Bài giảng Kỹ thuật chụp xương cẳng chân

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
185
lượt xem
69
download

Bài giảng Kỹ thuật chụp xương cẳng chân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích chụp: 1. Trong chấn thương: gãy xương, trật khớp 2. Bệnh lý: Viêm xương, U xương, Lao xương, K xương, Cal xương sau gãy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật chụp xương cẳng chân

 1. Kü thuËt chôp x−¬ng c¼ng ch©n khoa C§HA Ktv Lª Ngäc H¶i
 2. I. Môc ®Ých chôp 1. Trong chÊn th−¬ng: g·y x−¬ng, trËt khíp 2. BÖnh lÝ: Viªm x−¬ng U x−¬ng Lao x−¬ng K x−¬ng Nang x−¬ng Cal x−¬ng sau g·y ...
 3. II. Nh¾c l¹i gi¶i phÉu X−¬ng c¼ng ch©n gåm: x−¬ng chÇy, x−¬ng m¸c MÆt tr−íc MÆt sau 14 1 2 10 11 9 8 9 3 13 1.Cñ gian låi cÇu trong 12 8.Låi cÇu trong 2.Cñ gian låi cÇu ngoμi 9.Låi cÇu ngoμi 3.Låi cñ chμy 10.DiÖn khíp trªn trong 4.M¾t c¸ trong 11.DiÖn khíp trªn ngoμi 5.M¾t c¸ ngoμi 12.Vïng gian låi cÇu tr−íc 6.DiÖn khíp m¾t c¸ 13.Vïng gian låi cÇu sau 7.DiÖn khíp d−íi 14.R·nh liªn cñ gian låi cÇu 4 5 5 7 6
 4. III. ChuÈn bÞ 1. Dông cô: M¸y Xquang Film 30x40 cm, 24x30 cm ( TE ) L¸ ch¾n ch× 2. BÖnh nh©n: Mêi BN vμo phßng chôp Béc lé vïng chôp §éng viªn gi¶i thÝch ®Ó BN phèi hîp tèt
 5. IV. Kü thuËt 1. Chôp x−¬ng c¼ng ch©n th¼ng T− thÕ BN n»m ngöa hoÆc ngåi trªn bμn Xquang Ch©n cÇn chôp ®Æt th¼ng däc theo trôc gi÷a cñ a Film, bμn ch©n xoay nhÑ vμo trong. Ng¨n ®«i film
 6. Tia trung t©m: §i tõ trªn xuèng vu«ng gãc víi Film. Tia ®i vμo gi÷a vμ ra ngoμi gê tr−íc x−¬ng chμy 2 cm. Tia ra trung t©m film §¸nh gi¸: LÊy ®−îc toμn bé hai x−¬ng c¼ng ch©n §é nÐt, ®é t−¬ng ph¶n râ rμng Film cã hä tªn BN, dÊu P-T, ngμy th¸ng n¨m chôp
 7. 2. Chôp x−¬ng c¼ng ch©n nghiªng T− thÕ BN n»m nghiªng vÒ bªn cÇn chôp Ch©n bªn kh«ng chôp co vμ ®−a ra tr−íc Ch©n bªn chôp ®Æt nghiªng th¼ng theo trôc däc cña film ChØnh gê tr−íc x−¬ng chμy song song víi mp Film Ng¨n ®«i film
 8. Tia trung t©m: Tia ®i tõ trªn xuèng vu«ng gãc víi film Tia ®i vμo gi÷a c¼ng ch©n ( s¸t bê sau x−¬ng chÇy ) Tia ra trung t©m film §¸nh gi¸ Tiªu chuÈn chôp: 50Kv_ 20mAs_ 1m_ kh«ng l−íi chèng mê
 9. L−u ý: Muèn chôp so s¸nh ®Æt 2 ch©n trªn cïng 1 film BN bã bét t¨ng 5-10Kv Khi chôp ph¶i lÊy Ýt nhÊt ®−îc 1 khíp vμ vïng tæn th−¬ng NÕu BN nÆng cho n»m ngöa, film dùng ®øng hoÆc kÑp gi÷a hai ch©n, tia trung t©m ®i ngang BN kh«ng n»m ngöa ®−îc cho n»m sÊp, chôp tia sau_ tr−íc ( ph¶i kª, chÌn cÈn thËn )
 10. Mét sè h×nh ¶nh
 11. GÉy hai x−¬ng c¼ng ch©n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản