intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản: Chương 0 – Trần Minh Thái

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:17

0
72
lượt xem
6
download

Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản: Chương 0 – Trần Minh Thái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản về mô tả giải thuật, viết chương trình trên máy tính bằng ngôn ngữ C, bao gồm: Các kiểu dữ liệu chuẩn; các ký hiệu, từ khóa; các hàm nhập/ xuất; các hàm toán học;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản: Chương 0 – Trần Minh Thái

 1. Giới thiệu học phần TRẦN MINH THÁI Email: minhthai@itc.edu.vn Website: www.minhthai.edu.vn  1
 2. Thông tin học phần • Tên học phần: Kỹ thuật lập trình cơ bản • Số tín chỉ: 02 • Phân bổ thời gian: • Giờ giảng lý thuyết:  20 tiết • Giờ làm bài tập, thảo luận tại lớp: 10 tiết • Giờ tự học của sinh viên: 60 giờ 2
 3. Tóm tắt nội dung Các  kiến  thức  và  kỹ  năng  cơ  bản  về  mô  tả  giải  thuật,  viết  chương  trình  trên  máy  tính  bằng  ngôn  ngữ  C,  bao  gồm:  •  Các kiểu dữ liệu chuẩn;  •  Các ký hiệu, từ khóa;  •  Các hàm nhập/ xuất; các hàm toán học;  •  Các cấu trúc điều khiển rẽ nhánh và vòng lặp; • 3  Lập trình hàm; 
 4. Mục tiêu học phần Kiến thức • Mô tả giải thuật dưới dạng lưu đồ (flowchart) • Các kiểu dữ liệu cơ sở, các ký hiệu, từ khóa, cú  pháp và cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ C/ C++ • Lập trình bằng phương pháp thủ tục hàm • Kiểu dữ liệu mảng một chiều 4
 5. Mục tiêu học phần Kỹ năng • Sử dụng công cụ lập trình Microsoft Visual C++ • Sử dụng công cụ mô tả giải thuật bằng lưu đồ  Crocodile Clips • Cài đặt được các chương trình bằng phương pháp  thủ tục hàm cho các bài toán trên kiểu dữ liệu cơ  bản, kiểu dữ liệu mảng bằng ngôn ngữ C • Tìm kiếm tài liệu, làm việc theo nhóm và thuyết  5 trình
 6. Tài liệu tham khảo • Microsoft Visual Studio các phiên bản tải tại địa chỉ:  http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&w  bằng tài khoản ELMS của mỗi sinh viên  • Slide bài giảng và bài tập thực hành “Kỹ thuật lập  trình Cơ bản” tải tại địa chỉ web:  http://www.minhthai.edu.vn  • Bài giảng tải tại địa chỉ web: http://www.fit.itc.edu.vn  6
 7. Yêu cầu • Đọc trước tài liệu, làm bài tập về nhà  • Tham gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, đóng góp ý  kiến tích cực trong buổi học • Làm đầy đủ các bài tập chương và bài tập lớn • Tham gia đầy đủ các buổi học thực hành và cài đặt tất  cả các bài tập thực hành sử dụng ngôn ngữ C trên môi  trường Microsoft Visual C++ (dùng một trong các phiên  bản: 6.0; 2003; 2005; 2008; 2010; 2012) 7
 8. Các qui định • Vắng mặt phải có giấy xin phép, hai lần vắng  mặt có phép xem như vắng một buổi học • Vắng mặt trên 20% trong các lần điểm danh sẽ  bị cấm thi • Khi vào lớp học phải có tài liệu học tập • Không làm việc riêng trong lớp học • Hoàn  thành  các  bài  tập,  thực  hành,  kiểm  tra  theo đúng thời gian qui định 8
 9. Hình thức đánh giá • Kiểm tra tại lớp • Kiểm tra giữa kỳ • Thi cuối kỳ (Không dùng tài liệu + máy tính) 9
 10. Nội dung học phần Chương 1. Tổng quan về lập trình • Chương trình máy tính • Cấu trúc dữ liệu • Lưu đồ giải thuật  • Bài tập 10
 11. Nội dung học phần Chương 2. Giới thiệu công cụ lập trình ngôn ngữ C • Giới thiệu công cụ Microsoft Visual Studio • Tạo dự án mới (project) • Chương trình mẫu • Chạy từng bước xem kết quả hoạt động của chương  trình • Bài tập 11
 12. Nội dung học phần Chương 3. Các thành phần cơ bản ngôn ngữ C • Lịch sử ngôn ngữ C • Các khái niệm • Ký hiệu các phép toán • Hàm nhập xuất dữ liệu • Các hàm cơ bản khác • Bài tập 12
 13. Nội dung học phần Chương 4. Cấu trúc điều khiển ngôn ngữ C • Cấu trúc cơ bản của chương trình C • Cấu trúc rẽ nhánh: if, if...else • Cấu trúc lựa chọn: switch...case • Bài tập • Cấu trúc lặp: while, for, do...while • Lệnh break, continue 13 •
 14. Nội dung học phần Chương 5. Lập trình C bằng phương pháp hà m • Các khái niệm • Phương pháp xây dựng hàm • Khai báo hàm, gọi hàm • Tầm vực biến • Tham số là tham trị, tham biến • Bài tập 14
 15. Nội dung học phần Chương 6. Kiểu dữ liệu mang môt chiê ̉ ̣ ̀u • Các khái niệm • Khai báo, truy xuất • Nhập, phát sinh và xuất mảng • Xuất có điều kiện (lọc) • Kỹ thuật kiểm tra tăng/ giảm, xen kẻ, tồn tại hoặc toàn  bộ phần tử thỏa điều kiện  15 • Bài tập
 16. Nội dung học phần Chương 6. Kiểu dữ liệu mang môt chiê ̉ ̣ ̀ u (tt) • Thao tác tìm kiếm: tìm giá trị cho trước, giá trị lớn nhất,  nhỏ nhất, v.v… • Đếm, tính tổng, giá trị trung bình các phần tử thỏa điều  kiện cho trước • Sắp xếp • Thao tác chèn/ xóa phần tử và tách/ ghép mảng • 16 Bài tập
 17. Q&A 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2