Bài giảng ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Chương 2 - Phần 1

Chia sẻ: Little Duck | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
242
lượt xem
55
download

Bài giảng ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Chương 2 - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đất được hình thành do kết quả của quá trình phong hoá các loại đá gốc, sau đó được vận chuyển và lắng đọng lại trong quá trình trầm tích trên bề mặt Trái đất. Chúng là những mảnh vụn rời rạc chưa được gắn kết với nhau trong quá trình trầm tích. Các yếu tố quan trọng trong sự hình thành đất là khí hậu, vật liệu gốc, địa hình, sinh vật và thời gian. Theo nguồn gốc và điều kiện hình thành, chia ra:  Trầm tích lục địa: gồm các loại đất thành tạo trong đất liền. - Đất tàn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Chương 2 - Phần 1

 1. IiI. ®Êt  Sù h×nh thµnh ®Êt Đất được hình thành do kết quả của quá trình phong hoá các loại đá gốc, sau đó được vận chuyển và lắng đọng lại trong quá trình trầm tích trên bề mặt Trái đất. Chúng là những mảnh vụn rời rạc chưa được gắn kết với nhau trong quá trình trầm tích. Các yếu tố quan trọng trong sự hình thành đất là khí hậu, vật liệu gốc, địa hình, sinh vật và thời gian. 118
 2. IiI. ®Êt Theo nguồn gốc và điều kiện hình thành, chia ra:  Trầm tích lục địa: gồm các loại đất thành tạo trong đất liền. - Đất tàn tích (eluvi): gồm các sản phẩm phong hoá khác nhau của đá còn lại tại chỗ. 119
 3. IiI. ®Êt Theo nguồn gốc và điều kiện hình thành, chia ra:  Trầm tích lục địa: gồm các loại đất thành tạo trong đất liền. - Đất sườn tích (deluvi): gồm các sản phẩm phong hoá khác nhau được vận chuyển xuống sườn dốc hoặc chân sườn dốc do tác dụng của nước mưa hay tuyết tan rồi lắng đọng lại. 120
 4. IiI. ®Êt Theo nguồn gốc và điều kiện hình thành, chia ra:  Trầm tích lục địa: gồm các loại đất thành tạo trong đất liền. - Đất bồi tích (aluvi): gồm các sản phẩm được thành tạo ở sông. 121
 5. IiI. ®Êt Theo nguồn gốc và điều kiện hình thành, chia ra:  Trầm tích lục địa: gồm các loại đất thành tạo trong đất liền. - Đất lũ tích (proluvi): gồm những trầm tích được thành tạo từ dòng lũ bùn đá của các sông miền núi hay các dòng chảy nhất thời. 122
 6. IiI. ®Êt Theo nguồn gốc và điều kiện hình thành, chia ra:  Trầm tích lục địa: gồm các loại đất thành tạo trong đất liền. - Đất hồ tích (lacustrine): gồm các sản phẩm được thành tạo trong các hồ nước. 123
 7. IiI. ®Êt Theo nguồn gốc và điều kiện hình thành, chia ra:  Trầm tích lục địa: gồm các loại đất thành tạo trong đất liền. - Đất phong thành (aeolian): gồm các sản phẩm được thành tạo do hoạt động vận chuyển và tích tụ của gió. 124
 8. IiI. ®Êt  Trầm tích vũng vịnh: là dạng đặc biệt của trầm tích thềm lục địa, bao gồm: Trầm tích vũng vịnh, trầm tích tam giác châu, trầm tích cửa sông.  Trầm tích biển: là những loại đất được thành tạo ở biển. 125
