Bài giảng Kỹ thuật số - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:226

0
22
lượt xem
4
download

Bài giảng Kỹ thuật số - ĐH Phạm Văn Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung "Bài giảng Kỹ thuật số" được trình bày các như sau: Các hệ thống số và mã, các cổng logic và đại số boole, cổng logic TTL và CMOS, giao tiếp cổng logic, các mạch tổ hợp MSI, mạch tuần tự Flip-Flop và ghi dịch,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật số - ĐH Phạm Văn Đồng

TR<br /> <br /> NGăĐ I H C PH MăVĔNăĐ NG<br /> KHOA K THU T CÔNG NGH<br /> <br /> BÀI GI NG K THU T S<br /> (Bậc: Cao đẳng)<br /> <br /> GV biên so n: NGUY N Đ C THI N<br /> <br /> ậ Nĕmă201<br /> <br /> TR<br /> <br /> NGăĐ I H C PH MăVĔNăĐ NG<br /> KHOA K THU T CÔNG NGH<br /> <br /> BÀI GI NG K THU T S<br /> <br /> Bậc: Cao Đẳng<br /> S ti t: 30<br /> GVGD: NGUY N Đ C THI N<br /> <br /> Qu ng Ngãi ậ Nĕmă2014<br /> 1<br /> <br /> L IăNịIăĐ U<br /> Bài gi ng Kỹ thuật s đ<br /> <br /> c biên so n trên cơ s đ c ơng chi ti t học ph n<br /> <br /> Kỹ thuật s trong ch ơng trình đào t o bậc Cao Đẳng chuyên ngành Công ngh kỹ<br /> thuật đi n – đi n tử. Bài gi ng g m có 9 ch ơng:<br /> Ch ơng 1 CỄC H TH NG S VÀ Mẩ<br /> Ch ơng 2 CỄC C NG LOGIC VÀ Đ I S BOOLE<br /> Ch ơng 3 C NG LOGIC TTL VÀ CMOS<br /> Ch ơng 4 GIAO TI P C NG LOGIC<br /> Ch ơng 5 CỄC M CH T H P MSI<br /> Ch ơng 6 M CH TU N T<br /> <br /> FLIP-FLOP VÀ GHI D CH<br /> <br /> Ch ơng 7 M CH Đ M, M CH Đ NH TH I<br /> Ch ơng 8 M CH CHUY N Đ I ADC VÀ DAC<br /> Ch ơng 9 B NH BỄN D N<br /> Trong quá biên so n bài gi ng không tránh kh i nh ng thi u sót. Hy vọng<br /> nhận đ<br /> <br /> c s góp ý c a b n đọc đ l n biên so n ti p theo có ch t l<br /> <br /> 2<br /> <br /> ng t t hơn.<br /> <br /> M CL C<br /> Ch ơng 1 CỄC H TH NG S VÀ Mà ..................................................................3<br /> 1.1 H th ng thập phân (Decimal number system): ..............................................10<br /> 1.2 H th ng nh phân (Binary number system) ....................................................10<br /> 1.2.1 Chuy n m t s từ h th ng nh phân sang h th ng thập phân.................11<br /> 1.2.2 Chuy n đ i m t s từ h th ng thập phân sang h th ng nh phân: .........11<br /> 1.3 H th ng thập lục phân (Hexadecimal number system) ..................................12<br /> 1.3.1 Chuy n m t s từ h th ng thập lục phân sang h th ng thập phân .........13<br /> 1.3.2 Chuy n đ i m t s từ h th ng thập phân sang h th ng thập lục phân ...13<br /> 1.3.3 Chuy n đ i m t s từ h th ng nh phân sang h th ng thập lục phân.....13<br /> 1.3.4 Chuy n m t s từ h th ng thập lục phân sang h th ng nh phân ...........15<br /> 1.4 S có d u ..........................................................................................................15<br /> 1.4.1 Mã thuận ....................................................................................................15<br /> 1.4.2 S bù m t...................................................................................................16<br /> 1.4.3 S bù hai ....................................................................................................20<br /> 1.5 Các lo i mã ......................................................................................................23<br /> 1.5.1 Mã nh phân ...............................................................................................23<br /> 1.5.2 Mã BCD (binary coded decimal) ..............................................................23<br /> 1.5.3 Mã Gray: ....................................................................................................26<br /> 1.5.4 Mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange: Mã<br /> chu n c a Mỹ dùng cho trao đ i thông tin) .......................................................27<br /> 1.6 Các phép toán trên s nh phân ........................................................................29<br /> 1.6.1 Phép c ng nh phân ...................................................................................29<br /> 1.6.2 Phép trừ nh phân ......................................................................................29<br /> 1.6.3 Phép nhân nh phân ...................................................................................30<br /> 1.6.4 Phép chia nh phân ....................................................................................30<br /> Ch ơng 2 CỄC C NG LOGIC VÀ Đ I S BOOLE.............................................32<br /> 2.1 Tr ng thái logic 1 và 0 .....................................................................................32<br /> 2.2 Các c ng logic cơ b n ......................................................................................34<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2.2.1 C ng AND .................................................................................................34<br /> 2.2.2 C ng OR ....................................................................................................36<br /> 2.2.3 C ng NOT .................................................................................................37<br /> 2.2.4 C ng NAND ..............................................................................................39<br /> 2.2.5 C ng NOR .................................................................................................39<br /> 2.2.6 C ng EXOR (EXCLUSIVE-OR)..............................................................40<br /> 2.2.7 C ng EXNOR (EXCLUSIVE-NOT-OR) .................................................41<br /> 2.2.8 Chuy n đ i gi a các c ng .........................................................................41<br /> 2.3 Đ i s BOOLE .................................................................................................42<br /> 2.4 Áp dụng các đ nh lý Boole đ rút gọn bi u th c logic ....................................45<br /> 2.5 B ng chân lý ....................................................................................................46<br /> 2.6 Bi u th c hàm s .............................................................................................47<br /> 2.6.1 D ng chu n tắc tuy n (t ng các tích): .......................................................47<br /> 2.6.2 D ng chu n tắc h i (tích c a các t ng) .....................................................49<br /> 2.7 B ng Karnaugh ................................................................................................51<br /> 2.7.1 B ng Karnaugh c a bi n ...........................................................................51<br /> 2.7.2 B ng Karnaugh c a hàm ...........................................................................53<br /> 2.8 Thi t k m ch logic t h p ..............................................................................55<br /> Ch ơng 3 C NG LOGIC TTL VÀ CMOS ..............................................................60<br /> 3.1 Chuy n m ch bão hòa:.....................................................................................60<br /> 3.1.1 Chuy n m ch bão hòa c a transistor l<br /> <br /> ng c c........................................60<br /> <br /> 3.1.2 Ch ng t transistor chuy n m ch bão hòa ................................................60<br /> 3.2 C u t o c a m ch c a c ng TTL .....................................................................61<br /> 3.2.1 M ch logic TTL cơ b n .............................................................................61<br /> 3.2.2 Phân tích m ch logic TTL cơ b n .............................................................64<br /> 3.3 Các lo i c ng TTL ...........................................................................................66<br /> 3.4 Đặc tính c ng TTL...........................................................................................66<br /> 3.4.1 Công su t tiêu tán ......................................................................................66<br /> 3.4.2 Đặc tính chuy n c a m ch TTL ................................................................67<br /> 3.4.3 Đ mi n nhi u - l nhi u ...........................................................................68<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản