intTypePromotion=1

Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Phần Kết cấu nhà cửa

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
166
lượt xem
58
download

Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Phần Kết cấu nhà cửa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kết cấu bê tông cốt thép: Phần Kết cấu nhà cửa" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý thiết kế bê tông cốt thép, kết cấu mái, kết cấu khung, nhà công nghiệp một tầng lắp ghép, mái mỏng không gian,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Phần Kết cấu nhà cửa

 1. CHÆÅNG 1 KÃÚT CÁÚU BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP PHÁÖN KÃÚT CÁÚU NHAÌ CÆÍA Chæång 1: NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ KÃÚT CÁÚU BTCT. Chæång 2: KÃÚT CÁÚU MAÏI. Chæång 3: KÃÚT CÁÚU KHUNG. Chæång 4: NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP MÄÜT TÁÖNG LÀÕP GHEÏP. Chæång 5: KÃÚT CÁÚU NHAÌ NHIỀU TẦNG. Chæång 6: MAÏÏI MOÍNG KHÄNG GIAN. PHÁÖN KÃÚT CÁÚU CHUYÃN DUÌNG PHÁÖN KÃÚT CÁÚU GAÛCH ÂAÏ Chæång 1: MÅÍ ÂÁÖU. Chæång 2: VÁÛT LIÃÛU DUÌNG CHO KHÄÚI XÁY. Chæång 3: TÊNH TOAÏN CÁÚU KIÃÛN GAÛCH ÂAÏ KHÄNG CÄÚT THEÏP. Taìi liãûu: -Kãút cáúu BTCT-pháön kãút cáúu nhaì cæía, Ngä Thãú Phong (chuí biãn). -Kãút cáúu nhaì cao táöng BTCT. Lã Thanh Huáún -Kãút cáúu chuyãn duûng BTCT. Lã Thanh Huáún -Tải trọng và tác động –Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-1995 -Thiết kế công trìnhP1.. chịuP2.. độngP3.. P4.. P5.. 375 đất-TCXDVN : 2006 LYÏ THIÃÚT KÃÚ 1 NGUYÃN
 2. CHÆÅNG 1 NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ KÃÚT CÁÚU BTCT 1. Yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật khi thiết kế kết cấu BTCT: -Quan hãû giæîa kiãún truïc vaì kãút cáúu: Thiãút kãú kãút cáúu cuía cäng trçnh laì cäng viãûc tiãúp theo thiãút kãú kiãún truïc. Hãû kãút cáúu laì cå såí cuía hçnh daïng vaì khäng gian kiãún truïc; Khäng gian kiãún truïc, loaûi hçnh kãút cáúu vaì chiãöu cao kãút cáúu coï quan hãû chàût cheî. -Tênh khaí thi cuía phæång aïn thiãút kãú: Mäüt laì: thoía maîn caïc yãu cáöu kyî thuáût trong sæí duûng hiãûn taûi vaì láu daìi nhæ âäü bãön phuì håüp våïi niãn haûn sæí duûng, nhu cáöu sæí duûng, phoìng chäúng chaïy, âiãöu kiãûn thiãút bë kyî thuáût thi cäng.. Hai laì: giaï thaình cäng trçnh theo kinh phê âáöu tæ. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 2
 3. 1. Yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật khi thiết kế kết cấu BTCT: CHÆÅNG 1 1.1 Vãö màût kyî thuáût: Kãút cáúu phaíi coï hçnh daïng vaì kêch thæåïc thêch æïng våïi khäng gian vaì hçnh khäúi kiãún truïc. Caïc cáúu kiãûn riãng biãût cáön âæåüc thiãút kãú âaím baío khaí nàng chëu læûc, âäü cæïng vaì âäü chäúng næït. Toaìn bäü hãû kãút cáúu cuía cäng trçnh phaíi coï âäü cæïng khäng gian, âäü äøn âënh cáön thiãút. Váût liãûu âæåüc choün càn cæï vaìo âiãöu kiãûn thæûc tãú vaì yãu cáöu cuû thãø âäúi våïi cäng trçnh. Nãn æu tiãn duìng BT cæåìng âäü cao vaì cäút theïp coï gåì, taûo âiãöu kiãûn sæí duûng BTCT æïng læûc træåïc.. Kãút cáúu phaíi phuì håüp våïi thåìi haûn thi cäng, nàng læûc (trçnh âäü vaì thiãút bë) thi cäng âang hoàûc seî coï. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 3
 4. 1. Yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật khi thiết kế kết cấu BTCT: CHÆÅNG 1 1.2 Vãö màût kinh tãú: Giaï thaình cäng trçnh håüp lyï. Thäng thæåìng chi phê váût liãûu chiãúm pháön låïn, cáön chuï troüng phæång aïn coï chi phê váût liãûu tháúp. Nhæng âäúi våïi caïc cäng trçnh maì chi phê nhán cäng vaì maïy thi cäng chiãúm tyí troüng cao hån thç viãûc tiãút kiãm váût liãûu seî êt coï yï nghéa. Kãút cáúu âæåüc thiãút kãú phaíi phuì håüp våïi tiãún âäü thi cäng, såïm âæa cäng trçnh vaìo sæí duûng. Kãút cáúu âæåüc thiãút kãú cáön thoaí maîn caïc yãu cáöu vãö sæí duûng, âaím baío caïc âiãöu kiãûn vãö chäúng chaïy, chëu taïc âäüng cuía mæa nàõng, noïng laûnh, maìi moìn vaì xám thæûc cuía mäi træåìng. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 4
 5. 2. Nguyên lý tính toán kết cấu BTCT: CHÆÅNG 1 2.1 Caïc loaûi taíi troüng, taïc âäüng: Taíi troüng taïc duûng lãn cäng trçnh do nhiãöu nguyãn nhán våïi tênh cháút cuîng nhæ thåìi gian taïc duûng khaïc nhau. Phán loaûi: - Theo tênh cháút: chia laìm 3 loaûi Taíi troüng thæåìng xuyãn (tènh taíi): Taíi troüng taûm thåìi (hoaût taíi): Taíi troüng âàûc biãût: P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 5
 6. 2.1 Các loại tải trọng, tác động: CHÆÅNG 1 - Theo tênh cháút: - Theo phæång, chiãöu: chia laìm 2 loaûi Taíi troüng âæïng: Taíi troüng ngang: - Theo trë säú khi tênh theo PP traûng thaïi giåïi haûn: chia laìm 2 loaûi Trë säú tiãu chuáøn (Taíi troüng tiãu chuáøn): Trë säú tênh toaïn (Taíi troüng tênh toaïn): - Theo thåìi haûn taïc duûng cuía taíi troüng: chia laìm 2 loaûi Taíi troüng taïc duûng daìi haûn. Taíi troüng taïc duûng ngàõn haûn. Viãûc sàõp xãúp vë trê cuía hoaût taíi âãø näüi læûc låïn nháút taûi mäüt tiãút diãûn naìo âoï goüi laì täø håüp taíi troüng. Theo TCVN 2737-95: - Täø håüp taíi troüng cå baín (Täø håüp cå baín): gäöm caïc taíi troüng thæåìng xuyãn, taíi troüng taûm thåìi daìi haûn vaì ngàõn haûn. - Täø håüp taíi troüng âàûc biãût (Täø håüp âàûc biãût): gäöm caïc taíi troüng thæåìng xuyãn, taíi troüng taûm thåìi daìi haûn, ngàõn haûn vaì mäüt trong caïc taíi troüng âàûc biãût. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 6
 7. 2.1 Các loại tải trọng, tác động: CHÆÅNG 1 Viãûc sàõp xãúp vë trê cuía hoaût taíi âãø näüi læûc låïn nháút taûi mäüt tiãút diãûn naìo âoï goüi laì täø håüp taíi troüng. Theo TCVN 2737-95: - Täø håüp taíi troüng cå baín (Täø håüp cå baín): gäöm caïc taíi troüng thæåìng xuyãn, taíi troüng taûm thåìi daìi haûn vaì ngàõn haûn. - Täø håüp taíi troüng âàûc biãût (Täø håüp âàûc biãût): gäöm caïc taíi troüng thæåìng xuyãn, taíi troüng taûm thåìi daìi haûn, ngàõn haûn vaì mäüt trong caïc taíi troüng âàûc biãût. Âãø xeït âãún khaí nàng taïc duûng khäng âäöng thåìi cuía caïc loaûi taíi troüng ngàõn haûn coï duìng Hãû säú täø håüp. Khi tênh toaïn caïc kãút cáúu âåî saìn (dáöm, cäüt, tæåìng, nãön vaì moïng), âãø xeït âãún khaí nàng cháút taíi khäng âáöy trãn toaìn bäü mäüt táúm saìn hoàûc trãn caïc táöng khaïc nhau, tiãu chuáøn thiãút kãú cho pheïp giaím taíi troüng sæí duûng toaìn pháön tuyì theo âäü låïn cuía ä saìn, säú táöng trãn tiãút diãûn âang xeït (xem “caïc qui âënh vãö giaím taíi troüng sæí duûng khi tênh toaïn saìn, dáöm vaì cäüt.” - TCVN 2737-95. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 7
 8. CHÆÅNG 1 2.2 Nội lực: - Så âäö tênh: Så âäö kãút cáúu laì cå såí âãø xaïc âënh så âäö tênh toaïn cuía kãút cáúu chëu læûc. Så âäöì kãút cáúu bao gäöm caïc bäü pháûn chëu læûc chuí yãúu cuía cäng trçnh. Tênh cháút liãn kãút giæîa caïc bäü pháûn naìy tuyì thuäüc vaìo caïc yãúu täú chênh nhæ âiãöu kiãûn thi cäng, yãu cáöu vãö âäü cæïng. Nhæ váûy så âäö tênh phaíi thãø hiãûn kêch thæåïc, váût liãûu, taíi troüng vaì tênh cháút liãn kãút. Så âäö tênh phaín aïnh mäüt caïch gáön âuïng traûng thaïi laìm viãûc thæûc cuía cäng trçnh. - Våïi kãút cáúu ténh âënh (dáöm, cäüt.. âån giaín): Duìng PP tênh cuía SBVL hoàûc CHKC. - Våïi kãút cáúu siãu ténh (dáöm lãn tuûc, khung, voí moíng..): âãø xaïc âënh näüi læûc cáön xeït âãún tênh cháút biãún daûng cuía BT. Tênh näüi læûc theo så âäö âaìn häöi: Tênh näüi læûc theo så âäö biãún daûng deío (PP cán bàòng giåïi haûn): Näüi dung naìy (PP tênh theo traûng thaïi cán bàòng giåïi haûn hoàûc PP kãø âãún sæû phán phäúi laûi näüi læûc) âaî âæåüc trçnh baìy khaï âáöy âuí trong gtrçnh BTCT pháön cáúu kiãûn cå baín. Tênh kãút cáúu BTCT theo så âäö deío cho pheïp âiãöu chènh laûi mäüt caïch håüp lyï mä men åí caïc tiãút diãûn (vê duû trong baín toaìn khäúi loaûi dáöm coï mä men åí caïc nhëp vaì gäúi bàòng nhau), laìm âån giaín viãûc bäú trê cäút theïp. Nhåì âoï coï thãø tiãút kiãûm âæåüc 20-30% læåüng theïp so våïi tênh theo så âäö âaìn häöi. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 8
 9. 3. Nguyên lý cấu tạo kết cấu BTCT: CHÆÅNG 1 3.1 Âàûc âiãøm cuía kãút cáúu BTCT toaìn khäúi: Báút kyì cäng trçnh naìo bàòng BTCT cuîng âãöu coï thãø thi cäng theo PP toaìn khäúi. Ngaìy nay, trong quaï trçnh CN hoaï xáy dæûng âaî giaím dáön mæïc âäü sæí duûng loaûi kãút cáúu naìy. -Æu âiãøm: -Nhæåüc âiãøm: 3.2 Đàûc điãøm cuía kãút cáúu BTCT làõp gheïp: Yãu cáöu âäúi våïi kãút cáúu BTCT làõp gheïp: Yãu cáöu vãö tiãu chuáøn hoaï kãút cáúu, âënh hçnh hoaï cáúu kiãûn, mä âun hoaï kêch thæåïc Cáúu kiãûn âæåüc choün âãø âënh hçnh hoaï