Bài giảng Cấp nước quy mô nhỏ: Quản lý chất lượng nước - PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

Chia sẻ: Nguyenngoc Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
32
lượt xem
4
download

Bài giảng Cấp nước quy mô nhỏ: Quản lý chất lượng nước - PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Cấp nước quy mô nhỏ: Quản lý chất lượng nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất và thành phần chất lượng của nước thiên nhiên, khái niệm về kế hoạch nước an toàn, yêu cầu chất lượng nước cấp cho các mục tiêu khác nhau về mặt lý, hóa, vi sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cấp nước quy mô nhỏ: Quản lý chất lượng nước - PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

Bài gi ng: C p nước quy mô nhỏ<br /> <br /> I. tÝnh chÊt vµ Thµnh phÇn chÊt l−îng<br /> cña n−íc thiªn nhiªn<br /> <br /> tr−êng ®¹i häc x©y dùng<br /> <br /> Qu¶n lý chÊt l−îng n−íc cÊp<br /> <br /> PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh<br /> Bé m«n CÊp tho¸t n−íc, ViÖn KH&KT M«I tr−êng<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña n−íc<br /> thiªn nhiªn<br /> <br /> Thµnh phÇn vµ chÊt l−îng n−íc mÆt:<br /> mÆt:<br /> + C¸c chÊt r¾n l¬ löng, trong ®ã cã c¶ h÷u c¬ vµ v« c¬.<br /> + C¸c chÊt hoµ tan, d−íi d¹ng ion vµ ph©n tö, cã nguån gèc<br /> h÷u c¬ vµ v« c¬.<br /> <br /> §¸nh gi¸ chÊt l−îng n−íc theo c¸c chØ tiªu vËt lý<br /> (nhiÖt ®é, hµm l−îng cÆn l¬ löng, ®é mµu, mïi, vÞ, ...),<br /> ho¸ häc (pH, ®é cøng, ®é kiÒm, ®é oxi ho¸, hµm l−îng<br /> s¾t, ...), sinh häc (c¸c thuû sinh vËt) vµ vi sinh (tæng sè<br /> l−îng vi khuÈn, chØ sè Coli,...).<br /> <br /> + C¸c vi sinh vËt: vi khuÈn, virus, ®¬n bµo, nÊm, trøng giun s¸n,<br /> ...<br /> ChÊt r¾n l¬ löng<br /> d > 10-4mm<br /> - đÊt sÐt<br /> - c¸t<br /> - keo Fe(OH)3<br /> - chÊt th¶i hưu c¬,<br /> - vi sinh vËt<br /> - t¶o<br /> <br /> Nghiªn cøu c¸c d¹ng tån t¹i cña c¸c t¹p chÊt cã trong<br /> n−íc.<br /> §Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng n−íc, ng−êi ta tiÕn hµnh c¸c<br /> thÝ nghiÖm ph©n tÝch theo c¸c chØ tiªu vËt lý, ho¸ häc,<br /> vi sinh, hay c¶ c¸c thÝ nghiÖm c«ng nghÖ xö lý n−íc<br /> vµo thêi ®iÓm ®Æc tr−ng lùa chän.<br /> <br /> C¸c chÊt keo<br /> d = 10-4...10-6 mm<br /> - đÊt sÐt<br /> - protein<br /> - silicat SiO2<br /> - chÊt th¶i sinh ho¹t<br /> hưu c¬<br /> - cao ph©n tö hưu c¬<br /> - vi khuÈn<br /> <br /> C¸c chÊt hoµ tan<br /> d < 10-6mm<br /> - c¸c ion K+, Na+<br /> - Ca2+, Mg2+, Cl-,<br /> SO42- PO43-...<br /> - c¸c chÊt khÝ CO2,<br /> O2, N2, CH4, H2S,...<br /> - c¸c chÊt hưu c¬<br /> - c¸c chÊt mïn<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD<br /> 3<br /> <br /> Mét sè nguån g©y nhiÔm bÈn nguån n−íc mÆt:<br /> mÆt:<br /> + Do c¸c chÊt th¶i cña ng−êi, ®éng vËt trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®−a vµo<br /> nguån n−íc.<br /> + Do c¸c chÊt h÷u c¬ ph©n huû tõ ®éng vËt vµ c¸c chÊt th¶i trong<br /> n«ng nghiÖp.<br /> + Do c¸c lo¹i chÊt th¶i cã chøa c¸c chÊt ®éc h¹i cña c¸c c¬ së c«ng<br /> nghiÖp th¶i ra.<br /> + DÇu má vµ c¸c s¶n phÈm cña dÇu má trong qu¸ tr×nh khai th¸c,<br /> s¶n xuÊt chÕ biÕn vµ cËn chuyÓn lµm « nhiÔm nÆng nguån n−íc<br /> + Do c¸c chÊt tÈy röa tæng hîp trong sinh ho¹t vµ trong c«ng nghiÖp<br /> th¶i ra.<br /> + C¸c chÊt phãng x¹ tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt vµ sö dông phãng x¹.<br /> + C¸c ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt ®−îc dïng trong n«ng nghiÖp.<br /> + C¸c ho¸ chÊt h÷u c¬ tæng hîp, ®−îc sö dông réng r·i trong c«ng<br /> nghiÖp.<br /> + C¸c ho¸ chÊt v« c¬ nhÊt lµ c¸c chÊt dïng lµm ph©n bãn cho n«ng<br /> nghiÖp.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thµnh phÇn vµ chÊt l−îng n−íc ngÇm<br /> -<br /> <br /> Kh«ng cã c¸c h¹t keo hay c¸c h¹t cÆn l¬ löng. Kh«ng cã oxy hoµ<br /> tan.<br /> <br /> -<br /> <br /> Chøa nhiÒu c¸c t¹p chÊt kho¸ng hoµ tan.<br /> <br /> -<br /> <br /> Th−êng chøa nhiÒu CO2 dư hßa tan (g©y x©m thùc)<br /> <br /> -<br /> <br /> Cã nhiÖt ®é vµ thµnh phÇn ho¸ häc Ýt thay ®æi.<br /> <br /> -<br /> <br /> B¶n chÊt ®Þa chÊt cña ®Êt cã ¶nh h−ëng lín ®Õn thµnh phÇn ho¸<br /> häc cña n−íc ngÇm.<br /> <br /> -<br /> <br /> N−íc lu«n tiÕp xóc víi ®Êt: t¹o nªn sù c©n b»ng gi÷a thµnh phÇn<br /> cña ®Êt vµ cña n−íc.<br /> <br /> -<br /> <br /> Tr−êng hîp c¸c líp n−íc trong m«i tr−êng khÐp kÝn chñ yÕu, l−u<br /> th«ng kiÓu cact¬, thµnh phÇn cña n−íc cã thÓ thay ®æi ®ét ngét,<br /> liªn quan tíi sù thay ®æi l−u l−îng cña líp n−íc sinh ra do n−íc<br /> m−a.<br /> <br /> -<br /> <br /> C¸c lo¹i vi sinh vËt g©y bÖnh: n−íc ë c¸c tÇng s©u Ýt bÞ « nhiÔm<br /> h¬n.<br /> <br /> -<br /> <br /> §«i khi bÞ nhiÔm c¸c chÊt ®Æc biÖt, khã xö lý nh− Asen, NH4+,<br /> NO3-, nhiÔm mÆn...<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD<br /> <br /> PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, Bộ môn Cấp thoát nước, Trường Đại học Xây dựng<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài gi ng: C p nước quy mô nhỏ<br /> <br /> I.1. Mét sè tÝnh chÊt vËt lý cña n−íc<br /> <br /> ®¸nh gi¸ chÊt l−îng n−íc<br /> theo c¸c chØ tiªu vËt lý (nhiÖt ®é, hµm l−îng cÆn l¬<br /> löng, đ đ c, ®é mµu, mïi, vÞ, ho¹t ®é phãng x¹...),<br /> <br /> Cã ¶nh h−ëng quan träng ®Õn lùa chän<br /> c«ng nghÖ vµ hiÖu qu¶ xö lý n−íc !<br /> <br /> ho¸ häc (pH, ®é cøng, ®é kiÒm, ®é oxi ho¸, hµm<br /> l−îng s¾t, mangan, c¸c hîp chÊt nit¬, KLN, ...),<br /> <br /> N−íc tinh khiÕt: chÊt láng trong suèt, kh«ng mÇu, kh«ng<br /> mïi, kh«ng vÞ.<br /> <br /> sinh häc (c¸c thuû sinh vËt) vµ vi sinh (tæng sè l−îng<br /> vi khuÈn, Coli tæng sè, E-Coli, Coli chÞu nhiÖt...).<br /> <br /> 1ml n−íc s¹ch (tinh khiÕt) = 1 g.<br /> NhiÖt ®é ®ãng b¨ng: 0,000C; NhiÖt ®é s«i : 100,000C (ë ¸p<br /> suÊt 760 mm Hg).<br /> Hg).<br /> N−íc bay h¬i (tuú theo ¸p suÊt khÝ quyÓn, ®é Èm k.khÝ, vËn<br /> tèc giã, diÖn tÝch mÆt tho¸ng, vv…<br /> N−íc ®ãng b¨ng<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD<br /> 7<br /> <br /> I.1. Mét sè tÝnh chÊt vËt lý cña n−íc<br /> <br /> 8<br /> <br /> I.1. Mét sè tÝnh chÊt vËt lý cña n−íc<br /> <br /> §é nhít ®éng häc cña n−íc:<br /> t0 t¨ng-> ®é nhít gi¶m<br /> NhiÖt ®é cña n−íc.<br /> <br /> N−íc cã nhiÖt dung lín (heat capacity)<br /> §é dÉn ®iÖn (ë 180C) : 4,3.10-8 (1/ .cm)<br /> §é dÉn ®iÖn rÊt thÊp + NhiÖt dung lín -> Sö dông n−íc<br /> lµm chÊt dÉn nhiÖt.<br /> N−íc ®ãng vai ®iÒu hoµ nhiÖt ®é trªn tr¸i ®Êt (mïa<br /> ®«ng chËm mÊt nhiÖt vµ nguéi ®i chËm, mïa hÌ nãng<br /> lªn chËm).<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD<br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> Søc c¨ng mÆt ngoµi cña n−íc<br /> <br /> TÝnh dÞ th−êng cña n−íc<br /> Khi t¨ng tõ 0 -> 40C, thÓ tÝch n−íc kh«ng t¨ng mµ l¹i gi¶m.<br /> Tû träng max: kh«ng ph¶i ë 00C mµ lµ ë 40C (chÝnh x¸c lµ<br /> 3,980C):<br /> Khi ®ãng b¨ng -> thÓ tÝch t¨ng, tû träng gi¶m (kh¸c c¸c chÊt<br /> kh¸c)<br /> to ®ãng b¨ng cña n−íc ↓ khi P ↑ (chø kh«ng t¨ng nh− c¸c<br /> chÊt kh¸c):<br /> NhiÖt dung riªng cña n−íc rÊt lín so víi c¸c chÊt kh¸c<br /> H»ng sè ®iÖn m«i cña n−íc lín -> cã kh¶ n¨ng hoµ tan cao<br /> <br /> Søc c¨ng mÆt ngoµi cña n−íc lµ kh¶ n¨ng cña c¸c<br /> ph©n tö n»m ngoµi biªn dÝnh b¸m, kÐo vµ tù nÐn -><br /> t¹o nªn 1 líp mµng c¨ng trªn bÒ mÆt. §Ó ph¸ vì<br /> mµng c¨ng ®ã, cÇn t¸c dông 1 lùc nhÊt ®Þnh.<br /> c¨<br /> Søc c¨ng mÆt ngoµi cña n−íc lín nhÊt trong<br /> c¨<br /> c¸c chÊt láng<br /> Ch× láng > n−íc > x¨ng > axeton > r−îu > c.láng kh¸c<br /> 500.10-5 N/cm<br /> <br /> 29.10-5N/cm<br /> <br /> 72.10-5N/cm<br /> <br /> 22.10-5N/cm<br /> <br /> 24.10-5N/cm<br /> <br /> Cã søc c¨ng mÆt ngoµi cao ®é dÝnh −ít (dÝnh<br /> b¸m) cao -> mao dÉn<br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD<br /> 11<br /> <br /> PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, Bộ môn Cấp thoát nước, Trường Đại học Xây dựng<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài gi ng: C p nước quy mô nhỏ<br /> <br /> §é ®ôc<br /> (Nephelometric Turbidity Unit - NTU)<br /> Do c¸c hîp chÊt keo trong n−íc g©y ra<br /> <br /> §é ®ôc (Nephelometric<br /> Turbidity Unit - NTU)<br /> <br /> Th−êng ®o b»ng c¸ch so s¸nh ®é t¸n s¾c cña ¸nh s¸ng<br /> khi chiÕu ¸nh s¸ng qua mÉu cÇn x¸c ®Þnh vµ mÉu ®èi<br /> chøng.<br /> C¸c chÊt keo: hoÆc t¸n s¾c, hoÆc hÊp thô ¸nh s¸ng,<br /> ng¨n kh«ng cho ¸nh s¸ng ®i qua.<br /> <br /> §é trong (cm): §Üa Secchi<br /> <br /> CÆn l¬ löng - kh«ng cã sù liªn hÖ víi NTU. Ph¶i tæng kÕt<br /> b»ng thùc nghiÖm víi nguån n−íc x¸c ®Þnh!<br /> NTU hay mg/l.<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD<br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> §é ®ôc (NTU)<br /> <br /> -N−íc th«:<br /> 0 - 1000 NTU<br /> - 1329/QD-2002:<br /> 2 NTU<br /> - TCVN 5502:2003: 5 NTU<br /> C¸c ®iÓm ®o NTU<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD<br /> 16<br /> <br /> 15<br /> <br /> §é mµu<br /> Do c¸c hîp chÊt hoµ tan hay keo, thùc vËt g©y ra.<br /> X¸c ®Þnh theo thang mµu tiªu chuÈn.<br /> Thang mµu Cobalt Bicromat: 1 lÝt n−íc chøa 0,175<br /> g K2Cr2O7 vµ 4 g CoSO4 lÊy b»ng 1000 ®é chuÈn.<br /> Thang mµu Platin - Cobalt: ®©y lµ mµu cña dung<br /> dÞch chøa 2,49 gam K2PtCl6 vµ 2,08 g CoCl2 trong<br /> 1 lÝt n−íc, lÊy b»ng 1000 ®é)<br /> <br /> Secchi Disk Transparency is a measure of the clarity of the<br /> water, and a quick, simple, and accurate method for<br /> estimating lake water quality. A black and white disk (called<br /> a secchi disk) is lowered into the water until it just<br /> disappears from sight-- this depth measurement is<br /> recorded. The deeper the measurement, the clearer the<br /> water. Secchi disk measurements give a general indication<br /> of problems with algae, zooplankton, water color and silt.<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD<br /> 17<br /> <br /> PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, Bộ môn Cấp thoát nước, Trường Đại học Xây dựng<br /> <br /> 18<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài gi ng: C p nước quy mô nhỏ<br /> <br /> VÞ cña n−íc<br /> <br /> Mét sè tÝnh chÊt vËt lý cña n−íc (tiÕp)<br /> <br /> C¸c muèi hoµ tan trong n−íc g©y nªn nh÷ng vÞ kh¸c nhau cña<br /> n−íc nh− mÆn, ®¾ng, ngät, chua, ch¸t, …, lµm gi¶m chÊt l−îng<br /> n−íc.<br /> Ng−ìng nhËn biÕt vÞ theo nång ®é c¸c muèi trong n−íc (mg/l):<br /> <br /> Mïi cña n−íc:<br /> -> mïi thèi r÷a<br /> * H2S<br /> * Fe-> mïi tanh<br /> *Thùc vËt thèi r÷a -> mïi bïn, mèc<br /> <br /> NaCl:<br /> <br /> X¸c ®Þnh: dùa vµo kh¶ n¨ng nhËn biÕt ®−îc mïi sau khi trén<br /> lÉn mÉu víi n−íc s¹ch hay kh«ng khÝ s¹ch (kh«ng mïi) -><br /> pha lo·ng tíi møc ®é nhËn biÕt ®−îc.<br /> §o b»ng ppmV (ppm by Volume) hay thang ®iÓm<br /> (5 ®iÓm: 0 -> 5) hay ph©n lo¹i (th¬m, mïi c¸, mïi ...)<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD<br /> <br /> 165<br /> <br /> FeCl2: 0,35<br /> <br /> FeSO4:<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> CaCl2: 470<br /> <br /> MgSO4: 250<br /> <br /> NaHCO3:<br /> <br /> 450<br /> <br /> MgCl2:<br /> MnCl2:<br /> <br /> CaSO4:<br /> MnSO4:<br /> <br /> 70<br /> 15,7<br /> <br /> 135<br /> 1,8<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD<br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br /> Hµm l−îng cÆn l¬ löng (mg/l)<br /> C¸c h¹t r¾n cã kÝch th−íc nhá d−íi 0,1µm ®−îc gäi lµ<br /> huyÒn phï keo;<br /> keo<br /> tõ 0,1 - 5µm lµ huyÒn phï m¶nh;<br /> m¶nh<br /> tõ 5 - 1000µm (1mm) lµ huyÒn phï mÞn;<br /> mÞn<br /> lín h¬n 1mm lµ c¸c huyÒn phï th«.