intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật thi công: Bài mở đầu - GV. Võ Văn Dần

Chia sẻ: Chán Đời | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

1
94
lượt xem
16
download

Bài giảng Kỹ thuật thi công: Bài mở đầu - GV. Võ Văn Dần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc điểm của sản xuất xây dựng, đặc điểm của sản phẩm xây dựng, nhiệm vụ và phương hướng phát triển của thi công xây lắp,... là những nội dung chính trong bài mở đầu "Những vấn đề chung" thuộc bài giảng Kỹ thuật thi công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật thi công: Bài mở đầu - GV. Võ Văn Dần

  1. M«n häc: Kü thuËt thi c«ng Dµnh cho sinh viªn CHUY£N NGµNH x©y dùng gi¶ng viªn: vâ v¨n dÇn Bé m«n: c«ng nghÖ vµ tæ chøc tc LOGO email: vovandan.vn@gmail.com
  2. Kü thuËt thi c«ng Néi dung chÝnh Ch­¬ng Ch­¬ng 1: 1: chuÈn chuÈn bÞ bÞ mÆt mÆt b»ng b»ng Ch­¬ng Ch­¬ng 2: 2: c«ng c«ng t¸c t¸c ®Êt ®Êt vµ vµ nÒn nÒn mãng mãng ch­¬ng ch­¬ng 3: 3: c«ng c«ng t¸c t¸c tc tc bª bª t«ng t«ng vµ vµ btct btct ch­¬ng ch­¬ng 4: 4: c«ng c«ng t¸c t¸c thi thi c«ng c«ng l¾p l¾p ghÐp ghÐp Ch­¬ng Ch­¬ng 5: 5: thi thi c«ng c«ng x©y x©y vµ vµ hoµn hoµn thiÖn thiÖn
  3. Bµi më ®Çu: Nh÷ng vÊn ®Ò chung M«n häc: kü thuËt thi c«ng LOGO
  4. Kü thuËt thi c«ng Nh÷ng vÊn ®Ò chung 1. Môc ®Ých m«n häc 2. ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt x©y dùng 3. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng 4. nhiÖm vô vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña thi c«ng x©y l¾p
  5. Kü thuËt thi c«ng Nh÷ng vÊn ®Ò chung 1. Môc ®Ých m«n häc 2. ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt x©y dùng 3. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng 4. nhiÖm vô vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña thi c«ng x©y l¾p
  6. Nh÷ng vÊn ®Ò chung 1. Môc ®Ých m«n häc  kü thuËt thi c«ng lµ m«n häc nghiªn cøu gi¶I ph¸p vµ c«ng nghÖ thi c«ng, tõ ®ã ®­a ra ph­¬ng ¸n phï hîp víi tõng kÕt cÊu c«ng tr×nh trong tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ, tu©n theo c¸c tiªu chuÈn x©y dùng hiÖn hµnh, b¶o ®¶m an toµn, chÊt l­îng, gi¸ thµnh vµ thêi gian. An Antoµn toµn gi¶I gi¶Iph¸p ph¸pthi thic«ng c«ng ChÊt Ph­¬ng ChÊtl­îng l­îng Ph­¬ng¸n ¸n phï phïhîp hîp C«ng C«ngnghÖ nghÖthi thic«ng c«ng Gi¸ Gi¸thµnh thµnh Thêi Thêigian gian
  7. Nh÷ng vÊn ®Ò chung 2. ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt x©y dùng
  8. Nh÷ng vÊn ®Ò chung 3. ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng
  9. Nh÷ng vÊn ®Ò chung 4. NhiÖm vô vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña thi c«ng x©y l¾p  C¬ giíi ho¸ ®ång bé vµ tù ®éng ho¸ c¸c qu¸ tr×nh x©y l¾p  Sö dông vËt liÖu míi, kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt  C«ng nghiÖp ho¸ s¶n xuÊt x©y dùng vµ sö dông ngµy cµng nhiÒu kÕt cÊu l¾p ghÐp  ¸p dông tæ chøc lao ®éng khoa häc vµ tæ chøc thi c«ng d©y chuyÒn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2