Bài 6: Nâng cao hoạt động lấy mẫu tại nguồn đánh giá ô nhiễm

Chia sẻ: Lê Hữu Lợi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:47

0
83
lượt xem
19
download

Bài 6: Nâng cao hoạt động lấy mẫu tại nguồn đánh giá ô nhiễm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 6: Nâng cao hoạt động lấy mẫu tại nguồn đánh giá ô nhiễm

 1. BÀI 6: BÀI NÂNG CAO: HOẠT ĐỘNG LẤY MẪU TẠI NGUỒN ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM TRÌNH BÀY: THÁI VŨ BÌNH
 2. NỘI DUNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG II. QUAN TRẮC NỀN XUNG QUANH III. QUAN TRẮC NGUỒN THẢI
 3. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
 4. Tèi ­u ho¸ ch­¬ng trinh quan tr¾c cho QL¤NCN C¸c thµnh  Nguån  Ch­¬ng  Nguån ®iÓm  phÇn m«i tr­ ph©n t¸n  trinh quan  cÇn xem  êng xung  cÇn xem  tr¾c tæng  xÐt quanh cÇn xem  xÐt hîp xÐt Khi x¸c ®Þnh  môc ®Ých vµ  môc tiªu cÇn  xem xÐt  ... ®Êt •HiÖu qu¶  ¦u tiªn  chi phÝ QL¤NCN •Lång ghÐp n­íc  con ng­êi kh«ng khÝ •KÕt nèi • C¸c ban  ngµnh c¸c khu  •Quy ho¹ch  thiªn  hµng n¨m nhiªn ĐiÒu nµy sÏ  tinh chØnh  c¸c th«ng sè  vµ ph­¬ng  ph¸p cña ch­ иnh gi¸ viÖc  ¬ng trinh                                             Thùc hiÖn Ch­¬ng trin thùc hiÖn ch­¬ng  quan tr¾c trinh QL¤NCN
 5. Quan tr¾c: Toµn c¶nh hÖ thèng qu¶n  lý Cam kÕt l∙nh  ®¹o Xem xÐt cña l∙nh ®¹o ChÝnh s¸ch m«i tr­êng C¶i  Hµnh ®éng kiÓm tra  tiÕn  liªn  LËp quy ho¹ch, kế hoạc vµ chØnh söa tôc Thùc hiÖn vµ vËn hµnh
 6. C¬ héi cho tiÕn hµnh quan tr¾c  B¾t ®Çu •Thu thËp vµ ®¸nh gi¸  Thu thËp kh«ng M«i tr­êng xung quanh  cã BiÕt vÒ  th«ng tin cô thÓ  bÞ « nhiÔm nguån «  •TiÕn hµnh  quan tr¾c s¬  TiÕn hµnh  nhiÔm bé c¸c khu vùc gÇn KCN cã •Thu thËp  vµ ®¸nh gi¸ th«ng tin  Thu thËp  ®¸nh gi¸  kh«ng •ThiÕt kÕ  vµ tiÕn hµnh quan tr¾c  ThiÕt kÕ  tiÕn hµnh  xung quanh vÒ c¸c th«ng sè chung Dõng Nguån « nhiÔm  Nguån ®iÓm Những kÕt qu¶ v­ît TCVN  Cã  l¹i do con