<br /> th«.<br /> C¸c kho¸ng sÐt, c¸c oxit kim lo¹i, c¸c c¸cbon¸t, còng nh−<br /> c¸c axit humic, c¸c protein cã khèi l−îng ph©n tö lín vµ c¸c<br /> vi rót t¹o ra c¸c lo¹i huyÒn phï ë tr¹ng th¸i ph©n t¸n keo.<br /> Chóng cã thÓ ®−îc lo¹i bá ra khái n−íc b»ng c¸c ph−¬ng<br /> ph¸p keo tô/®«ng tô - l¾ng, läc hay vi läc, siªu läc, ...<br /> <br /> T¹o bëi hÖ t¸n s¾c th«, gåm c¸c chÊt huyÒn phï (chiÕm<br /> thµnh phÇn chñ yÕu) vµ nhò t−¬ng trong n−íc. Chóng<br /> th−êng cã nhiÒu trong nguån n−íc mÆt. HuyÒn phï<br /> ®−îc t¹o ra bëi c¸c hîp chÊt v« c¬ (oxit kim lo¹i,<br /> kho¸ng sÐt, ...) vµ c¸c thñy sinh vËt (vi khuÈn, ta…o,...).<br /> C¸c chÊt l¬ löng<br /> <br /> `<br /> <br /> C¸c phÇn tö keo<br /> SÐt mÞn<br /> SÐt<br /> Bïn<br /> H¹t c¸t mÞn<br /> võa<br /> lín<br /> <br /> KÝch th−íc, mm<br /> <br /> §é lín thuû lùc,<br /> mm/s<br /> <br /> Thêi gian l¾ng qua<br /> chiÒu s©u 1 m<br /> <br /> 2.10 ÷ 1.10<br /> 1.10-3 ÷ 5.10-4<br /> 24.10-4<br /> 5.10-2 ÷ 27.10-3<br /> 0,1<br /> 0,5<br /> 1,0<br /> <br /> 7.10-6<br /> 7.10 ÷ 17.10-5<br /> 5.10-3<br /> 1,7 - 0,5<br /> 7<br /> 50<br /> 100<br /> <br /> 4 n¨m<br /> 0,5 - 2 th¸ng<br /> 2 ng®<br /> 10 - 30 min<br /> 2,5 min<br /> 20 s<br /> 10 s<br /> <br /> -4<br /> <br /> -6<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD<br /> 21<br /> <br /> Sù cã mÆt cña c¸c h¹t l¬ löng/huyÒn phï g©y ra sù c¶n trë<br /> ¸nh s¸ng truyÒn qua líp n−íc do hiÖu øng khuyÕch t¸n<br /> Tyn®an (Tyndall) vµ t¹o ra ®é ®ôc cña n−íc.<br /> X¸c ®Þnh hµm l−îng cÆn l¬ löng: läc, sau ®ã sÊy ë 1050C vµ<br /> c©n.<br /> SÊy vµ nung tiÕp l−îng cÆn cßn l¹i ë 5500C: x¸c ®Þnh ®−îc<br /> hµm l−îng cÆn bay h¬i (c¸c hîp chÊt h÷u c¬) vµ tro (c¸c<br /> chÊt d¹ng v« c¬).<br /> <br /> 22<br /> <br /> Hµm l−îng cÆn cña n−íc ngÇm th−êng nhá (30 ÷ 50<br /> mg/l), chñ yÕu do c¸t mÞn cã trong n−íc g©y ra.<br /> Hµm l−îng cÆn cña n−íc s«ng dao ®éng rÊt lín (20 ÷<br /> 5.000 mg/l), cã khi lªn tíi 30.000 mg/l.<br /> Cïng mét nguån n−íc, hµm l−îng cÆn dao ®éng theo mïa,<br /> mïa kh« nhá, mïa lò lín.<br /> CÆn cã trong n−íc s«ng lµ do c¸c h¹t c¸t, sÐt, bïn bÞ dßng<br /> n−íc xãi röa mang theo vµ c¸c chÊt h÷u c¬ nguån gèc ®éng,<br /> thùc vËt môc n¸t hoµ tan trong n−íc.<br /> Hµm l−îng cÆn lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó lùa<br /> chän biÖn ph¸p xö lý ®èi víi c¸c nguån n−íc mÆt. Hµm l−îng<br /> cÆn cña n−íc nguån cµng cao th× viÖc xö lý cµng phøc t¹p vµ<br /> tèn kÐm.<br /> <br /> PGS. TS. Nguy n Vi t Anh, IESE, ĐHXD<br /> 23<br /> <br /> PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, Bộ môn Cấp thoát nước, Trường Đại học Xây dựng<br /> <br /> 24<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bài gi ng: C p nước quy mô nhỏ<br /> <br /> I.2. Mét sè chØ tiªu ho¸ häc cña n−íc.<br /> N−íc lµ chÊt ®iÖn ly yÕu, ph©n ly:<br /> <br /> 1. §é pH:<br /> §Æc tr−ng cho tÝnh kiÒm hoÆc tÝnh axit cña n−íc.<br /> pH = 7 - N−íc trung tÝnh<br /> pH 7 - tÝnh kiÒm<br /> <br /> K=<br /> <br /> N−íc sinh ho¹t: pH =6,5 - 8,5<br /> pH ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu suÊt qu¸ tr×nh keo tô, khö<br /> tr×<br /> s¾t, lµm mÒm n−íc, khö trïng ... !<br /> <br /> H 2O<br /> <br /> H+ +OH-<br /> <br /> [ H + ].[OH − ]<br /> H 2O<br /> <br /> K: tÝch c¸c ion cña n−íc.<br /> NÕu t0 =const -> K = const<br /> ë nhiÖt ®é x¸c ®Þnh:<br /> [H+].[OH-] = K=const<br /> T0 = 250C -> K=1.10-14 g.ion/l.<br /> pH = - lg [H+]<br /> pH x¸c ®Þnh nång ®é ion [H+] cã trong n−íc<br /> <br /> 25<br /> <br /> 26<br /> <br /> I.2. Mét sè chØ tiªu ho¸ häc cña n−íc<br /> (tiÕp)<br /> 2. C¸c liªn kÕt cña Axit C¸cbonÝc trong n−íc.<br /> CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3- ↔ 2H+ + CO32-<br /> <br /> D¹ng hîp chÊt<br /> <br /> (1)<br /> <br /> CO2 + H2CO3<br /> HCO3CO32H2S<br /> HSS2H2SiO3<br /> HSiO3SiO32-<br /> <br /> (PT c©n b»ng ®éng cña hÖ C¸cbonic trong n−íc)<br /> Hµm l−îng c¸c thµnh phÇn cña H2CO3 gåm:<br /> HCO3-, CO32-, CO2 ë cïng mét nhiÖt ®é phô thuéc<br /> vµo gi¸ trÞ pH<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 100<br /> 99,9<br /> 0,1<br /> -<br /> <br /> 95<br /> 5<br /> 98,9<br /> 1,1<br /> 100<br /> -<br /> <br /> pH<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> Nång ®é, % ë 250C<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11<br /> <br /> 70 20 2<br /> 30 80 98 95 70 17 2<br /> 5<br /> 5 83 98<br /> 91,8 52,9 10,1 1,1 0,0 8,2 47,1 89,9 98,9 99,9 - 0,01 0,1 99,9 99,0 90,9 50,0 8,9 0,8<br /> 0,1 1,0 9,1 50,0 91,0 98,2<br /> - 0,1 1,0<br /> <br /> 27<br /> <br /> pH = 4:<br /> pH t¨ng ( 4 .. 8,4%):<br /> pH = 8,4:<br /> pH t¨ng (8,4 .. 12):<br /> pH = 12:<br /> <br /> CO2 = 98%<br /> CO2 gi¶m, HCO3- t¨ng<br /> HCO3- = 98%<br /> CO2 = 2%<br /> HCO3- gi¶m; CO2 t¨ng<br /> CO32- = 98%<br /> HCO3- = 2%<br /> <br /> 28<br /> <br /> 2HCO3- ↔ CO2 + CO32- + H2O<br /> <br /> (2)<br /> <br /> ChØ sè b·o hoµ I :<br /> <br /> PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, Bộ môn Cấp thoát nước, Trường Đại học Xây dựng<br /> <br /> I = pH0 - pHs<br /> <br /> (3)<br /> <br /> a. (CO2td = CO2cb )<br /> <br /> 29<br /> <br /> 12<br /> <br /> N−íc æn ®Þnh<br /> <br /> (I = 0)<br /> <br /> 30<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản