intTypePromotion=1

BÀI GIẢNG LÝ THUYÊT VI XỬ LÝ - GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Chia sẻ: Tran Van Hieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
165
lượt xem
55
download

BÀI GIẢNG LÝ THUYÊT VI XỬ LÝ - GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liêu tham khảo bài giảng lý thuyết vi xử lý , bộ môn điện tử công nghiệp - Khoa công nghệ điện tử - Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh biên soạn bởi giáo viên Phạm Quang Trí cung cấp cho sinh viên: kiến thức cơ bản về vi điều khiển, cấu trúc của một hệ vi điều khiển, Phương pháp lập trình điều khiển thiết bị dựa trên cơ sở hệ vi điều khiển MCS-51 mà đặc trung là vi điều khiển 8051....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG LÝ THUYÊT VI XỬ LÝ - GIỚI THIỆU MÔN HỌC

 1. Ð I H C CÔNG NGHI P TP. H CHÍ MINH KHOA CÔNG NGH ðI N T B MÔN ðI N T CÔNG NGHI P BÀI GI NG LÝ THUY T VI X LÝ Giáo viên: PH M QUANG TRÍ TP. H CHÍ MINH THÁNG 09-2009 09-
 2. GI GI I THI U MÔN H C B NG THÔNG TIN QUANG BÁO ðÈN QU NG CÁO ROBOT G IS T ð NG M TS NG D NG ðÈN GIAO THÔNG TÍNH TI N T ð NG
 3. GI GI I THI U MÔN H C M C TIÊU C A MÔN H C: Cung c p cho sinh viên: Ki Ki n th c cơ b n v vi ñi u khi n. C u trúc c a m t h vi ñi u khi n. Phương pháp l p trình ñi u khi n thi t b d a trên cơ Phương s h vi ñi u khi n MCS-51 mà ñ c trưng là vi ñi u MCS- khi khi n 8051. Sau Sau khi hoàn t t môn h c, sinh viên có kh năng: năng: Phân Phân tích nguyên lý ho t ñ ng c a các m ch vi ñi u khi n. Thi Thi t k các kit vi ñi u khi n theo yêu c u ng d ng.ng. Vi Vi t chương trình giao ti p và ñi u khi n các thi t b ngo i vi.
 4. GI GI I THI U MÔN H C CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TI T: Phân b th i gian S TT N i dung Lí Th c T ti t thuy t hành h c 1 Chương 1: Gi i thi u chung v vi x lý. 2 2 4 2 Chương 2: Gi i thi u ph n c ng 8051. 4 4 8 3 Chương 3: L p trình h p ng . 10 10 20 4 Chương 4: Ho t ñ ng ñ nh th i. 4 4 8 5 Chương 5: Ho t ñ ng port n i ti p. 3 3 6 6 Chương 6: Ho t ñ ng ng t. 3 3 6 Chương 7: K thu t thi t k và l p trình ñi u 7 4 4 8 khi n dùng vi x lý T ng 30 30 60 Ghi Ghi chú: Gi t h c không tính vào t ng s ti t
 5. GI GI I THI U MÔN H C TÀI TÀI LI U H C T P: Sách, giáo trình chính: Giáo Giáo trình Vi x lý, ðH Công nghi p Tp.HCM.
 6. GI GI I THI U MÔN H C TÀI TÀI LI U H C T P: Sách, giáo trình chính: Giáo Giáo trình Vi x lý, ðH Công nghi p Tp.HCM. Tài li u tham kh o: I.Scott Mackenzie. THE 8051 MICROCONTROLLER. Prentice- I.Scott Mackenzie. THE Prentice- Hall, Inc, 1995, ISBN 0-02-373660-7. James James W. Stewart. 8051 MICROCONTROLLER: HARDWARE, 8051 SOFTWARE AND INTERFACING. Prentice-Hall, Inc, 1998. Prentice- Jan Jan Axelson. CIRCUITS, PROGRAMS, & APPLICATIONS CIRCUITS, FEATURING THE 8052-BASIC MICROCONTROLLER. Lakeview 8052- Research, 1997, ISBN 0-9650819-4-X. 0-9650819- Kenneth Kenneth J.Ayala. THE 8051 MICROCONTROLLER - THE ARCHITECTURE PROGRAMMING AND APPLICATIONS. West Publishing Company, 1991, ISBN 0-314-77278-2. 0-314-77278-
 7. GI GI I THI U MÔN H C TÀI TÀI LI U H C T P: Sách, giáo trình chính: Giáo Giáo trình Vi x lý, ðH Công nghi p Tp.HCM. Tài li u tham kh o: Marcus Marcus O. Durham, PhD, PE. SYSTEMS DESIGN AND THE SYSTEMS 8051. 8051. TechnoPress, 2004, ISBN 0-9719324-6-8. Michael Michael Predko, Mike Predko. HANDBOOK OF HANDBOOK MICROCONTROLLERS. McGraw-Hill, 1998. McGraw- Muhammad Muhammad Ali Mazidi, Janice Gillispie Mazidi. THE 8051 THE MICROCONTROLLER AND EMBBEDED SYSTEMS. Prentice- Prentice- Hall, Inc, 2001.
 8. GI GI I THI U MÔN H C TÀI TÀI LI U H C T P: Sách, giáo trình chính: Giáo Giáo trình Vi x lý, ðH Công nghi p Tp.HCM. Tài li u tham kh o: Nguy Nguy n Tăng Cư ng, Phan Qu c Th ng. C U TRÚC VÀ L P TRÌNH TRÌNH H VI ðI U KHI N 8051. Nhà xu t b n Khoa h c và K Nhà thu thu t, 2004. T ng Văn On. H VI ðI U KHI N 8051. Nhà xu t b n Khoa h c và K thu t, 1995. Tài Tài li u c a hãng Intell, Harris, Motorola và National Semiconductor.
 9. GI GI I THI U MÔN H C TÀI TÀI LI U H C T P: Website t i v các tài li u: FET- FET-HUI.EDU.VN (Vào m c B môn ði n t Công nghi p) p) Giáo Giáo trình môn h c. ð cương ôn t p. Tài Tài li u tham kh o (Ti ng Anh, Ti ng Vi t). Ph Ph n m m ng d ng. Các Các bài vi t Ti u lu n, ð án môn h c, ð án t t nghi p,… E-Mail: PQTRI2002@GMAIL.COM
 10. GI GI I THI U MÔN H C TIÊU TIÊU CHU N ðÁNH GIÁ: ði m s : Ti Ti u lu n: 30%. Thi Thi gi a h c ph n: 20%. Thi Thi k t thúc h c ph n: 50%. Hình th c ñánh giá: Ti u lu n: vi t báo cáo và b o v (tùy theo yêu c u c a giáo Ti viên). Thi Thi gi a h c ph n: thi tr c nghi m 30 câu, th i gian 30 phút. câu, phút. Thi Thi k t thúc h c ph n: thi tr c nghi m 50 câu, th i gian 45 phút. câu, phút.
 11. GI GI I THI U MÔN H C CÁM ƠN S CHÚ Ý L NG NGHE VÀ TRÂN TR NG GI I ðÁP CÁC CÂU H I
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2