Bài giảng Chuyên ngành sản phụ

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
356
lượt xem
176
download

Bài giảng Chuyên ngành sản phụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: 1. Những biện pháp kế hoạch hóa gia đình 2. Thai nghén có nguy cơ cao 3. Các yếu tố tiên lượng cuộc đẻ 4. Khám thai và quản lý thai nghén 5. Theo dõi chuyển dạ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên ngành sản phụ

 1. ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o liªn tôc cho c¸n bé y tÕ tuyÕn c¬ së chuyªn ngμnh s¶n phô Begin ND ND HVQY NVT - 2004 (1)
 2. Néi dung 1. nh÷ng biÖn ph¸p kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh 2. Thai nghÐn cã nguy c¬ cao 3. C¸c yÕu tè tiªn l−îng cuéc ®Î 4. Kh¸m thai vμ qu¶n lý thai nghÐn 5. Theo dâi chuyÓn d¹ 6. Kü thuËt ®ì ®Î th−êng, ®ì rau 7. ChØ ®Þnh, kü thuËt c¾t-kh©u tÇng sinh m«n 8. Theo dâi, s¨n sãc s¶n phô sau ®Î th−êng 9. S¨n sãc s¬ sinh sau ®Î ND ND HVQY NVT - 2004 (2)
 3. nh÷ng biÖn ph¸p kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh ND ND ND HVQY NVT - 2004 (3)
 4. nh÷ng biÖn ph¸p kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh * Môc tiªu: N¾m c¬ chÕ, t¸c dông tr¸nh thai, chØ ®Þnh, chèng chØ ®Þnh, t¸c dông phô, −u - nh−îc ®iÓm cña c¸c biÖn ph¸p KHHG§. I. Ph−¬ng ph¸p tr¸nh thai ¸p dông cho nam giíi: 1. XuÊt tinh ngoμi ©m ®¹o: ®−a d−¬ng vËt khái ©m ®¹o tr−íc khi xuÊt tinh. 2. Bao cao su: lång vμo d−¬ng vËt ë tr¹ng th¸i c−¬ng tr−íc giao hîp ng¨n kh«ng cho tinh dÞch lät vμo ©m ®¹o. 3. TriÖt s¶n nam: lμm t¾c èng dÉn tinh kh«ng cho tinh trïng lät vμo tinh dÞch. ND ND HVQY NVT - 2004 (4)
 5. nh÷ng biÖn ph¸p kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh II. Ph−¬ng ph¸p tr¸nh thai ¸p dông cho n÷ giíi: 1. Tr¸nh thai tù nhiªn: giao hîp tr¸nh thêi ®iÓm quanh ngμy rông trøng. 1.1. Ph−¬ng ph¸p dïng lÞch tÝnh vßng kinh (Ph−¬ng ph¸p ogino - Knauss). 1.2. Ph−¬ng ph¸p ®o nhiÖt ®é. 1.3. Ph−¬ng ph¸p xem chÊt nhμy cæ tö cung. 2. Mμng ng¨n ©m ®¹o, cæ tö cung: dïng dông cô cao su ®Æt ©m ®¹o, che cæ tö cung kh«ng cho tinh trïng lät vμo cæ tö cung. ND ND HVQY NVT - 2004 (5)
 6. nh÷ng biÖn ph¸p kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh 3. C¸c chÊt diÖt tinh tinh trïng: lμm bÊt ho¹t tinh trïng ng¨n kh«ng cho tinh trïng x©m nhËp vμo tö cung. 4. Dông cô tö cung: - Lμm bÊt ®éng tinh trïng, kh«ng cho thô tinh víi no·n. - Lμm thay ®æi nhu ®éng vßi tö cung, thay ®æi néi m¹c tö cung g©y khã kh¨n cho sù lμm tæ cña trøng. - T¹o ph¶n øng viªm g©y thùc bμo diÖt tinh trïng. - DCTC cã Cu g©y ®éc cho tinh trïng, thay ®æi chÊt nhÇy cæ tö cung. - DCTC chøa Progestatif gia t¨ng ¶nh h−ëng tíi: chÊt nhÇy cæ tö cung, néi m¹c tö cung, nhu ®éng vßi tö ND ND cung... HVQY NVT - 2004 (6)
 7. nh÷ng biÖn ph¸p kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh 5. Thuèc tr¸nh thai: - øc chÕ rông trøng. - lμm ®Æc niªm m¹c tö cung. - lμm teo niªm m¹c tö cung. 5.1. Viªn tr¸nh thai phèi hîp… 5.2. Viªn tr¸nh thai chØ cã Progestin… 5.3. Thuèc tiªm tr¸nh thai… 5.4. Thuèc cÊy tr¸nh thai… ND ND HVQY NVT - 2004 (7)
 8. nh÷ng biÖn ph¸p kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh * ChØ ®Þnh: mäi phô n÷ d−íi 35 tuæi, ch−a muèn cã thai. * Chèng chØ ®Þnh: - D−íi 18 vμ trªn 35 tuæi. Ch−a chång. - Muèn cã thai, nghi ngê hoÆc ®ang cã thai. - V« kinh hoÆc rèi lo¹n kinh nguyÖt. - §au ®Çu, cã bÖnh lý tim m¹ch, huyÕt ¸p, gan, thËn, t¾c m¹ch, tiÓu ®−êng, khèi u, tiÒn sö co giËt... * T¸c dông phô: buån n«n, n«n, rong huyÕt, t¨ng c©n, t¨ng huyÕt ¸p, x¹m da mÆt, gi¶m kho¸i c¶m t×nh dôc, n−íc tiÓu sÉm mμu, ngøa, m¸y c¬, t¾c m¹ch chi, ®au ngùc, rèi lo¹n thÞ gi¸cND ... ND HVQY NVT - 2004 (8)
 9. nh÷ng biÖn ph¸p kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh 6. TriÖt s¶n n÷: lμm t¾c vßi tö cung kh«ng cho tinh trïng gÆp no·n. 7. §iÒu hßa kinh nguyÖt ph¸ thai: - Dïng thuèc: thuèc kh¸ng Progestin lμm rông niªm m¹c tö cung t¹o kú kinh vμ chÊm døt thai sím. - Hót ch©n kh«ng: dïng ¸p lùc ©m tÝnh hót thai vμ rau khái buång tö cung. - N¹o thai: nong cæ tö cung, lÊy thai vμ rau b»ng dông cô. ND ND HVQY NVT - 2004 (9)
 10. Thai nghÐn cã nguy c¬ cao ND ND ND HVQY NVT - 2004 (10) 10)
 11. Thai nghÐn cã nguy c¬ cao (TNCNCC) * Môc tiªu: N¾m ®−îc kh¸i niÖm, nguyªn nh©n, hËu qu¶ cña TNCNCC. I. §¹i c−¬ng: 1. §Þnh nghÜa: TNCNCC lμ nh÷ng thai nghÐn cã nguy c¬ ®e däa ®êi sèng cña thai nhi khi cßn trong tö cung hoÆc ¶nh h−ëng ®Õn cuèc sèng cña trÎ sau khi ra ®êi. 2. §Æc ®iÓm: - GÆp ë mäi løa tuæi. - Lμ nguyªn nh©n g©y tö vong thai nhi vμ trÎ s¬ sinh. - G©y c¸c bÖnh tËt vμ dÞ d¹ng thai nhi, lμm cho trÎ kÐm ph¸t triÓn thÓ lùc vμ trÝ lùc. - Cã liªn quan ®Õn ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi. ND ND HVQY NVT - 2004 (11) 11)
 12. Thai nghÐn cã nguy c¬ cao II. Nguyªn nh©n: 1. Do mÑ: * §iÒu kiÖn kinh tÕ: - Ng−êi nghÌo, kÐm hiÓu biÕt, tËp tôc l¹c hËu → dinh d−ìng kÐm → thai kÐm ph¸t triÓn, nhÑ c©n. - Lao ®éng nÆng, c¨ng th¼ng thÇn kinh → ®Î non… * ThÓ tr¹ng vμ tiÒn sö mÑ: - ThÊp < 145cm, nÆng < 45kg. - Khung chËu hÑp, lÖch, vÑo cét sèng. - < 18 vμ > 35 tuæi… → qu¸ tr×nh chuyÓn d¹ khã kh¨n. ND ND HVQY NVT - 2004 (12) 12)
 13. Thai nghÐn cã nguy c¬ cao * Nh÷ng bÖnh néi khoa: - BÖnh nhiÔm khuÈn, nhiÔm virus → thai dÞ d¹ng. - BÖnh gan → gi¶m chøc n¨ng gan → ch¶y m¸u → tö vong mÑ, dÞ d¹ng thai, s¶y thai, thai l−u, ®Î non. - BÖnh thËn → cao HA → N§TN → thai kÐm ph¸t triÓn, thai l−u. NhiÔm khuÈn ®−êng niÖu → héi chøng nhiÔm khuÈn → thai l−u. - BÖnh phæi → thai kÐm ph¸t triÓn, ®Î khã… - BÖnh tim → thiÕu O2 → ®Î khã, dÔ suy tim trong chuyÓn d¹. ND ND HVQY NVT - 2004 (13) 13)
 14. Thai nghÐn cã nguy c¬ cao - BÖnh m¸u: + T−¬ng kþ nhãm m¸u → s¶y thai liªn tiÕp. + ThiÕu m¸u → thai non th¸ng, nhÑ c©n, thai l−u… + BÖnh lý hång cÇu → huyÕt t¸n s¬ sinh. + Suy tñy → thiÕu m¸u → thai non th¸ng, kÐm ph¸t triÓn. + ThiÕu hôt c¸c yÕu tè ®«ng m¸u → ch¶y m¸u → thai l−u… g©y thiÕu hôt yÕu tè ®«ng m¸u thai nhi…. - BÖnh lý néi tiÕt: tiÓu ®−êng → ®a èi, dÞ d¹ng thai. Basedow, Addison → thai kÐm ph¸t triÓn. - Ung th− th−êng tiÕn triÓn nhanh khi cã thai. - BÖnh nghÒ nghiÖp → dÞ d¹ng thai, s¶y thai, thai l−u. ND ND HVQY NVT - 2004 (14) 14)
 15. Thai nghÐn cã nguy c¬ cao - BÖnh phô khoa: + ThiÓu n¨ng néi tiÕt → s¶y thai. + NhiÔm khuÈn sinh dôc → viªm mμng èi, èi vì non. + DÞ d¹ng sinh dôc → s¶y thai, ®Î non. - BÖnh s¶n khoa: C¸c nguyªn nh©n ®Î khã + Do khung chËu. + Do phÇn mÒm. + Do thai. + Do phÇn phô... → g©y nguy c¬ cao cho thai nhi. ND ND HVQY NVT - 2004 (15) 15)
 16. Thai nghÐn cã nguy c¬ cao 2. Do thai: - Thai giμ th¸ng → gi¶m cÊp m¸u cho thai → thai chÕt l−u. - Thai dÞ d¹ng: n·o óng thñy, v« sä, bông cãc, hë hμm Õch... - Thai bÞ bÖnh bÈm sinh, bÞ nhiÔm khuÈn → thai l−u. - §a thai: thai nhá, dÔ ®Î non, thai m¾c nhau → ®Î khã. - BÊt ®ång nhãm m¸u → huyÕt t¸n. ND ND HVQY NVT - 2004 (16) 16)
 17. Thai nghÐn cã nguy c¬ cao 3. Do phÇn phô: - Do b¸nh rau: rau tiÒn ®¹o, bong non, x¬ hãa, phï nÒ, u… - Do mμng èi: viªm néi s¶n m¹c ¶nh h−ëng ®Õn n−íc èi. Mμng èi viªm dμy ¶nh h−ëng ®Õn cuéc ®Î. - RØ èi, èi vì non → nhiÔm khuÈn èi. - Do d©y rau: sa, xo¾n d©y rau → thai chÕt. - Do n−íc èi: §a èi (cÊp hoÆc m·n) → thai dÞ d¹ng, ®Î non, ng«i bÊt th−êng. ThiÓu èi (cÊp hoÆc m·n) → ND ®Î ND non, ®Î khã, dÞ d¹ng thai,NVT - 2004 (17)) , tö vong… HVQY suy thai 17
 18. Thai nghÐn cã nguy c¬ cao III. HËu qu¶ cña TNCNNC: - S¶y thai: tù nhiªn hoÆc liªn tiÕp. - §Î non. - Thai kÐm ph¸t triÓn. Thai nhÑ c©n. Thai ng¹t, viªm phæi… - Suy thai cÊp vμ m·n. - Thai chÕt l−u, chÕt khi chuyÓn d¹ hoÆc trong tuÇn ®Çu sau ®Î. ND ND HVQY NVT - 2004 (18) 18)
 19. C¸c yÕu tè tiªn l−îng cuéc ®Î ND ND ND HVQY NVT - 2004 (19) 19)
 20. C¸c yÕu tè tiªn l−îng cuéc ®Î * Môc tiªu: N¾m kh¸i niÖm, biÕt tiªn l−îng cuéc ®Î. I. Kh¸I niÖm: 1. Tiªn l−îng cuéc ®Î: lμ sù ®¸nh gi¸ sau khi kh¸m 1 s¶n phô ®Ó dù ®o¸n cuéc ®Î sÏ b×nh th−êng hay khã kh¨n, cã ph¶i can thiÖp kh«ng?, can thiÖp c¸ch nμo lμ tèi −u ®Ó ®¶m b¶o an toμn cho mÑ vμ thai nhi… 2. Quan niÖm vÒ ®Î th−êng: - §Î tù nhiªn theo ®−êng ¢§ sau cuéc chuyÓn d¹ th−êng. - Kh«ng ph¶i can thiÖp thuèc hoÆc thñ thuËt, phÉu thuËt. - Kh«ng cã tai biÕn cho mÑ vμ thai khi: chuyÓn d¹, khi ®Î ND vμ sau ®Î. ND HVQY NVT - 2004 (20) 20)
Đồng bộ tài khoản