intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh

Chia sẻ: Tranthi Kimuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

1
926
lượt xem
341
download

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh gồm 7 chương, cung cấp cho sinh viên các kiến thức về chất khí, định luật nhiệt động học, các quá trình nhiệt động cơ bản và chu trình sử dụng khí, hơi nước, không khí ẩm, chu trình thiết bị lạnh, các dạng trao đổi nhiệt cơ bản, truyền động và thiết bị trao đổi nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh

 1. GIÁO TRÌNH CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH
 2. MÔN: CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH • MỤC LỤC • CHƢƠNG I CHẤT KHÍ • CHƢƠNG II ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG HỌC • CHƢƠNG III CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CƠ BẢN VÀ CHU TRÌNH SỬ DỤNG KHÍ • CHƢƠNG IV HƠI NƢỚC • CHƢƠNG V KHÔNG KHÍ ẨM • CHƢƠNG VI CHU TRÌNH THIẾT BỊ LẠNH • CHƢƠNG VII CÁC DẠNG TRAO ĐỔI NHIỆT CƠ BẢN • CHƢƠNG VII T RUYỂN NHIỆT VÀ THIẾT BỊ T RAO ĐỔI NHIỆT
 3. Chƣơng 1: CHẤT KHÍ • MUC ĐÍCH: Giúp cho học sinh hiểu biết được: + Các khái niệm cơ bản về hệ nhiệt động, môi chất và các thông số trạng thái của vật chất + Khái niệm vầ khí lý tưởng, hổn hợp khí lý tưởng và phưng trình trạng thái của chất khí
 4. I .Khái niệm cơ bản 1. Hệ nhiệt động a. Khaùi nieäm veà heä nhieät ñoäng b. Caùc heä nhieät ñoäng + Heä kín + Heä hôû + Heä coâ laäp + Heä khoâng coâ laäp + Heä ñoaïn nhieät 2. Chất môi giới
 5. II. Caùc thoâng soá nhieät ñoäng cô baûn 1. Nhieät ñoä a. Khaùi nieän veà nhieät ñoä b. Ñôn vò ño nhieät ñoä 2. AÙp suaát a. Khaùi nieäm aùp suaát: b. AÙp suaát dö vaø aùp suaát chaân khoâng c. Ñôn vò 3. Theå tích rieâng, khoái löôïng rieâng a. Theå tích rieâng b. Khoái löôïng rieâng
 6. III. Coâng vaø Nhieät löôïng 1. Coâng 2. Nhieät löôïng 3. Ñôn vò
 7. IV. Phöông trình traïng thaùi cuûa chaát khí 1. Phöông trình traïng thaùi khí lyù töôûng a. Khí lyù töôûng vaø khí thöïc + Khí lyù töôûng + Khí thöïc b. Phöông trình khí lyù töôûng p.V = G.R.T [J] p.v = RT [J/kg]
 8. 2. Phöông trình traïng thaùi hoån hôïp khí a. Hoån hôïp khí lyù töôûng: + Khaùi nieäm: + Moät soá chuù yù V = V1 = V2 = V3 = … = Vn T = T1 = T2 = T3 = … = Tn G = G1 + G2 + G3 = … = Gn p = p1 + p2 + p3 = … pn
 9. b. Phöông trình hoãn hôïp khí lyù töôûng p1V1 = G1R1T1 p2V2 = G2R2T2 p3V3 = G3R3T3 …. PnVn = GnRnTn V(p1 + p2 + p3 + … + pn) = T(G1R1 + G2R2 + G3R3 + …+ GnRn ) pV = T(G1R1 + G2R2 + G3R3 + …+ GnRn ) p.V = GRT  GR = (G1R1 + G2R2 + G3R3 + …+ GnRn )
 10. G1 G 2 G  g i  . . .  n 1  i 3. Caùc thaønh phaàn hoån hôïp G G G a. Thaønh phaàn khoái löôïng gi b. Thaønh phaàn theå tích ri c. Tính phaân töû löôïng töông ñöông hh vaø haøng soá chaát khí cuûa hoån hôïp khí Rhh
 11. Chöông II ÑÒNH LUAÄT NHIEÄT ÑOÄNG MUC ĐÍCH: Giúp cho học sinh hiểu biết được: + Caùc khaùi nieäm naêng löôïng trong heä nhieät ñoäng + Bieåu dieån coâng treân ñoà thò p-v • + Phöông trình ñònh luaät thöù nhaát • + khaùi nieäm veà chu trình nhieät ñoäng • + Chu trình Cacno • + Phöông trình ñònh luaät nhieät ñoäng thöù 2
 12. I. Caùc daïng naêng löôïng trong heä nhieät ñoäng 1. Ngoaïi ñoäng naêng 2. Ngoaïi theá naêng 3. Noäi naêng 4. Naêng löôïng đẩy
 13. II. Coâng vaø ñoà thò P-V
 14. III. Phöông trình ñònh luaät thöù 1 1. Phöông trình ñoái vôùi heä kín 2. Phöông trình ñoái vôùi heä hôû IV. Ñònh luaät nhieät ñoäng thöù 2 1. Chu trình nhieät ñoäng 2. Hieäu suaát nhieät vaø heäï soá laøm laïnh
 15. V. Chu trình Carnot vaø ñònh luaät nhieät ñoäng thöù 2 1. Chu trình Carnot 2. YÙ nghóa cuûa chu trình Carnot vaø ñònh luaät thöù 2
 16. Chöông III CAÙC QUAÙ TRÌNH NHIEÄT ÑOÄNG CÔ BAÛN VAØ CHU TRÌNHI SÖÛ DUÏNG KHÍ I. Caùc quùa trình nhieät ñoäng cô baûn cuûa chaát khí 1. Quaù trình ñaúng nhieät 2. Quaù trình ñaúng aùp
 17. 3. Quaù trình ñaúng tích 4. Quaù trình ñoaïn nhieät
 18. 5. Quaù trình ña bieán + Khi n = 1  T = haèng soá  quaù trình ñaúng nhieät + Khi n = 0  P = haèng soá  quaù trình ñaúng aùp + Khi n =   V = haèng soá  quaù trình ñaúng tích + Khi n = k  quaù trình ñoaïn nhieät
 19. II. Maùy neùn khí vaø caùc chu trình söû duïng khí 1. Maùy neùn khí
 20. 2. Chu trình ñoäng cô ñoát trong caáp nhieät ñaúng tích

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản