intTypePromotion=1

Bài 9: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

Chia sẻ: Tran Huynh Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
120
lượt xem
42
download

Bài 9: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà bác học vĩ đại Archimedes có câu nói nổi tiếng: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên". Có nghĩa người ta sẽ dựa vào điểm tựa cố định để khuếch đại lực nhằm mục tiêu di chuyển một vật thể nào đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 9: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

 1. Bài 9 Bài òn b y ho t ng và òn b y tài chính
 2. N i dung òn b y ho t ng òn b y tài chính B òn b y t ng h p
 3. I. òn b y ho t ng Ba y u t cơ b n c a òn b y: L c tác ng Cánh tay òn V tc nb y 3 y u t cơ b n c a òn b y ho t ng: L c tác ng: chi phí c nh Cánh tay òn: Doanh thu V t c n b y: L i nhu n ho t ng
 4. Khái ni m òn b y ho t ng • S d ng chi phí c nh => gia tăng EBIT Chi phí c nh • Chi phí không thay i khi s lư ng s n ph m thay i T s òn b y ho t ng • Chi phí c nh/ T ng chi phí • Chi phí c nh/ Doanh thu
 5. Phân tích tác ng c a òn b y ho t ng Công ty Công ty Công F V ty 2F Trư c khi thay i doanh thu 10.000$ 11.000$ 19.500$ Doanh thu Chi phí ho t ng 7.000 2.000 14.000 Chi phí c nh 2.000 7.000 3.000 Chi phí bi n i 1.000 2.000 2.500 L i nhu n ho t ng (EBIT) T su t òn b y ho t ng 0,78 0,22 0,82 Chi phí c nh/ t ng chi phí 0,70 0,18 0,72 Chi phí c nh/ doanh thu Sau khi doanh thu tăng 50% trong nh ng năm k ti p 15.000$ 16.500$ 29.250$ Doanh thu Chi phí ho t ng 7.000 2.000 14.000 Chi phí c nh 3.000 10.500 4.500 Chi phí bi n i 5.000 4.000 10.750 L i nhu n ho t ng (EBIT) Ph n trăm thay i EBIT 400% 100% 330% (EBITt – EBITt -1)/ EBITt -1
 6. Doanh Doanh thu taêng Doanh thu taêng Khoâng söû duïng ñoøn Söû duïng ñoøn baåy hoaït baåy hoaït ñoäng ñoäng EBIT taêng EBIT taêng Söû duïng ñoøn baåy hoaït ñoäng laøm cho EBIT taêng vôùi toác ñoä lôùn hôn laø khoâng söû duïng ñoøn baåy hoaït ñoäng
 7. Phân tích i m hòa v n i m hòa v n: i m s lư ng ho c doanh s ó doanh thu = chi phí => L i nhu n = 0 EBIT = L i nhu n trư c thu và lãi P = ơn giá bán V = Bi n phí/ ơn v s n ph m P – V = Lãi g p Q = S lư ng s n xu t và tiêu th F = nh phí Qbe = S lư ng hòa v n
 8. T i i m hòa v n: Doanh thu = Chi phí P*Qbe = V*Qbe + F (P-V) Qbe = F Qbe = F/ (P – V) Gi s công ty s n xu t xe p có ơn giá bán là 50$, chi phí c nh hàng năm là 100.000$ và chi phí bi n i là 25$/ ơn v . QBE = F/(P – V) = 100.000/(50 – 25) = 4.000 v
 9. Bi u di n hình h c c a PT Hòa v n T ng Doanh thu Doanh thu và chi phí (1000$) Lãi T ng Chi phí phí im hòa v n CP Bi n i L CP C nh S lư ng s n xu t và tiêu th
 10. ng d ng c a phân tích hòa v n ánh giá r i ro c a DN/ d án L a ch n phương án s n xu t ánh giá l i nhu n khi ưa ra m t s n ph m m i
 11. o lư ng tác ng c a òn b y ho t ng Phương án s d ng toàn b là v n c ph n (trư ng h p không có Thu TNDN): b y ho t ng: o lư ng m c tác ng c a òn b y ho t ng lên l i nhu n khi s lư ng ho c doanh thu thay i:
 12. Công th c xác nh b y ho t ng • b y ho t ng theo s n lư ng • b y ho t ng theo doanh thu
 13. Gi s công ty s n xu t xe p có ơn giá là 50$, chi phí c nh hàng năm là 100.000$ và chi phí bi n i là 25$/ ơn v . b y tài chính theo s n lư ng: 5000(50 − 25) =5 DOL5000 = 5000(50 − 25) − 100.000 6000(50 − 25) =3 DOL6000 = 6000(50 − 25) − 100.000 Ý nghĩa c a b y ho t ng: T m c s n lư ng 5000 ơn v , c m i ph n trăm thay isn lư ng khi n cho l i nhu n ho t ng thay i 5% T m c s n lư ng 6000 ơn v , c m i ph n trăm thay isn lư ng khi n cho l i nhu n ho t ng thay i 3%
 14. Quan h gi a l i nhu n và DOL v i i m hòa v n • Càng xa i m hòa v n: L i nhu n (l ) ho t ng càng l n • Càng xa i m hòa v n: b y ho t ng càng nh • b y ho t ng ti n n vô c c khi s lư ng ti n n i m hòa v n • Khi s lư ng s n xu t và tiêu th càng vư t xa i m hòa v n thì b y s ti n d n n 1
 15. Minh h a s li u S lư ng s n xu t và tiêu thuï L i nhu n ho t ng (EBIT) b y ho t ng (DOL) (EBIT) (DOL) (Q) (Q) 0 - 100.000 0,00 1000 - 75.000 - 0,33 2000 - 50.000 - 1,00 3000 - 25.000 - 3,00 QBE= 4000 0 Khoâng xaùc ñònh 5000 25.000 5,00 6000 50.000 3,00 7000 75.000 2,33 8000 100.000 2,00
 16. b y ho t ng và r i ro doanh nghi p Ruûi ro doanh nghieäp ∆ EBIT / EBIT DOL = ∆Q / Q Bieán ñoäng soá löôïng tieâu thuï Ñoä baåy hoaït ñoäng (hoaëc doanh thu) (DOL) Bieán ñoäng lôïi Bieán ñoäng lôïi nhuaän nhuaän hoaït ñoäng hoaït ñoäng (EBIT) ñöôïc (EBIT) khueách ñaïi
 17. II. òn b y tài chính òn b y tài chính: là vi c s d ng các ngu n tài tr có thu nh p c nh trong cơ c u v n c a công ty:
 18. Ba y u t cơ b n c a òn b y: L c tác ng Cánh tay òn V tc nb y 3 y u t cơ b n c a òn b y tài chính: L c tác ng: N Cánh tay òn: EBIT V t c n b y: EPS
 19. Gia taêng chi phí huy ñoäng voán coá ñònh Möùc taêng lôïi Söû duïng ñoøn baåy nhuaän lôùn hôn taøi chính taêng chi phí? Gia taêng lôïi nhuaän hoaït ñoäng Taïo ra ñöôïc lôïi nhuaän (EBIT) cho coå ñoâng
 20. So sánh B Tài chính và B Ho t ng B Ho t ng B Tài chính • S d ng chi • S d ng chi phí c nh => phí phí tài tr c Tăng EBIT nh => Tăng EPS • Do c i m ngành quy t • Công ty l a nh ch n cho phù hp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2