Bài giảng Âm nhạc lớp 8 Tiết 13: Hướng nhạc

Chia sẻ: Nguyễn Tiến Lợi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
104
lượt xem
18
download

Bài giảng Âm nhạc lớp 8 Tiết 13: Hướng nhạc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Âm nhạc lớp 8 Tiết 13: Hướng nhạc giúp các thầy cô có thêm tư liệu trong việc thiết kế bài giảng môn Âm nhạc và các em học sinh biết thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu; luyện giọng và tập đọc nhạc được bài hát Chim hót đầu xuân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Âm nhạc lớp 8 Tiết 13: Hướng nhạc

 1. TIẾT 13 - Ôn tập bài hát: Hò ba lí. - Nhạc lí: + Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu. + Giọng cùng tên. - TĐN số 4: Chim hãt ®Çu xu©n Mont_Saint_Michel_bordercropped
 2. I. ¤n tËp bµi h¸t : D©n Ca Qu¶ng Nam
 3. LuyÖn thanh N« « « « Na
 4. I. ¤n tËp bµi h¸t : D©n Ca Qu¶ng Nam
 5. D©n Ca Qu¶ng Nam
 6. II. Nh¹c lÝ Thø tù c¸c dÊu th¨ng, gi¸ng ë ho¸ biÓu – Giäng cïng tªn 1. Thø tù c ¸c dÊu th¨ng , g i¸ng ë ho ¸ biÓu a. Ho ¸ biÓu c ã dÊu th¨ng : - 1 dÊu th¨ng (Pha th¨ng ) - 2 dÊu th¨ng (Pha th¨ng - §« th¨ng ) - 3 dÊu th¨ng (Pha th¨ng §« th¨ng , S o n th¨ng ) - 4 dÊu th¨ng (Pha th¨ng §« th¨ng , S o n th¨ng , Rª th¨ng )
 7. b. Ho ¸ biÓu c ã dÊu g i¸ng : - 1 dÊu g i¸ng (S i g i¸ng ) - 2 dÊu g i¸ng (S i g i¸ng , Mi g i¸ng ) - 3 dÊu g i¸ng (S i g i¸ng Mi g i¸ng , La g i¸ng ) - 4 dÊu g i¸ng (S i g i¸ng , Mi g i¸ng , La g i¸ng , Rª g i¸ng )
 8. H·y s¾p xÕp thø tù c¸c dÊu Th¨ng, gi¸ng ë ho¸ biÓu ?
 9. Pha Son §« Rª - Thø tù 4 dÊu Th¨ng Mi Rª - Thø tù 4 dÊu Gi¸ng Si La    
 10.  III. TËp ®äc nh¹c số 4    
 11. • Nhạc sĩ NguyÔn §× TÊn nh • sinh năm 1930 tại Kiến An, Hải Phòng. Ông là một trong những niềm tự hào của Trường Bonnal Hải Phòng (nay là PTTH Ngô Quyền) bên cạnh các anh tài Thế Lữ, Văn Cao, Nguyễn Đình Thi...
 12. Bµi T§N 4 ®-îc viÕt ë g iäng g ×? Giäng §« tr-ë ng
 13. Bµi T§N s ö dô ng h×nh nè t nh¹c nµo ?
 14. Nh÷ng nè t nh¹c ®-îc s ö dô ng tro ng bµi T§N?
 15. 1  2  3  4 
 16. LuyÖn TiÕt tÊu LuyÖn TiÕt tÊu 2 4 LuyÖn cao ®é LuyÖn cao ®é
 17.    
 18. Häc mµ ch¬ – ch¬ mµ häc i i B¹n chän c© hái mµu ? u ? ? ? ? PhÇn th­ëng dµnh cho ng­êi tr¶ lêi ®óng
 19. 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 C© mµu hái xanh u C¶ bµi h¸t Hß ba lÝ c ã mÊy tõ : lÝ A. 6 tõ lÝ B. 7 tõ lÝ ®¸p ¸n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản