intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống nông nghiệp bền vững

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
62
lượt xem
8
download

Bài giảng Hệ thống nông nghiệp bền vững

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng "Hệ thống nông nghiệp bền vững" trình bày về tổng quan về bền vững, nông nghiệp bền vững, hệ thống nông nghiệp bền vững, quan điểm và phương pháp nghiên cứu hệ thống nông nghiệp bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống nông nghiệp bền vững

HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP<br /> BỀN VỮNG<br /> (Sustainable agricultural systems)<br /> <br /> 1. Bền vững<br /> 2. Nông nghiệp bền vững<br /> 3. Hệ thống nông nghiệp bền vững<br /> 4. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu<br /> HTNN bền vững<br /> <br /> 1. BỀN VỮNG<br /> 1. BỀN VỮNG<br /> HQ sinh học<br /> <br /> HQ Môi trường<br /> <br /> HQ kinh tế<br /> OMG: cừu 6 ch, cá<br /> lóc mù; 1,5 tr bò điên<br /> <br /> HQ văn hóaxã hội<br /> <br /> Bền vững<br /> <br /> DA ?<br /> <br /> Phaùt trieån beàn vöõng<br /> WCED: Phaùt trieån beàn vöõng laø ñaït ñöôïc<br /> nhöõng nhu caàu vaø nguyeän voïng cuûa nhaân<br /> ng<br /> loaïi maø khoâng phaûi hy sinh khaû naêng cuûa<br /> nhöõng theá heä töông lai cuõng ñaït ñöôïc caùc<br /> nhu caàu vaø mong ñôïi cuûa hoï.<br /> <br /> FAO: Phaùt trieån beàn vöõng baûo toàn taøi<br /> nguyeân ñaát, nöôùc, caùc nguoàn gen thöïc vaø<br /> t,<br /> c,<br /> ñoäng vaät, vaø mang thuoäc tính khoâng phaù<br /> n g t,<br /> huûy moâi tröôøng, ñuùng ñaén veà maët kyõ<br /> ng<br /> ng<br /> thuaät, coù hieäu quaû kinh teá vaø chaáp nhaän<br /> ñöôïc veà maët xaõ hoäi.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2