reâ chuoät töø ñaàu khoái ñeán cuoái khoái vaên baûn Hoaëc laø click chuoät ñaàu khoái, di chuyeån nuùt chuoät Löu yù: Neáu choïn moät soá doøng baèng chuoät, di chuyeån chuoät veà phía traùi cuûa vaên baûn, chuoät seõ thay ñoåi daïng hieån thò thaønh nhaáp chuoät vaø keùo qua caùc doøng caàn choïn Huûy boû khoái vaên baûn ñaõ choïn Choïn khoái vaên baûn Huûy boû khoái vaên baûn: Nhaán Delete hay Ctrl+X hay Sao cheùp khoái vaên baûn Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
 11. 4-11 Choïn khoái vaên baûn Sao cheùp vaên baûn: Nhaán Ctrl+C hay nhaán chuoät taïi bieåu töôïng Daùn vaên baûn vaøo vò trí caàn sao cheùp: Nhaán Ctrl+V hay nhaán chuoät taïi bieåu töôïng Di chuyeån khoái vaên baûn Choïn khoái vaên baûn Caét boû khoái vaên baûn ñang choïn: Nhaán Ctrl+X hay Di chuyeån con troû vò trí caàn sao cheùp: Nhaán Ctrl+V hay Canh leà caùc doøng cuûa ñoaïn vaên Align Left Align Right Align Center Coù caùc loaïi canh leà: canh traùi, canh giöõa, canh phaûi. Tuøy theo töøng tröôøng hôïp maø ta söû duïng canh leà töông öùng. Caùc böôùc caàn thao taùc: Choïn ñoaïn vaên maø caàn canh leà Choïn nuùt leänh töông öùng treân thanh coâng cuï Ñònh leà traùi vaø phaûi cuûa ñoaïn vaên Ta coù theå dôøi leà traùi vaø phaûi cuûa ñoaïn vaên ñeå thay ñoåi vuøng hieån thò cuûa ñoaïn. First Line Indent Right Indent Default Tab Hanging Indent Right Margin Left Magin Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
 12. 4-12 Left Margin, Right Margin: Canh leà traùi, phaûi cuûa trang in First Line Indent: Canh leà doøng ñaàu tieân cuûa ñoaïn vaên Hanging Indent: Canh leà traùi nhöõng doøng coøn laïi (tröø doøng ñaàu tieân) cuûa ñoaïn vaên Right Indent: Canh leà phaûi ñoaïn vaên Caùc böôùc caàn ñeå thöïc hieän vieäc ñònh leà: Choïn ñoaïn vaên caàn ñònh daïng Nhaáp vaø keùo reâ caùc bieåu töôïng canh leà ñeán vò trí môùi. Ñònh daïng vò trí cuûa Tab Tab ñöôïc duøng ñeå ñònh vò trí nhaûy tôùi cuûa con troû khi ngöôøi duøng nhaán phím Tab. Maëc ñònh khoaûng caùch giöõa caùc Tab laø 0.5 inch Nhaán chuoät treân thöôùc cuûa maøn hình soaïn thaûo taïi vò trí muoán ñaït Tab Tab Cheøn Bullet Bullet laø moät kyù hieäu ñöùng tröôùc moãi muïc trong danh saùch lieät keâ ñeå nhaán maïnh Caùc buôùc thao taùc Di chuyeån con troû ñeán vò trí muoán cheøn Nhaán nuùt treân thanh coâng cuï ñeå cheøn Bullet Ñeå di chuyeån Bullet ñeán vò trí môùi, keùo Hanging Indent treân thöôùc ñeán vò trí ñaõ ñònh Lề trái văn bản Vị trí Bullet Lề trái dòng Bullet Ví duï Tin hoïc vaên phoøng bao goàm 3 phaàn: Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
 13. 4-13 Ñònh daïng kyù töï Ñònh daïng kyù töï seõ xaùc ñònh hình thöùc trình baøy cuûa moät kyù töï hay moät nhoùm töø nhö : kieåu chöõ, kích thöôùc, maøu saéc. Chuùng ta coù theå thay ñoåi font chöõ, kích thöôùc, maøu saéc... ñeå nhaán maïnh moät yù naøo ñoù trong vaên baûn thoâng qua vieäc theå hieän cuûa caùc kyù töï, nhoùm töø. Ví duï: Ñaây laø doøng vaên baûn bình thöôøng, font chöõ = Vni-Times Ñaây laø doøng vaên baûn coù ñònh daïng nghieâng, font chöõ = Vni-Vivi Caùc böôùc thöïc hieän : Choïn töø hay nhoùm töø muoán ñònh