intTypePromotion=1

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - TS. Nguyễn Qúy Sỹ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
163
lượt xem
41
download

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - TS. Nguyễn Qúy Sỹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 2: Tổ chức hệ thống máy tính trình bày các thành phần cơ bản của máy tính, khối xử lý trung tâm (Bộ xử lý), đường dẫn dữ liệu, khối điều khiển, bộ nhớ, tổ chức vào/ra. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - TS. Nguyễn Qúy Sỹ

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. H C VI N CÔNG NGH BƯU CHÍNH VI N THÔNG Posts and Telecommunications Institute of Technology KI N TRÚC MÁY TÍNH Chương II: T ch c h th ng máy tính Gi ng viên: TS. Nguy n Quý S Email: synq@ptit.edu.vn Hà n i, 17 December 2009
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. N i dung 1. Các thành ph n cơ b n c a máy tính 2. Kh i x lý trung tâm (B x lý) • Đư ng d n d li u • Kh i đi u khi n 3. B nh 4. T ch c vào/ra Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Các thành ph n cơ b n c a máy tính • B x lý trung tâm – Kh i đi u khi n (CU) – Đư ng d n d li u (thanh ghi, ALU) • B nh chính/trong • Thi t b vào và ra Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Các thành ph n cơ b n c a máy tính (t) • C u trúc ho t đ ng đi n hình c a m t máy tính Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Kh i x lý trung tâm (B x lý) Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Kh i x lý trung tâm (t) Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1. Đư ng d n d li u 1. Ch c năng • N p các toán h ng vào các thanh ghi • Th c hi n các phép toán s h c và logic trên ALU theo đi u khi n c a CU • Lưu k t qu c a ALU vào các thanh ghi 2. Các thành ph n chính • Các thanh ghi (Registers) • Kh i s h c và logic (ALU) • Các đư ng/bus k t n i Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1. Đư ng d n d li u (t) • Đư ng d n d li u c a m t máy tính Von Neumman thông d ng th c hi n phép toán A+B Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1. Đư ng d n d li u – Các thanh ghi • Các thanh ghi đa năng (General) • Các thanh ghi tích lu (Accumulator) • Thanh ghi đ m chương trình (PC: Program Counter), • Thanh ghi tr ng thái (SR: Status Register), • Thanh ghi đ m TEMP (Temporary), • Các thanh ghi đ a ch b nh (MAR: Memory Address Register), • Thanh ghi s li u b nh (MDR: Memory Data Register), • Thanh ghi l nh (thu c v CU). Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1. Đư ng d n d li u – Các thanh ghi (t) Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1. Đư ng d n d li u – PC • Lưu tr đ a ch c a l nh ti p theo • Đôi lúc, PC đư c g i là thanh ghi đi u khi n trình t mà l nh đư c thi hành. – Đư c tăng lên (lưu tr đ a ch c a l nh ti p theo) sau khi các n i dung đư c sao chép vào MAR. – Đư c thay đ i cho các l nh nh y Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1. Đư ng d n d li u – MAR • S d ng đ lưu gi đ a ch b nh , đ a ch b nh ch a ho c m t ph n d li u ho c l nh s đư c dùng ti p theo • MAR gi đ a ch c a l nh ti p theo trong khi PC hi n t i gi a ff a ch c a l nh ti p theo l nh có đ a ch hi n t i trong MAR đang đư c thi hành. Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1. Đư ng d n d li u – MDR & CIR • MDR-Ho t đ ng như b đ m và n m gi b t kỳ d li u gì mà nó sao chép đư c t b nh , s n sàng cho b x lý s d ng. • CIR: – N m gi l nh đang đư c thi hành. – Chia mã nh phân thành mã và đ a ch ho t đ ng Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1. Đư ng d n d li u-ALU • S li u đư c s lý t i đây • G m các ho t đ ng s h c và logic – Các ho t đ ng s h c: c ng và tr các s . – Các ho t đ ng logic g m so sánh các m u nh phân và đưa ra quy t đ nh. • Có ch a b tích lu . Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1. Đư ng d n d li u-ALU OP1 + OP2 ... General-purpose Op1 Registers Op2 Op1 Op2 ALU i/p registers Bus ALU OP1 + OP2 ALU o/p register Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1. Đư ng d n d li u-ALU 1. Các phép tính s h c – C ng – Tr – Nhân – Chia 2. Các phép tính logic (lu n lý) – AND – OR – XOR – NOT – SHIFT – ROTATE Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1. Đư ng d n d li u-ALU (t) 1. 74LS181-Sơ đ chân 19 A3 21 A2 F3 13 23 A1 181 F2 11 2 A0 F1 10 18 B3 F0 9 20 B2 A=B 14 22 B1 Cn+4 16 1 B0 G 17 7 Cn P 15 8 M S3 S2 S1 S0 3 4 5 6 Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1. Đư ng d n d li u-ALU (t) 1. 74LS181-B ng tr ng thái (chân lý) Selection M=1 M = 0, Arithmetic Functions S3 S2 S1 S0 Logic Function Cn = 0 Cn = 1 0 0 0 0 F = not A F = A minus 1 F=A 0 0 0 1 F = A nand B F = A B minus 1 F=AB 0 0 1 0 F = (not A) + B F = A (not B) minus 1 F = A (not B) 0 0 1 1 F=1 F = minus 1 F = zero 0 1 0 0 F = A nor B F = A plus (A + not B) F = A plus (A + not B) plus 1 0 1 0 1 F = not B F = A B plus (A + not B) F = A B plus (A + not B) plus 1 0 1 1 0 F = A xnor B F = A minus B minus 1 F = (A + not B) plus 1 0 1 1 1 F = A + not B F = A + not B F = A minus B 1 0 0 0 F = (not A) B F = A plus (A + B) F = (A + not B) plus 1 1 0 0 1 F = A xor B F = A plus B F = A plus (A + B) plus 1 1 0 1 0 F=B F = A (not B) plus (A + B) F = A (not B) plus (A + B) plus 1 1 0 1 1 F=A+B F = (A + B) F = (A + B) plus 1 1 1 0 0 F=0 F=A F = A plus A plus 1 1 1 0 1 F = A (not B) F = A B plus A F = AB plus A plus 1 1 1 1 0 F=AB F= A (not B) plus A F = A (not B) plus A plus 1 1 1 1 1 F=A F=A F = A plus 1 Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.2. Kh i đi u khi n (CU) 1. Ch c năng – Th c hi n chu kỳ L y-Thi hành (Fetch-Execute Cycle) – L y l nh t b nh , gi i mã và đ ng b các ho t đ ng trư c khi g i tín hi u t i các ph n c a máy tính – T o ra các tín hi u đi u khi n • Di chuy n s li u • Th c hi n các thao tác s li u – Đi u khi n th c hi n các l nh tu n t – Ch a các thanh ghi IR (CIR-Thanh ghi l nh hi n t i) và PC (SCR- thanh ghi đi u khi n trình t ) 2. Phân lo i • Kh i đi u khi n b ng m ch đi n t • Kh i đi u khi n b ng vi chương trình Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.2. Kh i đi u khi n (t) Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2