Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ thuật sửa chữa động cơ diesel - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

Chia sẻ: Dương Hàn Thiên Băng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:176

11
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kỹ thuật sửa chữa động cơ diesel" cung cấp cho học viên những nội dung về: hệ thống cung cấp nhiên liệu; các dạng hư hỏng chung của hệ thống - nguyên nhân và hậu quả; sửa chữa bộ chế hòa khí 2 cấp; bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng; kiểm nghiệm và đánh giá sản phẩm sau khi sửa chữa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật sửa chữa động cơ diesel - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ - KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ DIESEL (Dành cho sinh viên bậc Đại học) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Quảng Ninh, 2020
 2. KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ DIESEL 1
 3. BµI 1: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHI£N LIỆU I. s¬ ®å chung cña hÖ thèng. H×nh 1.1. HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu. 1.Thïng x¨ng; 2. èng dÉn; 3. BÇu läc; 4. B¬m x¨ng; 5.ChÕ hoµ khÝ; 6. BÇu läc giã;7. èng hót;8.èng x¶; 9.èng gi¶m ©m. 2
 4. II .c¸c d¹ng h- háng chung cña hÖ thèng - nguyªn nh©n hËu qu¶ 1. HiÖn t-îng thõa x¨ng a. BiÓu hiÖn: §éng c¬ khã næ khi næ ®-îc th× cã nhiÒu khãi ®en, cã tiÕng kªu bôp bôp ë èng x¶, ®éng c¬ kh«ng ch¹y chËm ®-îc, khi t¨ng ga kh«ng bèc, c«ng suÊt ®éng c¬ bÞ gi¶m. Th¸o bugi thÊy bugi bÞ -ít nhiÒu hoÆc muéi than b¸m nhiÒu ë cùc. b. Nguyªn nh©n: - Møc x¨ng trªn buång phao qu¸ cao. - Kim ba c¹nh ®ãng kh«ng kin, phao x¨ng bÞ thñng hoÆc qu¸ cao. - GÝclo x¨ng chÝnh bÞ mßn réng, bé van tiÕt kiÖm x¨ng ®ãng kh«ng kÝn. - C¸c ®-êng èng ch©n kh«ng nèi víi chÕ hoµ khÝ bÞ hë, thñng. - B-ím giã bÞ kÑt kh«ng më hÕt, bÇu läc giã bÞ bÈn t¾c. - Do ¸p lùc b¬m x¨ng qu¸ lín. c. HËu qu¶: - Lµm t¨ng l-îng tiªu hao nhiªn liÖu. - Lµm gi¶m c«ng suÊt cña ®éng c¬. - Muéi than b¸m nhiÒu, g©y hiÖn t-îng kÝch næ. - G©y khã kh¨n cho qu¸ tr×nh khëi ®éng. 2. HiÖn t-îng thiÕu x¨ng a. BiÓu hiÖn: - §éng c¬ khã khëi ®éng, cã tiÕng næ ë bé chÕ hoµ khÝ. NÕu ®ãng bít b-ím giã l¹i th× ®éng c¬ ch¹y tèt h¬n nh-ng kh«ng bèc. b. Nguyªn nh©n: - Do x¨ng bÞ dß ch¶y ë ®-êng èng dÉn, bÇu läc, c¸c gio¼ng ®Öm b× r¸ch kh«ng kÝn, c¸c ®Çu nèi kÝn b¾t kh«ng chÆt hoÆc bÞ háng. - Do x¨ng bÞ t¾c, ®-êng èn dÉn qu¸ hÑp, bÞ bÑp, gÊp khóc bÇu läc x¨ng qu¸ bÈn. - Do b¬m x¨ng yÕu do mµng b¬m bÞ trïng r¸ch, van b¬m ®ãng kh«ng kÝn, cÇn b¬m bÞ mßn (b¬m m¸y). 3
 5. - Bé chÕ hoµ khÝ thiÕu x¨ng, do ®iÒu chØnh møc x¨ng qu¸ thÊp, c¸c gÝcl¬ bÞ t¾c, bÈn. C¸c m¹ch x¨ng bÞ t¾c, bÈn. c. HËu qu¶: - Lµm c«ng suÊt ®éng c¬ gi¶m, khã khëi ®éng ®éng c¬. - Lµm t¨ng nhiªn liÖu tiªu hao. - Lµm viÖc l©u ®éng c¬ bÞ nãng lµm tèc ®é mµi mßn c¸c chi tiÕt t¨ng nhanh. 3. HiÖn t-îng dß ch¶y x¨ng a.BiÓu hiÖn: - §éng c¬ lµm viÖc nhanh hÕt nhiªn liÖu, nÕu rß rØ lín ta cã thÓ göi thÊy mïi nhiªn liÖu bÞ rß rØ. b. Nguyªn nh©n: - Thòng x¨ng: BÞ thñng, mµi mßn do l©u ngµy sö dông c¸c chç l¾p ghÐp bÞ háng g©y rß rØ. - C¸c ®-ên èng dÉn: BÞ thñng,c¸c ®Çu b¾t kh«ng chÆt, bÞ láng ren. - §Öm lµm kÝn b¬m x¨ng bÞ r¸ch, bÝch b¬m x¨ng b¾t kh«ng chÆt bÞ cong vªnh, mµng b¬m bÞ r¸ch, b¬m bÞ nøt vì. - BÇu läc bÞ nøt, thñng, ren cña vÝt x¶ bÈn bÞ háng. c. HËu qu¶: - Lµm tiªu tèn nhiªn liÖu. - §éng c¬ lµm viÖc yÕu, c«ng suÊt ®éng c¬ gi¶m. - Bé chÕ hoµ khÝ bÞ thiÕu x¨ng. - Ngoµi ra cã thÓ g©y ho¶ ho¹n, g©y nguy hiªm khi cã tia löa ®iÖn. 4. HiÖn t-îng hë h¬i a. BiÓu hiÖn : - §éng c¬ kh«ng ch¹y chËm ®-îc. Lóc ch¹y chËm kh«ng ®Òu. Khi ch¹y ph¶i ®ãng bít b-ím giã l¹i. b. Nguyªn nh©n: - §Öm lµm kÝn d-íi bé chÕ bÞ hë, háng, r¸ch. - MÆt bÝch b¾t kh«ng chÆt hoÆc bÞ vªnh. 4
 6. - §-êng hót ch©n kh«ng víi bé chia ®iÖn bÞ hë. c. HËu qu¶: - Lµm t¨ng l-îng tiªu hao nhiªn liÖu - Lµm gi¶m c«ng suÊt cña ®éng c¬. 5
 7. III.Nh÷ng h- háng chÝnh cña c¸c côm chi tiÕt trong hÖ thèng - nguyªn nh©n - hËu qu¶ vµ quy tr×nh kiÓm tra chÈn ®o¸n - söa ch÷a kh¾c phôc h- háng 1. Thïng x¨ng 1. Vá thïng x¨ng 2. TÊm ng¨n 3. èng dÉn 4. èc cña lç x¶ x¨ng 5. L-íi läc 6. èng ®æ x¨ng 7. N¾p thïng 8. Kho¸ 9. Cæ ®æ x¨ng 10.Bé truyÒn dÉn ®ång hå x¨ng. H×nh 3.1: Thïng x¨ng. 1.1. C¸c d¹ng h- háng - nguyªn nh©n - hËu qu¶ STT C¸c d¹ng h- háng Nguyªn nh©n HËu qu¶ 1. - Thïng x¨ng bÞ - Thêi gian sö dông dµi bÞ - Ch¶y x¨ng khái mßn, bÞ thñng, bÞ mßn do ¨n mßn ho¸ häc, do hÖ thèng chøa mÐo mã. t¸c dông cña ng-êi th¸o l¾p. x¨ng. - Do qu¸ tr×nh th¸o l¾p g©y - ThÓ tÝch x¨ng va ®Ëp, l¾p kh«ng chÆt g©y gi¶m. cä s¸t. 2. - Thïng x¨ng qu¸ - Do lóc bæ xung hoÆc lµ - T¾c bÇu läc bÈn. lóc th¸o l¾p kh«ng chó ý ®Ó x¨ng. vËt r¬i vµo. - T¾c gic l¬ x¨ng. 1.2. Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra chÈn ®o¸n - söa ch÷a kh¾c phô h- háng a. Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra: - Dïng m¾t quan s¸t thïng x¨ng xem cã bÞ mãp bÑp, nøt vì, ¨n mßn. Lau s¹ch thïng x¨ng sau ®ã quan s¸t nÕu thÊy chç dß ch¶y ë chç nµo th× chç ®ã bÞ dß x¨ng. - quan s¸t xem thïng x¨ng cã chøa nhiÒu cÆn bÈn kh«ng. 6
 8. - KiÓm tra xem x¨ng trong thïng x¨ng cßn nhiÒu hay kh«ng nhê ®ång hå b¸o x¨ng trªn xe. b. Ph-¬ng ph¸p söa ch÷a kh¾c phôc h- háng: - NÕu thïng x¨ng bÞ mßn, thñng, dß dØ: Ta tiÕn hµnh th¸o thïng x¨ng ra vÖ sinh s¹ch sÏ, ®Ó kh« r¸o sau ®ã tiÕn hµnh hµn ®¾p ®Ó bÞt l¹i. - NÕu thïng x¨ng qu¸ bÈn : TiÕn hµnh th¸o rêi råi xóc röa s¹ch sau ®ã dïng sóng khÝ nÐn ®Ó thæi kh« lµm s¹ch c¸c chi tiÕt. 2. §-êng èng dÉn x¨ng 2.1. C¸c d¹ng h- háng - nguyªn nh©n - hËu qu¶ STT H- háng Nguyªn nh©n HËu qu¶ 1 - X¨ng xuèng kh«ng ®Òu. - Trong ®-êng èng cã vËt - ThiÕu x¨ng ¶nh - X¨ng kh«ng tíi ®-îc bÈn, ®-êng èng hÑp, èng h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh b¬m. dÉn bÞ kÑp. ho¹t ®éng cña ®éng c¬. 2 - èng dÉn bÞ nøt vì. §Çu - Do qu¸ tr×nh sö dông l©u - Lµm dß x¨ng khái nèi bÞ mßn, bÞ tuét. c¸c ngµy. Do th¸o l¾p kh«ng hÖ thèng g©y thiÕu ®Çu ren nèi bÞ trên,háng. ®óng kü thuËt. Do va ®Ëp nhiªn liÖu cho ®éng èng bÞ mãp mÐo, thñng. víi c¸c vËt kh¸c. c¬. C«ng suÊt ®éng c¬ gi¶m x¶y ra hiÖn t-îng lät khÝ. 2.2. Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra chÈn ®o¸n - söa ch÷a kh¾c phôc h- háng a. Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra: - Dïng m¾t quan s¸t kiÓm tra c¸c ®-êng èng xem cã bÞ nøt vì mãp mÐo c¸c ®-êng èng, c¸c ®-êng èng cã bÞ dß dØ x¨ng, c¸c dÇu nèi ren cã bÞ chên háng hay kh«ng. b. Ph-¬ng ph¸p söa ch÷a kh¾c phôc h- háng: - §-êng èng bÞ bÈn t¾c: Ta tiÕn hµnh th«ng röa, dïng khÝ nÐn lµm s¹ch. - Víi èng nhùa bÞ nøt vì, thñng, vËt liÖu biÕn chÊt: Ta thay míi. - §-êng èng b»ng cao su tæng hîp bÞ nøt vì, thñng, vËt liÖu biÕn chÊt: Ta thay míi. - §èi víi èng b»ng ®ång: 7
 9. + NÕu c¸c ®Çu nèi bÞ mßn háng ren ta thay ®Çu nèi kh¸c, ®-êng èng bÞ thñng g·y ta hµn l¹i b»ng hµn h¬i. + NÕu c¸c ®-êng èng bÞ mãp bÑp , gÉy nhiÒu ta thay míi. + Khi èng mèi khã kiÓm ta cã thÓ söa ch÷a èng cò: Ta cã thÓ c¾t bít ®o¹n èng háng råi ®Æt vµo mçi ®Çu bÞ c¾t mét ®o¹n èng ®Ô b¾t hai ®Çu èng l¹i.