daïng Treân hoäp Combo Font , choïn loaïi Font muoán ñònh daïng Treân hoäp Combo Font Size, choïn kích côû muoán ñònh daïng Combo Font Combo Font Size Treân thanh coâng cuï, nhaán choïn caùc ñònh daïng töông öùng Đậm Gạch dưới Nghiêng Chọn màu chữ Cheøn hình ảnh vaøo vaên baûn Xöû lyù naøy chuû yeáu trình baøy cho caùc hoïc vieân caùch cheøn moät hình aûnh ñaõ coù treân ñóa vaøo vaên baûn. Ñeå thöïc hieän ñieàu naøy chuùng ta coù theå thöïc hieän moät trong hai caùch sau: Treân öùng duïng taïo hình aûnh, choïn vuøng hình aûnh caàn cheùp vaøo vaên baûn vaø cheùp vaøo vuøng nhôù Clipboard (Copy hay Ctrl+C) Treân vaên baûn, ñöa con troû ñeán vò trí muoán cheøn hình aûnh Nhaán Ctrl–V hoaëc nuùt hoaëc thöïc ñôn Edit Paste Hoaëc Treân thöïc ñôn, choïn Insert – Object, khi aáy chuùng ta seõ thaáy xuaát hieän cöûa soå sau : Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
 14. 4-14 Trong muïc Object Type, choïn chöông trình töông öùng vôùi hình aûnh muoán cheøn vaøo. Ví duï ñeå cheøn hình aûnh töø Paint, chuùng ta choïn PaintBrush Picture Choïn Create from File, cöûa soå seõ trôû thaønh nhö sau : Nhaán chuoät taïi nuùt Browse ñeå choïn taäp tin muoán cheøn vaøo. Link : neáu ñöôïc ñaùnh daáu, seõ caäp nhaät caùc thay ñoåi khi taäp tin goác thay ñoåi; ngöôïc laïi, seõ taïo moät baûn sao khi cheøn vaø löu vaøo taäp tin vaên baûn. Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
 15. 4-15 Baøi taäp 1. Veõ caùc hình sau baèng caùch söû duïng caùc coâng cuï ñaõ hoïc 2. Veõ caùc hình sau baèng caùch vaän duïng kyõ thuaät ñaõ hoïc (sao cheùp, di chuyeån… vuøng hình aûnh) Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
 16. 4-16 3. Söû duïng Paint, Winword (Wordpad) soaïn thaûo vaên baûn sau ---------------------------------------------------------------------------------------------- Olympic ñaàu tieân chaøo möøng thieân nieân kyû môùi seõ toå chöùc taïi Sydney - Autralia vaøo naêm 2000. Moät toå hôïp caùc trang Web chính thöùc thieát keá cho Theá vaän hoäi Sydney 2000 vöøa ñöôïc khai tröông vaøo ngaøy 15 thaùng 9 , moät naêm tröôùc ngaøy khai maïc Olympic ñaàu tieân cuûa thieân nieân kyû môùi. Ñòa chæ web : http://www.sydney.olympic.org YOUTH TOURIST CO. [YTC] Truï sôû chính Tel: 8290236 Chi nhaùnh - Tp.HCM Tel: 8221603 Chi nhaùnh Nha trang Tel: 058-811375 Chi nhaùnh Haø Noäi Tel: 04-8255777 Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
 17. 4-17 4. Söû duïng Paint, Winword (Wordpad) soaïn thaûo vaên baûn sau MOÄT OÅ CD TOÁT PHAÛI ÑI KEØM PHAÀN MEÀM TOÁT. Ñieåm qua 5 boä phaàn meàm chuyeân duïng: 1. Ahead nero Buring ROM 5.5 : find.pcword.com/10984 2. NTI CD-Maker Professional Edition : find.pcword.com/10983 3. Oak Technology SimpliCD 1.0 : find.pcword.com/10982 4. Roxio Easy CD Creator 5 Platium : find.pcword.com/10980 5. Stomp Click’N Pro 2.0 : find.pcword.com/10981 4 lôøi khuyeân nhoû khi baïn ghi CD ◊ Ñöøng laøm giaùn ñoaïn quaù trình ghi ñóa ◊ Baät tính naêng DMA (Direct Memory Access) ◊ Caäp nhaäp BIOS ◊ Chæ ghi moät taäp tin Taøi lieäu giaûng daïy Tin Hoïc Cô Baûn Trung Taâm Tin Hoïc - Tröôøng ÑH KHTN TP. HCM
Đồng bộ tài khoản