intTypePromotion=1

Bài giảng bài 1: Khái lược lịch sử hình thành tư tưởng của xã hội học trước năm 1838 và sự xuất hiện của một số trường phái tư tưởng xã hội học ban đầu

Chia sẻ: Đào Đức Mạnh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:64

0
88
lượt xem
3
download

Bài giảng bài 1: Khái lược lịch sử hình thành tư tưởng của xã hội học trước năm 1838 và sự xuất hiện của một số trường phái tư tưởng xã hội học ban đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của bài là: Cung cấp cho người học những nét khái lược về sự hình thành tư tưởng xã hội học trước năm 1838 thông qua một số các nhà tư tưởng tiêu biểu thời kỳ cổ đại ,giai đoạn thế kỷ XVIII - XIX và sự xuất hiện của một số trường phái tư tuởng xã hội học ban đầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng bài 1: Khái lược lịch sử hình thành tư tưởng của xã hội học trước năm 1838 và sự xuất hiện của một số trường phái tư tưởng xã hội học ban đầu

 1. Häc  viÖn c hÝnh trÞ què c  g ia hå c hÝ minh Bµi 1 Kh¸i l­îc  lÞc h s ö  h×nh thµnh t­ t­ë ng  c ña X∙ hé i häc  tr­ íc  n¨m 1838 vµ          s ù xuÊt hiÖn c ña mé t s è  tr­ê ng   ph¸i      t­ t­ë ng  X∙ hé i häc  ban ®Çu GS ,TS  Ng uyÔn ®×nh tÊn ViÖn tr­ëng viÖn x· héi häc & t©m lý l·nh ®¹o, qu¶n lý   Hµ Né i ­ 2006 2
 2. A. Mô c  ®Ýc h, yªu c Çu: - Cung  c Êp c ho  ng ­ê i häc  nh÷ng  nÐt kh¸i l­îc  vÒ s ù h×nh  thµnh t­ t­ë ng  x∙ hé i häc  tr­íc  n¨m 1838 th«ng  qua mé t s è   c ¸c  nhµ t­ t­ë ng  tiªu biÓu thê i kú c æ  ®¹i ,g iai ®o ¹n thÕ kû  XVIII ­ XIX vµ s ù xuÊt hiÖn c ña mé t s è  tr­ê ng  ph¸i t­ tuë ng   x∙ hé i häc  ban ®Çu - Trªn c ¬ s ë  ®ã g ió p ng ­ê i häc  tiÕp tô c  t×m hiÓu, ng hiªn  c ø u s ©u s ¾c  h¬n n÷a c ¸c  lý thuyÕt x∙ hé i häc  c ò ng  nh­  b¶n th©n kho a häc  x∙ hé i häc   B. Né i dung I. Nh÷ng  t­ tuë ng  x∙ hé i häc  th« s ¬ thê i kú c æ  ®¹i II. Nh÷ng  t­ tuë ng  x∙ hé i häc  thÕ kû XVIII ­ XIX III. S ù xuÊt hiÖn c ña mé t s è  tr­ê ng  ph¸i t­ tuë ng  x∙ hé i häc   ban ®Çu 3
