intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình C# 1 - Chương 5: Object - Oriented programming

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

52
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình C# 1 - Chương 5: Object - Oriented programming nêu lên một số khái niệm cơ bản, tiếp cận lập trình hướng đối tượng. Đặc biệt với một số câu hỏi được đưa ra ở cuối bài giảng sẽ giúp cho các bạn nắm bắt kiến thức một cách tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình C# 1 - Chương 5: Object - Oriented programming

F -X C h a n ge<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> N<br /> <br /> y<br /> <br /> bu<br /> <br /> Ch<br /> <br /> ac<br /> <br /> .c<br /> <br /> tr<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> 5.1 M t s khái ni m<br /> <br /> ng 5<br /> <br /> Object - Oriented<br /> Programming<br /> 5.1 M t s khái ni m c b n<br /> 5.2 Ti p c n l p trình h ng<br /> 5.3 Câu h i<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> .c<br /> <br /> re<br /> <br /> .<br /> <br /> it<br /> <br /> • L p trình truy n th ng<br /> • L p trình h ng i t ng<br /> • So sánh<br /> <br /> ng<br /> 1<br /> <br /> p trình truy n th ng<br /> <br /> Ch<br /> <br /> ng trình<br /> <br /> ch )<br /> <br /> ng trình<br /> <br /> – Ngôn ng (ti ng, ch vi t,<br /> – Hình nh<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ch<br /> <br /> .<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> ac<br /> <br /> ww<br /> <br /> ww<br /> <br /> tr<br /> <br /> to<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> 14/05/2011<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> li u<br /> Gi i thu t<br /> <br /> – M t t p ng<br /> –<br /> t p các ký hi u<br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> re<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> N<br /> <br /> y<br /> <br /> bu<br /> <br /> Ngôn ng l p trình<br /> <br /> u<br /> <br /> • Có r t nhi u ngôn ng tr giúp l p trình:<br /> <br /> u<br /> <br /> – Pascal<br /> – C++<br /> <br /> c<br /> <br /> m – Nh<br /> <br /> c<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> tr<br /> <br /> ac<br /> <br /> .c<br /> <br /> C<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> .c<br /> <br /> re<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> ac<br /> <br /> ww<br /> <br /> ww<br /> <br /> tr<br /> <br /> to<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> 14/05/2011<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> m<br /> <br /> m:<br /> <br /> – D vi t, d<br /> c, d hi u, d ki m l i và d hi u ch nh<br /> – T duy gi i thu t rõ ràng<br /> <br /> m chung:<br /> <br /> • Nh<br /> <br /> – Tính<br /> n th<br /> – C u trúc<br /> u khi n và tính vào/ra<br /> <br /> c<br /> <br /> m:<br /> <br /> – Khi thay c u trúc d li u => thay<br /> – Không dùng l i<br /> – Không theo k p s phát tri n<br /> <br /> n<br /> <br /> i ch<br /> <br /> ng trình<br /> <br /> 6<br /> <br /> 5<br /> <br /> p trình h<br /> <br /> ng<br /> <br /> it<br /> <br /> ng<br /> <br /> u<br /> u<br /> <br /> li u<br /> Gi i thu t<br /> <br /> Objectn<br /> <br /> c<br /> <br /> m<br /> <br /> m:<br /> <br /> – Không trùng l p d li u<br /> – Thay i C u trúc d li u c a m t i t ng, không<br /> n thay i mã ngu n c a các i t ng khác<br /> – Có th s d ng l i mã ngu n<br /> <br /> Object1<br /> <br /> Object4<br /> <br /> m – Nh<br /> <br /> • Nh<br /> <br /> Object2<br /> <br /> c<br /> <br /> – M il<br /> – Thay<br /> – Thay<br /> s<br /> <br /> Object3<br /> <br /> 7<br /> <br /> m:<br /> i h t t ng v l p trình<br /> i v ngôn ng (l p trình; h<br /> <br /> u hành)<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> re<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> N<br /> <br /> y<br /> <br /> bu<br /> <br /> So sánh<br /> <br /> 5.2. Ti p c n l p trình h<br /> <br /> it<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> ng<br /> <br /> Móng<br /> Khung<br /> Tr n<br /> Trang trí<br /> <br /> 10<br /> <br /> 9<br /> <br /> 2.1 Clacss<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> ac<br /> <br /> .c<br /> <br /> tr<br /> <br /> 2.1 Class - L p<br /> 2.2 Object i t ng<br /> 2.3 Truy n tham s<br /> 2.4 M t s v n<br /> b tr<br /> <br /> • Ví nh xây c n nhà:<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> ng<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> .c<br /> <br /> re<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> ac<br /> <br /> ww<br /> <br /> ww<br /> <br /> tr<br /> <br /> to<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> 14/05/2011<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> Khái ni m<br /> <br /> Khái ni m<br /> Khai báo<br /> Thu c tính truy c p<br /> Tham s<br /> Truy n tham s<br /> <br /> • Class là : T p h p các i t ng có chung các<br /> thu c tính và hành ng<br /> • T t c các th hi n c a Class<br /> c g i là i<br /> ng, s có chung các tr ng thái và hành vi<br /> • Chú ý:<br /> – Các thu c tính và hành ng có th<br /> c gán ch sau<br /> khi m t i t ng<br /> c t o ra<br /> – Khi m t i t ng<br /> c t o ra, lúc ó ta m i có m t<br /> i di n th t s c a m t th c th<br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> re<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> N<br /> <br /> y<br /> <br /> bu<br /> <br /> Ví d<br /> p<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> [Thu c tính] [B sung truy c p] class < nh danh l p> [: L p c s ]<br /> {<br /> <br /> }<br /> <br /> Click<br /> Dung ch 97 cm3<br /> Màu en<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> ng<br /> <br /> Dream II<br /> Dung ch 97 cm3<br /> Màu nho<br /> <br /> Xe moto<br /> <br /> ac<br /> <br /> .c<br /> <br /> tr<br /> <br /> Khai báo l p<br /> it<br /> <br /> Xe moto<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> .c<br /> <br /> re<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> ac<br /> <br /> ww<br /> <br /> ww<br /> <br /> tr<br /> <br /> to<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> 14/05/2011<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> Tr n Hoàng Th o<br /> 20.07.1991<br /> Di n Châu<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguy n V n Hùng<br /> Nam<br /> 12.02.1990<br /> TP Vinh<br /> 14<br /> <br /> 13<br /> <br /> Thu c tính truy c p<br /> <br /> nh ngh a ph<br /> public void/int Tênph<br /> {<br /> //Câu l nh;<br /> }<br /> <br /> 15<br /> <br /> ng th c<br /> <br /> ngth c()<br /> <br /> 16<br /> <br /> 4<br /> <br /> re<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> N<br /> <br /> y<br /> <br /> bu<br /> <br /> using System;<br /> public class ThoiGian<br /> {<br /> public void ThoiGianHienHanh()<br /> {<br /> Console.WriteLine(“Hien thi thoi gian hien hanh”);<br /> }<br /> int Nam, Thang, Ngay, Gio, Phut, Giay;<br /> }<br /> public class Tester<br /> o th hi n l p ThoiGian<br /> {<br /> và gán cho i t ng t<br /> static void Main()<br /> {<br /> ThoiGian t = new ThoiGian();<br /> t.ThoiGianHienHanh();}<br /> }<br /> Hàm Main s d ng ph ng th c c a17t<br /> <br /> ac<br /> <br /> .c<br /> <br /> tr<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> ng th c<br /> <br /> public void SomeMethod(int p1, float p2)<br /> {<br /> Console.WriteLine(“hai tham so: {0} va {1}”, p1,p2);<br /> <br /> }<br /> <br /> 18<br /> <br /> Khái ni m<br /> <br /> 2.2 Object<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Tham s c a ph<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> .c<br /> <br /> re<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> ac<br /> <br /> ww<br /> <br /> ww<br /> <br /> tr<br /> <br /> to<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> 14/05/2011<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> Khái ni m<br /> Khai báo<br /> Kh i t o bi n thành viên<br /> Hàm d ng sao chép<br /> T khoá this<br /> B kh i d ng<br /> Hu<br /> i t ng<br /> <br /> • Nh ng v t h u<br /> hình<br /> •<br /> mó<br /> c<br /> •<br /> n i trong th<br /> gi i th c<br /> • Mô<br /> c:<br /> • Thu c nh<br /> • Hành ng<br /> <br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br /> re<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2