intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Công nghệ gia công tiên tiến: Chương 5.3 - ThS. Phạm Thanh Cường

Chia sẻ: Phạm Thanh Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

96
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Bài giảng Công nghệ gia công tiên tiến: Chương 5.3 nhằm giúp các bạn nắm được các khái niệm gia công, nguyên lý gia công, cơ sở lý thuyết của gia công, cơ chế bóc tách vật liệu, thiết bị và dụng cụ, nắm chắc các thông số, đặc điểm và phạm vi ứng dụng công nghệ gia laser.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ gia công tiên tiến: Chương 5.3 - ThS. Phạm Thanh Cường

!<br /> W<br /> N<br /> O<br /> y<br /> bu<br /> <br /> GIẢNG DẠY: GV. THS PHẠM THANH CƯỜNG<br /> Mobile: 0968 315 333<br /> Email: phamcuongtnut@gmail.com<br /> <br /> ac<br /> <br /> .c<br /> <br /> tr<br /> <br /> om<br /> <br /> to<br /> k<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> .c<br /> <br /> BM CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY<br /> <br /> H<br /> F-XC A N GE<br /> <br /> lic<br /> <br /> W<br /> N<br /> O<br /> y<br /> bu<br /> to<br /> <br /> e<br /> ar<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> k e r- s o ft w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> ac<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP<br /> <br /> ww<br /> <br /> ww<br /> <br /> tr<br /> <br /> PD<br /> <br /> C<br /> <br /> H<br /> F-XC A N GE<br /> <br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> re<br /> <br /> H<br /> F-XC A N GE<br /> <br /> H<br /> F-XC A N GE<br /> W<br /> N<br /> O<br /> y<br /> bu<br /> <br /> CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TIÊN TIẾN<br /> Chương 1: Tổng quan về các PPGC tiên tiến<br /> Chương 2: Các phương pháp gia công cơ<br /> Chương 3: Các phương pháp gia công hóa<br /> Chương 4: Các phương pháp gia công điện hóa<br /> Chương 5: Các phương pháp gia công nhiệt<br /> <br /> ac<br /> <br /> .c<br /> <br /> tr<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> .c<br /> <br /> re<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> ac<br /> <br /> ww<br /> <br /> ww<br /> <br /> tr<br /> <br /> to<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> O<br /> <br /> W<br /> <br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> re<br /> <br /> !<br /> W<br /> N<br /> O<br /> y<br /> bu<br /> ac<br /> <br /> C. PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG CHUØM LASER<br /> <br /> Laser Beam Machining - LBM<br /> <br /> Biên soạn: Thạc sỹ Phạm Thanh Cường – Khoa Sư Phạm kỹ thuật - TNUT<br /> <br /> om<br /> <br /> to<br /> k<br /> tr<br /> <br /> .c<br /> <br /> .c<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> CHÖÔNG 5<br /> PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG NHIEÄT<br /> <br /> H<br /> F-XC A N GE<br /> <br /> lic<br /> <br /> W<br /> N<br /> O<br /> y<br /> bu<br /> to<br /> <br /> re<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> ac<br /> <br /> ww<br /> <br /> ww<br /> <br /> tr<br /> <br /> PD<br /> <br /> C<br /> <br /> H<br /> F-XC A N GE<br /> <br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> re<br /> <br /> !<br /> W<br /> N<br /> O<br /> y<br /> bu<br /> ac<br /> <br /> 1. Khaùi nieäm<br /> 2. Nguyeân lí gia coâng<br /> 3. Cô sôû lyù thuyeát<br /> 4. Cô cheá boc taùch vaät lieäu<br /> 5. Thieát bò vaø duïng cuï<br /> 6. Caùc thoâng soâ coâng ngheä<br /> 7. Ñaëc ñieåm vaø phaïm vi öùng duïng<br /> Biên soạn: Thạc sỹ Phạm Thanh Cường – Khoa Sư Phạm kỹ thuật - TNUT<br /> <br /> om<br /> <br /> to<br /> tr<br /> <br /> .c<br /> <br /> om<br /> <br /> .c<br /> <br /> k<br /> <br /> W<br /> N<br /> O<br /> y<br /> bu<br /> to<br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> H<br /> F-XC A N GE<br /> <br /> lic<br /> <br /> NOÄI DUNG CHÍNH<br /> <br /> re<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> ac<br /> <br /> ww<br /> <br /> ww<br /> <br /> tr<br /> <br /> PD<br /> <br /> C<br /> <br /> H<br /> F-XC A N GE<br /> <br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> re<br /> <br /> H<br /> F-XC A N GE<br /> W<br /> N<br /> O<br /> y<br /> bu<br /> to<br /> k<br /> <br /> lic<br /> tr<br /> <br /> ac<br /> <br /> Laser laø gì?<br /> LASER: LIGH APLICATION<br /> BY STIMULATED EMUSION<br /> OF RADIOTION<br /> Quaù trình khuyeách ñaïi aùnh<br /> saùng baèng böùc xaï cöôõng böùc.<br /> <br /> Biên soạn: Thạc sỹ Phạm Thanh Cường – Khoa Sư Phạm kỹ thuật - TNUT<br /> <br /> .c<br /> <br /> C<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> .c<br /> <br /> re<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> ac<br /> <br /> ww<br /> <br /> ww<br /> <br /> tr<br /> <br /> om<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> O<br /> <br /> W<br /> <br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> om<br /> <br /> 1. Khaùi nieäm<br /> <br /> H<br /> F-XC A N GE<br /> <br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> re<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=96

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2