 3. I. Nh÷ng  t­ tuë ng  x∙ hé i häc  th« s ¬ thê i kú     c æ  ®¹i - TriÕt häc  xuÊt hiÖn rÊt s ím vµ bao  qu¸t mäi tri thø c  kho a häc   vÒ tù nhiªn ­ x∙ hé i, tro ng  ®ã bao  hµm c ¶ x∙ hé i häc . Nh÷ng  t­  tuë ng  x∙ hé i häc  ban ®Çu c ò ng  bÞ ho µ tré n tro ng  kho a häc  triÕt  häc . Tuy nhiªn c ßn th« s ¬, mé c  m¹c  vµ t¶n m¹n 1. T­ t­ë ng  x∙ hé i häc  c ña Khæ ng  Tö  (551­478 tr CN)  “Co nfuc ius ”, “Co nfuc ianis m” ­ Lµ mé t nhµ t­ tuë ng , mé t nhµ c hÝnh trÞ, triÕt häc , ®¹o  ®ø c ,  nhµ g i¸o  dô c , Khæ ng  Tö  c ò ng  ®­a vµo  tro ng  lý thuyÕt c ña  m×nh nh÷ng  t­ tuë ng  x∙ hé i häc . ­  S è ng   tro ng   thê i  Xu©n  Thu  (®ãi  ng hÌo   nhiÔu  nh­¬ng ,  lo ¹n  l¹c ) Khæ ng  Tö  c hñ tr­¬ng  "§ø c  trÞ", nhÊn m¹nh ®Õn "Nh©n,  LÔ, Ng hÜa, TrÝ, TÝn" vµ Khæ ng  Tö  tËp trung  mäi nç  lùc  vµo   viÖc   g i¸o   hãa  x∙  hé i  ®Ó  thiÕt  lËp  trËt  tù,  t¹o   ra  th¸i  b×nh,  thÞnh trÞ, æ n ®Þnh x∙ hé i...   4
 4. ­ T­ t­ë ng  c ña «ng  rÊt g Çn víi nh÷ng  t­ t­ë ng  c ña thuyÕt  c hø c   n¨ng   h­íng   tíi  viÖc   tæ   c hø c   mé t  x∙  hé i  trËt  tù,  æ n  ®Þnh,  c ©n  b»ng ,  ®ång   c ¶m  x∙  hé i  s au  nµy,  thuyÕt  "c hÝnh danh ®Þnh phËn" c ña «ng  lµ mé t mÉu mùc  c ña  s ù ph©n tÝc h vÒ s ù phô  thué c  c ña vai trß vµo  vÞ thÕ...  Nh÷ng   ph©n  tÝc h  vÒ  ng ­ê i  tiÓu  nh©n,  qu©n  tö ,  lµ  nh÷ng  ph©n tÝc h c ã s ø c  thuyÕt phô c  vÒ s ù ph©n tÇng   the o  uy tÝn, quyÒn lùc   ­ Tro ng  häc  thuyÕt c ña «ng  c ò ng  bµn ®Õn s ù bÊt b×nh  ®¼ng  x∙ hé i;  s ù ph©n c hia x∙ hé i ra thµnh c ¸c  g iai c Êp,  tÇng   líp,  ng hÒ  ng hiÖp...  c ã  uy  tÝn,  thu  nhËp,  tµi  s ¶n  kh¸c  nhau; nhÊn m¹nh nhiÒu ®Õn g i¸o  dô c , c o i g i¸o  dô c   lµ mé t nh©n tè  quan träng  c ña qu¸ tr×nh x∙ hé i hãa...; s ù  ph©n  tÝc h  vÒ  g ia  ®×nh  bao   hµm  nhiÒu  t­  t­ë ng   x∙  hé i  häc …, mµ nay c ã thÓ kÕ thõ a, g ¹n läc 5
 5. 2. T­ t­ë ng  x∙ hé i häc  c ña Hµn Phi Tö  (280­233 tr­íc  CN)  ­  ¤ng   s inh  ra  tro ng   Thê i  ChiÕn  Què c   lo ¹n  l¹c   h¬n  thê i  Xu©n  Thu,  s o ng   kinh  tÕ  ®å  ®ång ,  ®å  s ¾t,  ®å  g è m,  ng hÒ  dÖt  vµ  nhué m ph¸t triÓn..., pho ng  kiÕn tËp quyÒn. ­ Hµn Phi Tö  ®∙ c hñ tr­¬ng  "Ph¸p trÞ“ thay c ho  “§ø c  trÞ”, nhÊn  m¹nh  tíi  t­  t­ë ng   vÞ  lîi  ®­îc   hiÓu  nh­  lµ  t­  t­ë ng   vÒ  "c o n  ng ­ê i  kinh  tÕ"  c ña  lý  thuyÕt  t­  s ¶n  s au  nµy,  më   ré ng   t­  t­ë ng   vÞ  lîi  ®Õn viÖc  xe m xÐt c ¸c  mè i quan hÖ g ia ®×nh vµ x∙ hé i. ­ T­ t­ë ng  ®Êu tranh s inh tån, kh¸ g Çn g ò i víi thuyÕt tiÕn hãa x∙  hé i c ña S pe nc e r, Mo rg an, Tylo r, Kidd, g i¶i thÝc h ng uyªn nh©n  c ña s ù ng hÌo  khæ  lµ do  d©n s è  t¨ng  lªn qu¸ nhanh, v­ît tr­íc  s ù  ph¸t triÓn c ña s ¶n xuÊt.  ­  Bµn  vÒ  quyÒn  lùc ,  kho ¶ng   c ¸c h  vµ  ®Þa  vÞ  g i÷a  nhµ  c ai  trÞ  vµ  kΠ bÞ  trÞ,  g i÷a  nhµ  vua  vµ  "bÇy  t«i",  Vua  vµ  kΠ "th¶o   d©n".g i÷a  ng ø ê i  qu©n  tö   vµ  kΠ tiÓu  nh©n  ,  thuËt  dïng   ng ­ê i,  dïng  tµi n¨ng  c ña ng ­ê i kh¸c  vµo  viÖc  c ai trÞ,  ®Æt quyÒn thÕ,  ®Þa  vÞ  lªn  trªn  tµi,  ®ø c   vµ  c hñ  tr­¬ng   tËp  trung   c ¶  lËp  ph¸p,  hµnh ph¸p, t­ ph¸p vµo  mé t «ng  vua, s ö  dô ng  ph¸p luËt ®Ó c ai  6 trÞ
 6. 3. T­ t­ë ng  x∙ hé i häc  c ña Plato  (428­348 tr­íc  CN) ­  Nh÷ng   ng hiªn  c ø u  triÕt  häc   vÒ  c hÝnh  trÞ,  ®¹o   ®ø c ,  t©m  lý  häc  vµ g i¸o  dô c  häc  c ña «ng  lµ nh÷ng  mÇm mè ng  t­ t­ë ng  c ho   lý thuyÕt x∙ hé i häc  hiÖn ®¹i.  ­  Nh©n  c ¸c h  c o n  ng ­ê i, Plato   c ho   r»ng ,  nã  c ã c Êu tró c   g åm  ba  bé   phËn  mµ  t©m  lý  häc   hiÖn  ®¹i  g äi  lµ  thµnh  phÇn  trÝ  tuÖ,  t×nh c ¶m vµ s inh lý. Plato  c o i mô c  tiªu c ña s ù d¹y dç  vµ huÊn  luyÖn trÝ tuÖ  lµ ®Ó c hÕ ng ù hai thµnh phÇn kia, «ng  xe m xÐt  c Êu tró c  c ña x∙ hé i  g åm c ã ba tÇng  líp c hÝnh lµ:        (1) nhãm ng ­ê i lµm ng hÒ thñ c «ng , n«ng  d©n, n«ng  n«, n« lÖ  ­  c ã  c Êu  tró c   nh©n  c ¸c h  nÆng   vÒ  phÇn  s inh  lý,  ®¶m  nhËn  c hø c  n¨ng  lao   ®é ng , phô c  dÞc h vµ c ung  c Êp s ¶n phÈm… c ho   x∙ hé i              (2)  nhãm ng ­ê i lÝnh g åm nh÷ng  ng ­ê i vè n c ã lßng  qu¶ c ¶m  vµ v× vËy ph¶i phô c  vô  tro ng  lùc  l­îng  qu©n ®é i       (3) nhãm ng ­ê i c ã trÝ tuÖ lµm l∙nh ®¹o , c hØ huy. 7
 7. ­  T­¬ng   ø ng     víi  c Êu  tró c   ®ã  lµ  thang   bËc  vÞ  thÕ  x∙ hé i  tõ   thÊp  nhÊt  (n«  lÖ,  n«ng   n«,  thî...)  ®Õn  binh  lÝnh  vµ  ®Õn tÇng  líp c ao  nhÊt lµ g iíi th­îng  l­u.  ­ Gi¸o  dô c , b¶o  ®¶m c hø c  n¨ng  duy tr× trËt tù c ña x∙ hé i.  Mé t  x∙  hé i  tè t  lµ  mé t  x∙  hé i  c ã  trËt  tù  trªn  d­íi,  ®­îc   l∙nh  ®¹o   bë i  mé t  nhãm  ng ­ê i  tè t,  c ã  hiÓu  biÕt  vµ  kh«ng   bÞ  tham  nhò ng .  X∙  hé i  kh«ng   c hØ  c Çn  tíi  g i¸o   dô c   mµ  c ßn  c Çn tíi luËt ph¸p vµ ®¹o  ®ø c . ­ Co i g ia ®×nh lµ tÕ bµo  c ña x∙ hé i  H¹n  c hÕ:  mang   nÆng   yÕu  tè   t©m  lý  luËn  do   xuÊt  ph¸t  tõ   c Êu  tró c   nh©n  c ¸c h  (xe m  nhÑ  yÕu  tè   ng o ¹i  c ¶nh  vµ  quan hÖ x∙ hé i) ­ Cã nh÷ng  mÇm mè ng  c ña lý thuyÕt vÒ s ù ph©n tÇng   x∙ hé i (c o i träng  yÕu tè  n¨ng  lùc  c ¸ nh©n), thiÕt c hÕ g i¸o   dô c  (nhÊn m¹nh tÝnh mô c  tiªu vµ s ù ph©n hãa), c hÝnh  trÞ (vai trß c ña "g iíi tinh ho a") 8
 8. 4.T­ t­ë ng  x∙ hé i häc  c ña Aris to tle  (384­322 tr­íc  CN) (S ù kh¸c  biÖt vÒ ph­¬ng  ph¸p luËn c ña Ais to tle  vµ Plato n)  ­ Plato n ®Ò c ao  vai trß t­ duy lý luËn ­ kh¸i niÖm ­  Ais to tle  c o i  ph­¬ng   ph¸p  quan  s ¸t  lµ  c «ng   c ô   ®¾c   lùc   ®Ó  ph¸t  hiÖn  ra  tri  thø c   vµ  dù  b¸o   s ù  diÔn  biÕn  c ña  s ù  vËt,  hiÖn  t­îng   xung   quanh,  g ãp  phÇn  më   ré ng   kh¸i  niÖm  "c hø ng   minh"  c ña  to ¸n  häc   s ang   c ¸c   lÜnh  vùc   kho a  häc   g åm y häc , t©m lý häc ... ­  Ais to tle  c o i  quan  hÖ  dßng   hä  lµ  mè i  quan  hÖ  x∙  hé i  c ¬  b¶n,  «ng   c o i  m©u  thuÉn  vÒ  lîi  Ýc h  g i÷a  kΠ g iµu  vµ  ng ­ê i  ng hÌo  lµ tÊt yÕu vµ ®Ó duy tr× s ù æ n ®Þnh tro ng  x∙ hé i th×  c ¸c h tè t nhÊt lµ lµm s ao  c ho  tÇng  líp trung  g ian (c ßn g äi lµ  trung   l­u)  ng µy  mé t  ®«ng   ®¶o   ®Ó  lµm  c ©n  b»ng   lùc   l­îng   g i÷a  hä,    «ng   c ò ng   ®­a  ra  ý  t­ë ng   vÒ  vai  trß  c ña  Tr­ê ng   §¹i  häc  tæ ng  hîp th«ng  qua ph­¬ng  ph¸p quan s ¸t, th¶o  luËn vµ  phª ph¸n  9
 9. II. Nh÷ng  t­ t­ë ng  x∙ hé i häc  thÕ kû XVIII ­ XIX 1. T­ t­ë ng  x∙ hé i häc  c ña Mo nte s quie u (1689­1755) Lµ  mé t  ®¹i  biÓu  næ i  bËt  c ña  thê i  ®¹i  ¸nh  s ¸ng   Ph¸p,  ¤ng   ®­îc   c o i  lµ  mé t  tro ng   nh÷ng   ng ­ê i  ®Æt  nÒn  mãng   x©y  dùng  kho a häc  x∙ hé i hiÖn ®¹i.     (1)  Quan niÖm vÒ thiÕt c hÕ: The o  «ng , c ¸c  thiÕt c hÕ x∙  hé i  g åm  thiÕt  c hÕ  g i¸o   dô c ,  h«n  nh©n,  c hÝnh  trÞ...  phô   thué c  lÉn nhau, liªn quan mËt thiÕt, t­¬ng  t¸c  c hÆt c hÏ víi  nhau t¹o  thµnh mé t hÖ thè ng  phø c  t¹p lµ x∙ hé i. C¸c  thiÕt  c hÕ  x∙  hé i  lµ  c ¸c   mÆt,  c ¸c   khÝa  c ¹nh  kh¸c   nhau  c ña  ®ê i  s è ng  c o n ng ­ê i.          (2)  Quan  niÖm  vÒ  mè i  liªn  hÖ  g i÷a  c ¸c   thµnh  tè   x∙  hé i:  c ¸c   x∙  hé i  c ã  thÓ  kh¸c   nhau  vÒ  mø c   ®é   g ¾n  bã  c ña  c ¸c   thµnh  phÇn  x∙  hé i  (s ù  g ¾n  bã  ®ã  phô   thué c   vµo   tÝnh  c hÊt  phø c   t¹p  c ña  c ¬  c Êu  kinh  tÕ,  c hÝnh  trÞ  vµ  ph©n  c «ng  lao  ®é ng  x∙ hé i). 10
 10. Mo nte s quie u  vµ  Durkhe im  ­  ng ­ê i  tiªn  pho ng   tro ng   viÖc   x¸c  ®Þnh ®è i t­îng  vµ ph­¬ng  ph¸p x∙ hé i häc .  ­ Kho a häc  x∙ hé i c ã nhiÖm vô  miªu t¶ vµ ph©n lo ¹i c ¸c  s ù  kiÖn thùc  mµ nã ng hiªn c ø u.  ­ CÇn ph¶i s ö  dô ng  ph­¬ng  ph¸p quan s ¸t tro ng  viÖc  t×m  hiÓu hiÖn thùc  x∙ hé i. ­  VÒ  ph­¬ng   ph¸p  luËn  g i¶i  ng hÜa  vµ  g i¶i  thÝc h  nh÷ng   g ×  quan  s ¸t  ®­îc ,  t×m  hiÓu  ng uån  g è c   vµ  hÖ  qu¶  c ña  thiÕt c hÕ x∙ hé i vµ c ¸c  dù kiÖn luËt ph¸p, t«n g i¸o .. ­ Quan niÖm vÒ tÝnh c hÊt x∙ hé i, vÒ mè i liªn hÖ g i÷a c ¸c   nh©n  tè   x∙  hé i,  vÒ  ph­¬ng   ph¸p  luËn  ng hiªn  c ø u  kho a  häc …, ®­îc  Durkhe im ph¸t triÓn thµnh thuyÕt c hø c  n¨ng ,  kh¸i niÖm “§o µn kÕt x∙ hé i” s au nµy.  11
 11. 2.  T­  t­ë ng   x∙  hé i  häc   c ña  Je an­  Jac que s   Ro us s e au  (1712­1778) Ro us s e au lµ mé t nhµ triÕt häc  x∙ hé i c ña thê i ®¹i ¸nh s ¸ng  Ph¸p næ i  tiÕng  víi c uè n s ¸c h “Bµn vÒ khÕ ­íc  x∙ hé i".  T­ t­ë ng  c ã m ©u thuÉn:  Mé t  m Æt  «ng   c ho   r»ng   c o n  ng ­ê i  vÒ  ng uån  g è c   kh«ng   ph¶i  lµ  mé t  thùc  thÓ x∙ hé i vµ c ¸i x∙ hé i vÒ c ¬ b¶n lµ xa l¹ ®è i víi c o n ng ­ê i. MÆt  kh¸c , «ng  l¹i quan niÖm x∙ hé i kiÓu míi nh­ lµ mé t khÕ ­íc  x∙ hé i (nay  c ßn  g äi  lµ  hîp  ®ång   x∙  hé i  ­  c o ntrac t)  kh«ng   ph¶i  do   Nhµ  n­íc   thiÕt  lËp b»ng  c ¸c h khuÊt phô c  c ¸c  thµnh viªn mµ do  c ¸c  c ¸ nh©n tù do  vµ  b×nh ®¼ng  t¹o  dùng  nªn.  ­  Tro ng   x∙  hé i  míi  "s ù  bÊt  c «ng   vËt  lý"  g åm  c ¶  s ù  bÊt  c «ng   vÒ  tµi  s ¶n lµ ®iÒu kh«ng  tr¸nh khái vµ s ù ph©n c hia g iai c Êp c ã ¶nh h­ë ng   tíi to µn bé  ®ê i s è ng  c o n ng ­ê i. Nhµ n­íc  c hØ c an thiÖp g i¶i quyÕt s ù  bÊt c «ng  ®ã, khi nã g ©y ng uy hiÓm c ho  s ù b×nh ®¼ng  ®¹o  ®ø c  c ña  c ¸c  c «ng  d©n.  ­  X∙  hé i  ®­îc   x©y  dùng   trªn  nÒn  t¶ng   c ¸c   m©u  thuÉn  ®è i  kh¸ng   khã  tr¸nh  khái  vµ  khã  c ã  thÓ  g i¶i  quyÕt  ®­îc   (bë i  v×,  c ã  s ù  m©u  thuÉn  kh«ng  thÓ dung  hßa g i÷a x∙ hé i vµ tù nhiªn). 12
 12. 3. T­ t­ë ng  x∙ hé i häc  c ña Adam S mith (1723­1790) Lµ  mé t  nhµ  kinh  tÕ  häc   ng ­ê i  Anh,  t¸c   g i¶  c uè n  s ¸c h  “Bµn  v Ò  b ¶n c hÊt v µ ng uån g è c  p h¸t s inh c ña c ¶i c ña c ¸c  d ©n té c ” xuÊt  b¶n n¨m 1776, lµ c ha ®Î c ña m«n Kinh tÕ häc  c æ  ®iÓn, c ã ¶nh  h­ë ng  vµ c «ng  lao  to  lín ®è i víi kinh tÕ häc , x∙ hé i häc  vµ x∙ hé i  häc  kinh tÕ.   ­ Quan niÖm c ña Adam ­ S mith vÒ hµnh vi c ña c o n ng ­ê i.    ­ Co i nh÷ng  ph¸n xÐt c ña c ¸ nh©n vÒ c ¸c h ø ng  xö  tro ng  nh÷ng   t×nh  huè ng   mµ  hä  quan  s ¸t  vµ  h×nh  dung   ®­îc   ®∙  t¹o   thµnh  nh÷ng  quy t¾c  c hung  ®iÒu c hØnh hµnh ®é ng .      ­  C¸c   quy  t¾c   c hung   ®ã  thay  ®æ i  the o   thê i  g ian  vµ  bè i  c ¶nh  kinh tÕ ­ x∙ hé i    ­ Tõ  c ¸c  quy t¾c  ®ã ®∙ t¹o  dùng  nªn trËt tù x∙ hé i. TiÕp c Ën x∙  hé i  tõ   g ãc   ®é   hµnh  vi  c ¸  nh©n  c ña  Adam  ­  S mith  thÓ  hiÖn  râ  tro ng  quan niÖm vÒ c o n ng ­ê i kinh tÕ vµ c ¸c  qu¸ tr×nh kinh tÕ. 13
 13. *  Cuè n  "Cña  c ¶i  c ña  c ¸c   d ©n  té c " ®­a  ra  c ¸i  nh×n  míi  mΠ tõ   g ãc   ®é  kinh tÕ häc  ®è i víi c ¸c  vÊn ®Ò x∙ hé i vµ hµnh ®é ng  x∙ hé i.   ­ S ¶n xuÊt vµ th­¬ng  m¹i ®∙ t¹o  ra trËt tù vµ s ù qu¶n lý x∙ hé i.   ­ C¸c  quy luËt c ña thÞ tr­ê ng  lµ quy luËt tæ  c hø c  x∙ hé i.   ­ Thùc  c hÊt hµnh ®é ng  c ña c o n ng ­ê i lµ hµnh ®é ng  kinh tÕ v×  lîi nhuËn.   ­ §é ng  c ¬ c ña c ¸c  nhµ s ¶n xuÊt lµ nh÷ng  mè i lîi c ña hä.  ­T­ t­ë ng  vÒ trao  ®æ i hµng  ho ¸ ®Ó kiÕm lê i trªn thÞ tr­ê ng   ­  ChØ  ra  ®­îc   ng uån  g è c   c ña  g i¸  trÞ  hµng   hãa  (lµ  s è   thê i  g ian  lao  ®é ng  x∙ hé i c Çn thiÕt ®Ó t¹o  ra hµng  hãa) vµ ph©n biÖt g i¸  trÞ s ö  dô ng  vµ g i¸ trÞ trao  ®æ i c ña hµng  hãa (nh­ng  kh«ng  v¹c h  ra ®­îc  ng uån g è c  c ña lîi nhuËn.  ­ Nãi vÒ ph©n c «ng  lao  ®é ng  vµ c huyªn m«n ho ¸ lao  ®é ng ­ S ù tha hãa c o n ng ­ê i tro ng  lao  ®é ng ­ T­ tuë ng   vÒ nhµ n­íc  ph¶i më  ré ng  g i¸o  dô c  vµ tÝc h c ùc , c hñ  ®é ng  tæ  c hø c  l¹i c ¸c  ho ¹t ®é ng  x∙ hé i  14
 14. 4. T­ t­ë ng  x∙ hé i häc  c ña S aint ­ S imo n (1760­1825) Nhµ t­ t­ë ng  x∙ hé i ng ­ê i Ph¸p, S aint ­ S imo n c ã ¶nh h­ë ng  trùc   tiÕp tíi lý thuyÕt x∙ hé i häc  c ña A.Co mte Nãi  tíi  kh¸i niÖm "S inh lý häc   x∙  hé i" (S o c ial Phys io lo g y), qu¸  tr×nh biÕn ®æ i lÞc h s ö  c ña x∙ hé i.  ­ Ph©n tÝc h vÒ khÝa c ¹nh g iai c Êp x∙ hé i, ph©n tÇng  x∙ hé i vµ  mè i quan hÖ g i÷a hÖ t­ t­ë ng  vµ c ¸c h tæ  c hø c  x∙ hé i. c o i x∙ hé i  nh­  lµ  mé t  lo ¹i  c ¬  thÓ  s inh  häc   vËn  ®é ng   biÕn  ®æ i  the o   quy  luËt  c ña  tù  nhiªn,  c o i  c ¸c   "g iai  ®o ¹n  khñng   ho ¶ng "  c ña  x∙  hé i  c «ng  ng hiÖp lµ kÕt qu¶ c ña nh÷ng  m©u thuÉn vµ ®è i kh¸ng  x∙  hé i. S ù tiÕn bé  x∙ hé i ®­îc  xe m nh­ lµ kÕt qu¶ c ña s ù c ¶i tiÕn  vµ t¨ng  n¨ng  s uÊt lao  ®é ng   ­ Quan niÖm vÒ mé t x∙ hé i ba g iai c Êp: Thø   nhÊt  lµ  c ¸c   nhµ  kho a  häc ,  v¨n  hãa,  ng hÖ  thuËt  vµ  nh÷ng   ng ­ê i c ã t­ t­ë ng  tiÕn bé .  Thø   hai lµ  c ¸c   c hñ  s ë   h÷u  tµi  s ¶n,  c ¸c   nhµ  t­  b¶n,  c ¸c  nhµ  s ¶n  xuÊt c «ng  ng hiÖp  Thø  b a g åm tÊt c ¶ nh÷ng  ng ­ê i c ßn l¹i.  15
 15. ­ C¬ c Êu g iai c Êp x∙ hé i bao  g åm            (1) nhãm ng ­ê i c ã c ña            (2) nhãm ng ­ê i kh«ng  c ã c ña (m©u thuÉn x∙ hé i diÔn  ra c hñ yÕu tro ng  quan hÖ g i÷a hai nhãm ng ­ê i nµy).  ­ VÒ ng uyªn nh©n c ña c ¸c h m¹ng  x∙ hé i         + Co i x∙ hé i c ò  do  c o n ng ­ê i l∙nh ®¹o  c ßn x∙ hé i míi ®­ îc   l∙nh  ®¹o   b»ng   c ¸c   ng uyªn  lý  vµ  quy  luËt.  §Ò  c ao   tri  thø c ,  t­  tuë ng   vÒ  c ¸c   thñ  lÜnh  tinh  thÇn  vµ  c ¸c   thñ  lÜnh  t¹m thê i (c ¸c  nhµ c «ng  ng hiÖp)       + Durkhe im c ho  r»ng , c ã thÓ t×m thÊy ë  S aint S imo n  mäi ý t­ë ng , mäi kh¸i niÖm vµ thËm c hÝ c ¶ ®Ò c ­¬ng  c ña  triÕt häc  thùc  c hø ng  mµ s au nµy Co mte  ®∙ hÖ thè ng  l¹i.  16
 16. 5. T­ t­ë ng  x∙ hé i häc  c ña Charle s  Darwin (1809­1882) ­  Kh«ng   Ýt  c ¸c   quan  niÖm  vÒ  c ¬  c Êu  vµ  s ù  biÕn  ®æ i  tro ng   x∙  hé i  häc   b¾t  ng uån  tõ   nhµ  s inh  vËt  häc   ng ­ê i  Anh tªn lµ Charle s  Darwin.  ­  Häc   thuyÕt  vÒ  s ù  tiÕn  hãa  s inh  häc   the o   quy  luËt  c hän läc  tù nhiªn ­  S ù  c ¹nh  tranh  g i÷a  c ¸c   c ¸  thÓ  hay  g i÷a  c ¸c   quÇn  thÓ  s inh häc  víi nhau ®­îc  Darwin c o i lµ nh©n tè  c ¬ b¶n vµ  quan  träng   ®è i  víi  s ù  h×nh  thµnh  c ¸c   ®Æc   ®iÓm  c Çn  thiÕt c ña c ¸ thÓ vµ lo µi.  17
 17. III. S ù xuÊt hiÖn c ña mé t s è  tr­ê ng  ph¸i t­ t­ë ng  x∙ hé i häc   ban ®Çu §Æc   ®iÓm  ®é c   ®¸o   c ña  s ù  ph¸t  triÓn  lÞc h  s ö   c ña  x∙  hé i  häc  lµ ë  c hç , c ïng  víi viÖc  tÝc h luü vµ kh¸i qu¸t hãa kinh  ng hiÖm, nã ra  ®ê i  trªn c ¬  s ë   "t¸c h” tri thø c  x∙ hé i  häc  ra  khái mé t s è  bé  m«n kho a häc  kh¸c . 1.  Chñ  ng hÜa  thùc   c hø ng   h÷u  c ¬  buæ i  ®Çu  (Po s itivis m) ­  X∙  hé i  häc   ra  ®ê i  g ¾n  liÒn  víi  tªn  tuæ i  c ña  Aug us te   Co me   (1798­1857).  ¤ng   tæ   c ña  x∙  hé i  häc   vµ  lµ  ng ­ê i  c ã  c «ng  t¸c h x∙ hé i häc  ra khái triÕt häc , lµ mé t tro ng  nh÷ng   ng ­ê i ®∙ s ¸ng  lËp ra c hñ ng hÜa thùc  c hø ng .  ­  Ng ­ê i  ®Çu  tiªn  ®∙  s ö   dô ng   thuËt  ng ÷  x∙  hé i  häc   (n¨m  1838). 18
 18. Bè i c ¶nh c ña c h©u ¢u thÕ kû XIX: ­  NhiÒu  thµnh  tùu  kho a  häc   kü  thuËt  võ a ®­îc  ph¸t minh,  ­  Nh÷ng   tiÕn  bé   tro ng   s ¶n  xuÊt  c «ng   ng hiÖp,  ®«  thÞ  ho ¸  vµ  nh÷ng   ®æ i  míi  tro ng   ph­¬ng   ph¸p  c «ng   ng hÖ,  ng hiªn  Ng hÞc h  c ø u kho a häc   lý ­  Hµng   lo ¹t  biÕn  ®æ i  kh¸c   tro ng   lÜnh  vùc  kinh tÕ, x∙ hé i, t­ t­ë ng ...   Quan  ®iÓm  triÕt  häc   t­  biÖn  c ña  Hª  g he n vÉn g i÷ vÞ trÝ thè ng  trÞ  19
 19. ­  Aug us te   Co mte   ®∙  c hñ  tr­¬ng   t¸c h  nh÷ng   tri  thø c   x∙  hé i  häc   ra  khái  hÖ  thè ng   triÕt  häc   t­  biÖn  truyÒn  thè ng ,  s ¸ng   t¹o   ra  mé t  ng µnh kho a häc  míi mµ ló c  ®Çu «ng  g äi lµ "vËt lý häc  x∙ hé i".  ­ ¸p dô ng  c ¸c  kiÕn thø c  c hÝnh x¸c  c ña kho a häc  tù nhiªn  ­  §Æt  s ù  ng hiªn  c ø u  tro ng   mè i  rµng   bué c   c ña  nã  ®è i  víi  s ù  g i¶i  thÝc h tæ ng  thÓ.  ­  Cè   g ¾ng   x©y  dùng   c hÝnh  x¸c   nh÷ng   ng uyªn  lý  ph­¬ng   ph¸p  luËn vµ dù b¸o  lý thuyÕt.  ­  Mäi  nhËn  thø c   ph¶i  dùa  trªn  thùc   ng hiÖm  ho Æc   s ö   dô ng   c ø   liÖu c hÆt c hÏ.  ­ T«n träng  c ¸c  s ù kiÖn,  ­ §Ò c ao  c ¸c  tri thø c  thùc  c hø ng ­ §­a ra nh÷ng  t­ t­ë ng  "biÕt dù ®o ¸n vµ kiÓm s o ¸t".  ­ §­îc  s uy t«n nh­ "«ng  tæ " ®Çu tiªn s ¸ng  lËp ra bé  m«n kho a häc   x∙ hé i häc . * Han c hÕ:           + Häc  thuyÕt vÒ s ù ph¸t triÓn c ña thÕ g iíi víi ba g iai ®o ¹n            + Chñ yÕu c hØ nhÊn m¹nh s ù tiÕn hãa, ®Õn nh÷ng  vai trß  c ña nh÷ng  nhãm x∙ hé i ­u tó , nh÷ng  nhµ khai s ¸ng20 …
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2