 9. IiI. ®Êt  Một số đặc điểm cơ bản của đất  Các thành phần chủ yếu của đất: • Hạt rắn; • Nước trong đất; • Khí trong đất. 126
 10. IiI. ®Êt  Các thành phần chủ yếu của đất: • Hạt rắn: Là những mảnh vụn đá có thành phần khoáng vật, hình dạng và kích thước khác nhau. Nó quyết định tính chất xây dựng của đất. - KV thạch anh và Felspat ít có tác dụng với nước bao quanh; - KV monmorilonit tác dụng mạnh với nước làm đất trương nở. - Kích thước hạt quyết định tỷ bề mặt. Hạt càng nhỏ thì tỷ bề mặt càng lớn. Khi găp nước, lượng nước bao quanh các hạt sẽ lớn, sự tương tác giữa các hạt với nhau càng nhiều, càng mạnh hơn. 127
 11. IiI. ®Êt  Các thành phần chủ yếu của đất: • Nước trong đất: Tồn tại trong đất dưới nhiều dạng khác nhau, có thể chia ra: - Nước trong khoáng vật của hạt đất: tồn tại trong tinh thể khoáng vật của hạt đất dưới dạng các ion hay phân tử, không bị tách ra khỏi đất bằng biện pháp cơ học và ít ảnh hưởng tới tính chất của đất. - Nước kết hợp mặt ngoài hạt đất: là loại nước được giữ trên bề mặt hạt đất do tác dụng hoá học, hoá lý, lực điện phân tử, tính chất khác nước tự do và không chịu tác dụng của trọng lực. Theo cường độ lực điện phân tử chia ra: 128
 12. IiI. ®Êt  Nước hút bám: bám chặt vào mặt ngoài hạt đất;  Nước kết hợp mạnh: bám rất chắc vào hạt đất;  Nước kết hợp yếu: bao bọc bên ngoài nước kết hợp mạnh, không khác nhiều so với nước thường. - Nước tự do: Là loại nước nằm ngoài phạm vi tác dụng của lực điện phân tử, chia ra:  Nước mao dẫn: dâng lên theo các lỗ rỗng nhỏ giữa các hạt đất, di chuyển trong đất nhờ tác dụng của lực mao dẫn;  Nước trọng lực: là nước tự nhiên nằm trong các lỗ rỗng của đất, di chuyển trong đất nhờ tác dụng của trọng lực. 129
 13. IiI. ®Êt  Các thành phần chủ yếu của đất: • Khí trong đất: Tồn tại trong các lỗ rỗng của đất khi đất chưa bão hoà nước. Khí từ khí quyển hoặc từ dung nham magma. Nói chung khí ít ảnh hưởng tới tính chất xây dựng của đất. 130
 14. IiI. ®Êt  Kiến trúc của đất: • KiÕn tróc h¹t ®¬n: h×nh thµnh do sù l¾ng ch×m c¸c h¹t t­¬ng ®èi th« trong m«i tr­êng n­íc. Träng l­îng gi÷a c¸c h¹t lín h¬n lùc hót gi÷a chóng, nªn c¸c h¹t s¾p xÕp theo kiÓu h¹t nä ®Ì lªn h¹t kia. • KiÕn tróc tæ ong: h×nh thµnh do sù l¾ng ch×m c¸c h¹t t­¬ng ®èi nhá trong n­íc, c¸c h¹t ë tr¹ng th¸i kh«ng æn ®Þnh, t¹o thµnh nhiÒu lç rçng nh­ tæ ong. • KiÕn tróc b«ng: h×nh thµnh khi kÝch th­íc h¹t t­¬ng ®èi nhá, khi g¾n l¹i víi nhau t¹o thµnh ®¸m h¹t nhá cã lç rçng rÊt lín. Liªn kÕt kiÕn tróc: tuú thuéc vµo thêi gian h×nh thµnh mµ c¸c liªn kÕt ®­îc chia thµnh liªn kÕt nguyªn sinh vµ thø sinh. Sù ph¸ huû ®Êt chÝnh lµ sù ph¸ huû c¸c lùc liªn kÕt kiÕn tróc cña ®Êt chø kh«ng ph¶i ph¸ huû b¶n th©n c¸c h¹t t¹o nªn ®Êt, v× c­êng ®é chÞu lùc cña c¸c h¹t th­êng lín h¬n lùc liªn kÕt gi÷a chóng rÊt nhiÒu. V× vËy, khi thÝ nghiÖm ph¶i b¶o vÖ kiÕn tróc cña ®Êt, tr¸nh x¸o trén ®Ó gi÷ tr¹ng th¸i nguyªn tr¹ng131 cña nã.
 15. IiI. ®Êt  Cấu tạo của đất: • CÊu t¹o líp: gåm c¸c líp cã chiÒu dµy, thµnh phÇn vËt chÊt, mµu s¾c kh¸c nhau. N»m ngang hoÆc nghiªng, kÐo dµi theo mét ph­¬ng nµo ®ã. • CÊu t¹o khèi: khi c¸c h¹t s¾p xÕp hçn ®én theo c¸c ph­¬ng t¹o thµnh mét khèi. • CÊu t¹o phøc t¹p: gåm cÊu t¹o porphyr, tæ ong,...  Thế nằm: Líp phñ, c¸c tÇng, líp, thÊu kÝnh, c¸c líp kÑp,... C¸c líp cã thÓ n»m ngang, nghiªng, xiªn hay v¸t nhän,... 132
 16. IiI. ®Êt  C¸c lo¹i ®Êt th­êng gÆp: 1. §Êt rêi (®Êt lo¹i c¸t) - D¨m s¹n; - Cuéi sái; - C¸t: §Æc ®iÓm: kh«ng cã tÝnh dÝnh, tÝnh dÎo, ®é rçng lín, thÊm n­íc vµ tho¸t n­íc tèt; Khi chÞu t¶i ®Êt lo¹i c¸t bÞ nÐn chÆt nhanh nh­ng ®é lón kh«ng lín, nh­ng khi bÞ chÊn ®éng ®é lón cña c¸t t¨ng lªn râ rÖt. C¸t khi bÞ b·o hoµ n­íc dÔ bÞ hiÖn t­îng c¸t ch¶y. C¸t ®­îc sö dông phæ biÕn trong x©y dùng. 133
 17. IiI. ®Êt  C¸c lo¹i ®Êt th­êng gÆp: 2. §Êt dÝnh (®Êt lo¹i sÐt) - §Êt c¸t pha: hµm l­îng h¹t sÐt tõ 2 - 10%; - §Êt sÐt pha: hµm l­îng h¹t sÐt tõ 10 - 30%; - §Êt sÐt: hµm l­îng h¹t sÐt > 30%. §Æc ®iÓm: cã tÝnh dÎo, dÝnh, tr­¬ng në m¹nh, tÝnh thÊm n­íc rÊt kÐm nªn th­êng ®­îc dïng lµm vËt liÖu chèng thÊm; Khi chÞu t¶i träng, ®Êt sÐt bÞ lón nhiÒu vµ l©u æn ®Þnh trong suèt thêi gian dµi. 134
 18. IiI. ®Êt  C¸c lo¹i ®Êt th­êng gÆp: 3. §Êt cã thµnh phÇn, tr¹ng th¸i vµ tÝnh chÊt ®Æc biÖt Bao gåm ®Êt bïn, ®Êt than bïn, ®Êt nhiÔm muèi, nhiÔm phÌn, ®Êt tr­¬ng në vµ co ngãt, ®Êt lón ­ít,… Khi x©y dùng ®­îc thÝ nghiÖm riªng vµ thiÕt kÕ biÖn ph¸p xö lý ®Æc biÖt. 135
 19. IV. Một tính chất cơ bản của đất đá thường dùng trong xây dựng • 1. Tính chất cơ bản của đất Mô hình đất 3 pha Khối lượng Thể tích Va khí Qa nước Q Vw Qw nước V khí hạt Vs Qs hạt 136
 20. 1. Tính chất cơ bản của đất a. Các chỉ tiêu đặc trưng cho hàm lượng tương đối các pha trong đất b. Các chỉ tiêu trạng thái của đất c. Các tính chất cơ học của đất 137

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản