intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Đại cương về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Chia sẻ: Jamin Hu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

100
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Đại cương về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học" giới thiệu đến các bạn những nội dung về vị trí và vai trò của công nghệ thông tin, các chức năng cơ bản, nguyên tắc sử dụng trong dạy học, các khả năng ứng dụng công nghệ thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đại cương về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

  1. §¹i c ­¬ng   vÒ ø ng  dô ng CNTT tro ng  d¹y häc
  2. Né i dung   1.VÞ trÝ vµ vai trß c ña CNTT 2. C¸c  c hø c  n¨ng  c ¬ b¶n 3. ¦u thÕ khi s ö  dô ng  PC 4. C¸c  kh¶ n¨ng  ø ng  dô ng 5. Lîi Ýc h vµ h¹n c hÕ 6. Ng uyªn t¾c  s ö  dô ng  tro ng   DH  7. QTXD phÇn mÒm DH    
  3. VÞ trÝ vµ vai trß c ña  CNTT SỰ PHÁT LÀ NGÀNH KINH TRIỂN KT-XH TẾ QUAN TRỌNG CNTT NẢY SINH CÁC LÀM THAY ĐỔI YÊU CẦU MỚI GD&§T TIẾP NHU PHƯƠNG VỀ CÁCH PHƯƠNG NỘI CẬN SỰ CẦU TIỆN ĐỂ ĐÀO MỤC TỔ DUNG PHÁT HỌC DẠY VÀ TẠO VÀ TIÊU CHỨC TRIỂN TẬP HỌC BỒI PHÁP KH-KT DƯỠNG    
  4. C¸c  c hø c  n¨ng  c ¬ b¶n MÔ PHỎNG, MÔ HÌNH CÔNG CỤ TRÌNH DIỄN CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG CÔNG CỤ ĐIỀU KHIỂN HỌC TẬP    
  5. ¦u thÕ khi s ö  dô ng  PC MÁY TÍNH - THIẾT BỊ DẠY HỌC CHỦ ĐỘNG MÁY TÍNH -TRỢ GIẢNG: 1. ChuÈn bÞ tµi liÖu 2. Thùc hiÖn m« pháng, thÝ nghiÖm 3. Theo dâi, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh 4. Qu¶n lý líp häc, qu¶n lý ®iÓm... DẠY HỌC TRÊN MÁY TÍNH - MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH HỌC TẬP    
  6. H¹n c hÕ vµ khã kh¨n Ảnh hưởng của PC tới thị giác và thính giác Không thay thế được việc thưc hành trong môi trường thực Tính hiệu quả của việc luyện tập kỹ năng thấp Có thể hình thành tâm lý thích cô lập Điều kiện cơ sở vật chất về CNTT Lãnh đạo nhà trường phải có tầm nhìn về CNTT GV phải có kiến thức và kỹ năng về tin học    
  7. C¸c  kh¶ n¨ng  ø ng  dô ng Nội dung  Công cụ,  GD­ĐT phương tiện  dạy học Tin häc Tin häc chuyªn phæ QTTT, BiÓu giao l­u ngµnh th«ng diÔn TT vµ §K trong - DH tõ xa; §µo t¹o TÝnh M« DH trùc tuyÕn; CN L­u tr÷ Web; Häc ®iÖn tö; lÆp l¹i h×nh trong vµ k.th¸c DH gi¸p mÆt; XD ho¸ §T DH TT   CT DH …  
  8. Lîi Ýc h vµ h¹n c hÕ tro ng  d¹y häc LỢI ÍCH H¹n c hÕ TÍNH ĐỘC LẬP CAO, TIẾT KIỆM MỤC TIÊU VỀ THÁI ĐỘ, ĐỘNG CƠ, THỜI GIAN TÂM LÝ VÀ KỸ NĂNG BỊ HẠN CHẾ ĐƠN GIẢN HOÁ CÁC QUÁ TRÌNH HẠN CHẾ TÍNH SÁNG TẠO VÀ TÍNH PHỨC TẠP VÀ TRỪU TƯỢNG CÁCH RIÊNG CỦA NGƯỜI HỌC TRA CỨU, TÌM KIẾM THÔNG TIN DỄ HẠN CHẾ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP DÀNG VÀ NĂNG LỰC LÀM VIỆC TẤP THỂ LUYỆN ĐƯỢC CÁC KỸ NĂNG TỐN KÉM NGHỀ BẰNG PC. CÓ THỂ ÁP DỤNG CÁC PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG ĐỂ XỬ LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU    
  9. Ng uyªn t¾c  s ö  dô ng        Tr¸nh nh÷ng h¹n Kh«ngl¹m dông sö chÕ cña sö dông dông PC trong qu¸ PC tr×nh d¹y häc Kh«ng phñ nhËn Kh«ng ph¸ vì c¸c hoÆc thay ®æi vai trß nguyªn t¾c d¹y cña thÇy häc tÝch cùc Khai th¸c thÕ m¹nh cña PC trong c¸c t×nh huèng d¹y häc    
  10. Quy tr×nh x©y dùng  PMDH Chñ  ®Ò Logic khoa häc cña tri thøc Néi dung ch­ ¬ng tr×nh ChiÕn l­îc s­ ph¹m Ph­¬ng ph¸p d¹y häc ThiÕt kÕ cÊu tróc PMDH Text §å ho¹ L©p tr×nh tÝch hîp multimedia ¢m thanh ¶nh  KiÓm thö ®é ng    
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2