intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Công nghệ Đúc - Chương II: Thiết kế đúc

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

212
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Công nghệ Đúc - Chương II: Thiết kế đúc trình bày các nội dung về việc thành lập bản vẽ đúc, bản vẽ mẫu, bản vẽ hộp lõi và lõi, thiết kế hệ thống rót - đậu hơi - đậu ngót. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ Đúc - Chương II: Thiết kế đúc

 1. Bài giảng Công nghệ Đúc CHƯƠNG II THIẾT KẾ ĐÚC II-1. Thành lập bản vẽ đúc II-2. Bản vẽ mẫu II-3. Bản vẽ hộp lõi và lõi II-4. Thiết kế hệ thống rót - đậu hơi - đậu ngót
 2. II-1. Thành lập bản vẽ đúc II-1.1. Phân tích kết cấu II-1.2. Xác định mặt phân khuôn II-1.3. Xác định các đại lượng của bản vẽ vật đúc II-1.4. Xác định Lõi và gối lõi (ruột và đầu gác )
 3. II-1.1. Phân tích kết cấu  Ñoïc kyõ baûn veõ, hình dung chi tieát, ñoïc ñieàu kieän kyõ thuaät ghi trong baûn veõ chi tieát, vaät lieäu cheá taïo chi tieát, hình dung caû vò trí laøm vieäc cuûa chi tieát ñoù trong thieát bò, yeâu caàu chòu löïc …  Döï kieán tröôùc sô boä quy trình gia coâng caét goït chi tieát ñoùù treân caùc loaïi maùy xaùc ñònh nhöõng phaàn beà maët phaûi gia coâng, nhöõng maët chuaån coâng ngheä. Töø ñoù xem ñaõ hôïp lyù vôùi keát caáu vaät ñuùc chöa, neáu chöa coù theå thay ñoåi moät phaàn keát caáu nhaèm:
 4. + Đơn giản hoá kết cấu tạo, tạo điều kiện dễ đúc hơn : như lược bỏ các rãnh then, rãnh lùi dao, các lỗ nhỏ quá không đặt lõi được . Ví dụ: ☺ Sản xuất đơn chiếc lỗ   50 mm  không đúc ☺ Sản xuất hàng loạt   30 mm  không đúc ☺ Sản xuất hàng khối   20 mm  không đúc Các rãnh có độ sâu < 6mm, các bậc dày < 25 mm không nên đúc
 5. + Tăng hoặc giảm độ dày thành vật đúc, các gân gờ, chỗ chuyển tiếp giữa các thành vật đúc để dễ đúc hơn nhưng không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, điều kiện làm việc của chi tiết.
 6. II-1.2. Xác định mặt phân khuôn  Maët phaân khuoân laø beà maët tieáp xuùc giöõa caùc nöõa khuoân vôùi nhau xaùc ñònh vò trí ñuùc ôû trong khuoân.Maët phaân khuoân coù theå laø maët phaúng, maët baäc hoaëc cong baát kì.  Nhôø coù maët phaân khuoân maø ruùt maãu khi laøm khuoân deã daøng laép raùp loõi, taïo heä thoáng daãn kim loaïi vaøo khuoân chính xaùc.
 7. v Nguyeân taéc choïn maët phaân khuoân : +Dựa vào công nghệ làm khuôn : Rút mẫu dễ dàng, định vị lõi và lắp ráp khuôn. - Chọn mặt có diện tích lớn nhất, dễ làm khuôn và lấy mẫu. - Mặt phân khuôn nên chọn mặt phẳng tránh mặt cong, mặt bậc.
 8. Hình vẽ
 9. + Số lượng mặt phân khuôn phải ít nhất.Để đảm bảo độ chính xác khi lắp ráp, công nghệ làm khuôn đơn giản. + Nên chọn mặt phân khuôn đảm bảo chất lượng vật đúc cao nhất, những bề mặt yêu cầu chất lượng độ bóng, độ chính xác cao nhất. Nên đểû khuôn ở dưới hoặc thành bên. Không nên để phía trên vì dễ nổi bọt khí, rỗ khí,lõm co.
 10. - Nhöõng vaät ñuùc coù loõi, neân boá trí sao cho vò trí cuûa loõi laø thaúng ñöùng.Ñeå ñònh vò loõi chính xaùc, traùnh ñöôïc taùc duïng löïc cuûa kim loaïi loûng laøm bieán daïng thaân loõi, deã kieåm tra khi laép raùp.
 11. - Choïn maët phaân khuoân sao cho loøng khuoân laø noâng nhaát, ñeå deã ruùt maãu vaø deã söõa khuoân, doøng chaûy kim loaïi vaøo khuoân eâm hôn, ít laøm hö khuoân .
 12. * Những kết cấu lòng khuôn phân bố ở cả khuôn trên và khuôn dưới nên chọn lòng khuôn trên nông hơn, như vậy sẽ dễ làm khuôn , dễ lắp ráp khuôn.Nên hình bên ta nên chọn phương án 1
 13. + Dựa vào độ chính xác của lòng khuôn Độ chính xác của vật đúc phụ thuộc vào độ chính xác của lòng khuôn.Do đó phải: - Lòng khuôn tốt nhất là chỉ phân bố vào trong 1 hòm khuôn . Để tránh sai số khi lắp ráp khuôn.
 14. Ví dụ: - Những vật đúc có nhiều tiết diện khác nhau, nếu yêu cầu độ đồng tâm cao, người ta dùng thêm miếng đất phụ để đặt toàn bộ vật đúc trong một hòm khuôn . - Miếng đất phụ sẽ làm thay đổi phần nào hình dạng mẫu để tạo ra tiết diện lớn nhất tại mặt phân khuôn.
 15. II.1.3. Xác định các đại lượng của bản vẽ vật đúc *Lượng dư gia công cắt gọt : Là lượng kim loại bị cắt gọt trong quá trình gia công cơ để tạo thành chi tiết . Lương dư gia công cơ phụ thuộc: - Độ bóng, độ chính xác. - Kích thước bề mặt. - Bề mặt phía trên của vật đúc để lượng dư lớn hơn vì chất lượng xấu hơn nên phải cắt bỏ nhiều. - Loại hình sản xuất.
 16. Tra bảng trong sổ tay công nghệ chế tạo máy; thiết kế đúc. Nhöõng beà maët khoâng ghi ñoä boùng seõ khoâng coù löôïng dö gia coâng cô. Löôïng dö coâng ngheä : Laø caùc loã coù  quaù nhoû, raõnh then, raõnh luøi dao, raõnh coù ñoä saâu quaù nhoû thì ñuùc ñaëc,sau naøy gia coâng cô sau.
 17. * Loã  20 mm saûn xuaát haøng khoái khoâng ñuùc. * Loã  30 mm saûn xuaát haøng loaït khoâng ñuùc. * Loã  50 mm saûn xuaát ñôn chieác khoâng ñuùc. Ñuùc loã : döïa vaøo tính chaát saûn xuaát Duøng loõi hoaëc khoâng duøng loõi .
 18. * Ở những thành thẳng đứng trong khuôn (vuông góc với mặt phân khuôn) Phải để độ dốc , để đảm bảo việc dể dàng rút mẫu khi làm khuôn cát hoặc lấy vật đúc ra khỏi khuôn kim loại. Sau khi đúc xong độ dốc có 3 dạng (tra bảng thiết kế đúc sổ tay công nghệ chế tạo máy)
 19. + Thiết kế dưới 3 dạng.
 20. + Chiều cao thành vật đúc càng lớn càng nhỏ, mẫu gỗ có độ dốc lớn hơn mẫu kim loại, mẫu làm khuôn bằng tay có độ dốc lớn hơn mẫu làm khuôn bằng máy. + Trị số  tra bảng * Goùc ñuùc : Choå maët giao nhau giöõa hai beà maët lieân tieáp cuûa vaät ñuùc bò nöùt.Caàn phaûi laøm goùc löôïn ñeå khuoân khoâng bò beå khi ruùt maãu, vaät ñuùc khoâng bò nöùt kim loaïi ñoâng ñaëc, nguoäi trong khuoân.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2