(h×nh 3.2) §Çu nèi èng nèi thªm §ai èc H×nh 3.2:.L¾p ®-êng èng b»ng c¸ch Ðp nµy kh«ng ph¶i dïng dông cô chuyªn dïng + Cã thÓ dïng c¸ch lµm loe ®Çu c¸c ®o¹n èng l¾p thªm hai ®Çu c¾t cña èng cÇn ph¶i th¼ng vµ nh½n nÕu kh«ng sÏ bÞ dß rØ nhiªn liÖu, sau ®ã còng lµm loe hai ®Çu èng ®ã b»ng dông cô nong .Råi dïng ®o¹n nèi ( h×nh 3.3) ®Ó b¾t chÆt chç n¾p. Dïng kiÓu loe hai ®Çu nµy khoÎ h¬n kiÓu loe mét ®Çu. §ai èc §Çu nèi §Çu c«n H×nh 3.3: L¾p ®-êng èng c«n cÇn dông cô chuyªn dïng lµm c«n miÖng èng, l¾p miÖng c«n chÞu rung ®éng tèt h¬n kiÓu Ðp 3. BÇu läc x¨ng 8
 10. H×nh 3.4: BÇu läc x¨ng 3.1. C¸c d¹ng h- háng - nguyªn nh©n - hËu qu¶ H- háng Nguyªn nh©n HËu qu¶ - Vá bÇu läc bÞ nøt vì, c¸c Do va ch¹m víi c¸c vËt Nh-ng h- hong nh- chên ®Çu nèi ren bÞ chßn, háng. kh¸c. Do th¸o l¾p kh«ng ren, nøt vì, thñng lµm dß §Öm lµm kÝn gi÷a vá vµ l¾p ®óng kü thuËt. chÈy nhiªn liÖu x¨ng bÈn. bÞ r¸ch, vÝt x¶ n-íc vµ cÆn bÇu bÞ háng. Lâi läc bÞ r¸ch, mòn, bÇu Do nhiªn liÖu cã chøa BÇu läc kh«ng cßn t¸c läc bÞ dß rØ, t¾c. nhiÒu cÆn bÈn, do sö dông dông. l©u ngµy. 3.2. Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra chÈn ®o¸n - söa ch÷a vµ b¶o d-ìng a. Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra: - Dïng m¾t quan s¸t ®Ó kiÓm tra xem vá bÇu läc cã bÞ nøt, vì, dß rØ x¨ng hay kh«ng. §Öm lµm kÝn gi÷a vá vµ th©n cã bÞ r¸ch hay kh«ng. C¸c ®Çu nèi ren vµ vit x¶ bÈn cã bÞ háng hay kh«ng. - KiÓm tra l-u l-îng x¨ng qua bÇu läc. - KiÓm tra lâi läc. 9
 11. b. Ph-¬ng ph¸p söa ch÷a vµ b¶o d-ìng: - Söa ch÷a: + Do lo¹i bÇu läc nµy lµ bÇu läc toµn phÇn sö dông lâi läc b»ng giÊy,nªn víi mäi lo¹i h- háng th× ta ®Òu ph¶i thay thÕ. - B¶o d-ìng: + Ta tiÕn hµnh th-êng xuyªn b¶o d-ìng ®Þnh kú: TiÕn hµnh x¶ hÕt x¨ng khái bÇu läc sau ®ã th¸o bÇu läc ra, th¸o vÝt x¶ n-íc vµ cÆn bÈn. Dïng x¨ng ®Ó sóc röa s¹ch råi dïng sóng khÝ ®Ó lµm s¹ch. *Chó ý: Khi lµm s¹ch b»ng sóng khÝ ph¶i ®iÒu chØnh ¸p suÊt khÝ nÐn phï hîp ®Ó tr¸nh lµm r¸ch lâi läc b»ng giÊy g©y háng bÇu läc. + Lo¹i bÇu läc nµy ta ph¶i thay ®Þnh kü sau sè km quy ®Þnh mµ nhµ s¶n xuÊt ®Ò ra. 4. BÇu läc kh«ng khÝ 1. Lâi läc 2. Vá bÇu läc H×nh 3.5: BÇu läc kh«ng khÝ 4.1. C¸c d¹ng h- háng - nguyªn nh©n - hËu qu¶ 10
 12. Stt H- háng Nguyªn nh©n HËu qu¶ N¾p bÇu läc bÞ mãp, 1 Do va ®Ëp víi vËt kh¸c. Do bÑp cã thÓ bÞ nøt vì. C¸c h- háng trªn lµm cho th¸o l¸p kh«ng ®óng kü thuËt. kh«ng khÝ cung cÊp cho 2 èng thu khÝ bÞ hÑp l¹i. ®éng c¬ thiÕu, g©y hçn hîp nhiªn liÖu qu¸ ®Ëm, g©y c¸c tai hång, bu l«ng 3 do lµm viÖc l©u ngµy. tèn nhiªu liÖu, thµnh phÇn bÞ chên háng. ®éc h¹i trong khÝ x¶ t¨ng, do kh«ng b¶o d-ìng theo kh¶ n¨ng t¨ng tèc kÐm. 4 lâi läc bÞ bÈn, t¾c. ®Þnh kü, sö dông l©u ngµy. do lµm viÖc l©u ngµy, do kh«ng khÝ cung cÊp cho th¸o l¾p kh«ng ®óng kü ®éng c¬ kh«ng ®-îc tinh c¸c phÇn tö läc bÞ 5 thuËt, do lµm viÖc trong khiÕt. V× vËy ®éng c¬ bÞ r¸ch. ®iÒu kiÖn kh«ng tèt. mµi mßn nhanh nhÊt lµ côm xilanh – pitt«ng. 4.2. Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra chÈn ®o¸n - söa ch÷a kh¾c phôc h- háng 4.2.1. Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra chÈn ®o¸n - KiÓm tra b»ng m¾t quan s¸t xem , n¾p , vá vµ èng thu khÝ cã bÞ mãp bÑp, nøt vì hay kh«ng. - KiÓm tra xem c¸c tai hång, bu l«ng cã bÞ háng hay kh«ng. - KiÓm tra xem lâi läc cã bÞ bÈn t¾c, r¸ch, mñn hay kh«ng. 4.2.2. Ph-¬ng ph¸p söa ch÷a kh¸c phôc h- háng - N¾p vµ th©n bÇu läc bÞ mãp bÑp, nøt vì th× ta tiÕn hµnh n¾n l¹i bÇu läc sau ®ã tiÕn hµnh hµn ®¾p råi gia c«ng l¹i. - C¸c bu l«ng bÞ chên háng ren: tar« l¹i ren míi. - C¸c tai hång bÞ háng tiÕn hµnh söa l¹i. - Lµm s¹ch bÇu läc b»ng c¸ch gâ lªn bÒ mÆt cøng, kh«ng ®-îc nhóng bÇu läc vµo trong dÇu hoÆc dïng khÝ nÐn thæi. - Lâi läc bÞ r¸ch, mñn ta thay lâi läc míi. 11
 13. 5. B¬m x¨ng 5.1. B¬m x¨ng c¬ khÝ mµng kiÓu míi H×nh 3.6: s¬ ®å kÕt cÊu b¬m x¨ng 5.1.1. C¸c d¹ng h- háng - nguyªn nh©n - hËu qu¶ Stt H- háng Nguyªn nh©n HËu qu¶ 1 N¾p vµ vá bÞ nøt vì. Do th¸o l¾p kh«ng ®óng Lµm dß vµ ch¶y x¨ng ra ngoµi. Ren èc bÞ chên mÊt t¸c kÜ thuËt. dông. Do va ch¹m víi vËt kh¸c. 2 L-íi läc bÞ t¾c thñng. Do lµm viÖc l©u ngµy Lµm gi¶m l-u l-îng x¨ng nhiªn liÖu cã nhiÒu cÆn cung cÊp cho chÕ, lµm kªnh bÈn, cã cÆn bÈn s¾c nhän. c¸c van ,lµm b¬m x¨ng kh«ng b¬m ®-îc x¨ng, c«ng suÊt ®éng c¬ gi¶m. 3 Lß xo mµng b¬m , lß Do lµm viÖc l©u ngµy. Lµm gi¶m n¨ng suÊt cña b¬m xo van lß xo håi vÞ cÇn x¨ng hoÆc lµm cho b¬m x¨ng b¬m bÞ yÕu g·y. C¸c kh«ng ho¹t ®éng ®-îc. van ®ãng kh«ng kÝn. 12
 14. 4 Mµng b¬m bÞ r¸ch, Do lµm viÖc l©u ngµy. B¬m x¨ng kh«ng b¬m ®-îc trïng r·o mÊt t¸c dông. Do tiÕp xóc l©u ngµy víi x¨ng c«ng suÊt b¬m gi¶m. Mµng b¬m bÞ biÕn x¨ng nªn bÞ biÕn cøng. cøng. 5 CÇn b¬m vµ b¹c chèt bÞ Do lµm viÖc l©u ngµy vµ Lµm gi¶m n¨ng suÊt cña b¬m mßn. lu«n tiÕp xóc víi b¸nh x¨ng. CÇn b¬m bÞ g·y. lÖch t©m cña trôc cam. CÇn b¬m g·y b¬m x¨ng kh«ng Do b«i tr¬n khã kh¨n. ho¹t ®éng ®-îc. 5.1.2. Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra chÈn ®o¸n - söa ch÷a kh¾c phôc h- háng A. Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra chÈn ®o¸n 1. KiÓm tra s¬ bé sù lµm viÖc cña b¬m x¨ng trªn « t« 1 - §ång hå ®o ¸p suÊt (¸p kÕ). 2 - èng mÒm dÉn x¨ng. 3 - §Çu nèi th«ng 3 ng¶. 4 - C¸c ®Çu nèi. H×nh 3.7: ThiÕt bÞ kiÓm tra ¸p suÊt - Quan s¸t- sù dß ch¶y cña x¨ng qua lç ë th©n, nÕu cã x¨ng ch¶y ra chøng tá mµng b¬m ®· bÞ r¸ch thñng. - NÕu bé chÕ hoµ khÝ vµ hÖ thèng ®¸nh löa ho¹t ®éng tèt mµ khi ®éng c¬ lµm viÖc cã hiÖn t-îng thiÕu x¨ng th× chøng tá cÇn b¬m bÞ mßn qu¸ giíi h¹n. §Ó chÝnh x¸c h¬n ta dïng ®ång hå ®o ¸p suÊt (¸p kÕ) víi thang ®o tõ 0  1 bar cïng víi ®-êng èng 3 nh- trªn (h×nh 3.7). - ®-îc l¾p thay ThiÕt bÞ ®o ¸p suÊt trªn vµo vÞ trÝ ®-êng èng tõ b¬m ®Õn bé chÕ hoµ khÝ ®Ó ®o ¸p suÊt b¬m x¨ng trªn ®-êng èng nh- (h×nh 3.8 ). 13
 15. 1- èng x¨ng tõ b¬m x¨ng lªn. 2 -Bé chÕ hoµ khÝ. 3- §Çu nèi th«ng 3 ng¶. 4- èng dÉn mÒm . 5- §ång hå ®o ¸p suÊt . H×nh 3.8: KiÓm tra ¸p suÊt b¬m x¨ng - Sau ®ã ph¸t ®éng ®éng c¬ vµ tiÕn hµnh ®o ¸p suÊt b¬m x¨ng ë chÕ ®é kh«ng t¶i vµ nhiÖt ®é ®éng c¬ lµ 75  85C. Khi ®ã ¸p suÊt b¬m x¨ng b¸o trªn ®ång hå ph¶i ®óng víi qui ®Þnh cho tõng lo¹i b¬m x¨ng. NÕu kh«ng ®¹t yªu cÇu th× th¸o ra vµ tiÕn hµnh söa ch÷a. - Sau ®ã t¾t m¸y vµ vÆn chÆt hoµn toµn van cña dông cô ®o råi quan s¸t ®ång hå ¸p suÊt ®Ó x¸c ®Þnh ®é gi¶m ¸p cña b¬m x¨ng trong 30 gi©y, nÕu ®é gi¶m ¸p kh«ng qu¸ 0,1 bar trong thêi gian ®ã th× chøng tá c¸c van cña b¬m x¨ng lµm viÖc tèt. - NÕu b¬m nhiªn liÖu cung cÊp ®ñ l-îng nhiªn liÖu cho ®éng c¬ lµm viÖc ë c¸c chÕ ®é nh-ng b¬m x¨ng l¹i kh«ng tù hót x¨ng ®-îc sau khi ngõng lµm viÖc mét thêi gian dµi th× chøng tá c¸c van ®ãng kh«ng kÝn hoÆc do lät khÝ vµo trong ®-êng èng dÉn gi÷a thïng x¨ng vµ b¬m x¨ng. 2. KiÓm tra b¬m x¨ng khi th¸o khái « t« a. KiÓm tra van hót : Dïng ngãn tay bÞt cöa x¨ng ra vµ cöa x¨ng håi ®Èy cÇn b¬m 1 hoÆc 2 lÇn, cÇn b¬m ban ®Çu ph¶i bÞ h·m cøng nh-ng sau ®ã l¹i dÞch chuyÓn nhÑ nhµng H×nh 3.9 (kh«ng bÞ lùc ph¶n håi) (h×nh 3.9). b. KiÓm tra van x¶ : Dïng ngãn tay bÞt cöa x¨ng vµo vµ kiÓm tra ch¾c ch¾n r»ng cÇn b¬m bÞ h·m cøng (kh«ng dÞch chuyÓn ®-îc cÇn b¬m b»ng lùc ®Èy b×nh th-êng ®-îc nh- ®· kiÓm tra ë phÇn s¬ kiÓm). * Chó ý: Kh«ng ®-îc dïng lùc ®Èy cÇn b¬m lín H×nh 3.10 qu¸. 14
 16. Lùc ®Èy b×nh th-êng khi s¬ kiÓm, ®iÒu nµy còng ph¶i l-u ý ®èi víi c¸c b-íc tiÕp theo (h×nh3.10). c. KiÓm tra mµng b¬m : Dïng ngãn tay bÞt cöa x¨ng vµo, cöa x¨ng ra, cöa håi x¨ng, kiÓm tra ch¾c ch¾n r»ng cÇn b¬m ®· bÞ h·m cøng. H×nh 3.11 * Chó ý: NÕu c¶ ba môc kiÓm tra trªn ®Òu kh«ng ®¹t yªu cÇu theo qui ®Þnh th× ch¾c lµ ghÐp th©n b¬m vµ n¾p b¬m kh«ng kÝn mèi (H×nh 3.11) . d. KiÓm tra kÝn x¨ng : Dïng ngãn tay bÞt èng th«ng h¬i, kiÓm tra ch¾c ch¾n r»ng cÇn b¬m ®· bÞ h·m cøng (h×nh3.12). B. Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra söa ch÷a kh¾c phôc h- háng H×nh 3.12 - Víi nh÷ng h- háng: n¾p vµ th©n bÞ nøt thñng th× ta tiÕn hµnh hµn ®¾p råi gia c«ng l¹i. cÇn b¬m bÞ mßn qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp th× hµn ®¾p råi gia c«ng l¹i ®óng gi¸ trÞ yªu cÇu. Lç ren háng th× taro l¹i ren míi. - Cßn l¹i víi tÊt c¶ c¸c h- háng cña b¬m thi ph¶i thay míi. 5.2. B¬m x¨ng ®iÖn kiÓu r«to 15
 17. H×nh 3.13: KÕt cÊu b¬m x¨ng ®iÖn H×nh 3.14: S¬ ®å nguyªn lý b¬m ®éng c¬ toyota 5afe. x¨ng ®iÖn ®éng c¬ toyota 5 afe. 5.2.1. Quy tr×nh th¸o b¬m x¨ng H×nh 3.15: C¸c chi tiÕt cña b¬m x¨ng ®iÖn * Tr-íc khi th¸o ta cÇn chó ý: - VÖ sinh s¹ch sÏ, chuÈn bÞ c¸c dông cô cÇn thiÕt khi th¸o. - Tr¸nh kh«ng ®-îc hót thuèc hoÆc ®Ó ngän löa gÇn n¬i th¸o l¾p. 1. X¶ hÕt x¨ng ra khái thïng x¨ng. 16
 18. 2. Th¸o thïng x¨ng. 3. Th¸o gi¸ ®ì b¬m x¨ng ra khái thïng x¨ng. a. Dïng tuýp th¸o 6 ®ai èc vµ bul«ng (H×nh3.16). b. LÊy gi¸ ®ì b¬m x¨ng ra ngoµi . 4. Th¸o b¬m x¨ng ra khái gi¸ ®ì b¬m x¨ng. a. Th¸o hai ®ai èc vµ hai d©y ®iÖn ra khái b¬m x¨ng. H×nh 3.16 b. Dïng tay cÇm vµo phÇn d-íi b¬m x¨ng, lÊy b¬m x¨ng ra khái gi¸ ®ì (H×nh 3.17). c. Th¸o èng dÉn x¨ng ra khái b¬m x¨ng. 5.Th¸o bÇu läc b¬m x¨ng ra khái b¬m x¨ng. a. Th¸o gèi ®ì cao su. b. Dïng k×m nhän, th¸o kÑp lÊy bé läc ra H×nh 3.17 (H×nh 3.18). H×nh 3.18 5.2.2. C¸c d¹ng h- háng - nguyªn nh©n - hËu qu¶ 17
 19. STT H- háng Nguyªn nh©n HËu qu¶ Do van ¸p suÊt cña b¬m bÞ mßn, Lµm cho b¬m x¨ng ®ãng kh«ng kÝn, lß xo van yÕu, g·y kh«ng cung cÊp ®ñ ¸p ¸p suÊt vµ l-u lµm cho van ®ãng kh«ng kÝn. suÊt vµ l-u l-îng nhiªn l-îng b¬m x¨ng Do chæi than vµ cæ gãp cña ®éng c¬ liÖu cÇn thiÕt cho ®éng 1 gi¶m thÊp so víi ®iÖn bÞ mßn nhiÒu lµm cho tiÕp sóc c¬. gi¸ trÞ trung kh«ng tèt. KÕt qu¶ lµ ®éng c¬ b×nh. Ro to cña ®éng c¬ ®iÖn bÞ ng¾n kh«ng ph¸t huy hÕt m¹nh mét sè vßng d©y lµm cho tèc c«ng suÊt vµ g©y tæn ®é b¬m x¨ng gi¶m xuèng. hao nhiªn liÖu. C¸c b¹c vµ trôc Do lµm viÖc l©u ngµy hay trong x¨ng G©y ra tiÕng kªu vµ va 2 roto ®éng c¬ cã nhiÒu t¹p chÊt c¬ häc. ®Ëp khi b¬m x¨ng lµm ®iÖn bÞ mßn. viÖc. Kh«ng duy tr× Do van mét chiÒu ë cöa ra cña b¬m Lµm cho ®éng c¬ khã ®-îc ¸p suÊt d- bÞ mßn, ®ãng kh«ng kÝn hoÆc do lß khëi ®éng l¹i sau khi 3 trªn ®-êng x¨ng xo van yÕu, g·y lµm van ®ãng kh«ng ®éng c¬ nghØ mét thêi chÝnh cña ®éng kÝn. gian. c¬. 5.2.3. Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra chÈn ®o¸n - söa ch÷a kh¾c phôc h- háng A. Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra chÈn ®o¸n 1. KiÓm tra ho¹t ®éng cña b¬m 1. BËt kho¸ ®iÖn vÒ vÞ trÝ 0N: * Chó ý: Kh«ng ®-îc khëi ®éng ®éng c¬. 2. Dïng d©y chuyªn dïng lèi cùc FP vµ +B cña H×nh 3.19 gi¾c kiÓm tra (h×nh 3.19). * Chó ý: Gi¾c kiÓm tra ®-îc bè trÝ gÇn b×nh ®iÖn. a. KiÓm tra xem cã ¸p suÊt trªn ®-êng èng hót kh«ng b»ng c¸ch n¾n èng, khi n¾n èng cã thÓ nghe thÊy tiÕng ®éng trªn ®-êng èng bëi ¸p suÊt x¨ng H×nh 3.20 (H×nh 3.20). 18
 20. b. Th¸o d©y nèi chuyªn dïng ra khái gi¾c kiÓm tra. c. T¾t kho¸ ®iÖn. NÕu kh«ng cã ¸p suÊt trªn ®-êng èng, kiÓm tra c¸c phÇn sau: D©y ch× nèi, r¬le chÝnh cña hÖ thèng EFI, cÇu ch×, r¬le më m¹ch, b¬m x¨ng, d©y ®iÖn. 2. KiÓm tra ¸p suÊt x¨ng a. KiÓm tra xem ®iÖn ¸p cã ®ñ 12 V kh«ng. b. Th¸o c¸p ©m cña b×nh ®iÖn ra. c. §Æt mét b×nh chøa thÝch hîp hoÆc mét miÕng rÎ ®Ó høng d-íi èng cÊp x¨ng cho vßi phun khëi ®éng l¹nh. H×nh 3.21 d. Níi láng dÇn bul«ng gi¾c co cña vßi phun khëi ®éng l¹nh vµ lÊy bul«ng gi¾c co cïng víi vßng ®Öm ra khái èng cÊp x¨ng (H×nh 3.21). e. X¶ x¨ng ra khái èng cÊp x¨ng. f. L¾p ®ång hå ¸p suÊt vµo èng cÊp x¨ng cïng víi hai vßng ®Öm nh- trªn (H×nh 3.22). g. Lau s¹ch x¨ng r¬i rít,l¾p l¹i d©y c¸p ©m cña H×nh 3.22 ¾c qui. h. Dïng d©y chuyªn dïng nèi c¸c cùc FB vµ +B cña gi¾c kiÓm tra (H×nh 3.23). i. BËt kho¸ ®iÖn vÒ vÞ trÝ ON. k. §o ¸p suÊt x¨ng (H×nh 3.24). ¸p suÊt x¨ng: 2,73 kG/cm. NÕu ¸p suÊt x¨ng H×nh 3.23 cao h¬n ph¶i thay bé ¸p suÊt x¨ng. NÕu ¸p suÊt x¨ng nhá h¬n ph¶i kiÓm tra c¸c bé phËn sau: èng dÉn x¨ng, B¬m x¨ng, BÇu läc x¨ng, bé ®iÒu ¸p x¨ng. l. Th¸o d©y nèi chuyªn dïng khái gi¾c kiÓm tra. m. Khëi ®éng ®éng c¬. n. Th¸o èng ch©n kh«ng ra khái van ®iÒu ¸p vµ H×nh 3.24 bÞt nót èng l¹i. 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2