phaíi laì cáúu kiãûn âæåüc thiãút kãú håüp lyï nháút, coï caïc chè tiãu kinh tãú kyî thuáût vaì giaï thaình håüp lyï nháút. Mäúi näúi cuía kãút cáúu làõp gheïp: Theo tênh cháút laìm viãûc chia thaình mäúi näúi cæïng vaì mäúi näúi khåïp. Theo âàûc âiãøm cáúu taûo vaì phæång phaïp truyãön læûc chia ra mäúi näúi khä vaì mäúi näúi æåït. [1] Mäúi näúi khä âæåüc thæûc hiãûn bàòng caïc chi tiãút theïp âàût sàôn nhåì liãn kãút haìn våïi cäút theïp chëu læûc cuía cáúu kiãûn hoàûc chän vaìo BT bàòng nhæîng neo. Liãn kãút caïc cáúu kiãûn bàòng caïch haìn hoàûc bu läng, mäúi näúi truyãön âæåüc læûc ngay sau khi thæûc hiãûn liãn kãút caïc chi tiãút chåì sàôn. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 9
 10. 3.2 Đặc điểm của kết cấu BTCT lắp ghép: CHÆÅNG 1 Mäúi näúi cuía kãút cáúu làõp gheïp: Theo tênh cháút laìm viãûc chia thaình mäúi näúi cæïng vaì mäúi näúi khåïp. Theo âàûc âiãøm cáúu taûo vaì phæång phaïp truyãön læûc chia ra mäúi näúi khä vaì mäúi näúi æåït. [1] Caïc chi tiãút kim loaûi âàût sàôn chiãúm mäüt vë trê âaïng chuï yï trong viãûc cáúu taûo kãút cáúu làõp gheïp, kêch thæåïc nãn choün sao cho beï nháút (tiãút kiãûm theïp vaì traïnh nhæîng biãún daûng nhiãût låïn do haìn, viãûc âäø BT láúp kên baío vãû mäúi näúi thuáûn tiãûn). Kiãøm tra cáúu kiãûn làõp gheïp trong quaï trçnh váûn chuyãøn vaì dæûng làõp: Kiãøm tra cáúu kiãûn làõp gheïp trong quaï trçnh váûn chuyãøn, làõp gheïp theo khaí nàng chëu læûc vaì khaí nàng chäúng næït. Khi kiãøm tra váûn chuyãøn, dæûng làõp troüng læåüng baín thán cáúu kiãûn phaíi nhán våïi hãû säú âäüng læûc =1,5. Choün vë trê gäúi kã khi chuyãn chåí cuîng nhæ vë trê moïc hoàûc chäù buäüc dáy cáúu làõp. Vë trê gäúi kã khi chuyãn chåí cuîng nhæ vë trê moïc hoàûc chäù buäüc dáy cáúu làõp phaíi choün sao cho khäng cáön phaíi âàût thãm cäút theïp âãø chëu læûc làõp gheïp. Âäúi våïi caïc cáúu kiãûn coï âäü maính låïp cáön coï biãûn phaïp gia cäú khi làõp gheïp nhæ duìng caïc thanh càûp, thanh chäúng.. Caïc cáúu kiãûn coï chiãöu cao låïn vaì chiãöu daìy beï (táúm tæåìng, daìn..) nãn váûn chuyãøn theo phæång âæïng vç khaí nàng chëu uäún cuía cáúu kiãûn theo phæång ngang beï. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 10
 11. 3.3 Khe biến dạng: CHÆÅNG 1 Âãø giaím näüi læûc do caïc biãún daûng cuía cäng trçnh, ngæåìi ta chia càõt cäng trçnh theo chiãöu daìi vaì chiãöu räüng bàòng caïc khe biãún daûng, coï thãø laì: Khe nhiãût âäü: âãø giaím näüi læûc do sæû thay âäøi nhiãût âäü vaì co ngoït cuía BT. Khoaíng caïch giæîa caïc khe nhiãût âäü phuû thuäüc vaìo âäü cæïng cuía ngäi nhaì vaì mæïc âäü tiãúp xuïc våïi mäi træåìng. Khe luïn: åí nhæîng cäng trçnh coï thãø luïn khäng âãöu cáön coï khe luïn chia càõt cäng trçnh tæì moïng âãún maïi. Bãö räüng cuía khe biãún daûng khoaíng 2-3cm. Ngæåìi ta thæåìng kãút håüp khe luïn vaì khe nhiãût âäü våïi nhau. Våïi kãút cáúu khung nãn cáúu taûo khe nhiãût âäü bàòng caïch bäú trê cäüt keïp vaì dáöm keïp hai bãn. Kãút cáúu táúm nãn bäú trê vaïch cæïng åí khe nhiãût âäü. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 11
 12. 3.3 Khe biến dạng: CHÆÅNG 1 Dầm chống lật Khe nhiệt độ Khe lún Bãö räüng cuía khe biãún daûng khoaíng 2-3cm. Ngæåìi ta thæåìng kãút håüp khe luïn vaì khe nhiãût âäü våïi nhau. Våïi kãút cáúu khung nãn cáúu taûo khe nhiãût âäü bàòng caïch bäú trê cäüt keïp vaì dáöm keïp hai bãn. Kãút cáúu táúm nãn bäú trê vaïch cæïng åí khe nhiãût âäü. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 12
 13. 3.3 Khe biến dạng: CHÆÅNG 1 Theo tiãu chuáøn TCXDVN 356:2005 P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 13
 14. 4. Trình tự thiết kế kết cấu BTCT: CHÆÅNG 1 Choün phæång aïn: Càn cæ vaìo tênh cháút cuía cäng trçnh, âiãöu kiãûn âëa cháút thuíy vàn, âiãöu kiãûn thi cäng âãø choün phæång aïn thi cäng coï hiãûu quaí giaím chi phê váût liãûu, nhán cäng maïy moïc, âaím baío thåìi haûn. Xaïc âënh så âäö tênh theo så âäö kãút cáúu vaì caïc kêch thæåïc cå baín nhæ nhëp, chiãöu cao táöng.., loaûi váût liãûu. Tênh toaïn taíi troüng vaì caïc taïc âäüng : Càn cæï theo Tiãu chuáøn thiãút kãú. Tênh toaïn så bäü kêch thæåïc tiãút diãûn caïc cáúu kiãûn: Càn cæï vaìo så âäö tênh vaì taíi troüng âaî coï, tênh gáön âuïng näüi læûc taûi mäüt säú tiãút diãûn, tæì âoï choün kêch thæåïc tiãút diãûn phuì håüp theo âënh hçnh. Tênh toaïn näüi læûc vaì täø håüp näüi læûc: âãø xaïc âënh näüi læûc låïn nháút (caí trë säú ám vaì dæång) taûi táút caí hoàûc mäüt säú tiãút diãûn nguy hiãøm cuía kãút cáúu. Kiãøm tra laûi kêch thæåïc tiãút diãûn âaî choün så bäü: kiãøm tra yãu cáöu vãö cæåìng âäü (haìm læåüng cäút theïp), biãún daûng, næït. Nãúu cáön thiãút phaíi thay âäøi. Tênh toaïn vaì choün cäút theïp: Thæûc hiãûn viãûc tênh toaïn vaì cáúu taûo cho caïc cáúu kiãûn, caïc chi tiãút liãn kãút caïc cáúu kiãûn. Kiãøm tra âäü voîng vaì khe næït: Våïi kãút cáúu làõp gheïp hoàûc sæí duûng váût liãûu cæåìng âäü cao coï nhëp låïp cáön tênh toaïn kiãøm tra. Kiãøm tra cáúu kiãûn làõp gheïp: vãö cæåìng âäü vaì khe næït trong giai âoaûn chãú taûo, váûn chuyãøn, cáøu làõp, tênh toaïn bäú trê moïc cáøu täúi æu. Hoaìn thaình baín veî: kãút quaí tênh toaïn vaì cáúu taûo âæåüc thãø hiãûn trãn baín veî. P1.. t minh Häö så thiãút kãú: gäöm baín veî, thuyãú P2.. tênh P3..toaïP4.. P5.. n vaì dæû toaïnNGUYÃN thiãút kãú. LYÏ THIÃÚT KÃÚ 14
 15. 5. Yêu cầu đối với bản vẽ kết cấu BTCT: CHÆÅNG 1 Kãút quaí tênh toaïn vaì cáúu taûo âæåüc thãø hiãûn trãn baín veî âãø phuûc vuû thi cäng, phaíi âáöy âuí kêch thæåïc, chuíng loaûi theïp, caïc ghi chuï cáön thiãút vaì thäúng kã váût liãûu. Thaình pháön cuía bäü baín veî kãút cáúu BTCT bao gäöm: Caïc baín veî bäú trê kãút cáúu: Bäú trê hãû kãút cáúu chëu læûc nhæ: khung, dáöm, saìn.. trãn caïc caïc màût bàòng caïc táöng cuía nhaì, vaì mäüt säú màût càõt. Bäú trê caïc cáúu kiãûn làõp gheïp trãn caïc táöng. Caïc baín thäúng kã caïc bäü pháûn kãút cáúu vaì cáúu kiãûn. Trãn baín veî phaíi thãø hiãûn roî caïc truûc âënh vë, khoaíng caïch giæîa caïc truûc âënh vë vaì kêch thæåïc täøng cäüng, caïc cao âäü (cao trçnh, cäte) åí nhæîng nåi âàûc træng cuía kãút cáúu, kê hiãûu caïc cáúu kiãûn. Caïc baín veî bäú trê cäút theïp trong cáúu kiãûn: Tè lãû coï thãø 1/20, 1/50, 1/100. Âæåìng bao cuía cáúu kiãûn, caïc kêch thæåïc âãø coï thãø laìm vaïn khuän. Vë trê vaì hçnh daïng cuía cäút theïp, caïc chi tiãút (coï thãø coï) haìn vaìo cäút theïp. Chiãöu daìy låïp BT baío vãû. Caïc bäü pháûn cuía caïc kãút cáúu laìm gäúi âåî. Caïc baíng thäúng kã cäút theïp vaì khäúi læåüng BT. Baín veî triãøn khai cäút theïp (nãúu cáön thiãút, coìn våïi hçnh daûng âån giaín hoàûc quen thuäüc coï thãø âæa vaìo baíng thäúng kã). Caïc ghi chuï: Maïc BT, loaûi cäút theïp, cæåìng âäü tênh toaïn cuía cäút theïp. Phæång phaïp näúi, vë trê vaì qui caïch näúi, loaûi que haìn.. Caïc âiãöu cáön chuï yï khi thi cäng.. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ 15
 16. KÃÚT CÁÚU MAÏI CHÆÅNG 2 Maïi coï thãø phàóng hoàûc voí cong khäng gian. Coï thãø âæåüc thi cäng âäø toaìn khäúi hoàûc làõp gheïp, næía làõp gheïp. Mái bản BTCT gãy khúc. (Nhà thờ ở Las Vegas, Nevada) P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. KÃÚT CÁÚU MAÏI 1
 17. KÃÚT CÁÚU MAÏI CHÆÅNG 2 Maïi coï thãø phàóng hoàûc voí cong khäng gian. Coï thãø âæåüc thi cäng âäø toaìn khäúi hoàûc làõp gheïp, næía làõp gheïp. Mái vỏ BTCT (San Francisco Bay Area) Mái vỏ BTCT 4300m2, kết cấu vòm mái chỉ có 3 gối tựa với nhịp 95m, vỏ hyperbolic BTCT ứng suất trước dày 8cm (Hồ bơi ở Hamburg) P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. KÃÚT CÁÚU MAÏI 2
 18. KÃÚT CÁÚU MAÏI CHÆÅNG 2 Lối vào của nhà thờ Carmel, California được xây dựng năm 1793 Kết cấu vòm mái nhịp 90 m, Phòng lớn trung tâm triển lãm Moscone, San Francisco, California. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. KÃÚT CÁÚU MAÏI 3
 19. KÃÚT CÁÚU MAÏI CHÆÅNG 2 Kết cấu vòm mái nhịp 157ft (mái là 1/8 mặt cầu bán kính 112ft), Hội trường Kresg viện công nghệ Massachusetts (Boston) Mái vòm nhịp 417ft, chiều cao 109ft. Hội trường với 13.600 chỗ ( Pittsburgh, Pennsylvania) P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. KÃÚT CÁÚU MAÏI 4
 20. KÃÚT CÁÚU MAÏI CHÆÅNG 2 Kết cấu vòm mái là các tổ hợp của 4 vỏ trụ giao nhau (Nhà ga Lambert Field Airport [1] - St. Louis, Missouri). Kết cấu vòm mái nhịp 721 ft (mái là vỏ có mặt bằng là tam giác đều), Phòng lớn trung tâm triển lãm La Defense (Near Paris, France) [2]. P1.. P2.. P3.. P4.. P5.. KÃÚT CÁÚU MAÏI 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản