Bài giảng: CHUYỂN HÓA ACID NUCLEIC

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
210
lượt xem
78
download

Bài giảng: CHUYỂN HÓA ACID NUCLEIC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nucleic acid có vai trò quan trọng trong sinh học. Chúng là những chất mang thông tin di truyền và chuyển những thông tin di truyền này đến trao đổi chất. Cấu tạo của chúng gồm nhiều đơn phân có ba thành phần: basơ nitơ, phosphate và ribose hoặc desoxyribose.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: CHUYỂN HÓA ACID NUCLEIC

 1. CHUYEÅN HOÙA ACID NUCLEIC
 2. MUÏC TIEÂU 1. Vieát ñöôïc sô ñoà chi tieát cuûa söï thoaùi hoùa base purin 2. Neâu ñöôïc caùc böôùc trong quaù trình toång hôïp purin vaø pyrimidin nucleotid 3. Neâu ñöôïc caùc chi tieát veà beänh guùt 4. Moâ taû ñöôïc söï toång hôïp ADN hay söï nhaân ñoâi ADN 5. Moâ taû ñöôïc söï toång hôïp ARN hay söï chuyeån maõ 6. Phaân bieät ñöôïc söï khaùc bieät giöõa söï chuyeån maõ ôû teá baøo nhaân sô vaø söï chuyeån maõ ôû teá baøo nhaân thöïc. #
 3. NỘI DUNG 1.THOÁI HÓA ACID NUCLEIC  Đại cương về thoái hóa acid nucleic  Thoái hóa nucleotid purin  Thoái hóa nucleotid pyrimidin 2.TỔNG HỢP ACID NUCLEIC  Tổng hợp nucleotid purin  Tổng hợp nucleotid pyrimidin  Tổng hợp DNA  Tổng hợp ARN #
 4. #
 5. #
 6. #
 7. #
 8. #
 9. 1. THOAÙI HOÙA ACID NUCLEIC 1.1. Sô ñoà toång quaùt Acid nucleic (ADN, ARN) H2O Nuclease Nucleotid Pvc Nucleotidase Nucleosid Nucleosidase Base N + Pentose #
 10. Base N + Pentose Purin Pyrimidin Acid uric NH3 , CO2 Ureâ #
 11. 1.2. Thoaùi hoùa base purin ADA deficiency (ADA) nucleosidase Xanthin oxidase 2 loại phản ứng chủ yếu: khử amin thuỷ phân và oxy hoá #
 12. Xanthin oxidase oxidase Xanthin H #
 13. #
 14. Ngöôøi Chim Acid uric NT Moät soá boø saùt Saûn phaåm thoaùi hoùa cuoái cuøng Moät soá boø saùt khaùc Ña soá ÑV coù vuù Alantoin Nhuyeãn theå Uricase #
 15. • Sản phẩm thoái hóa cuối cùng của purin khác nhau giữa các loài. • Ở đa số các loài ĐV có vú, acid uric được chuyển thành allantoin tan trong nước nhờ uricase. • Ở người, thiếu uricase nên sản phẩm cuối cùng của thoái hóa purin là acid uric. #
 16. Bình thöôøng: -Acid uric/maùu  3 – 6 mg% -Acid uric /NT  500-800 mg/ 24 giôø Beänh “guùt” (goutte, gout, thoáng phong): • Acid uric/maùu : >10mg%  15-20mg% • Coù tinh theå Natri Urat ôû suïn, xöông …ñaëc bieät laø caùc khôùp  Vieâm khôùp caáp • Soûi ñöôøng tieåu. #
 17. #
 18. 1.3.Thoaùi hoùa base Pyrimidin Chuû yeáu ôû gan #
 19. #
 20. #

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản