intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu II: Lập báo cáo - Phan Hiền

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
48
lượt xem
4
download

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu II: Lập báo cáo - Phan Hiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu II: Lập báo cáo do Phan Hiền biên soạn bao gồm những nội dung về bố cục báo cáo; kiến trúc sử dụng báo cáo; thiết kế báo cáo từ dữ liệu; thiết kế báo cáo từ cấu trúc XML; sử dụng báo cáo từ cấu trúc XML; lệnh sử dụng Crystal Report;... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu II: Lập báo cáo - Phan Hiền

 1. LẬP BÁO CÁO HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU II Phan Hiền
 2. BỐ CỤC BÁO CÁO Report Header Page Header Detail Page Footer
 3. BỐ CỤC BÁO CÁO Report Footer
 4. BỐ CỤC BÁO CÁO Group Header Detail Group Footer
 5. KIẾN TRÚC SỬ DỤNG BÁO CÁO Cấu trúc dữ liệu Ứng dụng sử Phần mềm XML dụng báo thiết kế Báo cáo Cáo Tạo ra kết quả tập tin báo cáo Dữ Sử dụng Liệu Báo Báo cáo Sao ra bản khác cáo Có thể chứa trong đó dữ liệu Dữ liệu Sử dụng Dử liệu có sẳn trong Báo Cáo riêng (Dữ liệu có từ lúc thiết kế báo cáo)
 6. THIẾT KẾ BÁO CÁO – TỪ DỮ LIỆU
 7. THIẾT KẾ BÁO CÁO – TỪ DỮ LIỆU
 8. THIẾT KẾ BÁO CÁO – TỪ DỮ LIỆU – CHỌN KẾT NỐI
 9. THIẾT KẾ BÁO CÁO – TỪ DỮ LIỆU – CHỌN KẾT NỐI
 10. THIẾT KẾ BÁO CÁO  Xác định mối quan hệ giữa các bảng (Thường quan hệ này luôn được tạo sẳn từ DataBase)  Chọn các trường dữ liệu thể hiện  Chọn các trường dữ liệu để gom nhóm  Chọn các trường để tính toán tổng hợp (Max, min, count, sum, ..)  Tạo ra báo cáo + chỉnh sửa lại
 11. THIẾT KẾ BÁO CÁO
 12. THIẾT KẾ BÁO CÁO
 13. THIẾT KẾ BÁO CÁO TỪ - CẤU TRÚC XML Viết chương trình làm các việc sau:  Tạo kết nối dữ liệu  Đổ dữ liệu vào DataSet  Chuyển từ DataSet thành XML (WriteXmlSchema) Tạo mới một chương trình khác:  Tạo báo cáo, chọn dữ liệu là ADO.Net  Chọn tập tin XML  Thiết kế báo cáo từ cấu trúc dữ liệu của XML Kết quả ta có tập tin thiết kế báo cáo:  Tạo ra tập tin *.rpt
 14. SỬ DỤNG BÁO CÁO TỪ - CẤU TRÚC XML Viết chương trình dùng các báo cáo  Chuẩn bị DataSet có 1 phần cấu trúc con giống như cấu trúc dữ liệu (trong file XML tạo Report).  DataSet đó phải có dữ liệu.  Hình thành đối tượng ReportDocument từ file *.rpt.  Đưa dữ liệu DataSet vào trong ReportDocument.  Đưa ReportDocument lên ReportViewer.
 15. LỆNH SỬ DỤNG CRYSTAL REPORT // Chuẩn bị dữ liệu DataSet ds = new DataSet(); ……… // Tạo đối tượng báo cáo ReportDocument rd = new ReportDocument(); rd.Load(“tên_tập_tin_báo_cao.rpt"); // Đẩy dữ liệu vào báo cáo rd.SetDataSource(ds); // Đối tượng CrystalReportViewer crystalReportViewer1.ReportSource = rd;
 16. THAM SỐ CHO CRYSTAL REPORT  Trong phần Parameter của Report, click phải chọn New  Đặt tên và chọn loại giá trị rời rạc hay đoạn, kiểu dữ liệu cho tham số. (ví dụ ts_makhach)
 17. THAM SỐ CHO CRYSTAL REPORT  Click phải vào trường dữ liệu trên thiết kế, chọn Expert (mục đích để gán mệnh đề điều kiện của trường đó – trong mệnh đề có dùng đến tham số - ghi dạng {?tênthamsố} ) Giá trị của điều kiện cho trường đó Phép toán Mệnh đề điều kiện
 18. LỆNH SỬ DỤNG CRYSTAL REPORT VỚI THAM SỐ DataSet ds = new DataSet(); ……… ReportDocument rd = new ReportDocument(); rd.Load(“tên_tập_tin_báo_cao.rpt"); rd.SetDataSource(ds); // gắn tham số rd.SetParameterValue("ts_makhach", “K001”); crystalReportViewer1.ReportSource = rd;
 19. CHÚ Ý  VS 2010  Cài thêm SAP Crystal  Project phải chọn build Net FrameWork 4 (Không phải FW4 client)  Trong project, sửa App.config như sau  Trong project phải using using CrystalDecisions.Shared; using CrystalDecisions.CrystalReports; using CrystalDecisions.CrystalReports.Engine;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2