intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng giải phẫu: Cơ chi dưới

Chia sẻ: Phan Hữu Kiệm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

302
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài giảng: kể tên, mô tả, động tác các cơ vùng mông theo nhóm và theo lớp; kể tên, mô tả, động tác các cơ vùng đùi theo nhóm và theo lớp; kể tên, mô tả, động tác các cơ vùng cẳng chân trước theo lớp; kể tên, mô tả, động tác các cơ vùng cẳng chân sau theo lớp; kể tên, mô tả, động tác các cơ vùng gan chân theo lớp; kể tên, mô tả, động tác các cơ vùng mu chân theo lớp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng giải phẫu: Cơ chi dưới

 1. BỘ MÔN GIẢI PHẪU CƠ CHI DƯỚI
 2. CƠ CHI DƯỚI MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG MÔNG THEO NHÓM VÀ THEO LỚP 2- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG ĐÙI THEO NHÓM VÀ THEO LỚP 3- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC THEO LỚP 4- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG CẲNG CHÂN SAU THEO LỚP 5- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG GAN CHÂN THEO LỚP 6- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG MU CHÂN THEO LỚP
 3. CƠ CHI DƯỚI CƠ VÙNG MÔNG CƠ VÙNG MÔNG NHÓM Ụ NGỐI­  NHÓM Ụ NGỐI­  NHÓM CHẬU­ NHÓM CHẬU­ XƯƠNG MU­ XƯƠNG MU­ MẤU CHUYỂN MẤU CHUYỂN MẤU CHUYỂN MẤU CHUYỂN 1­ Cơ bịt trong   3­ Cơ sinh đôi trên       1­ Cơ bịt trong   3­ Cơ sinh đôi trên       1­ Cơ mông lớn     4­ Cơ hình lê 1­ Cơ mông lớn     4­ Cơ hình lê 2­ Cơ bịt ngoài  4­ Cơ sinh đôi dưới 2­ Cơ bịt ngoài  4­ Cơ sinh đôi dưới 2­ Cơ mông nhỡ    5­ Cơ căng mạc 2­ Cơ mông nhỡ    5­ Cơ căng mạc                            5­ Cơ vuông đùi                            5­ Cơ vuông đùi 3­ Cơ mông bé                 đùi  3­ Cơ mông bé                 đùi 
 4. 1­ VÙNG MÔNG: CƠ CHI DƯỚI 1.1­ LỚP NÔNG: NGUYÊN ỦY: NGUYÊN ỦY: DIỆN MÔNG MÔNG  MÔNG  MÀO CHẬU MÀO CHẬU LỚN LỚN ĐƯỜNG MÔNG SAU CĂ MẶT SAU X. CÙNG NG MẠC Đ DÂY CHẰNG CÙNG­ Ụ NGỒI BÁM TÂN: 1/3 TRÊN BÁM TÂN: DẢI CHẬU CHÀY ÙI DẢI CHẬU CHÀY ĐƯỜNG RÁP ĐỘNG TÁC ĐỘNG TÁC GẤP, DẠNG DUỖI, XOAY   XOAY NGOÀI NGOÀI ĐÙI XOAU TRONG ĐÙI MÔNG LỚN MÔNG LỚN CĂNG MẠC ĐÙI CĂNG MẠC ĐÙI
 5. CƠ CHI DƯỚI 1­ VÙNG MÔNG: 1.2­ LỚP GIỮA: NGUYÊN ỦY: ¾ TRƯỚC MÀO NGUYÊN ỦY: CHẬU MẶT TRONG S2, S3, S4 DIỆN MÔNG KHUYẾT NGỒI TO   ĐƯỜNG MÔNG DÂY CHẰNG CÙNG­ TRƯỚC, SAU GAI NGỒI          BÁM TÂN: BÁM TÂN: MẤU CHUYỂN MẤU CHUYỂN LỚN LỚN ĐỘNG TÁC ĐỘNG TÁC ­ DẠNG, GẤP  DẠNG, XOAY    XOAY, NGOÀI ĐÙI NGOÀI ĐÙI ­ DUỖI, XOAY   NGOÀI ĐÙI CƠ HÌNH LÊ CƠ HÌNH LÊ CƠ MÔNG NHỠ CƠ MÔNG NHỠ
 6. CƠ CHI DƯỚI 1­ VÙNG MÔNG: 1.3­ LỚP SÂU: NGUYÊN ỦY: Ụ NGỒI NGUYÊN ỦY: ­ DIỆN MÔNG ­ ĐƯỜNG MÔNG   TRƯỚC, DƯỚI          BÁM TÂN: BÁM TÂN: MÀO GIAN MẤU MẤU CHUYỂN LỚN ĐỘNG TÁC ĐỘNG TÁC ­ XOAY NGOÀI ­DẠNG ­ KHÉP ĐÙI ­XOAY TRONG  ĐÙI CƠ MÔNG BÉ CƠ MÔNG BÉ CƠ VUÔNG ĐÙI CƠ VUÔNG ĐÙI
 7. CƠ CHI DƯỚI 1­ VÙNG MÔNG: 1.3­ LỚP SÂU: NGUYÊN ỦY: ­GAI NGỒI NGUYÊN ỦY: ­ KHUYẾT NGỒI BÉ ­ LỖ BỊT, MÀNG BỊT ­ Ụ NGỒI ­ MẶT CHẬU    BÁM TÂN: MẶT TRONG BÁM TÂN: MẤU CHUYỂN MẶT TRONG LỚN MẤU CHUYỂN LỚN ĐỘNG TÁC ­DUỖI ĐỘNG TÁC ­XOAYNGOÀI ­ XOAY NGOÀI  ĐÙI ­ DUỖI ĐÙI CƠ BỊT TRONG CƠ BỊT TRONG CƠ SINH ĐÔI CƠ SINH ĐÔI CÔ BÒT NGOAØI TRÊN­ DƯỚI TRÊN­ DƯỚI
 8. 2­ VÙNG ĐÙI: CƠ CHI DƯỚI DUỖI ĐÙI 2.1­ VÙNG ĐÙI TRƯỚC: TỨ ĐẦU ĐÙI TỨ ĐẦU ĐÙI NGUYÊN ỦY: CƠ THẲNG ĐÙI          GAI CHẬU TRƯỚC  TRÊN          CƠ RỘNG TRONG BÁM TÂN: MẶT TRONG ĐẦU TRÊN X. CHÀY CƠ RỘNG NGOÀI ĐỘNG TÁC ­GẤP CƠ RỘNG GIỮA ­XOAY TRONG  CẲNG CHÂN CƠ MAY CƠ MAY
 9. CÔ CHI DÖÔÙI . CAÙC CÔ VUØNG CHAÄU – ÑUØI TRÖÔÙC: CƠ THẮT LƯNG LỚN CƠ CHẬU CƠ THẮT LƯNG BÉ
 10. CƠ CHI DƯỚI 2­ VÙNG ĐÙI: 2.1­ VÙNG ĐÙI TRƯỚC: D12 L1 L2 L3 CƠ L4  THẮ CƠ C ĐỘNG TÁC LƯN T  ­GẤP ĐÙI VÀO THÂN HẬU ­NGHIÊNG NGƯỜI G  LỚ N MẤU CHUYỂN NHỎ CƠ THẮT LƯNG­ CHẬU CƠ THẮT LƯNG­ CHẬU
 11. CƠ KHÉP DÀI CƠ KHÉP DÀI 2­ VÙNG ĐÙI: CƠ CHI DƯỚI ĐỘNG TÁC ­ GẤP, KHÉP 2.2­ VÙNG ĐÙI TRONG: ­XOAY TRONG 2.2.1­ LỚP NÔNG: BÁM TÂN: ĐƯỜNG RÁP NGUYÊN ỦY: ­ MÀO LƯỢC    BÁM TÂN: NGUYÊN ỦY: ĐƯỜNG LƯƠC ­ BỜ DƯƠI X. MU ĐỘNG TÁC ĐỘNG TÁC ­GẤP, KHÉP ­ GẤP, KHÉP ­XOAY TRONG ĐÙI ­XOAY TRONG   BÁM TÂN: LỒI CẦU  TRONG NGUYÊN ỦY: ­ BỜ DƯƠI CƠ LƯỢC CƠ LƯỢC   X. MU CƠ THON CƠ THON
 12. 2­ VÙNG ĐÙI: CƠ CHI DƯỚI 2.2­ VÙNG ĐÙI TRONG:            TAM GIAÙC ÑUØI CHÖÙA BOÙ MAÏCH, TK ÑUØI
 13. 2­ VÙNG ĐÙI: CƠ CHI DƯỚI 2.2­ VÙNG ĐÙI TRONG: 2.2.2­ LỚP GIỮA: 2.2.3­ LỚP SÂU: NGUYÊN ỦY: NGUYÊN ỦY: ­NGÀNH DƯỚI ­NGÀNH DƯỚI  X. MU  X. MU       BÁM TÂN: BÁM TÂN:  MÉP NGÒAI  MÉP TRONG ĐƯỜNG RÁP ĐƯỜNG RÁP ĐỘNG TÁC ĐỘNG TÁC ­GẤP, KHÉP ­GẤP, KHÉP ­XOAY TRONG ĐÙI ­XOAY NGOÀI ĐÙI     CƠ KHÉP LỚN CƠ KHÉP NGẮN CƠ KHÉP NGẮN CƠ KHÉP LỚN
 14. CƠ CHI DƯỚI 2­ VÙNG ĐÙI: 2.3­ VÙNG ĐÙI SAU: NGUYÊN ỦY: NGUYÊN ỦY: ­Ụ NGỒI  ­Ụ NGỒI  (ĐẦU DÀI) ­ ĐƯỜNG RÁP  ( ĐẦU NGẮN) BÁM TÂN:  MẶT TRONG BÁM TÂN: ĐẦU TRÊN X. CHÀY LỒI CẦU NGOÀI X. CHÀY ĐỘNG TÁC ­GẤP, DUỖI  ĐỘNG TÁC ­XOAY TRONG  ­ GẤP, XOAY NGOÀI  CẲNG CHÂN  CẲNG CHÂN CƠ BÁN    ­ DUỖI ĐÙI CƠ BÁN  MÀNG MÀNG CƠ BÁN GÂN CƠ NHỊ ĐẦU ĐÙI CƠ NHỊ ĐẦU ĐÙI CƠ BÁN GÂN
 15. CƠ CHI DƯỚI 2­ VÙNG ĐÙI: 2.3­ VÙNG ĐÙI SAU: HOÁ KHEO
 16. CƠ CHI DƯỚI 3­ VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2­ VÙNG CẲNG CHÂN SAU: 3.2.1­ LỚP NÔNG: (03 CƠ) NGUYÊN ỦY: ­LỒI CẦU TRONG ­LỒI CẦU NGOÀI   BÁM TÂN: XƯƠNG GÓT ĐỘNG TÁC ­ GẤP CẲNG CHÂN ­GẤP BÀN CHÂN CƠ BỤNG CHÂN CƠ BỤNG CHÂN
 17. CƠ CHI DƯỚI 3­ VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2­ VÙNG CẲNG CHÂN SAU: 3.2.1­ LỚP NÔNG: (03 CƠ) NGUYÊN ỦY: NGUYÊN ỦY: ­BỜ DƯỚI ­CHỎM MÁC  ĐƯỜNG RÁP ­ĐƯỜNG CƠ DÉP      BÁM TÂN:  XƯƠNG GÓT BÁM TÂN: GÂN XƯƠNG GÓT ACHILLE ĐỘNG TÁC ĐỘNG TÁC ­GẤP BÀN CHÂN ­ GẤP CẲNG CHÂN ­GẤP BÀN CHÂN   CƠ GAN CHÂN CƠ GAN CHÂN CƠ DÉP CƠ DÉP
 18. CƠ CHI DƯỚI 3­ VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2­ VÙNG CẲNG CHÂN SAU: CUNG CƠ DÉP 3.2.2­ LỚP SÂU: (04 CƠ) NGUYÊN ỦY: ­2/3 DƯỚI X. MÁC NGUYÊN ỦY: ­MÀNG GIAN CỐT ­1/3 GIŨA SAU X. CHÀY   ­X. MÁC, MÀNG GIAN CỐT    BÁM TÂN: ĐỐT XA NGÓN I BÁM TÂN:  ­ X. GHE, X. CHÊM ­ NỀN X. ĐỐT BÀN II, III, IV ĐỘNG TÁC ­ GẤP NGÓN I ĐỘNG TÁC ­NGHIÊNG TRONG  ­GẤP, NGHIÊNG TRONG ­BÀN CHÂN   BÀN CHÂN   CƠ CHÀY SAU CƠ CHÀY SAU CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI
 19. CƠ CHI DƯỚI 3­ VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2­ VÙNG CẲNG CHÂN SAU: 3.2.2­ LỚP SÂU:( 04 CƠ) NGUYÊN ỦY: ­1/3 GIỮA SAU NGUYÊN ỦY:   X. CHÀY ­LỒI CẦU NGOÀI X. ĐÙI   BÁM TÂN: NỀN ĐỐT XA  BÁM TÂN: NGÓN II, III, IV, V  ­ ĐƯỜNG CƠ DÉP ĐỘNG TÁC ­ GẤP NGÓN II, III, IV, V ĐỘNG TÁC ­GẤP, XOAY TRONG  ­GẤP, XOAY TRONG   BÀN CHÂN   CẲNG CHÂN   CƠ KHOEO CƠ KHOEO CƠ GẤP CÁC NGÓN CHÂN DÀI CƠ GẤP CÁC NGÓN CHÂN DÀI
 20. CƠ CHI DƯỚI 3­ VÙNG CẲNG CHÂN: 3.1­ VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC:(03 CƠ) CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀI CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀI NGUYÊN ỦY: ­LỒI CẦU NGOÀI   X. CHÀY MÀNG GIAN CỐT   ĐỘNG TÁC ­ DUỖI NGÓN II, III, IV, V ­DUỖI BÀN CHÂN BÁM TÂN: ­NGHIÊNG NGOÀI BÀN CHÂN  ­ NỀN X. ĐỐT BÀN BÁM TÂN:    NGÓN I NỀN X. ĐỐT GIỮA, XA NGÓN II, III, IV, V ĐỘNG TÁC NGUYÊN ỦY: ­DUỖI, NGHIÊNG ­ LỒI CẦU NGOÀI X. CHÀY  TRONG BÀN CHÂN ­¾ TRÊN TRONG X. MÁC   ­MÀNG GIAN CỐT CƠ CHÀY TRƯỚC CƠ CHÀY TRƯỚC CƠ DUỖI CÁC NGÓN CHÂN DÀI CƠ DUỖI CÁC NGÓN CHÂN DÀI
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2