intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - Môi trường toàn cầu

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

133
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Môi trường toàn cầu nằm trong bài giảng Kinh doanh quốc tế trình bày các học thuyết thương mại quốc tế, các chính sách thương mại quốc tế, sự phát triển của hệ thống thương mại quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - Môi trường toàn cầu

 1. CHÖÔNG II MOÂI TRÖÔØNG NG TOAØN CAÀU 12-Feb-07 1
 2. I. Moâi tröôøng ng thöông maïi toaøn caàu 1. Caùc hoïc thuyeát thöông maïi quoác teá 2. Caùc chính saùch thöông maïi quoác teá 3. Söï phaùt trieån cuûa heä thoáng thöông maïi quoác teá 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 2
 3. 1. Caùc hoïc thuyeát thöông maïi quoác teá Thuyeát troïng thöông Thuyeát lôïi theá tuyeät ñoái Thuyeát lôïi theá so saùnh Thuyeát Heckscher – Ohlin Thuyeát voøng ñôøi cuûa saûn phaåm Lyù thuyeát thöông maïi môùi Moâ hình vieân kim cöông Porter veà lôïi theá caïnh tranh quoác gia 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 3
 4. Thuyeát troïng ng thöông (TK – XVI) Söï phoàn thònh cuûa quoác gia = kho cuûa caûi (vaøng, baïc, chaâu baùu) thu ñöôïc. Vì lôïi ích quoác gia caàn baûo ñaûm thaëng dö thöông maïi. – Hoã trôï ñeå xuaát khaåu caøng nhieàu caøng toát. – Haïn cheá ñeå nhaäp khaåu caøng ít caøng toát. Haïn cheá: “Zero-sum game”. 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 4
 5. David Hume - 1752 A taêng xuaát khaåu Æ laïm phaùt, giaù caû taêng. B taêng nhaäp khaåu Æ giaù caû giaûm. Keát quaû: – Nöôùc A giaûm xuaát khaåu do giaù cao – Nöôùc B xuaát khaåu nhieàu hôn do giaù thaáp. Khoâng nöôùc naøo coù theå giöõ ñöôïc thaëng dö maäu dòch trong daøi haïn. 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 5
 6. Thuyeát lôïi theá tuyeät ñoái (1776) Neân taäp trung chuyeân moân hoùa saûn xuaát nhöõng saûn phaåm coù lôïi theá tuyeät ñoái, trao ñoåi ñeå coù nhöõng saûn phaåm khoâng coù lôïi theá tuyeät ñoái Æ “positive-sum game” Haïn cheá: Moät quoác gia coù lôïi theá tuyeät ñoái trong saûn xuaát moïi saûn phaåm hoaëc khoâng coù lôïi theá tuyeät ñoái naøo seõ ñöôïc lôïi gì khi tham gia thöông maïi quoác teá? 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 6
 7. Thuyeát lôïi theá tuyeät ñoái (1776) Lôïi theá tuyeät ñoái: Khaû naêng cuûa moät quoác gia saûn xuaát moät loaïi saûn phaåm nhieàu hôn quoác gia khaùc vôùi löôïng ñaàu vaøo nhö nhau Giaûi thích xu höôùng thöông maïi quoác teá baèng söï khaùc bieät trong naêng suaát lao ñoäng Ñoái töôïng so saùnh: ngaønh saûn xuaát töông töï taïi caùc quoác gia khaùc 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 7
 8. Thuyeát lôïi theá so saùnh nh (1817) Caùc quoác gia ñeàu coù lôïi khi tham gia thöông maïi quoác teá. Neân chuyeân moân hoùa saûn xuaát vaø xuaát khaåu nhöõng maët haøng coù lôïi theá so saùnh, nhaäp khaåu nhöõng maët haøng khoâng coù lôïi theá so saùnh. 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 8
 9. Thuyeát lôïi theá so saùnh nh (1817) Lôïi theá so saùnh: Khaû naêng cuûa moät quoác gia saûn xuaát moät loaïi saûn phaåm hieäu quaû hôn saûn xuaát moät loaïi saûn phaåm khaùc Giaûi thích xu höôùng thöông maïi quoác teá baèng söï khaùc bieät trong naêng suaát lao ñoäng Ñoái töôïng so saùnh: ngaønh saûn xuaát khaùc trong nöôùc 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 9
 10. Thuyeát Heckscher – Ohlin (1019 – 1933) Neân chuyeân moân hoùa saûn xuaát vaø xuaát khaåu caùc saûn phaåm thaâm duïng yeáu toá saûn xuaát quoác gia töông ñoái dö thöøa vaø nhaäp khaåu saûn phaåm thaâm duïng yeáu toá saûn xuaát quoác gia töông ñoái khan hieám. Giaûi thích xu höôùng thöông maïi baèng söï khaùc bieät trong phaân boá caùc yeáu toá saûn xuaát. Nhaán maïnh lôïi theá töông ñoái, khoâng phaûi lôïi theá tuyeät ñoái. 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 10
 11. Thuyeát voøng ng ñôøi saûn phaåm (1960s) Caùc nöôùc thu nhaäp cao Saûn xuaát Xuaát khaåu Nhaäp khaåu Tieâu thuï S oá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 l Caùc nöôùc thu nhaäp trung bình Xuaát khaåu ö ôï n Nhaäp khaåu g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Caùc nöôùc thu nhaäp thaáp Xuaát khaåu Nhaäp khaåu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thôøi gian Saûn phaåm môùi Saûn phaåm tröôûng thaønh Saûn phaåm chuaån hoùa Caùc giai ñoaïn phaùt trieån saûn xuaát 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 11
 12. Thuyeát voøng ng ñôøi saûn phaåm (1960s) Cuøng vôùi möùc ñoä taêng tröôûng cuûa saûn phaåm, caû ñòa ñieåm baùn haøng vaø ñòa ñieåm saûn xuaát toái öu ñeàu thay ñoåi. Coù taùc ñoäng ñeán xu höôùng vaø luoàng haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu. Xu höôùng toaøn caàu hoùa vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá laøm giaûm tính thuyeát phuïc cuûa hoïc thuyeát. 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 12
 13. Thuyeát thöông maïi môùi Xuaát hieän vaøo thaäp nhieân 1970 Ñeà caäp tôùi vaán ñeà lôïi töùc taêng daàn theo möùc ñoä chuyeân moân hoùa nhôø: – Tính kinh teá nhôø quy moâ (Economies of scale) – Hieäu öùng hoïc hoûi (Learning effects) 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 13
 14. ng duïng ÖÙng ng thuyeát thöông maïi môùi Thöôøng aùp duïng cho nhöõng ngaønh coâng nghieäp: – Coù chi phí coá ñònh cao. – Nhu caàu toaøn caàu chæ ñuû choã cho moät vaøi ñoái thuû caïnh tranh. Nhöõng doanh nghieäp ra nhaäp thò tröôøng sôùm vaø ñaït lôïi töùc taêng theo quy moâ seõ giaønh ñöôïc “lôïi theá cuûa ngöôøi ñi tieân phong” (First-mover advantage). – Tính kinh teá nhôø quy moâ ngaên caûn caùc doanh nghieäp môùi gia nhaäp ngaønh. – Vai troø hoã trôï cuûa chính phuû Æ Cô sôû lyù luaän cho vieäc can thieäp cuûa chính phuû vaø chính saùch thöông maïi chieán löôïc. 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 14
 15. Vieân kim cöông Porter vaø lôïi theá caïnh nh tranh quoác gia Hình thaønh naêm 1990. Traû lôøi caâu hoûi vì sao moät quoác gia laïi thaønh coâng trong caïnh tranh quoác teá ôû ngaønh coâng nghieäp naøy vaø thaát baïi ôû ngaønh coâng nghieäp khaùc. 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 15
 16. Vieân kim cöông Porter Caùc yeáu toá xaùc ñònh lôïi theá caïnh nh tranh quoác gia Chieán löôïc, cô caáu doanh nghieäp vaø möùc ñoä caïnh tranh Söï phaân boá caùc Nhu caàu tieâu duøng yeáu toá saûn xuaát noäi ñòa Caùc ngaønh coâng nghieäp hoã trôï vaø lieân quan 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 16
 17. Vieân kim cöông Porter Moät quoác gia seõ thaønh coâng ôû nhöõng ngaønh coù toàn taïi 4 yeáu toá trong vieân kim cöông. – Caùc yeáu toá ñoù caøng nhieàu/lôùn, cô hoäi thaønh coâng caøng cao. Caùc yeáu toá trong vieân kim cöông phuï thuoäc qua laïi vaø cuûng coá laãn nhau. 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 17
 18. Söï phaân boá caùc yeáu toá saûn xuaát Tình traïng caùc yeáu toá saûn xuaát cuûa quoác gia. Caùc yeáu toá cô baûn: töø ñieàu kieän töï nhieân – Taøi nguyeân thieân nhieân – Ñòa ñieåm – Daân soá… Caùc yeáu toá tieân tieán: töø ñaàu tö cuûa chính phuû, doanh nghieäp hay caù nhaân – Kyõ naêng – Cô sôû haï taàng – Coâng ngheä… Æ Ñoùng vai troø quan troïng trong taïo lôïi theá caïnh tranh quoác gia. 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 18
 19. Moái quan heä giöõa caùc yeáu toá saûn xuaát cô baûn vaø tieân tieán Caùc yeáu toá cô baûn taïo lôïi theá ban ñaàu Ñeå duy trì thaønh coâng Æ phaûi coù söï hoã trôï cuûa caùc yeáu toá tieân tieán. Neáu khoâng coù caùc yeáu toá cô baûn Æ phaûi ñaàu tö cho caùc yeáu toá tieân tieán. 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 19
 20. Nhu caàu tieâu duøng ng noäi ñòa Tính chaát cuûa nhu caàu tieâu duøng trong nöôùc ñoái vôùi saûn phaåm hay dòch vuï cuûa ngaønh coâng nghieäp. Nhu caàu goùp phaàn taïo naêng löïc. Ngöôøi tieâu duøng tinh teá vaø yeâu caàu cao Æ taùc ñoäng tôùi chaát löôïng vaø khaû naêng saùng taïo. 12-Feb-07 PTM - MT Thöông maïi 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2