ng­êi  kh«ng hoÆc kh«ng thÝch hîp ®èi Cã t¹o ra kh«ng cã víi m«i tr­êng xung  Kh«ng quanh nguån ®iÓm  ¤ nhiÔm tù nhiªn hoÆc  nguån ph©n t¸n lÞch sö Thu thËp chuÈn •Thu thËp  vµ ®¸nh gi¸  •Thu thËp  vµ ®¸nh gi¸ th«ng  Thu thËp ®¸nh gi¸  •X¸c ®inh nguån vµ  X¸c ®inh th«ng tin tin nguyªn nh©n g©y «  •ThiÕt kÕ vµ tiÕnh hµnh   ThiÕt kÕ tiÕnh hµnh  •ThiÕt kÕ vµ tiÕn hµnh  quan  ThiÕt kÕ tiÕn hµnh  nhiÔm tù nhiªn quan tr¾c nguån vµ  tr¾c xung quanh ®Ó cã ®­îc  •TÝnh  t¶i l­îng « nhiÔm  TÝnh c¸c th«ng sè cô thÓ kh«ng KÕt qu¶ v­ît  cã cho c¸c th«ng sè cô thÓ kh«ng QuyÕt ®Þnh qu¶n  M«i tr­êng xung quanh  TCVN  lý  (vÝ dô những  quan träng hoÆc nh¹y  5942/5943 kh«ng h¹n chÕ ph¸t  c¶m triÓn)  Dõng  QuyÕt ®Þnh qu¶n  KÕt qu¶ v­ît  l¹i lý (ph¹t, c«ng  cã TCVN 5945  nghÖ míi, gi¸o  kh«ng dôc, v.v)  Dõng  l¹i
 7. C¬ héi ®ăng ký quan tr¾c   B¾t ®Çu •Thu thËp vµ ®¸nh gi¸  Thu thËp kh«ng M«i tr­êng xung  cã BiÕt nguån «  th«ng tin quanh cô thÓ bÞ «  nhiÔm •TiÕn hµnh  quan tr¾c s¬  TiÕn hµnh  nhiÔm bé c¸c khu vùc gÇn KCN cã •Thu thËp  vµ ®¸nh gi¸ th«ng tin  Thu thËp  ®¸nh gi¸  kh«ng •ThiÕt kÕ  vµ tiÕn hµnh  quan  ThiÕt kÕ  tiÕn hµnh   tr¾c xung quanh ®Ó cã ®­îc th«ng  sè tæng hîp kh«ng Dõng  Nguån « nhiÔm  Nguån ®iÓm Những kÕt qu¶ v­ît TCVN  cã l¹i do con ng­êi  hoÆc kh«ng thÝch hîp ®èi cã t¹o ra kh«ng cã víi m«i tr­êng xung  kh«ng quanh nguån ®iÓm ¤ nhiÔm tù nhiªn hoÆc  nguån ph©n t¸n lÞch sö •X¸c ®Þnh  c¸c  X¸c ®Þnh nguån vµ nguyªn  nh©n g©y « nhiÏm QuyÕt ®Þnh qu¶n  lý  (vÝ dô những  h¹n chÕ ph¸t  triÓn) 
 8. C¬ héi cho ®ăng ký quan tr¾c B¾t ®Çu •Thu thËp vµ ®¸nh gi¸  Thu thËp no cã BiÕt vÒ  M«i tr­êng xung  th«ng tin quanh cô thÓ  bÞ «  nguån «  •TiÕn hµnh  quan tr¾c s¬  TiÕn hµnh   nhiÔm nhiÔm bé c¸c khu vùc gÇn KCN cã •Thu thËp  vµ ®¸nh gi¸ th«ng tin  Thu thËp  ®¸nh gi¸  kh«ng •ThiÕt kÕ  vµ tiÕn hµnh  quan  ThiÕt kÕ  tiÕn hµnh   tr¾c xung quanh ®Ó cã ®­îc th«ng  sè tæng hîp kh«ng Dõng Nguån « nhiÔm  Nguån ®iÓm KÕt qu¶ v­ît TCVN hoÆc  cã l¹i do con ng­êi  kh«ng thÝch hîp ®èi víi  cã t¹o ra kh«ng cã m«i tr­êng xung quanh kh«ng ¤ nhiÔm tù nhiªn  nguån ph©n t¸n nguån ®iÓm hoÆc lÞch sö •Thu thËp  vµ ®¸nh gia th«ng  Thu thËp ®¸nh gia  tin •ThiÕt kÕ vµ tiÕn hµnh  quan  ThiÕt kÕ tiÕn hµnh  tr¾c xung quanh ®Ó cã ®­îc  c¸c th«ng sè cô thÓ kh«ng KÕt qu¶ v­ît  cã TCVN  5942/5943 Dõng  QuyÕt ®Þnh qu¶n  l¹i lý (ph¹t, c«ng  nghÖ míi, gi¸o  dôc, v.v) 
 9. C¬ héi cho ®¨ng ký quan tr¾c B¾t ®Çu •Thu thËp  vµ ®¸nh gi¸  kh«ng M«i tr­êng xung quanh  Cã BiÕt vÒ nguån  th«ng tin  cô thÓ  bÞ « nhiÔm « nhiÔm •TiÕn hµnh  quan tr¾c s¬ bé  TiÕn hµnh  c¸c khu vùc gÇn khu c«ng  nghiÖp Cã •Thu thËp  vµ ®¸nh gi¸ th«ng tin  Kh«ng •ThiÕt kÕ  vµ tiÕn hµnh  quan tr¾c  xung quanh ®Ó cã ®­îc th«ng sè tæng  hîp Kh«ng Nguån « nhiÔm do  Nguån ®iÓm B¾t  KÕt qu¶ v­ît TCVN hoÆc kh«ng  Cã con ng­êi t¹o ra ®Çu thÝch hîp ®èi víi m«i tr­êng  Cã xung quanh Kh«ng Cã Kh«ng ¤ nhiÔm tù nhiªn hoÆc  nguån ph©n t¸n nguån ®iÓm  lÞch sö chuÈn •Thu thËp  vµ ®¸nh gi¸  th«ng tin •ThiÕt kÕ vµ tiÕn hµnh   quan tr¾c nguån vµ  •TÝnh  t¶i l­îng « nhiÔm ®Ó  cã ®­îc th«ng sè cô thÓ Cã M«i tr­êng xung quanh  quan träng hoÆc nh¹y  c¶mKh«ng QuyÕt ®Þnh qu¶n lý  (ph¹t, c«ng nghÖ  KÕt qu¶ v­ît  míi, gi¸o dôc, v.v)  Cã TCVN 5945  Kh«ng Dõng  l¹i
 10. LËp kÕ ho¹ch c¸c ho¹t ®éng  quan tr¾c m«i tr­êng xung  quanh • T¹i sao ĐÓ lµm ®­îc  • C¸i gi ®iÒu nµy, c¸c  • ë ®©u  ë ®©u c©u hái cÇn  • Khi nµo ph¶i ®­îc tr¶  • Nh­ thÕ  lêi nµo
 11. Quan tr¾c m«i tr­êng xung  quanh: Giíi thiÖu • C¸c ch­¬ng trinh quan tr¾c m«i  tr­êng xung quanh: – gióp c¸c nhµ qu¶n lý hiÓu ®­îc sù  t¸c ®éng cña dßng th¶i c«ng nghiÖp  ®Õn m«i tr­êng tiÕp nhËn nh­ thÕ  nµo; – lµ c¸c c«ng cô qu¶n lý; • ThiÕt kÕ mét ch­¬ng trinh quan  tr¾c m«i tr­êng xung quanh bao  gåm dữ liÖu ®Çu vµo chÝnh do  c¸n bé kü thuËt cung cÊp.
 12. Quan tr¾c m«i tr­êng xung  quanh: b¾t ®Çu ë ®©u/nh­ thÕ  nµo • ĐiÓm b¾t ®Çu cho mét ch­¬ng  trinh quan tr¾c m«i tr­êng xung  quanh lµ x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu  quan tr¾c • C©u tr¶ lêi cho tÊt c¶ c¸c c©u  hái – quan tr¾c c¸i gi, khi  nµo, ë ®©u, nh­ thÕ nµo ­  phô  thuéc vµo c¸c môc tiªu quan  tr¾c
 13. T¹i sao l¹i lÊy mÉu – tr¶  lêi c©u hái nµy sÏ gióp  anh/chÞ x¸c ®Þnh ®­îc c¸c môc  tiªu quan tr¾c Quy trinh 4 b­íc:  – B­íc 1: X¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn m«i tr­êng  xung quanh (kh«ng khÝ, n­íc, ®Êt, sinh  vËt) cã thÓ bÞ t¸c ®éng bëi dßng th¶i  c«ng nghiÖp – B­íc 2: Thu thËp vµ ph©n tÝch dữ liÖu ®∙  cã vÒ những ®Þa ®iÓm ®­îc x¸c ®Þnh ë B­íc  1. – B­íc 3: NÕu cã ®ñ th«ng tin tån t¹i ®Ó x¸c  ®Þnh t¸c ®éng cña khu vùc c«ng nghiÖp,  kh«ng lµm tiÕp b­íc 4. NÕu cÇn thªm th«ng  tin, tiÕn hµnh b­íc 4.   – B­íc 4: Lµm viÖc víi nhãm kü thuËt ®Ó x¸c  ®Þnh c¸c môc tiªu qu¹n tr¾c. C¸c môc tiªu 
 14. LÊy mÉu gi ­ c¸c th«ng sè nµo sÏ  gióp anh/chÞ tr¶ lêi c©u  hái quan tr¾c? CÇn xem xÐt:  C¸c quy trinh c«ng nghiÖp ®­îc ®iÒu tra Đé nh¹y c¶m m«i tr­êng cña khu vùc tiÕp  nhËn – vÝ dô: san h«, n­íc uèng, khu bảo  tồn rua biển.v.v Chi phÝ ph©n tÝch tõng th«ng sè m«i tr­êng Kh¶ năng cña mét th«ng sè dù kiÕn ®¹t ®­îc  môc tiªu quan tr¾c cña anh/chÞ Năng lùc cña nhãm kü thuËt trong viÖc tæ  chøc c«ng viÖc hiÖn tr­êng vµ/hoÆc ph©n  tÝch PTN cho tõng th«ng sè TCVN hoÆc tiªu chuÈn quèc tÕ ®èi víi c¸c 
 15. LÊy mÉu ë ®©u – cã nhiÒu mÉu h¬n  kh«ng cã nghÜa lµ cã  kÕt qu¶ tèt h¬n!  Cã bao nhiªu vÞ trÝ vµ mÉu quan tr¾c? Xem xÐt lo¹i th«ng sè thèng kª nµo anh/chÞ  muèn sö dông ®Ó hç trî cho c¸c môc tiªu  quan tr¾c vµ quyÕt ®Þnh qu¶n lý Chän sè mÉu ®Ó x©y dùng c¸c th«ng sè thèng  kª mµ anh/chÞ muèn HÇu hÕt c¸c ch­¬ng trinh ®Òu cã thÓ lµm  gi¶m sè vÞ trÝ sau khi ®¸nh gi¸ l¹i kÕt  qu¶ ban ®Çu CÇn ph¶i tÝnh c¶ mÉu kiÓm so¸t chÊt l­îng  (kho¶ng 10% sè mÉu hiÖn tr­êng) – mÉu lÆp,  mÉu vËn chuyÓn, vµ mÉu tr¾ng thiÕt bÞ
 16. LÉy mÉu ë ®©u – những vÞ trÝ nµo  sÏ tr¶ lêi tèt nhÊt  cho c¸c c©u hái quan  tr¾c cña anh/chÞ? C¸c vÞ trÝ nªn ë ®©u? C¸c vÞ trÝ lÊy mÉu chÝnh x¸c rÊt quan  träng ­ cÇn xem xÐt c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­ êng tr­íc khi chän vÞ trÝ.  Cã 3 chiÕn l­ îc lÊy mÉu c¬ b¶n:  LÊy mÉu theo suy ®o¸n LÊy mÉu hÖ thèng LÊy mÉu ngÉu nhiªn
 17. LÊy mÉu theo suy ®o¸n
 18. LÊy mÉu ngÉu nhiªn
 19. LÊy mÉu hÖ thèng
 20. LÊy mÉu theo suy ®o¸n, ngÉu nhiªn vµ  hÖ thèng – tãm t¾t vÒ sai lÖch vµ sè  mÉu cÇn lÊy NhiÒu nhÊt Ýt nhÊt Ngẫu nhiên N Đé sai lÖch S- Suy đoán H-N  m S è É u S- H Hệ thống Ýt nhÊt NhiÒu nhÊt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản