intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng C++ - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:146

34
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng C++ gồm có 9 chương được trình bày các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản, các lệnh vào ra, biểu thức, cấu trúc cơ bản của chương trình, cấu trúc điều khiển, hàm, con trỏ,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng C++ - ĐH Phạm Văn Đồng

!<br /> +<br /> <br /> ,-<br /> <br /> 1 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 9<br /> <br /> 0<br /> 1%<br /> <br /> =<br /> <br /> ><br /> <br /> E<br /> <br /> F<br /> <br /> ./ 0<br /> ?@CM&<br /> <br /> %+<br /> <br /> '<br /> <br /> ( )<br /> <br /> 1<br /> <br /> * H<br /> <br /> &<br /> <br /> *<br /> <br /> J.Q. =K<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5*<br /> <br /> 3<br /> <br /> ./<br /> <br /> 2<br /> .G<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> 1 2<br /> <br /> ; D7<br /> <br /> Z<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6<br /> <br /> N 3<br /> <br /> 5[<br /> <br /> : D<br /> 7.<br /> <br /> *<br /> <br /> 4<br /> <br /> +<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> 3<br /> <br /> <<br /> <br /> 8<br /> 9<br /> <br /> 9<br /> RD<br /> <br /> 6<br /> D><br /> <br /> +<br /> <br /> 1 D2<br /> & 6<br /> <br /> 8%<br /> <br /> 1<br /> <br /> OK<br /> <br /> -.<br /> <br /> &<br /> <br /> ; )<br /> <br /> 3<br /> <br /> JK . L<br /> <br /> 0<br /> <br /> 6 ,W X<br /> <br /> 8%<br /> <br /> 6<br /> 6<br /> <br /> > )<br /> <br /> 5F 'S<br /> <br /> %<br /> <br /> 1 2<br /> <br /> #<br /> <br /> 0<br /> <br /> 6 G 5F 'S<br /> <br /> ,W X +& ,W X<br /> <br /> 8 )<br /> <br /> % ,'o<br /> <br /> 7-<br /> <br /> ,!,o<br /> <br /> r- 1&<br /> DJ<br /> <br /> k-<br /> <br /> 7<br /> <br /> 7q<br /> <br /> ' 7t<br /> <br /> #<br /> <br /> '<br /> <br /> 10<br /> <br /> 7<br /> <br /> ,!<br /> <br /> ,!<br /> <br /> 1' !<br /> <br /> ,<br /> <br /> s #<br /> <br /> !Z<br /> <br /> h<br /> <br /> +<br /> <br /> q<br /> <br /> 7e !]<br /> <br /> D `#<br /> <br /> 7<br /> <br /> '<br /> <br /> 1' - ,<br /> %<br /> <br /> 7 '<br /> <br /> '<br /> <br /> 7-<br /> <br /> . w /<br /> <br /> x<br /> <br /> '<br /> <br /> =<br /> <br /> & Lu<br /> x<br /> <br /> L<br /> <br /> - g<br /> <br /> 0 L<br /> <br /> L 1\ !] 8 1 0 #<br /> <br /> v%8<br /> <br /> L &<br /> '<br /> <br /> )))<br /> <br /> -<br /> <br /> '<br /> <br /> .<br /> <br /> /<br /> <br /> &<br /> <br /> & ^6`)<br /> <br /> , '<br /> `/<br /> <br /> &<br /> <br /> $<br /> <br /> $<br /> <br /> Y 3 -<br /> <br /> )* v<br /> <br /> v L /<br /> <br /> x<br /> <br /> L /<br /> <br /> .<br /> <br /> y<br /> <br /> 0 L /<br /> <br /> +<br /> <br /> L /<br /> <br /> -<br /> <br /> & L /<br /> <br /> '<br /> <br /> zL /<br /> <br /> L /<br /> <br /> '<br /> Y<br /> <br /> { L)))<br /> `/<br /> <br /> w<br /> <br /> `/<br /> 'w<br /> 1& (<br /> ~'<br /> <br /> - ( /<br /> <br /> L ( !Z<br /> <br /> &<br /> +<br /> <br /> .<br /> <br /> ,' 3<br /> <br /> $ !{<br /> <br /> % " -' 5<br /> <br /> A ) `/<br /> <br /> Z<br /> <br /> w + &<br /> <br /> ,D^!,<br /> <br /> 4 7- 8<br /> <br /> o, ,<br /> <br /> L 7A 1& +<br /> 12<br /> <br /> $<br /> <br /> '<br /> <br /> !Z<br /> <br /> `lm;n *)<br /> <br /> ' ) |$ !&<br /> <br /> A ) J% " g<br /> "<br /> <br /> y #? 2 p<br /> <br /> +<br /> =<br /> <br /> k- /<br /> h<br /> <br /> }<br /> <br /> /<br /> <br /> k- /<br /> <br /> ,'<br /> <br /> w<br /> <br /> 8n<br /> <br /> y<br /> <br /> ' D*'<br /> <br /> &<br /> &p<br /> ,D<br /> <br /> -. !/ '<br /> *<br /> <br /> /<br /> <br /> v<br /> <br /> 8<br /> -K?<br /> <br /> *<br /> <br /> / 7-<br /> <br /> !, -<br /> <br /> ?<br /> <br /> J% " g<br /> <br /> /<br /> <br /> V<br /> <br /> ~e !]<br /> <br /> oH I<br /> <br /> ~e !]<br /> <br /> !'<br /> <br /> `Z<br /> <br /> , -<br /> <br /> ~e !]<br /> <br /> !Y<br /> <br /> €Dp<br /> <br /> ~e !]<br /> <br /> !Y D<br /> <br /> & 7A<br /> <br /> % "V<br /> !Y H I<br /> 12 #<br /> <br /> '<br /> 4<br /> <br /> '<br /> `'<br /> <br /> - ) '<br /> <br /> •: :<br /> <br /> 8<br /> p 6<br /> <br /> (<br /> <br /> K7 ,<br /> <br /> *L -<br /> <br /> `lm;n *L /<br /> =<br /> <br /> !Z<br /> <br /> x<br /> <br /> =<br /> <br /> 1&<br /> <br /> '- . w /<br /> <br /> '<br /> <br /> p<br /> <br /> '- &<br /> x<br /> <br /> 1& !Z<br /> <br /> - 1\ !] / :;<br /> =<br /> <br /> . w /<br /> <br /> 12<br /> '<br /> <br /> g<br /> <br /> 0<br /> <br /> '<br /> <br /> +<br /> <br /> 4<br /> <br /> $ )<br /> <br /> 0 1 2 !& 3<br /> `'<br /> 0<br /> <br /> 0 L<br /> <br /> 0<br /> <br /> L & L Y<br /> <br /> v )`<br /> <br /> /<br /> <br /> &<br /> <br /> '<br /> * 7e !]<br /> <br /> 12<br /> <br /> . !<br /> <br /> 7- 8<br /> <br /> 45 6#7 '<br /> $<br /> <br /> y<br /> <br /> .<br /> <br /> -<br /> <br /> 0<br /> <br /> ?<br /> <br /> ,Ha<br /> <br /> I 1&<br /> <br /> . !•<br /> <br /> $<br /> <br /> % "<br /> <br /> 3 -<br /> <br /> { :~*^^) [\ !] 8<br /> J% "<br /> <br /> { :~*^^<br /> <br /> @<br /> <br /> @ia<br /> <br /> ?<br /> <br /> @iB<br /> @‚@<br /> <br /> :<br /> <br /> @9‚<br /> <br /> ;<br /> <br /> @99<br /> <br /> -<br /> <br /> @Bd<br /> @Ba<br /> <br /> *( -<br /> <br /> . !<br /> <br /> - 8<br /> <br /> . 7<br /> <br /> J.<br /> <br /> ,!<br /> ƒ +<br /> <br /> - 1&<br /> 1<br /> <br /> 7<br /> <br /> ,!<br /> <br /> -)<br /> <br /> . !•<br /> <br /> ~A % "<br /> <br /> J\<br /> 2<br /> <br /> * - H~<br /> l 7<br /> <br /> [\ !] 7-<br /> <br /> ,!<br /> <br /> ,!<br /> <br /> - I<br /> <br /> -<br /> <br /> @ 0<br /> <br /> '+ 7"<br /> -<br /> <br /> D? a 0 ? d<br /> <br /> -<br /> <br /> - -<br /> <br /> ‚‚<br /> <br /> . !<br /> <br /> / 8 „j<br /> <br /> ?M<br /> <br /> 7<br /> <br /> ,!<br /> <br /> -<br /> <br /> M<br /> <br /> ))))))<br /> ?G @@M<br /> J<br /> <br /> (<br /> <br /> "<br /> <br /> G @@M<br /> <br /> Y 8<br /> ?GD‚9M<br /> G @@M<br /> <br /> 6<br /> <br /> ? 1&<br /> <br /> . !•<br /> <br /> Z<br /> <br /> $<br /> <br /> % " (<br /> <br /> i<br /> <br /> { @@)<br /> <br /> '+<br /> <br /> ‚9<br /> <br /> ?<br /> <br /> ,<br /> <br /> ‚9<br /> <br /> ?<br /> <br /> ,<br /> <br /> 7- 8<br /> <br /> 8 9 3$:<br /> <br /> '<br /> <br /> *(<br /> <br /> .<br /> <br /> 6 (<br /> .<br /> % "<br /> <br /> - ‚9 % " &<br /> ?8 6 (<br /> <br /> '<br /> <br /> z1<br /> <br /> (<br /> <br /> &<br /> <br /> (<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> '<br /> <br /> y -<br /> <br /> { # @ 0 p?) * …<br /> z<br /> <br /> &<br /> <br /> A<br /> <br /> !b<br /> <br /> +<br /> <br /> % "<br /> <br /> ! 2 H /<br /> <br /> { ?p !Z<br /> <br /> Z<br /> <br /> .<br /> <br /> $ $ I) *<br /> <br /> )<br /> <br /> (<br /> <br /> % " 5 '+ (<br /> <br /> &<br /> <br /> -<br /> <br /> 0) 12<br /> <br /> ,<br /> <br /> !Y<br /> <br /> (<br /> <br /> { #p<br /> <br /> 0 ? 9) *<br /> <br /> % " &<br /> <br /> (<br /> <br /> .<br /> <br /> -<br /> <br /> )<br /> <br /> p86 (<br /> <br /> `'<br /> <br /> .<br /> <br /> % " 1}<br /> <br /> 'w<br /> 6 (<br /> <br /> 8<br /> <br /> L % " ?@<br /> <br /> 86 (<br /> <br /> &<br /> <br /> (<br /> <br /> % "<br /> <br /> g !b<br /> <br /> 6 (<br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> { 7A # ? d 0<br /> <br /> H x<br /> <br /> ‚‚) *<br /> <br /> % " &<br /> <br /> / !&<br /> <br /> .<br /> <br /> (<br /> <br /> .<br /> <br /> - -<br /> <br /> Xn~ I)<br /> <br /> '<br /> <br /> *<br /> <br /> '<br /> <br /> .<br /> <br /> j 7e !]<br /> <br /> 7<br /> <br /> ,!) J\<br /> <br /> 7A<br /> <br /> † 1&<br /> <br /> +<br /> <br /> /<br /> <br /> .<br /> <br /> L 7A<br /> <br /> 1<br /> <br /> . !•<br /> <br /> k-<br /> <br /> v<br /> <br /> '<br /> <br /> 1& 7A<br /> <br /> /<br /> <br /> c - '<br /> <br /> ! 2<br /> <br /> 8<br /> J.<br /> <br /> 7<br /> <br /> ƒ +<br /> <br /> J.<br /> <br /> % " ‡<br /> <br /> `'<br /> <br /> (<br /> <br /> @ 0 9‚‚p‚<br /> <br /> ,<br /> <br /> ?idiap9id<br /> <br /> @ 0 i BiB9d B‚<br /> <br /> . ,<br /> <br /> &<br /> <br /> < =<br /> *<br /> <br /> ,) J\<br /> <br /> '<br /> <br /> † 1&<br /> <br /> J.<br /> <br /> i<br /> <br /> ,<br /> <br /> i<br /> <br /> ,<br /> <br /> X'<br /> <br /> ,<br /> <br /> '<br /> <br /> !'<br /> <br /> ,<br /> <br /> $ !+<br /> <br /> j 7e !]<br /> +<br /> <br /> k-<br /> <br /> .<br /> <br /> / )<br /> <br /> '<br /> <br /> 1<br /> <br /> - '+ !<br /> <br /> . !•<br /> ƒ +<br /> <br /> ˆ '-<br /> <br /> <<br /> <br /> 2<br /> <br /> '<br /> <br /> 0 + 1 2 !;<br /> <br /> !'<br /> <br /> ,! '<br /> <br /> J\<br /> ,<br /> <br /> D ?idiap9ia 0<br /> 7<br /> <br /> (<br /> <br /> . !•<br /> <br /> Dp d9a 0 p d9d<br /> ,!<br /> <br /> '<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> k-<br /> <br /> !Y<br /> <br /> $<br /> <br /> L ( & o '- L !'<br /> <br /> v<br /> <br /> c - '<br /> <br /> ! 2<br /> <br /> . !•<br /> <br /> ~A<br /> <br /> 7A<br /> <br /> (<br /> <br /> r-<br /> <br /> , 1& '<br /> <br /> 8<br /> J\<br /> <br /> 2<br /> <br /> p)i_Dpa 0 p)i_Cpa<br /> <br /> d 0 a<br /> <br /> i<br /> <br /> ,<br /> <br /> ?)d_Dp@a 0 ?)d_Cp@a<br /> <br /> ?‚ 0 ?9<br /> <br /> a<br /> <br /> ,<br /> <br /> p)i_DiBp<br /> <br /> ?d 0 ?a<br /> <br /> ?@<br /> <br /> ,<br /> <br /> 0 ?)?_iBp<br /> <br /> .5 '<br /> <br /> ‚<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2